ID-kaart

Lihtotsing

Nõukogu Otsus (ÜVJP) 2020/904, 29. juuni 2020, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/1424 seoses kuupäevaga, mil kaotab kehtivuse toetus OSCE tegevusele, millega vähendatakse väike- ja kergrelvade ja tavalaskemoonaga ebaseadusliku kaubanduse ja nende liigse hankimise ohtu Põhja-Makedoonia Vabariigis ja Gruusias
Euroopa Liidu Nõukogu 29.06.2020 otsus number 904; jõustumiskuupäev 29.06.2020

redaktsioon 29.06.2020

30.6.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 207/34


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2020/904,

29. juuni 2020,

millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/1424 seoses kuupäevaga, mil kaotab kehtivuse toetus OSCE tegevusele, millega vähendatakse väike- ja kergrelvade ja tavalaskemoonaga ebaseadusliku kaubanduse ja nende liigse hankimise ohtu Põhja-Makedoonia Vabariigis ja Gruusias

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 28 lõiget 1 ja artikli 31 lõiget 1,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 4. augustil 2017 vastu otsuse (ÜVJP) 2017/1424, (1) mis sätestab 36 kuu pikkuse rakendamisperioodi alates nimetatud otsuse artikli 3 lõikes 3 nimetatud ja otsuse artiklis 1 osutatud tegevusi käsitleva rahastamislepingu sõlmimisest.

(2)

Rahastamisleping otsuse (ÜVJP) 2017/1424 rakendusüksuse ehk Euroopa Julgeoleku- ja Koostööorganisatsiooni (OSCE) sekretariaadiga allkirjastati 7. septembril 2017 ja see aegub 6. septembril 2020.

(3)

27. aprillil 2020 taotles OSCE julgeolekukoostöö foorum otsuse (ÜVJP) 2017/1424 rakendusperioodi lisakuludeta pikendamist kuue kuu võrra kuni 6. märtsini 2021 COVID-19 pandeemia ja rahvusvahelise reisimise piirangute tõttu.

(4)

Otsuse (ÜVJP) 2017/1424 artiklis 1 osutatud tegevuste jätkamine 6. märtsini 2021 ei mõjuta mingil moel rahalisi vahendeid.

(5)

Otsust (ÜVJP) 2017/1424 tuleks vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust (ÜVJP) 2017/1424 muudetakse järgmiselt:

1)

pealkiri asendatakse järgmisega:

„Nõukogu otsus (ÜVJP) 2017/1424, 4. august 2017, millega toetatakse OSCE tegevust, et vähendada väike- ja kergrelvade ja tavalaskemoonaga ebaseadusliku kaubanduse ja nende liigse hankimise ohtu Põhja-Makedoonia Vabariigis ja Gruusias“;

2)

artikli 5 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Käesolev otsus kaotab kehtivuse 6. märtsil 2021.“

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 29. juuni 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Nõukogu 4. augusti 2017. aasta otsus (ÜVJP) 2017/1424, millega toetatakse OSCE tegevust, et vähendada väike- ja kergrelvade ja tavalaskemoonaga ebaseadusliku kaubanduse ja nende liigse hankimise ohtu endises Jugoslaavia Makedoonia vabariigis ja Gruusias (ELT L 204, 5.8.2017, lk 82).


Top

avalikgif