ID-kaart

Lihtotsing

Nõukogu otsus (Euratom) 2020/960, 29. juuni 2020, millega võetakse vastu Teadusuuringute Ühiskeskuse poolt Euroopa Aatomienergiaühenduse jaoks rakendatav, Petteni tihevooreaktorit käsitlev täiendav teadusprogramm aastateks 2020-2023
Euroopa Liidu Nõukogu 29.06.2020 otsus number 960; jõustumiskuupäev 04.07.2020
; rakendamise kuupäev 01.01.2020

redaktsioon 04.07.2020

3.7.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 211/14


NÕUKOGU OTSUS (Euratom) 2020/960,

29. juuni 2020,

millega võetakse vastu Teadusuuringute Ühiskeskuse poolt Euroopa Aatomienergiaühenduse jaoks rakendatav, Petteni tihevooreaktorit käsitlev täiendav teadusprogramm aastateks 2020–2023

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 7,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

pärast konsulteerimist teadus- ja tehnikakomiteega

ning arvestades järgmist:

(1)

Petteni tihevooreaktor on olnud oluline vahend ühenduseteadusuuringutes, milles käsitletakse materjaliteadust ja materjalide katsetamist, tuumameditsiini ning tuumareaktorite ohutust.

(2)

Tihevooreaktori käitamist on toetatud mitme täiendava teadusprogrammiga. Viimane täiendav teadusprogramm, mis kehtestati nõukogu otsusega (Euratom) 2017/956 (1) neljaks aastaks, aegus 31. detsembril 2019.

(3)

Võttes arvesse, et tihevooreaktor on jätkuvalt ühenduse teadustaristu tähtis, asendamatu osa sellistes valdkondades nagu tuumareaktorite ohutuse suurendamine, tervishoid (sealhulgas meditsiiniliste isotoopide väljatöötamine meditsiiniuuringuteks), tuumasüntees, alusuuringud, koolitused ja jäätmekäitlus (sealhulgas võimalus uurida tuumkütuste ohutust Euroopa jaoks huvi pakkuvate reaktorisüsteemide puhul), tuleks jätkata tihevooreaktori toetamist täiendava teadusprogrammi alusel kuni 2023. aasta lõpuni.

(4)

Konkreetsest huvist tihevooreaktori kiiritusvõime vastu on tuumauuringute ja -konsultatsioonide rühm (Nuclear Research and Consultancy GroupV.O.F, edaspidi „NRG“) ning tuuma- ja alternatiivenergia komissariaat (Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives, edaspidi „CEA“) ehk vastavalt Madalmaade ja Prantsusmaa rakendusasutused nõustunud rahastama kogu tihevooreaktori täiendavat, aastateks 2020–2023 ette nähtud teadusprogrammi osaluse kaudu, mis kantakse sihtotstarbelise tuluna liidu üldeelarvesse.

(5)

Kõnealuse osaluse abil tuleks rahastada tihevooreaktori käitamist, et toetada teadusprogrammi ning tihevooreaktori tavapärast käitamist ja korrapärast hooldust. Kui NRG esitab Madalmaade reguleerivale asutusele ametliku teate reaktori lõplikust seiskamisest enne ohutu konserveerimise seisundi väljakuulutamist, tuleks peatada kõik tasumisele kuuluvad maksed ning kõik komisjoni rahastamisnõuded.

(6)

Selleks et tagada täiendavate teadusprogrammide vaheline järjepidevus ning tihevooreaktori täiendava, aastateks 2020–2023 ette nähtud teadusprogrammi tõrgeteta toimimine, tuleks käesolevat otsust kohaldada alates 1. jaanuarist 2020. Osa tihevooreaktori täiendava, aastateks 2020–2023 ette nähtud teadusprogrammi alusel tasutud osalusest peaks olema lubatud kasutada 2020. aastal tekkinud kulude katmiseks.

(7)

Teadusuuringute Ühiskeskuse juhatajate nõukogu esitas oma eelneva arvamuse (2) vastavalt komisjoni otsuse 96/282/Euratom (3) artikli 4 lõikele 2,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Petteni tihevooreaktori käitamist käsitlev täiendav teadusprogramm (edaspidi „programm“), mille eesmärgid on esitatud I lisas, võetakse vastu neljaks aastaks alates 1. jaanuarist 2020.

Artikkel 2

Programmi rakendamise kulud (hinnanguliselt 27 854 000 eurot) kaetakse täielikult Madalmaade ja Prantsusmaa osalusest, mis tasutakse vastavalt NRG ja CEA kaudu. Kõnealuste kulude jaotus on esitatud II lisas. Sellist osalust käsitatakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL, Euratom) 2018/1046 (4) artikli 21 lõike 2 punkti a alapunktile i sihtotstarbelise tuluna.

Artikkel 3

1.   Programmi juhtimise eest vastutab komisjon. Selleks kasutab ta Teadusuuringute Ühiskeskuse teenuseid.

2.   Komisjon annab Teadusuuringute Ühiskeskuse juhatajate nõukogule teavet programmi rakendamise kohta.

Artikkel 4

Kui NRG esitab Madalmaade reguleerivale asutusele ametliku teate tihevooreaktori lõpliku seiskamise kohta enne ohutu konserveerimise seisundi väljakuulutamist, peatatakse nii Madalmaade ja Prantsusmaa kohustus teha vastavalt NRG ja CEA kaudu edasisi makseid kui ka käesolevast otsusest tulenevad komisjoni rahastamisnõuded.

Artikkel 5

Komisjon esitab programmi lõppemise järel Euroopa Parlamendile ja nõukogule lõpparuande käesoleva otsuse rakendamise kohta.

Artikkel 6

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2020.

Artikkel 7

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 29. juuni 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Nõukogu 29. mai 2017. aasta otsus (Euratom) 2017/956 Teadusuuringute Ühiskeskuse poolt Euroopa Aatomienergiaühenduse jaoks rakendatava tihevooreaktori täiendava teadusprogrammi (ajavahemikuks 2016–2019) vastuvõtmise kohta (ELT L 144, 7.6.2017, lk 23).

(2)  18. detsembri 2019. aasta arvamus.

(3)  Komisjoni 10. aprilli 1996. aasta otsus 96/282/Euratom Teadusuuringute Ühiskeskuse ümberkorraldamise kohta (EÜT L 107, 30.4.1996, lk 12).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juuli 2018. aasta määrus (EL, Euratom) 2018/1046, mis käsitleb liidu üldeelarve suhtes kohaldatavaid finantsreegleid ja millega muudetakse määrusi (EL) nr 1296/2013, (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013, (EL) nr 1304/2013, (EL) nr 1309/2013, (EL) nr 1316/2013, (EL) nr 223/2014 ja (EL) nr 283/2014 ja otsust nr 541/2014/EL ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL, Euratom) nr 966/2012 (ELT L 193, 30.7.2018, lk 1).


I LISA

TEADUSLIKUD JA TEHNILISED EESMÄRGID

Programmi põhieesmärgid on järgmised:

1)

kindlustada tihevooreaktori ohutu ja usaldusväärne käitamine, et tagada neutronivoo kättesaadavus katse-eesmärkidel;

2)

pakkuda teadusasutustele võimalust kasutada tihevooreaktorit tõhusalt paljudes valdkondades, nagu tuumareaktorite ohutuse suurendamine, tervishoid (sealhulgas meditsiiniliste isotoopide väljatöötamine), tuumasüntees, alusuuringud ja koolitused ning jäätmekäitlus (sealhulgas võimalus uurida tuumkütuste ohutust Euroopa jaoks huvi pakkuvate reaktorisüsteemide puhul).


II LISA

OSALUSE JAOTUS

Programmi osaluse tasuvad Madalmaad ja Prantsusmaa.

Osalus jaotub järgmiselt.

Madalmaad: 26 654 000 eurot;

Prantsusmaa: 1 200 000 eurot;

kokku: 27 854 000 eurot.

Kõnealune osalus tasutakse liidu üldeelarvesse ja assigneeritakse käesolevale programmile. Osa käesoleva täiendava programmi alusel tasutud osalusest võib vastavalt osalust tasuvate liikmesriikide ja komisjoni vahel kokku lepitavale tööprogrammile kasutada ka tihevooreaktori käitamisel 2020. aastal tehtud kulude katmiseks.

Kõnealune osalus on kindlaks määratud ega kuulu seoses käitamise, hoolduse ega dekomisjoneerimise kulude muutumisega ülevaatamisele.


Top

avalikgif