ID-kaart

Lihtotsing

Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/902, 29. juuni 2020, millega muudetakse otsust 2013/354/ÜVJP Euroopa Liidu politseimissiooni kohta Palestiina aladel (EUPOL COPPS)
Euroopa Liidu Nõukogu 29.06.2020 otsus number 902; jõustumiskuupäev 29.06.2020
; rakendamise kuupäev 01.07.2020

redaktsioon 29.06.2020

30.6.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 207/30


NÕUKOGU OTSUS (ÜVJP) 2020/902,

29. juuni 2020,

millega muudetakse otsust 2013/354/ÜVJP Euroopa Liidu politseimissiooni kohta Palestiina aladel (EUPOL COPPS)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikli 42 lõiget 4 ja artikli 43 lõiget 2,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 3. juulil 2013 vastu otsuse 2013/354/ÜVJP, (1) millega jätkati EUPOL COPPSI alates 1. juulist 2013.

(2)

Nõukogu võttis 28. juunil 2019 vastu otsuse (ÜVJP) 2019/1114, (2) millega muudeti otsust 2013/354/ÜVJP ning pikendati selle kehtivust 1. juulist 2019 kuni 30. juunini 2020.

(3)

Poliitika- ja julgeolekukomitee leppis 28. märtsil 2019 kokku ning kinnitas 16. aprillil 2020, et missiooni tuleks seniste volitustega pikendada veel 12 kuu võrra kuni 30. juunini 2021, eeldusel et missioonile tehakse strateegiline läbivaatamine niipea kui asjaolud seda võimaldavad.

(4)

EUPOL COPPSILE tuleks kõnealuseks uueks üheaastaseks ajavahemikuks määrata lähtesumma.

(5)

Lisaks leppis poliitika- ja julgeolekukomitee 14. mail 2020 kokku, et Kauko AALTOMAA, kes nimetati 28. septembril 2017 poliitika- ja julgeolekukomitee otsusega (ÜVJP) 2017/1802 (3) missiooni juhiks ja kelle volitusi pikendati 2. juulil 2019 poliitika ja julgeolekukomitee otsusega (ÜVJP) 2019/1165 (4) kuni 30. juunini 2020, peaks sellel ametikohal jätkama kuni 30. septembrini 2020.

(6)

Otsust 2013/354/ÜVJP tuleks vastavalt muuta.

(7)

EUPOL COPPSI viiakse läbi olukorras, mis võib halveneda ja takistada aluslepingu artiklis 21 sätestatud liidu välistegevuse eesmärkide saavutamist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2013/354/ÜVJP muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklisse 6 lisatakse järgmine lõige:

„8.   Missiooni juht ajavahemikul 1. juulist 2020 kuni 30. septembrini 2020 on Kauko AALTOMAA.“

2)

Artikli 12 lõikesse 1 lisatakse järgmine lõik, mis sõnastatakse järgmiselt:

„EUPOL COPPSi tegevusega seonduvate kulutuste katmiseks ette nähtud lähtesumma ajavahemikul 1. juulist 2020 kuni 30. juunini 2021 on 12 651 893,91 eurot.“

3)

Artikli 15 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„Otsus kaotab kehtivuse 30. juunil 2021.“

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. juulist 2020.

Brüssel, 29. juuni 2020

Nõukogu nimel

eesistuja

A. METELKO-ZGOMBIĆ


(1)  Nõukogu 3. juuli 2013. aasta otsus 2013/354/ÜVJP Euroopa Liidu politseimissiooni kohta Palestiina aladel (EUPOL COPPS) (ELT L 185, 4.7.2013, lk 12).

(2)  Nõukogu 28. juuni 2019. aasta otsus (ÜVJP) 2019/1114, millega muudetakse otsust 2013/354/ÜVJP Euroopa Liidu politseimissiooni kohta Palestiina aladel (EUPOL COPPS) (ELT L 176, 1.7.2019, lk 5).

(3)  Poliitika- ja julgeolekukomitee 28. septembri 2017. aasta otsus (ÜVJP) 2017/1802, millega nimetatakse ametisse Palestiina aladel läbiviidava Euroopa Liidu politseimissiooni (EUPOL COPPS) juht (EUPOL COPPS/1/2017) (ELT L 259, 7.10.2017, lk 20).

(4)  Poliitika- ja julgeolekukomitee 2. juuli 2019. aasta otsus (ÜVJP) 2019/1165, millega pikendatakse Palestiina aladel läbiviidava Euroopa Liidu politseimissiooni (EUPOL COPPS) juhi volitusi (EUPOL COPPS/1/2019) (ELT L 182, 8.7.2019, lk 43).


Top

avalikgif