ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/957, 26. juuni 2020, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris
Euroopa Komisjon 26.06.2020 määrus number 957; jõustumiskuupäev 23.07.2020

redaktsioon 23.07.2020

3.7.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 211/4


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/957,

26. juuni 2020,

teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrust (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik, (1) eriti selle artikli 57 lõiget 4 ja artikli 58 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2658/87 (2) lisatud kombineeritud nomenklatuuri ühetaolise kohaldamise tagamiseks on vaja vastu võtta meetmed, mis käsitlevad käesoleva määruse lisas osutatud kaupade klassifitseerimist.

(2)

Määrusega (EMÜ) nr 2658/87 on kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglid. Neid üldreegleid kohaldatakse ka kombineeritud nomenklatuuril täielikult või osaliselt põhinevate või sellele täiendavaid alajaotisi lisavate teiste nomenklatuuride suhtes, mis on kehtestatud liidu erisätetega kaubavahetust käsitlevate tariifsete või muude meetmete kohaldamiseks.

(3)

Vastavalt nimetatud üldreeglitele tuleb käesoleva määruse lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseerida 2. veerus esitatud CN-koodi alla, lähtuvalt tabeli 3. veerus esitatud põhjendusest.

(4)

On asjakohane sätestada, et siduvale tariifiinformatsioonile, mis on antud käesolevas määruses käsitletavate kaupade kohta, kuid mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib siduva tariifiinformatsiooni valdaja määruse (EL) nr 952/2013 artikli 34 lõike 9 kohaselt tugineda veel teatava perioodi vältel. Kõnealuseks ajavahemikuks tuleks kehtestada kolm kuud.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseeritakse kombineeritud nomenklatuuris kõnealuse tabeli 2. veerus esitatud CN-koodi alla.

Artikkel 2

Siduvale tariifiinformatsioonile, mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib määruse (EL) nr 952/2013 artikli 34 lõike 9 kohaselt tugineda veel kolm kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 26. juuni 2020

Komisjoni nimel

presidendi eest

maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi

peadirektori kohusetäitja

Philip KERMODE


(1)  ELT L 269, 10.10.2013, lk 1.

(2)  Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1).


LISA

Kauba kirjeldus

Klassifikatsioon (CN-kood)

Põhjendused

(1)

(2)

(3)

Alumiiniumist sepistatud toode (nn jahutusradiaator) (mitte valatud) umbes 50 mm läbimõõduga ümmarguse plaadi kujul, millele on kinnitatud jahutustihvtid kõrgusega umbes 30, 40 või 50 mm.

See esitatakse tollile kasutamiseks eri toodetes LED-moodulite tekitatud soojuse hajutamiseks.

(Vt fotot)(  (*1))

7616 99 90

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitega 1 ja 6 ning CN-koodide 7616, 7616 99 ja 7616 99 90 sõnastusega.

Toodet ei või klassifitseerida CN-koodi 9405 99 00 alla lampide või valgustite osana, sest tollile esitamisel ei ole toode oma kuju või muude eriomaduste poolest määratletav osana, mis on ette nähtud üksnes või peamiselt rubriiki 9405 kuuluva toote jaoks (vt ka HSi selgitavad märkused, grupp 94, „Osad“, esimene lõik).

Toodet ei ole kohandatud kasutamiseks konkreetse toote osana. Seetõttu ei saa seda tollile esitamisel määratleda ühegi konkreetse rubriigi (näiteks rubriigid 8539, 8541 või 8543) kauba osana. Järelikult ei või klassifitseerida toodete osana.

Seepärast tuleb toode klassifitseerida CN-koodi 7616 99 90 alla kui muud alumiiniumtooted, mitte valatud.

Image 1


(*1)  Foto on üksnes illustreeriv.


Top

avalikgif