ID-kaart

Lihtotsing

Nõukogu otsus (EL) 2020/961, 29. juuni 2020, millega antakse Jeppe Tranholm-Mikkelsenile luba juurdepääsuks kuni TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET tasemel salastatud teabele
Euroopa Liidu Nõukogu 29.06.2020 otsus number 961; jõustumiskuupäev 01.07.2020

redaktsioon 01.07.2020

3.7.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 211/18


NÕUKOGU OTSUS (EL) 2020/961,

29. juuni 2020,

millega antakse Jeppe Tranholm-Mikkelsenile luba juurdepääsuks kuni TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET tasemel salastatud teabele

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse nõukogu 23. septembri 2013. aasta otsust 2013/488/EL ELi salastatud teabe kaitseks vajalike julgeolekueeskirjade kohta, (1) eriti selle I lisa punkti 18 alapunkti a,

võttes arvesse nõukogu 6. veebruari 2017. aasta otsust (EL) 2017/262, millega määratakse kindlaks nõukogu peasekretariaadi ametisse nimetav asutus ja teenistuslepingute sõlmimiseks volitatud asutus, ning millega tunnistatakse kehtetuks otsus 2013/811/EL (2),

võttes arvesse nõukogu 30. aprilli 2020. aasta otsust (EL) 2020/618, millega nimetatakse ametisse Euroopa Liidu Nõukogu peasekretär ajavahemikuks 1. juulist 2020 kuni 30. juunini 2025 (3),

ning arvestades järgmist:

(1)

Taani pädev riiklik julgeolekuasutus andis 11. juunil 2020 positiivse kinnituse Jeppe TRANHOLM-MIKKELSENi juurdepääsule kuni TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET tasemel salastatud teabele.

(2)

Jeppe TRANHOLM-MIKKELSENile on vaja lubada tema tööülesannete ja teenistuse vajaduste tõttu juurdepääsu nõukogu ja Euroopa Ülemkogu valduses olevale kuni TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET tasemel salastatud teabele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Jeppe TRANHOLM-MIKKELSENile antakse luba juurdepääsuks nõukogu ja Euroopa Ülemkogu valduses olevale kuni TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET tasemel salastatud teabele tema tööülesannete täitmiseks.

2.   Lõikes 1 osutatud juurdepääsuloa kehtivusaeg võrdub tööülesannete kestusega, millega seoses juurdepääsuluba anti, ja see ei tohi ületada viit aastat alates käesoleva otsuse jõustumise kuupäevast.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub 1. juulil 2020.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud Jeppe TRANHOLM-MIKKELSENile.

Brüssel, 29. juuni 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  ELT L 274, 15.10.2013, lk 1.

(2)  ELT L 39, 16.2.2017, lk 4.

(3)  ELT L 143, 6.5.2020, lk 11.


Top

avalikgif