ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/958, 26. juuni 2020, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris
Euroopa Komisjon 26.06.2020 määrus number 958; jõustumiskuupäev 23.07.2020

redaktsioon

3.7.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 211/7


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/958,

26. juuni 2020,

teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrust (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik, (1) eriti selle artikli 57 lõiget 4 ja artikli 58 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2658/87 (2) lisatud kombineeritud nomenklatuuri ühetaolise kohaldamise tagamiseks on vaja vastu võtta meetmed, mis käsitlevad käesoleva määruse lisas osutatud kaupade klassifitseerimist.

(2)

Määrusega (EMÜ) nr 2658/87 on kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglid. Neid üldreegleid kohaldatakse ka kombineeritud nomenklatuuril täielikult või osaliselt põhinevate või sellele täiendavaid alajaotisi lisavate teiste nomenklatuuride suhtes, mis on kehtestatud liidu erisätetega kaubavahetust käsitlevate tariifsete või muude meetmete kohaldamiseks.

(3)

Vastavalt nimetatud üldreeglitele tuleb käesoleva määruse lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseerida 2. veerus esitatud CN-koodi alla, lähtuvalt tabeli 3. veerus esitatud põhjendusest.

(4)

On asjakohane sätestada, et siduvale tariifiinformatsioonile, mis on antud käesolevas määruses käsitletavate kaupade kohta, kuid mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib siduva tariifiinformatsiooni valdaja määruse (EL) nr 952/2013 artikli 34 lõike 9 kohaselt tugineda veel teatava perioodi vältel Kõnealuseks ajavahemikuks tuleks kehtestada kolm kuud.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseeritakse kombineeritud nomenklatuuris kõnealuse tabeli 2. veerus esitatud CN-koodi alla.

Artikkel 2

Siduvale tariifiinformatsioonile, mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib määruse (EL) nr 952/2013 artikli 34 lõike 9 kohaselt tugineda veel kolm kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 26. juuni 2020

Komisjoni nimel

presidendi eest

maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi

peadirektori kohusetäitja

Philip KERMODE


(1)  ELT L 269, 10.10.2013, lk 1.

(2)  Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1).


LISA

Kauba kirjeldus

Klassifikatsioon (CN-kood)

Põhjendused

(1)

(2)

(3)

Papist esitluskarp mõõtmetega umbes 21 cm × 21 cm × 8 cm, mis on väljapaneku eesmärgil kaetud ehispaberiga. Tootel on süvenditega õhukesest plastist siseosa mitme kosmeetikatoote paigal hoidmiseks. Tootel on kosmeetikatoodete eksponeerimiseks läbipaistvast plastist aknaga kaas.

Vt fotot  (*1)

4819 50 00

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreegliga 1, üldreegli 3 punktiga b ja üldreegliga 6 ning CN-koodide 4819 ja 4819 50 00 sõnastusega.

Toodet ei või klassifitseerida CN-koodi 4202 99 00 alla kui pudelite kandekastide ja -karpide ning ehtekarpide sarnased pakendid, kuna toote konstruktsiooni (eriti selle tugevus) tõttu ei sobi see pikaajaliseks kasutamiseks. (Vt ka HSi selgitavad märkused, rubriik 4202, seitsmes lõik, milles kirjeldatakse ehtekarpidele sarnaseid kaanega tooteid.) Õhukesest plastist siseosa kaotab pärast mitmekordset kosmeetikatoodete väljavõtmist ja tagasipanemist oma vormi ning praguneb ja/või murdub.

Toodet kasutatakse kosmeetikatoodete pakendamiseks, transpordiks ja müügiks ning sellel on dekoratiivne väärtus HSi selgitavate märkuste rubriigi 4819 punkti A esimese lõigu tähenduses. Siseosa hoiab kosmeetikatooteid transpordi ajal paigal ja läbipaistev aken karbi kaanel võimaldab kosmeetikatooteid müügi eesmärgil eksponeerida.

Tootele annab põhiomadused papist ümbris, mitte plastist siseosa, mille ülesanne on üksnes kosmeetikatooteid paigal hoida.

Seepärast tuleb toode klassifitseerida CN-koodi 4819 50 00 alla kui muud pakendid.

Image 1


(*1)  Foto on üksnes illustreeriv.


Top

avalikgif