ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/892, 29. juuni 2020, milles käsitletakse toimeaine beeta-tsüflutriini heakskiidu pikendamata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning millega muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa 
Euroopa Komisjon 29.06.2020 määrus number 892; jõustumiskuupäev 20.07.2020

redaktsioon 20.07.2020

30.6.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 206/5


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/892,

29. juuni 2020,

milles käsitletakse toimeaine beeta-tsüflutriini heakskiidu pikendamata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning millega muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise ja nõukogu direktiivide 79/117/EMÜ ja 91/414/EMÜ kehtetuks tunnistamise kohta, (1) eriti selle artikli 20 lõiget 1 ja artikli 78 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni direktiiviga 2003/31/EÜ (2) lisati toimeaine beeta-tsüflutriin nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ (3) I lisasse.

(2)

Direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse kantud toimeained loetakse määruse (EÜ) nr 1107/2009 alusel heaks kiidetuks ja need on loetletud komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 (4) lisa A osas.

(3)

Toimeaine beeta-tsüflutriini heakskiit aegub rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa A osa kohaselt 31. oktoobril 2020.

(4)

Kooskõlas komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 844/2012 (5) artikliga 1 on kõnealuses artiklis sätestatud ajavahemikus esitatud taotlus toimeaine beeta-tsüflutriini heakskiidu pikendamiseks.

(5)

Taotlejad esitasid täiendavad toimikud, mis on nõutud vastavalt rakendusmääruse (EL) nr 844/2012 artiklile 6. Referentliikmesriik leidis, et taotlus on täielik.

(6)

Referentliikmesriik koostas kaasreferentliikmesriigiga konsulteerides pikendamise hindamise aruande ning esitas selle 8. märtsil 2017 Euroopa Toiduohutusametile (edaspidi „toiduohutusamet“) ja komisjonile.

(7)

Toiduohutusamet edastas pikendamise hindamise aruande taotlejatele ja liikmesriikidele märkuste esitamiseks ning edastas laekunud märkused komisjonile. Toiduohutusamet tegi täiendava koondtoimiku ka üldsusele kättesaadavaks.

(8)

9. augustil 2018 esitas toiduohutusamet komisjonile oma järelduse (6) selle kohta, kas beeta-tsüflutriin võib eeldatavalt vastata määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 4 sätestatud heakskiitmise kriteeriumidele.

(9)

Toiduohutusamet tuvastas probleeme. Täpsemalt tegi toiduohutusamet kindlaks, et beeta-tsüflutriiniga töödeldud peediseemet laadivad ja külvavad töötajad puutuvad kokku lubamatu riskiga. Lisaks sellele tegi toiduohutusamet kindlaks, et beeta-tsüflutriini kasutamine kartuli- või nisupõllul kujutab endast suurt riski elanikele, sihtrühma mittekuuluvatele lülijalgsetele ja veeorganismidele. Veel tegi toiduohutusamet kindlaks, et kõnealuse toimeaine kasutamine (püsi- või mittepüsi-) kasvuhoones kasvatatavate tomatite puhul kujutab endast lubamatut riski käitajatele ja töötajatele ning mittepüsikasvuhoones kasvatatavate tomatite puhul sihtrühma mittekuuluvatele lülijalgsetele. Lisaks ei olnud olemasolevate andmete põhjal võimalik lõpule viia tarbijatele avalduva riski hindamist.

(10)

Komisjon palus taotlejatel esitada oma märkused toiduohutusameti järelduse kohta. Lisaks palus komisjon rakendusmääruse (EL) nr 844/2012 artikli 14 lõike 1 kolmanda lõigu kohaselt, et taotlejad esitaksid oma märkused pikendamist käsitleva aruande kohta. Taotlejad esitasid oma märkused, mida analüüsiti põhjalikult.

(11)

Vaatamata taotlejate esitatud väidetele ei olnud võimalik kõnealuse ainega seotud probleeme lahendatuks lugeda.

(12)

Seega ei ole vähemalt ühe taimekaitsevahendi ühe või mitme iseloomuliku kasutusviisiga seoses leidnud kinnitust, et määruse (EÜ) nr 1107/2009 artiklis 4 sätestatud heakskiitmise kriteeriumid on täidetud. Seetõttu on asjakohane jätta toimeaine beeta-tsüflutriini heakskiit vastavalt kõnealuse määruse artikli 20 lõike 1 punktile b pikendamata.

(13)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 vastavalt muuta.

(14)

Liikmesriikidele tuleks anda piisavalt aega beeta-tsüflutriini sisaldavate taimekaitsevahendite lubade tagasi võtmiseks.

(15)

Kui liikmesriigid annavad beeta-tsüflutriini sisaldavatele taimekaitsevahenditele ajapikendust kooskõlas määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikliga 46, ei tohi kõnealune ajavahemik olla pikem kui 12 kuud alates käesoleva määruse jõustumisest.

(16)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2019/1589 (7) pikendati beeta-tsüflutriini heakskiidu kehtivusaega 31. oktoobrini 2020, et pikendamise saaks lõpule viia enne kõnealuse aine heakskiidu aegumist. Kuna aga otsus heakskiidu pikendamata jätmise kohta on tehtud enne kuupäeva, mil heakskiidu pikendamine aegub, tuleks käesolevat määrust kohaldada nii kiiresti kui võimalik.

(17)

Käesolev määrus ei piira õigust esitada määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikli 7 kohaselt uut taotlust beeta-tsüflutriini heakskiitmiseks.

(18)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Toimeaine heakskiidu pikendamata jätmine

Toimeaine beeta-tsüflutriini heakskiitu ei pikendata.

Artikkel 2

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 muutmine

Rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa A osast jäetakse välja 48. rida, milles käsitletakse beeta-tsüflutriini.

Artikkel 3

Üleminekumeetmed

Liikmesriigid võtavad toimeainet beeta-tsüflutriini sisaldavate taimekaitsevahendite load tagasi hiljemalt 20. jaanuariks 2021.

Artikkel 4

Ajapikendus

Ajapikendus, mille liikmesriigid annavad kooskõlas määruse (EÜ) nr 1107/2009 artikliga 46, on võimalikult lühike ja lõppeb hiljemalt 20. juuliks 2021.

Artikkel 5

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 29. juuni 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 309, 24.11.2009, lk 1.

(2)  Komisjoni 11. aprilli 2003. aasta direktiiv 2003/31/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ toimeainete 2,4-DB, beeta-tsüflutriini, tsüflutriini, iprodiooni, linurooni, maleiinhappe hüdrasiidi ja pendimetaliini lisamisega (ELT L 101, 23.4.2003, lk 3).

(3)  Nõukogu 15. juuli 1991. aasta direktiiv 91/414/EMÜ taimekaitsevahendite turuleviimise kohta (EÜT L 230, 19.8.1991, lk 1).

(4)  Komisjoni 25. mai 2011. aasta rakendusmäärus (EL) nr 540/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1107/2009 seoses heakskiidetud toimeainete loeteluga (ELT L 153, 11.6.2011, lk 1).

(5)  Komisjoni 18. septembri 2012. aasta rakendusmäärus (EL) nr 844/2012, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EÜ) nr 1107/2009 (taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta) ette nähtud toimeainete heakskiidu pikendamise menetluse rakendamiseks vajalikud sätted (ELT L 252, 19.9.2012, lk 26).

(6)  EFSA (Euroopa Toiduohutusamet), 2018. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance beta-cyfluthrin, EFSA Journal 2018;16(9):5405.

(7)  Komisjoni 26. septembri 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/1589, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete amidosulfurooni, beeta-tsüflutriini, bifenoksi, klorotolurooni, klofentesiini, klomasooni, tsüpermetriini, daminosiidi, deltametriini, dikamba, difenokonasooli, diflubensurooni, diflufenikaani, fenoksaprop-P, fenpropidiini, fludioksoniili, flufenatseedi, fostiasaadi, indoksakarbi, lenatsiili, MCPA, MCPB, nikosulfurooni, pikloraami, prosulfokarbi, püriproksüfeeni, metüültiofanaadi, triflusulfurooni ja tritosulfurooni heakskiidu kehtivusaja pikendamisega (ELT L 248, 27.9.2019, lk 24).


Top

avalikgif