ID-kaart

Lihtotsing

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/955, 30. juuni 2020, millega muudetakse ühismeedet 2005/889/ÜVJP, millega asutatakse Euroopa Liidu piirihaldamise abimissioon Rafah piiriületuspunktis (EU BAM Rafah)
Euroopa Liidu Nõukogu 30.06.2020 otsus number 955; jõustumiskuupäev 30.06.2020
; rakendamise kuupäev 01.07.2020

redaktsioon 30.06.2020

3.7.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 212/18


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2020/955,

30. juuni 2020,

millega muudetakse ühismeedet 2005/889/ÜVJP, millega asutatakse Euroopa Liidu piirihaldamise abimissioon Rafah piiriületuspunktis (EU BAM Rafah)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 42 lõiget 4 ja artikli 43 lõiget 2,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 25. novembril 2005 vastu ühismeetme 2005/889/ÜVJP, (1) millega asutati Euroopa Liidu piirihaldamise abimissioon Rafah piiriületuspunktis (EU BAM Rafah).

(2)

Nõukogu võttis 28. juunil 2019 vastu otsuse (ÜVJP) 2019/1115, (2) millega muudeti ühismeedet 2005/889/ÜVJP ning pikendati selle kehtivust kuni 30. juunini 2020.

(3)

Poliitika- ja julgeolekukomitee leppis 16. aprillil 2020 kokku, et COVID-19 pandeemia tõttu tuleks EU BAM Rafahit seniste volitustega pikendada veel 12 kuu võrra kuni 30. juunini 2021, eeldusel et missioonile tehakse strateegiline läbivaatamine niipea kui asjaolud seda võimaldavad.

(4)

EU BAM Rafahile tuleks kõnealuseks uueks üheaastaseks ajavahemikuks määrata lähtesumma.

(5)

Ühismeedet 2005/889/ÜVJP tuleks vastavalt muuta.

(6)

EU BAM Rafah viiakse läbi olukorras, mis võib halveneda ja takistada aluslepingu artiklis 21 sätestatud liidu välistegevuse eesmärkide saavutamist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ühismeedet 2005/889/ÜVJP muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 13 lõikesse 1 lisatakse järgmine lõik:

„EU BAM Rafahi tegevusega seonduvate kulutuste katmiseks ette nähtud lähtesumma ajavahemikul 1. juulist 2020 kuni 30. juunini 2021 on 2 180 000,00 eurot.“

2)

Artikli 16 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Ühismeede kaotab kehtivuse 30. juunil 2021.“

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. juulist 2020.

Brüssel, 30. juuni 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Nõukogu 25. novembri 2005. aasta ühismeede 2005/889/ÜVJP, millega asutatakse Euroopa Liidu piirihaldamise abimissioon Rafah piiriületuspunktis (EU BAM Rafah) (ELT L 327, 14.12.2005, lk 28).

(2)  Nõukogu 28. juuni 2019. aasta otsus (ÜVJP) 2019/1115, millega muudetakse ühismeedet 2005/889/ÜVJP, millega asutatakse Euroopa Liidu piirihaldamise abimissioon Rafah piiriületuspunktis (EU BAM Rafah) (ELT L 176, 1.7.2019, lk 6).


Top

avalikgif