ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/891, 26. juuni 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 447/2014 erisätete osas, et viia ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (IPA) alusel rahastatavate piiriülese koostöö programmide rakendamiseks kehtestatud sätted vastavusse COVID-19 pandeemiale reageerimiseks võetavate erimeetmetega
Euroopa Komisjon 26.06.2020 määrus number 891; jõustumiskuupäev 01.07.2020

redaktsioon 01.07.2020

30.6.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 206/3


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/891,

26. juuni 2020,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 447/2014 erisätete osas, et viia ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (IPA) alusel rahastatavate piiriülese koostöö programmide rakendamiseks kehtestatud sätted vastavusse COVID-19 pandeemiale reageerimiseks võetavate erimeetmetega

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2014. aasta määrust (EL) nr 231/2014, millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA II), (1) eriti selle artiklit 12,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 447/2014 (2) artiklile 33 kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustes (EL) nr 1303/2013 (3) ja (EL) nr 1299/2013 (4) sätestatud Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgi suhtes kohaldatavaid eeskirju.

(2)

COVID-19 pandeemia tagajärjed on enneolematult mõjutanud piiriülese koostöö programmide rakendamist nii ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (IPA II) kui ka Euroopa territoriaalse koostöö raames. See on tekitanud erandliku olukorra, mille lahendamiseks on vaja võtta erimeetmeid. Need meetmed peaksid võimaldama IPA II alusel rahastatavatel piiriülese koostöö programmidel aidata paindlikult ja tõhusalt reageerida kiiresti tekkivatele vajadustele sellistes kõige enam mõjutatud sektorites nagu tervishoid, ettevõtlus (sealhulgas väikesed ja keskmise suurusega ettevõtjad) ja tööturg, edendades nii sotsiaalmajanduslikku taastumist programmidega hõlmatud tegevusvaldkondades.

(3)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrustega (EL) 2020/460 (5) ja (EL) 2020/558 (6) kehtestatud erimeetmeid kohaldatakse Euroopa territoriaalse koostöö piiriülese koostöö programmide ja IPA II piiriülese koostöö programmide suhtes sedavõrd, kuivõrd rakendusmääruse (EL) nr 447/2014 artiklites 33–48 osutatakse sätetele, mida on muudetud määrustega (EL) 2020/460 ja (EL) 2020/558. Samas on asjakohane muuta ka rakendusmääruse (EL) nr 447/2014 teatavaid sätteid, mida kõnealused erimeetmed ei hõlma.

(4)

Selleks et leevendada COVID-19 pandeemiale reageerimise mõju avaliku sektori eelarvetele, tuleks korraldusasutustele anda erandlik võimalus taotleda 100 % kaasrahastamismäära kohaldamist 2020.–2021. aruandeaastal kooskõlas eelarveassigneeringutega ja vabade vahendite olemasolu korral.

(5)

COVID-19 pandeemiale paindlikuma reageerimise tagamiseks tuleks liikmesriikidele näha ette võimalus programmi paindlikumalt rakendada ning kehtestada piiriülese koostöö programmide muutmise lihtsustatud menetlus, mis ei nõua komisjoni otsust. Täpsustada tuleks teavet, mis tuleb selliste muudatuste kohta komisjonile esitada.

(6)

Arvestades, et COVID-19 pandeemia tõttu tekkinud olukorras tuleb tegutseda kiiresti, on asjakohane näha ette käesolevas määruses sätestatud meetmete viivitamatu kohaldamine, mistõttu peaks määrus jõustuma järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

(7)

Seepärast tuleks rakendusmäärust (EL) nr 447/2014 vastavalt muuta.

(8)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas määruse (EL) nr 231/2014 kohaselt moodustatud IPA II komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmäärust (EL) nr 447/2014 muudetakse järgmiselt.

1.

Artiklisse 28 lisatakse lõige 2 A:

„2 A.   Erandina lõikest 2 võib korraldusasutuse taotlusel kohaldada 100 % kaasrahastamismäära selliste kulude suhtes, mis on deklareeritud maksetaotlustes 1. juulil 2020 algava ja 30. juunil 2021 lõppeva aruandeaasta jooksul programmi ühe või mitme prioriteetse suuna kohta.

Kaasrahastamismäära muutmise taotlused esitatakse artiklis 31 lõike 5a sätestatud rakenduskavade muutmise korra kohaselt ja neile lisatakse muudetud kava. 100 % kaasrahastamismäära kohaldatakse üksnes juhul, kui komisjon kiidab koostööprogrammi vastava muudatuse heaks enne lõpliku vahemaksetaotluse esitamist vastavalt määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 135 lõikele 2.

1. juulil 2021 algava ja 30. juunil 2022 lõppeva aruandeaasta esimesel päeval muutub kaasrahastamismäär automaatselt tagasi selliseks, nagu see oli päeval, mil komisjonile esitati teises lõigus osutatud kaasrahastamise määra muutmise taotlus.“

2.

Artiklisse 31 lisatakse lõige 5 A:

„5 A.   Erandina lõikest 5 võib korraldusasutus artikli 27 punkti a kohaste piiriülese koostöö programmide puhul paigutada programmitöö perioodil kuni 8 % prioriteedile alates 1. veebruarist 2020 eraldatud summast ja kuni 4 % programmi eelarvest ümber sama fondi sama programmi muu prioriteedi alla. Sellised ümberpaigutused ei mõjuta varasemaid aastaid.

Neid ei käsitata olulisena ja nende tegemiseks ei ole vaja komisjoni otsust programmi muutmise kohta. Siiski peavad need vastama kõigile regulatiivsetele nõuetele ja ühine seirekomitee peab need eelnevalt heaks kiitma. Liikmesriik edastab muudetud rahastamiskava komisjonile.

Lõikeid 2 ja 3 ei kohaldata käesoleva lõike kohaste programmimuudatuste suhtes.“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 26. juuni 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 77, 15.3.2014, lk 11.

(2)  Komisjoni 2. mai 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 447/2014, milles käsitletakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 231/2014 (millega luuakse ühinemiseelse abi rahastamisvahend (IPA II)) rakendamise erieeskirju (ELT L 132, 3.5.2014, lk 32).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1299/2013 erisätete kohta, erisätete kohta, mis käsitlevad Euroopa Regionaalarengu Fondist toetuse andmist Euroopa territoriaalse koostöö eesmärgil (ELT L 347, 20.12.2013, lk 259).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. märtsi 2020. aasta määrus (EL) 2020/460, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 1301/2013, (EL) nr 1303/2013 ja (EL) nr 508/2014 seoses erimeetmetega investeeringute kaasamiseks liikmesriikide tervishoiusüsteemidesse ja muudesse majandussektoritesse, et reageerida COVID-19 puhangule (koroonaviirusele reageerimise investeerimisalgatus) (ELT L 99, 31.3.2020, lk 5).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2020. aasta määrus (EL) 2020/558, millega muudetakse määrusi (EL) nr 1303/2013 ja (EL) nr 1301/2013 seoses erimeetmetega erandliku paindlikkuse lubamiseks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamisel, et reageerida COVID-19 puhangule (ELT L 130, 24.4.2020, lk 1).


Top

avalikgif