ID-kaart

Lihtotsing

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/905, 29. juuni 2020, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/1428, millega toetatakse Maputo tegevuskava rakendamist, et viia ellu jalaväemiinide kasutamise, ladustamise, tootmise ja üleandmise keelustamise ning nende hävitamise 1997. aasta konventsioon
Euroopa Liidu Nõukogu 29.06.2020 otsus number 905; jõustumiskuupäev 29.06.2020

redaktsioon 29.06.2020

30.6.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 207/35


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2020/905,

29. juuni 2020,

millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/1428, millega toetatakse Maputo tegevuskava rakendamist, et viia ellu jalaväemiinide kasutamise, ladustamise, tootmise ja üleandmise keelustamise ning nende hävitamise 1997. aasta konventsioon

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 28 lõiget 1 ja artikli 31 lõiget 1,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 4. augustil 2017 vastu otsuse (ÜVJP) 2017/1428, (1) milles sätestatakse 36 kuu pikkune rakendamisperiood alates nimetatud otsuse artikli 3 lõikes 3 nimetatud ja otsuse artiklis 1 osutatud tegevusi käsitleva rahastamislepingu sõlmimisest.

(2)

Rahastamisleping otsuse (ÜVJP) 2017/1428 rakendusasutuse ehk jalaväemiinide kasutamise, ladustamise, tootmise ja üleandmise keelustamise ning nende hävitamise konventsiooni rakendamise toetusüksusega („toetusüksus“), mida esindab Genfis asuv Rahvusvahelise Humanitaardemineerimise Keskus, allkirjastati 30. oktoobril 2017 ja see aegub 29. oktoobril 2020.

(3)

16. aprillil 2020 taotles toetusüksus otsuse (ÜVJP) 2017/1428 rakendusperioodi lisakuludeta pikendamist nelja kuu võrra kuni 28. veebruarini 2021 COVID-19 pandeemia ja rahvusvahelise reisimise piirangute tõttu.

(4)

Otsuse (ÜVJP) 2017/1428 artiklis 1 osutatud tegevuste jätkamine 28. veebruarini 2021 ei mõjuta mingil moel rahalisi vahendeid.

(5)

Otsust (ÜVJP) 2017/1428 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Nõukogu otsuse (ÜVJP) 2017/1428 artikkel 5 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 5

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Otsus kaotab kehtivuse 28. veebruaril 2021.“

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 29. juuni 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Nõukogu 4. augusti 2017. aasta otsus (ÜVJP) 2017/1428, millega toetatakse Maputo tegevuskava rakendamist, et viia ellu jalaväemiinide kasutamise, ladustamise, tootmise ja üleandmise keelustamise ning nende hävitamise 1997. aasta konventsioon (ELT L 204, 5.8.2017, lk 101).


Top

avalikgif