ID-kaart

Lihtotsing

Nõukogu otsus (EL) 2020/947, 26. juuni 2020, protokolli, millega muudetakse Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Moldova Vabariigi vahelist ühise lennunduspiirkonna lepingut, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga, liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta
Euroopa Liidu Nõukogu 26.06.2020 otsus number 947; jõustumiskuupäev 26.06.2020

redaktsioon 26.06.2020

3.7.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 212/1


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2020/947,

26. juuni 2020,

protokolli, millega muudetakse Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Moldova Vabariigi vahelist ühise lennunduspiirkonna lepingut, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga, liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 100 lõiget 2 koostoimes artikli 218 lõike 6 punktiga a,

võttes arvesse Horvaatia ühinemisakti, eriti selle artikli 6 lõike 2 teist lõiku,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Kooskõlas nõukogu otsusega (EL) 2015/1389 (2) on allkirjastatud protokoll, millega muudetakse Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Moldova Vabariigi vahelist ühise lennunduspiirkonna lepingut, (3) et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga (edaspidi „protokoll“), tingimusel et see sõlmitakse.

(2)

Protokoll tuleks heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Protokoll, millega muudetakse Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Moldova Vabariigi vahelist ühise lennunduspiirkonna lepingut, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga, (4) kiidetakse liidu ja selle liikmesriikide nimel heaks.

Artikkel 2

Nõukogu eesistujal on õigus nimetada isik(ud), kes on volitatud liidu ja selle liikmesriikide nimel hoiule andma protokolli artiklis 3 sätestatud heakskiitmiskirja.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Brüssel, 26. juuni 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Nõusolek anti 17. juunil 2020 (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Nõukogu 7. mai 2015. aasta otsus (EL) 2015/1389 protokolli, millega muudetakse Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Moldova Vabariigi vahelist ühise lennunduspiirkonna lepingut, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga, liidu ja selle liikmesriikide nimel allkirjastamise ja selle ajutise kohaldamise kohta (ELT L 215, 14.8.2015, lk 1).

(3)  Lepingu tekst on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas (ELT L 292, 20.10.2012, lk 3).

(4)  Protokolli tekst on avaldatud ELTs L 215 14. augustil 2015 koos allkirjastamise otsusega.


Top

avalikgif