ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/956, 26. juuni 2020, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris
Euroopa Komisjon 26.06.2020 määrus number 956; jõustumiskuupäev 23.07.2020

redaktsioon 23.07.2020

3.7.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 211/1


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/956,

26. juuni 2020,

teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrust (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik, (1) eriti selle artikli 57 lõiget 4 ja artikli 58 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2658/87 (2) lisatud kombineeritud nomenklatuuri ühetaolise kohaldamise tagamiseks on vaja vastu võtta meetmed, mis käsitlevad käesoleva määruse lisas osutatud kaupade klassifitseerimist.

(2)

Määrusega (EMÜ) nr 2658/87 on kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglid. Neid üldreegleid kohaldatakse ka kombineeritud nomenklatuuril täielikult või osaliselt põhinevate või sellele täiendavaid alajaotisi lisavate teiste nomenklatuuride suhtes, mis on kehtestatud liidu erisätetega kaubavahetust käsitlevate tariifsete või muude meetmete kohaldamiseks.

(3)

Vastavalt nimetatud üldreeglitele tuleb käesoleva määruse lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseerida 2. veerus esitatud CN-koodi alla, lähtuvalt tabeli 3. veerus esitatud põhjendusest.

(4)

On asjakohane sätestada, et siduvale tariifiinformatsioonile, mis on antud käesolevas määruses käsitletavate kaupade kohta, kuid mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib siduva tariifiinformatsiooni valdaja määruse (EL) nr 952/2013 artikli 34 lõike 9 kohaselt tugineda veel teatava perioodi vältel Kõnealuseks ajavahemikuks tuleks kehtestada kolm kuud.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas esitatud tabeli 1. veerus kirjeldatud kaubad klassifitseeritakse kombineeritud nomenklatuuris kõnealuse tabeli 2. veerus esitatud CN-koodi alla.

Artikkel 2

Siduvale tariifiinformatsioonile, mis ei ole kooskõlas käesoleva määrusega, võib määruse (EL) nr 952/2013 artikli 34 lõike 9 kohaselt tugineda veel kolm kuud pärast käesoleva määruse jõustumist.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 26. juuni 2020

Komisjoni nimel

presidendi eest

maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi

peadirektori kohusetäitja

Philip KERMODE


(1)  ELT L 269, 10.10.2013, lk 1.

(2)  Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1).


LISA

Kauba kirjeldus

Klassifikatsioon

(CN-kood)

Põhjendused

(1)

(2)

(3)

Alumiiniumisulamist risttahukakujuline toode mõõtmetega umbes 370 × 194 × 42 mm. Tootel on jahutusribid ja ühel küljel kaks ühendust jahutusvedeliku sisse- ja väljavoolu jaoks.

Toode on ette nähtud paigaldamiseks rubriikide 8701–8705 sisepõlemis-kolbmootoriga mootorsõidukite armatuurlaua all asuvasse mootori jahutussüsteemi (nn väike jahutusring).

Toode siirdab jahutusvedeliku absorbeeritud (sõiduki mootorist tuleva) soojuse õhku. Soojendatud õhk juhitakse seejärel sõiduki salongi lisaseadmete abil, mis ei ole tollile esitamisel tootega kaasas.

Samuti võimaldab toode mootoril saavutada eelsoojendusfaasis optimaalse töötemperatuuri.

8708 91 35

Klassifikatsioon määratakse kindlaks kombineeritud nomenklatuuri klassifitseerimise üldreeglitega 1 ja 6, XVII jaotise märkuse 2 punktiga e, XVII jaotise märkusega 3 ning CN-koodide 8708, 8708 91 ja 8708 91 35 sõnastusega.

Toodet ei või klassifitseerida soojusvahetina alamrubriiki 8419 50 , sest oma objektiivsete omaduste põhjal, milleks on jahutusvedeliku absorbeeritud soojuse siirdamine õhku, täidab see XVII jaotise toodete radiaatori ülesandeid (vt XVI jaotise märkuse 1 punkt l, XVII jaotise märkuse 2 punkt e ja grupi 84 märkuse 1 punkt g).

Toodet ei või klassifitseerida alamrubriiki 8708 29 kui muud kerede osad ja tarvikud (mitteelektriline kütte- ja jäätumisvastane abinõu, mis kasutab sõiduki mootori toodetavat soojust, nagu on osutatud HSi selgitavates märkustes (rubriik 8708, punkt B)), sest see ei kasuta soojust otseselt kütmiseks või jää sulatamiseks, vaid üksnes siirdab jahutusvedeliku absorbeeritud soojuse õhku.

Seepärast tuleb toode klassifitseerida CN-koodi 8708 91 35 alla kui rubriikide 8701–8705 mootorsõidukite radiaatorid.


Top

avalikgif