ID-kaart

Lihtotsing

Põllumajandusministri ja maaeluministri määruste muutmine seoses taimekaitseseaduse ja teiste seaduste muutmisega
Maaeluminister 29.06.2020 määrus number 50; jõustumiskuupäev 06.07.2020

redaktsioon 06.07.2020 [RT I, 03.07.2020, 7]

Põllumajandusministri ja maaeluministri määruste muutmine seoses taimekaitseseaduse ja teiste seaduste muutmisega

Vastu võetud 29.06.2020 nr 50

Määrus kehtestatakse taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 3 lõike 3, § 4 lõike 3, § 61 lõike 4, § 62 lõike 6, § 8 lõike 3, § 17 lõike 9, § 26 lõike 4, § 27 lõike 7, § 28 lõigete 6 ja 7, § 29 lõike 4, § 34 lõike 3, § 64 lõike 5, § 65 lõigete 4, 5 ja 7, § 72 lõike 5, § 73 lõigete 7 ja 8, § 74 lõike 5, § 75 lõigete 2 ja 4, § 76 lõike 4, § 96 lõike 2, § 101 lõike 4, § 104 lõike 4, § 105 lõike 5, § 1062 lõike 8, § 117 lõike 5 ning § 118 lõike 8 alusel.

§ 1.  Põllumajandusministri 18. aprilli 2006. a määruse nr 47 "Dekoratiivkultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded" muutmine

Põllumajandusministri 18. aprilli 2006. a määrust nr 47 "Dekoratiivkultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded" muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 7 täiendatakse lõigetega 21 ja 22 järgmises sõnastuses:

"(21) Euroopa Parlamendi ja nõukogu rakendusmääruse (EL) 2019/2072 IV lisa D-osas nimetatud dekoratiivkultuuride paljundus- ja istutusmaterjali partii või müügipakend varustatakse turustamisel taimepassiga.

(22) Euroopa Parlamendi ja nõukogu rakendusmääruse (EL) 2019/2072 XIII lisa punktis 10 nimetatud dekoratiivkultuuri seemne partii või müügipakend varustatakse turustamisel taimepassiga.";

2) paragrahvi 7 lõigetes 3 ja 5 asendatakse sõna "lõpptarbijale" sõnaga "lõppkasutajale";

3) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

"(31) Lõikeid 21 ja 22 ei kohaldata Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031, mis käsitleb taimekahjustajatevastaseid kaitsemeetmeid, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ (ELT L 317, 23.11.2016, lk 4–104), artiklis 81 sätestatud juhul.".

§ 2.  Põllumajandusministri 16. mai 2012. a määruse nr 49 "Köögiviljakultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded" muutmine

Põllumajandusministri 16. mai 2012. a määrust nr 49 "Köögiviljakultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded" muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

"(31) Euroopa Parlamendi ja nõukogu rakendusmääruse (EL) 2019/2072 IV lisa I-osas nimetatud köögiviljakultuuride paljundus- ja istutusmaterjali partii või müügipakend varustatakse turustamisel taimepassiga.";

2) paragrahvi 6 lõigetes 4 ja 7 asendatakse sõna "lõpptarbijale" sõnaga "lõppkasutajale";

3) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

"(41) Lõiget 31 ei kohaldata Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031, mis käsitleb taimekahjustajatevastaseid kaitsemeetmeid, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ (ELT L 317, 23.11.2016, lk 4–104), artiklis 81 sätestatud juhul.".

§ 3.  Põllumajandusministri 5. mai 2006. a määruse nr 60 "Köögiviljakultuuride seemne kategooriad ning köögiviljakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded" muutmine

Põllumajandusministri 5. mai 2006. a määrust nr 60 "Köögiviljakultuuride seemne kategooriad ning köögiviljakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded" muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 17 täiendatakse lõigetega 12 ja 13 järgmises sõnastuses:

"(12) Komisjoni rakendusmääruses (EL) 2017/2313, milles sätestatakse liidu territooriumil vedamiseks vajaliku ning kaitstavasse piirkonda sissetoomiseks ja seal vedamiseks vajaliku taimepassi vormi nõuded (ELT L 331, 14.12.2017, lk 44–52), nimetatud taimepassi andmed kantakse järgmiste taimeliikide seemne müügipakendi etiketile:
1) harilik paprika (Capsicum annuum L.);
2) harilik tomat (Solanum lycopersicum L.);
3) harilik sibul ja pesasibul (Allium cepa L.);
4) kortsteraline hernes, siledateraline hernes, suhkruhernes (Pisum sativum L. (partim));
5) porrulauk (Allium porrum L.);
6) põlduba (Vicia faba L. (partim));
7) põõsasuba ja lattuba (Phaseolus vulgaris L.).

(13) Lõiget 12 ei kohaldata Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031, mis käsitleb taimekahjustajatevastaseid kaitsemeetmeid, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ (ELT L 317, 23.11.2016, lk 4–104), artiklis 81 sätestatud juhul.";

2) paragrahvi 18 lõikes 3 asendatakse sõna "lõpptarbijale" sõnaga "lõppkasutajale";

3) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

"(3) Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/2313 lisas nimetatud taimepassi andmed kantakse hariliku paprika (Capsicum annuum L.), hariliku tomati (Solanum lycopersicum L.), hariliku sibula ja pesasibula (Allium cepa L.), kortsteralise herne, siledateralise herne, suhkruherne (Pisum sativum L. (partim)), porrulaugu (Allium porrum L.), põldoa (Vicia faba L. (partim)) ning põõsasoa ja lattoa (Phaseolus vulgaris L.) supereliit-, eliit- ning sertifitseeritud seemne müügipakendi etiketile või kui nimetatud taimeliigi seeme esineb seemnesegu koostises, siis selle segu müügipakendi etiketile.".

§ 4.  Maaeluministri 27. detsembri 2016. a määruse nr 76 "Puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded" muutmine

Maaeluministri 27. detsembri 2016. a määrust nr 76 "Puuvilja- ja marjakultuuride paljundusmaterjali tootmise ja turustamise nõuded" muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 15 lõikes 7 asendatakse sõna "lõpptarbijale" sõnaga "lõppkasutajale";

2) paragrahvi 15 lõige 8 sõnastatakse järgmiselt:

"(8) Euroopa Parlamendi ja nõukogu rakendusmääruse (EL) 2019/2072 IV lisa J-osas nimetatud puuvilja- ja marjakultuuride paljundus- ja istutusmaterjali partii või müügipakend varustatakse turustamisel taimepassiga.";

3) paragrahvi 15 täiendatakse lõigetega 9 ja 10 järgmises sõnastuses:

"(9) Euroopa Parlamendi ja nõukogu rakendusmääruse (EL) 2019/2072 XIII lisa punktis 11 nimetatud puuviljakultuuri seemne partii või müügipakend varustatakse turustamisel taimepassiga.

(10) Lõikeid 8 ja 9 ei kohaldata Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031, mis käsitleb taimekahjustajatevastaseid kaitsemeetmeid, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ (ELT L 317, 23.11.2016, lk 4–104), artiklis 81 sätestatud juhul.".

§ 5.  Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruse nr 56 "Söödakultuuride seemne kategooriad ning söödakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded" muutmine

Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 56 "Söödakultuuride seemne kategooriad ning söödakultuuride seemne tootmise ja turustamise nõuded" muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 16 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

"(11) Komisjoni rakendusmääruses (EL) 2017/2313, milles sätestatakse liidu territooriumil vedamiseks vajaliku ning kaitstavasse piirkonda sissetoomiseks ja seal vedamiseks vajaliku taimepassi vormi nõuded (ELT L 331, 14.12.2017, lk 44–52), nimetatud taimepassi andmed kantakse hariliku lutserni (Medicago sativa L.) seemne müügipakendi etiketile.

(12) Lõiget 11 ei kohaldata Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031, mis käsitleb taimekahjustajatevastaseid kaitsemeetmeid, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ (ELT L 317, 23.11.2016, lk 4–104), artiklis 81 sätestatud juhul.";

2) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

"(12) Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/2313 lisas nimetatud taimepassi andmed kantakse hariliku lutserni (Medicago sativa L.) supereliit-, eliit- ning sertifitseeritud seemne müügipakendi etiketile või kui nimetatud taimeliigi seeme esineb seemnesegu koostises, siis selle segu müügipakendi etiketile.".

§ 6.  Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määruse nr 53 "Õli- ja kiudtaimede seemne kategooriad ning õli- ja kiudtaimede seemne tootmise ja turustamise nõuded" muutmine

Põllumajandusministri 24. aprilli 2006. a määrust nr 53 "Õli- ja kiudtaimede seemne kategooriad ning õli- ja kiudtaimede seemne tootmise ja turustamise nõuded" muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 17 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

"(11) Komisjoni rakendusmääruses (EL) 2017/2313, milles sätestatakse liidu territooriumil vedamiseks vajaliku ning kaitstavasse piirkonda sissetoomiseks ja seal vedamiseks vajaliku taimepassi vormi nõuded (ELT L 331, 14.12.2017, lk 44–52), nimetatud taimepassi andmed kantakse järgmiste taimeliikide seemne müügipakendi etiketile:
1) harilik lina (Linum usitatissimum L.);
2) põld-sojauba (Glycine Max.);
3) raps (Brassica napus L. (partim));
4) rüps (Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs);
5) valge sinep (Sinapis alba L.).

(12) Lõiget 11 ei kohaldata Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031, mis käsitleb taimekahjustajatevastaseid kaitsemeetmeid, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ (ELT L 317, 23.11.2016, lk 4–104), artiklis 81 sätestatud juhul.";

2) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 22 järgmises sõnastuses:

"(22) Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2017/2313 lisas nimetatud taimepassi andmed kantakse hariliku lina (Linum usitatissimum L.), põld-sojaoa (Glycine Max.), rapsi (Brassica napus L. (partim)), rüpsi (Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs) ja valge sinepi (Sinapis alba L.) supereliit-, eliit- ning sertifitseeritud seemne müügipakendi etiketile või kui nimetatud taimeliigi seeme esineb seemnesegu koostises, siis selle segu müügipakendi etiketile.".

Mailis Reps
Haridus- ja teadusminister

Mart Laidmets
Kantsler

avalikgif