ID-kaart

Lihtotsing

Nõukogu Otsus (EL) 2020/948, 26. juuni 2020, ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise ühise lennunduspiirkonna lepingu liidu nimel sõlmimise kohta
Euroopa Liidu Nõukogu 26.06.2020 otsus number 948; jõustumiskuupäev 26.06.2020

redaktsioon 26.06.2020

3.7.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 212/3


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2020/948,

26. juuni 2020,

ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise ühise lennunduspiirkonna lepingu liidu nimel sõlmimise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 100 lõiget 2 koostoimes artikli 218 lõike 6 teise lõigu punkti a alapunktiga v ja artikli 218 lõikega 7,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjon on kooskõlas nõukogu otsusega, millega anti komisjonile luba alustada läbirääkimisi, pidanud Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide nimel läbirääkimisi ühise lennunduspiirkonna lepingu (edaspidi „leping“) sõlmimiseks Gruusiaga.

(2)

Kooskõlas nõukogu ja nõukogus kokku tulnud Euroopa Liidu liikmesriikide esindajate otsusega 2012/708/EL (2) kirjutati lepingule alla 2. detsembril 2010, tingimusel et see hiljem sõlmitakse.

(3)

Lepingu on ratifitseerinud kõik liikmesriigid peale Horvaatia Vabariigi. Horvaatia Vabariik ühineb lepinguga vastavalt 5. detsembri 2011. aasta ühinemislepingule lisatud ühinemisaktis sätestatud menetlusele. Asjaomane Horvaatia Vabariigi ühinemise protokoll kirjutati alla 2014. aasta novembris.

(4)

Leping tuleks liidu nimel heaks kiita.

(5)

Otsuse 2012/708/EL artiklid 3 ja 4 sisaldavad sätteid lepingus sätestatud eri küsimustes otsuste tegemise ja esindamise kohta. Lähtudes Euroopa Kohtu 28. aprilli 2015. aasta otsusest kohtuasjas C-28/12, (3) tuleks lõpetada mõne nimetatud sätte kohaldamine. Võttes arvesse aluslepinguid, ei ole kõnealustes küsimustes ega liikmesriikide teavitamiskohustuse kohta vaja kehtestada uusi sätteid. Seetõttu tuleks alates käesoleva otsuse jõustumise kuupäevast lõpetada otsuse 2012/708/EL artikli 3 lõigete 2–5 ning artiklite 4 ja 5 kohaldamine,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vaheline ühise lennunduspiirkonna leping (edaspidi „leping“) kiidetakse liidu nimel heaks (4).

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja esitab liidu nimel lepingu artiklis 29 sätestatud teate.

Artikkel 3

Liidu seisukoha ühiskomitee poolt lepingu artikli 22 alusel tehtavate selliste otsuste suhtes, millega vajalikke tehnilisi kohandusi arvesse võttes üksnes lisatakse liidu õigusakte lepingu III lisasse (tsiviillennunduse eeskirjad), võtab vastu komisjon, olles esitanud selle konsulteerimiseks vastavalt nõukogu otsusele kas nõukogule või selle ettevalmistavatele organitele.

Artikkel 4

Otsuse 2012/708/EL artikli 3 lõigete 2–5 ning artiklite 4 ja 5 kohaldamine lõpetatakse alates käesoleva otsuse jõustumise kuupäevast.

Artikkel 5

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 26. juuni 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  17. juuni 2020. aasta nõusolek (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Nõukogu ja nõukogus kokku tulnud liikmesriikide valitsuste esindajate 15. oktoobri 2010. aasta otsus 2012/708/EL ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelise ühise lennunduspiirkonna lepingu allkirjastamise ja ajutise kohaldamise kohta (ELT L 321, 20.11.2012, lk 1).

(3)  ECLI:EU:C:2015:282.

(4)  Lepingu tekst on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas (ELT L 321, 20.11.2012, lk 3) koos allkirjastamise otsusega.


Top

avalikgif