ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/910, 30. juuni 2020, millega muudetakse rakendusmäärusi (EL) 2015/1998, (EL) 2019/103 ja (EL) 2019/1583 kolmandatest riikidest saabuva kauba ja posti suhtes julgestuskontrollimeetmeid kohaldavate lennuettevõtjate, käitajate ja üksuste määramise osas ning teatavate küberjulgeolekut, taustakontrolli, lõhkeaine avastamissüsteemi seadmete standardeid ja lõhkeaine jälgede avastamise seadmeid käsitlevate regulatiivsete nõuete osas COVID-19 pandeemia tõttu 
Euroopa Komisjon 30.06.2020 määrus number 910; jõustumiskuupäev 02.07.2020

redaktsioon 02.07.2020

1.7.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 208/43


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/910,

30. juuni 2020,

millega muudetakse rakendusmäärusi (EL) 2015/1998, (EL) 2019/103 ja (EL) 2019/1583 kolmandatest riikidest saabuva kauba ja posti suhtes julgestuskontrollimeetmeid kohaldavate lennuettevõtjate, käitajate ja üksuste määramise osas ning teatavate küberjulgeolekut, taustakontrolli, lõhkeaine avastamissüsteemi seadmete standardeid ja lõhkeaine jälgede avastamise seadmeid käsitlevate regulatiivsete nõuete osas COVID-19 pandeemia tõttu

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2008. aasta määrust (EÜ) nr 300/2008, mis käsitleb tsiviillennundusjulgestuse ühiseeskirju ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 2320/2002, (1) eriti selle artikli 4 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Praeguse COVID-19 pandeemia laastav mõju rahvusvahelisele ja Euroopa tsiviillennundusele piirab oluliselt nii liikmesriikide kui ka kogu Euroopa Liidu suutlikkust tagada, et ELi siseneva lennukauba ja -posti tarneahel toimiks tulemuslikult ja tõhusalt. Järjepidevad ja katkematud kaubaveoteenused on liidu jaoks strateegiliselt väga tähtsad ning neil on keskne roll oluliste kaupade, sealhulgas ravimite, meditsiiniseadmete ning muude ainete ja kaupade tarnimisel.

(2)

Komisjoni rakendusmääruse (EL) 2015/1998 (2) lisa punktis 6.8 sätestatud julgestuskord, mida kohaldatakse liitu siseneva lennukauba ja -posti suhtes, sisaldab nõuet, et Euroopa Liitu kaupa ja posti vedavad lennuettevõtjad tuleb iga viie aasta järel määrata „kolmanda riigi lennujaamast lennukaupa või -posti liitu vedavaks lennuettevõtjaks“ (ACC3) ning nende maapealse teenuse osutajad tuleb iga kolme aasta järel määrata kas „ELi poolt lennundusjulgestuse valdkonnas valideeritud kolmanda riigi kokkuleppeliseks esindajaks“ (RA3) või „ELi poolt lennundusjulgestuse valdkonnas valideeritud kolmanda riigi tuntud kaubasaatjaks“ (KC3).

(3)

ELi lennundusjulgestuse valideerimismenetlus, mida kohaldatakse ACC3, RA3 ja KC3 staatuse määramiseks, hõlmab ELi lennundusjulgestuse valideerija kohapealset kontrollkäiku käitaja valdustesse, et kinnitada meetmete tõhusat rakendamist.

(4)

Praeguse COVID-19 pandeemia ajal on kolmandate riikide lennuettevõtjate ja lastilennukäitajate valideerimiseks ning ümbervalideerimiseks nõutavate kohapealsete kontrollkäikude tegemist mõjutanud ja/või takistanud objektiivsed põhjused, mis ei sõltu ega olene asjaomastest lennuettevõtjatest või käitajatest.

(5)

Paljude ACC3-de, RA3-de ja KC3-de staatus aegub lähikuudel või on juba aegunud, kuid valideerimiseks vajalikku kohapealset kontrollkäiku ei ole võimalik teha. Ilma liidu määratava asjakohase staatuseta ei tohi need ettevõtjad enam osaleda liitu suunduvas turvalises tarneahelas ja see muudab oluliste toimingute jätkamise praegusel kriitilisel ajal võimatuks.

(6)

On vaja vastu võtta kiireloomulised meetmed, millega luuakse asjakohane õiguslik alus alternatiivse ja kiirendatud ELi lennundusjulgestuse valideerimise menetluse rakendamiseks nende liitu suunduva tarneahelaga seotud ettevõtjate suhtes, keda praegune olukord mõjutab.

(7)

Rakendusmäärustega (EL) 2019/103 (3) ja (EL) 2019/1583, (4) millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2015/1998, kehtestati regulatiivsed nõuded, mida kohaldatakse alates 31. detsembrist 2020 vastavalt lennundustöötajate taustakontrolli ja küberturvalisuse suhtes. Kuna COVID-19 pandeemia tõttu kehtestatud ranged piirangud ei võimalda ametiasutustel ja käitajatel kõnealuste nõuete õigeaegset rakendamist ette valmistada, tuleb nende kohaldamise kuupäeva edasi lükata.

(8)

Vastavalt rakendusmääruse (EL) 2015/1998 lisa punktile 12.4.2.2 kaotab lõhkeaine avastamissüsteemi (EDS) seadmete standard 2 kehtivuse 1. septembril 2020. Kuna COVID-19 pandeemia tõttu kehtestatud ranged piirangud ei võimalda paljudel liidu lennujaamadel standardile 3 vastavate EDS-seadmete paigaldamise ja aktiveerimise protsessi lõpule viia, tuleb eespool nimetatud kehtivuse kaotamise kuupäeva edasi lükata. Kuna standardile 3 vastava EDS-seadme tehnoloogial on suurem tõhusus- ja avastamissuutlikkus, mis võib parandada turvalisuse taset, teevad komisjon ja liikmesriigid jätkuvalt kõik selleks, et viia selle tehnoloogia kasutuselevõtt lõpule edasiste viivitusteta.

(9)

Rakendusmääruse (EL) 2015/1998 lisa punkti 12.6.3 kohaselt võib pädev asutus lubada kuni 1. juulini 2020 jätkuvalt kasutada lõhkeaine jälgede avastamise (ETD) seadmeid, mis ei vasta liitele 12-L nõuetele. Kuna COVID-19 pandeemia tõttu kehtestatud ranged piirangud ei võimalda paljudel liidu lennujaamadel uute ETD-seadmete kasutuselevõtu protsessi lõpule viia, tuleb eespool nimetatud kuupäeva edasi lükata, et vältida õiguslikke tagajärgi, ilma et see ohustaks liigselt lennundusjulgestust.

(10)

Rakendusmäärusi (EL) 2015/1998, (EL) 2019/103 ja (EL) 2019/1583 tuleks seepärast vastavalt muuta.

(11)

Kuna mõne käitaja puhul on liidu määratud ACC3, RA3 ja KC3 staatus aegunud kas praeguse COVID-19 pandeemia esimeses etapis või vahetult enne seda, kui tuli algatada ja läbida asjakohane ELi lennundusjulgestuse valideerimise menetlus, peaks käesoleval määrusel olema tagasiulatuv mõju, mis võimaldaks käesolevas määruses sätestatud meetmetest kasu saada ka nendel lennuettevõtjatel, kelle staatus on juba aegunud.

(12)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed ei mõjuta teiste lennuettevõtjate, käitajate, üksuste või riikide õigustatud huve ja õigusi ega piira nende ootusi.

(13)

Selleks et liikmesriikide oleks õiguslik alus viivitamata algatada liitu suunduvas tarneahelas osalevate ettevõtjate alternatiivne ja kiire valideerimis- ja määramismenetlus, mis on vajalik liitu suunduva lennukaubaveo jätkamiseks, peaks käesolev määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

(14)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas määruse (EÜ) nr 300/2008 artikliga 19 loodud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2015/1998 lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Rakendusmääruse (EL) 2019/103 artikli 2 teises lauses asendatakse kuupäev „31. detsembrist 2020“ kuupäevaga „31. detsembrist 2021“.

Artikkel 3

Rakendusmääruse (EL) 2019/103 lisa punkti 26 alapunktis 11.1.12 asendatakse kuupäev „31. detsembrit 2020“ ja „30. juunini 2023“ kuupäevadega „31. detsembrit 2021“ ja „30. juunini 2024“.

Artikkel 4

Rakendusmääruse (EL) 2019/1583 artiklis 2 asendatakse kuupäev „31. detsembril 2020“ kuupäevaga „31. detsembril 2021“.

Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. juuni 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 97, 9.4.2008, lk 72.

(2)  Komisjoni 5. novembri 2015. aasta rakendusmäärus (EL) 2015/1998, millega nähakse ette lennundusjulgestuse ühiste põhistandardite rakendamise üksikasjalikud meetmed (ELT L 299, 14.11.2015, lk 1).

(3)  Komisjoni 23. jaanuari 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/103, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2015/1998 seoses teatavate konkreetsete lennundusjulgestusmeetmete selgitamise, ühtlustamise, lihtsustamise ja tugevdamisega (ELT L 21, 24.1.2019, lk 13).

(4)  Komisjoni 25. septembri 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/1583, millega muudetakse komisjoni rakendusmäärust (EL) 2015/1998 (millega nähakse ette lennundusjulgestuse ühiste põhistandardite rakendamise üksikasjalikud meetmed) küberkaitsemeetmete osas (ELT L 246, 26.9.2019, lk 15).


LISA

Rakendusmääruse (EL) 2015/1998 lisa muudetakse järgmiselt:

1)

lisatakse punktid 6.8.1.7–6.8.1.9:

„6.8.1.7.

Ajavahemikul 1. aprillist kuni 31. detsembrini 2020 võib pädev asutus teha erandi punktis 6.8.2 kehtestatud menetlusest ja anda lennuettevõtjale ajutiselt ACC3 staatuse, kui ELi lennundusjulgestuse valideerimist ei olnud võimalik teha lennuettevõtjast sõltumatutel objektiivsetel põhjustel, mis on seotud COVID-19 pandeemiast põhjustatud kriisiga. Staatuse andmisel kohaldatakse järgmisi tingimusi:

a)

lennuettevõtjal on asjaomases kolmandas riigis aktiivne ACC3 staatus või tal on olnud ACC3 staatus, tingimusel et see ei aegunud enne 1. veebruari 2020;

b)

lennuettevõtja taotleb uut staatust punktis 6.8.1.1 kindlaks määratud pädevalt asutuselt või pädevalt asutuselt, kes vastutab aeguva staatuse andmise eest, kinnitades lennuettevõtjast sõltumatute objektiivsete põhjuste olemasolu, mis takistavad punkti 6.8.2 nõuete täitmist või sunnivad seda edasi lükkama;

c)

lennuettevõtja esitab oma julgestusprogrammi, mis on asjakohane ja terviklik liites 6-G esitatud kõikide punktide osas, või kinnitab, et praegune programm on endiselt ajakohane;

d)

lennuettevõtja esitab allkirjastatud deklaratsiooni, milles ta kinnitab oma kohustust jätkata selliste julgestusnõuete täielikku ja tõhusat rakendamist, millega seoses talle anti kas praegune või praeguseks aegunud ACC3 staatus;

e)

lennuettevõtjale antakse käesoleva punkti alusel ACC3 staatus ajavahemikuks, mille pikkus on kuni kuus kuud alates praeguse või varasema staatuse aegumise kuupäevast (vastavalt vajadusele);

f)

taotlus, lennuettevõtja julgestusprogramm ja kohustuste deklaratsioon esitatakse kas kirjalikult või elektrooniliselt.

6.8.1.8.

Vajaduse korral võib pädev asutus asjaomase lennuettevõtjaga kokku leppida, et punkti 6.8.2.2 alapunkti 2 alapunktis d osutatud iga-aastased ELi lennundusjulgestuse valideerimised lükatakse edasi ja lisatakse lennujaamade hulgale, mis tuleb valideerida lennuettevõtja tegevuskava järgmisel aastal.

6.8.1.9.

Punktis 6.8.1.7 osutatud ajutise staatuse kehtivusaja jooksul teostab pädev asutus selle liikmesriigi lennujaamas või lennujaamades, kus asuvad asjaomase ACC3 staatust omava lennuettevõtja sihtkohad, vähemalt kolm nõuetele vastavuse kontrolli seoses julgestuskontrolliga, mida ACC3 ning RA3 ja KC3 oma vastutusalasse kuuluvate tarneahela osade suhtes kohaldavad. Kui ACC3 ei tee otselende talle staatuse andnud liikmesriiki, kooskõlastatakse järelevalvetegevus mõne teise liikmesriigiga, kuhu suunduvaid lende asjaomane ACC3 käitab.“;

2)

lisatakse punktid 6.8.4.11 ja 6.8.4.12:

„6.8.4.11.

Ajavahemikul 1. aprillist kuni 31. detsembrini 2020 võib pädev asutus teha erandi punktis 6.8.5 kehtestatud menetlusest ja anda kolmanda riigi üksusele ajutiselt RA3 või KC3 staatuse, kui ELi lennundusjulgestuse valideerimist ei olnud võimalik teha asjaomasest üksusest sõltumatutel objektiivsetel põhjustel, mis on seotud COVID-19 pandeemiast põhjustatud kriisiga. Staatuse andmisel kohaldatakse järgmisi tingimusi:

a)

üksusel on aktiivne RA3 või KC3 staatus või tal on olnud RA3 või KC3 staatus, tingimusel et see ei aegunud enne 1. veebruari 2020;

b)

üksus taotleb uut staatust pädevalt asutuselt, kes vastutab aeguva või aegunud staatuse andmise eest, kinnitades üksusest sõltumatute objektiivsete põhjuste olemasolu, mis takistavad punkti 6.8.5 nõuete täitmist või sunnivad seda edasi lükkama;

c)

üksus esitab oma julgestusprogrammi, mis on asjakohane ja terviklik teostatavate toimingute osas, või kinnitab, et praegune programm on endiselt ajakohane;

d)

üksus esitab allkirjastatud deklaratsiooni, milles ta kinnitab oma kohustust jätkata selliste julgestusnõuete täielikku ja tõhusat rakendamist, millega seoses talle anti kas praegune või praeguseks aegunud RA3 või KC3 staatus;

e)

üksusele antakse käesoleva punkti alusel RA3 või KC3 staatus ajavahemikuks, mis ei ole pikem kui kuus kuud alates praeguse või varasema staatuse aegumise kuupäevast (vastavalt vajadusele);

f)

taotlus, üksuse julgestusprogramm ja kohustuste deklaratsioon esitatakse kas kirjalikult või elektrooniliselt.

6.8.4.12.

Punktis 6.8.4.8 osutatud üksused, kelle RA3 või KC3 staatus aegus ajavahemikul 1. veebruarist 2020 kuni 31. märtsini 2020, kes punktis 6.8.4.11 osutatud objektiivsetel põhjustel ei saanud läbida punkti 6.8.5 kohast ELi lennundusjulgestuse valideerimist ja seejärel pädeva asutuse poolt määramist vastavalt punktile 6.8.4, võivad taotleda komisjonilt ajutist määramist järgmistel tingimustel:

a)

üksus taotleb komisjonilt RA3 või KC3 staatust, kinnitades temast sõltumatute objektiivsete põhjuste olemasolu, mis takistavad punkti 6.8.5 nõuete täitmist või sunnivad seda edasi lükkama;

b)

üksus esitab allkirjastatud deklaratsiooni, milles ta kinnitab oma kohustust jätkata selliste julgestusnõuete täielikku ja tõhusat rakendamist, millega seoses talle anti RA3 või KC3 staatus, mis on praeguseks aegunud, ja et tema julgestusprogramm on endiselt ajakohane;

c)

taotlus ja kohustuste deklaratsioon esitatakse kas kirjalikult või elektrooniliselt;

d)

üksusele antakse käesoleva punkti alusel RA3 või KC3 staatus ajavahemikuks, mis ei ole pikem kui kuus kuud alates varasema staatuse aegumise kuupäevast.“;

3)

punkt 11.1.2 asendatakse järgmisega:

„11.1.2.

Isikud, kes võetakse tööle läbivaatuse, juurdepääsukontrolli või muude julgestuskontrolli meetmete rakendamiseks või rakendamise eest vastutajaks mujal kui julgestuspiirangualal, peavad olema edukalt läbinud taustakontrolli.

Töölevõtmise-eelse kontrolli läbinud isikud läbivad taustakontrolli hiljemalt 30. juuniks 2021.“;

4)

punkt 12.4.2.2 asendatakse järgmisega:

„12.4.2.2.

Standard 2 kaotab kehtivuse 1. septembril 2021.“;

5)

punkt 12.4.2.4 asendatakse järgmisega:

„12.4.2.4.

Pädev asutus teatab komisjonile, kui ta lubab kasutada standardile 2 vastavaid EDS-seadmeid ka pärast 1. septembrit 2021.“;

6)

punkt 12.4.2.6 asendatakse järgmisega:

„12.4.2.6.

Kõik EDS-seadmed peavad vastama standardile 3 hiljemalt 1. septembriks 2021, v.a punkti 12.4.2.3 kohaldamise korral.“;

7)

punkt 12.6.3 asendatakse järgmisega:

„12.6.3.

Pädev asutus võib lubada hiljemalt kuni 1. juulini 2021 kasutada tahkete osakeste analüüsil põhinevaid ETD-seadmeid, mida ei ole sertifitseeritud liite 12-L kohaselt ja mis võeti kasutusele enne 1. juulit 2014.“


Top

avalikgif