ID-kaart

Lihtotsing

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/906, 29. juuni 2020, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2019/615, mis käsitleb liidu toetust meetmetele tuumarelva leviku tõkestamise lepingu (NPT) osalisriikide 2020. aasta läbivaatamiskonverentsi ettevalmistamiseks
Euroopa Liidu Nõukogu 29.06.2020 otsus number 906; jõustumiskuupäev 29.06.2020

redaktsioon 29.06.2020

30.6.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 207/36


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2020/906,

29. juuni 2020,

millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2019/615, mis käsitleb liidu toetust meetmetele tuumarelva leviku tõkestamise lepingu (NPT) osalisriikide 2020. aasta läbivaatamiskonverentsi ettevalmistamiseks

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 28 lõiget 1 ja artikli 31 lõiget 1,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 15. aprillil 2019 vastu otsuse (ÜVJP) 2019/615, (1) millega kehtestatakse nimetatud otsuse artiklis 1 osutatud tegevuste rakendamise perioodiks 18 kuud alates otsuses osutatud rahastamislepingu sõlmimise kuupäevast.

(2)

ÜRO desarmeerimisküsimuste büroo taotles otsuse (ÜVJP) 2019/615 rakendamisperioodi pikendamist kuni 16. aprillini 2021. Pikendamist taotletakse COVID-19 pandeemia ja otsuses (ÜVJP) 2019/615 käsitletud tegevuste ajutise peatamise tõttu.

(3)

Otsuse (ÜVJP) 2019/615 artiklis 1 osutatud tegevusi saab jätkata ilma finantsmõjuta kuni 16. aprillini 2021.

(4)

Otsust (ÜVJP) 2019/615 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse (ÜVJP) 2019/615 artikli 5 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.

Käesolev otsus kaotab kehtivuse 24 kuu möödumisel artikli 3 lõikes 3 osutatud rahastamislepingu sõlmimisest või kuue kuu möödumisel selle vastuvõtmisest, kui nimetatud rahastamislepingut kõnealuse ajavahemiku jooksul ei sõlmita.“

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 29. juuni 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Nõukogu 15. aprilli 2019. aasta otsus (ÜVJP) 2019/615, mis käsitleb liidu toetust meetmetele tuumarelva leviku tõkestamise lepingu (NPT) osalisriikide 2020. aasta läbivaatamiskonverentsi ettevalmistamiseks (ELT L 105, 16.4.2019, lk 25.)


Top

avalikgif