ID-kaart

Lihtotsing

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/903, 29. juuni 2020, millega muudetakse otsust 2013/233/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu integreeritud piirihalduse abimissiooni Liibüas (EUBAM Libya)
Euroopa Liidu Nõukogu 29.06.2020 otsus number 903; jõustumiskuupäev 29.06.2020

redaktsioon 29.06.2020

30.6.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 207/32


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2020/903,

29. juuni 2020,

millega muudetakse otsust 2013/233/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu integreeritud piirihalduse abimissiooni Liibüas (EUBAM Libya)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 42 lõiget 4 ja artikli 43 lõiget 2,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 22. mail 2013 vastu otsuse 2013/233/ÜVJP, (1) millega loodi Euroopa Liidu integreeritud piirihalduse abimissioon Liibüas (EUBAM Libya).

(2)

Nõukogu võttis 17. detsembril 2018 vastu otsuse (ÜVJP) 2018/2009, (2) millega pikendati EUBAM Libya volitusi kuni 30. juunini 2020.

(3)

Poliitika- ja julgeolekukomitee leppis 16. aprillil 2020 kokku, et COVID-19 pandeemia tõttu tuleks EUBAM Libyat pikendada ühe aasta võrra, säilitades senised volitused, mille võib siis, kui asjaolud seda võimaldavad, läbi vaadata.

(4)

Lisaks leppis poliitika- ja julgeolekukomitee 14. mail 2020 kokku, et Vincenzo TAGLIAFERRI, kes nimetati 30. augustil 2016 poliitika- ja julgeolekukomitee otsusega (ÜVJP) 2016/1634 (3) missiooni juhiks ja kelle volitusi on korrapäraselt pikendatud, viimati poliitika- ja julgeolekukomitee otsusega (ÜVJP) 2019/2077 (4) kuni 30. juunini 2020, peaks sellel ametikohal jätkama kuni 30. septembrini 2020.

(5)

Otsust 2013/233/ÜVJP tuleks vastavalt muuta.

(6)

EUBAM Libya viiakse läbi olukorras, mis võib halveneda ja takistada aluslepingu artiklis 21 sätestatud liidu välistegevuse eesmärkide saavutamist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2013/233/ÜVJP muudetakse järgmiselt:

1)

artiklile 6 lisatakse järgmine lõige:

„8.   Missiooni juht ajavahemikul 1. juulist 2020 kuni 30. septembrini 2020 on Vincenzo TAGLIAFERRI.“;

2)

artikli 13 lõike 1 kuues lõik asendatakse järgmisega:

„EUBAM Libya tegevusega seonduvate kulutuste katmiseks ette nähtud lähtesumma ajavahemikuks 1. jaanuarist 2019 kuni 30. juunini 2021 on 60 038 863,03 eurot.“;

3)

artikli 16 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Seda kohaldatakse kuni 30. juunini 2021.“

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 29. juuni 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Nõukogu 22. mai 2013. aasta otsus 2013/233/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu integreeritud piirihalduse abimissiooni Liibüas (EUBAM Libya) (ELT L 138, 24.5.2013, lk 15).

(2)  Nõukogu 17. detsembri 2018. aasta otsus (ÜVJP) 2018/2009, millega muudetakse otsust 2013/233/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu integreeritud piirihalduse abimissiooni Liibüas (EUBAM Libya), ja pikendatakse selle kehtivust (ELT L 322, 18.12.2018, lk 25).

(3)  Poliitika- ja julgeolekukomitee 30. augusti 2016. aasta otsus (ÜVJP) 2016/1634 Liibüas läbiviidava Euroopa Liidu integreeritud piirihalduse abimissiooni (EUBAM Libya) juhi ametisse nimetamise kohta (EUBAM Libya/1/2016) (ELT L 243, 10.9.2016, lk 10).

(4)  Poliitika- ja julgeolekukomitee 28. novembri 2019. aasta otsus (ÜVJP) 2019/2077, millega pikendatakse Liibüas läbiviidava Euroopa Liidu integreeritud piirihalduse abimissiooni (EUBAM Libya) juhi volitusi (EUBAM Libya/1/2019) (ELT L 316, 6.12.2019, lk 32).


Top

avalikgif