ID-kaart

Lihtotsing

Sotsiaalministri 17. veebruari 2005. a määruse nr 27 "Ravimite hulgimüügi tingimused ja kord" muutmine
Sotsiaalminister 30.06.2020 määrus number 33; jõustumiskuupäev 06.07.2020

redaktsioon 06.07.2020 [RT I, 03.07.2020, 17]

Sotsiaalministri 17. veebruari 2005. a määruse nr 27 "Ravimite hulgimüügi tingimused ja kord" muutmine

Vastu võetud 30.06.2020 nr 33

Määrus kehtestatakse ravimiseaduse § 26 lõike 9 punkti 1 alusel.

Sotsiaalministri 17. veebruari 2005. a määruses nr 27 "Ravimite hulgimüügi tingimused ja kord" tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

"(7) Ravimite hulgimüügi tegevusloa omaja, kelle osakaal ravimiturul oli Ravimiameti viimati avaldatud statistika andmetel vähemalt 10% humaanravimite turumahust ja kellel on tööpäeva lõpus laovaru, peab esitama Ravimiametile igal kalendrinädalal aruandeperioodi lõpu seisuga käesoleva paragrahvi lõike 3 punktides 1, 7 ja 15 nimetatud andmed. Üleriigilise eriolukorra ajal hädaolukorra seaduse tähenduses tuleb nimetatud andmed esitada igal tööpäeval aruandeperioodi lõpu seisuga.";

2) paragrahvi 15 lõige 8 tunnistatakse kehtetuks.

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Marika Priske
Kantsler

avalikgif