ID-kaart

Lihtotsing

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 29. aprilli 2020. a määruse nr 12 "Turismisektori ettevõtjate COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tulenenud kahjude osalise hüvitamise toetus" ja väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 29. aprilli 2020. a määruse nr 13 "COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust negatiivselt mõjutatud väikeettevõtja kahjude osalise hüvitamise toetus" muutmine
Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister 30.06.2020 määrus number 36; jõustumiskuupäev 04.07.2020
; rakendamise kuupäev 17.06.2020

redaktsioon 04.07.2020 [RT I, 01.07.2020, 45]

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 29. aprilli 2020. a määruse nr 12 "Turismisektori ettevõtjate COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tulenenud kahjude osalise hüvitamise toetus" ja väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 29. aprilli 2020. a määruse nr 13 "COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust negatiivselt mõjutatud väikeettevõtja kahjude osalise hüvitamise toetus" muutmine

Vastu võetud 30.06.2020 nr 36

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõigete 1 alusel.

§ 1.  Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 29. aprilli 2020. a määruse nr 12 "Turismisektori ettevõtjate COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tulenenud kahjude osalise hüvitamise toetus" muutmine

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 29. aprilli 2020. a määruse nr 12 "Turismisektori ettevõtjate COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tulenenud kahjude osalise hüvitamise toetus" § 5 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

"(1) EAS otsuse või toimingu peale võib enne halduskohtusse kaebuse esitamist esitada vaide EAS-le 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast otsusest või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama.

(2) EAS lahendab vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.".

§ 2.  Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 29. aprilli 2020. a määruse nr 13 "COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust negatiivselt mõjutatud väikeettevõtja kahjude osalise hüvitamise toetus" muutmine

Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 29. aprilli 2020. a määruse nr 13 "COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust negatiivselt mõjutatud väikeettevõtja kahjude osalise hüvitamise toetus" § 5 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

"(1) EAS otsuse või toimingu peale võib enne halduskohtusse kaebuse esitamist esitada vaide EAS-le 30 päeva jooksul arvates päevast, millal isik vaidlustatavast otsusest või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama.

(2) EAS lahendab vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.".

§ 3.  Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 17. juunist 2020. a.

Raul Siem
Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister

Ando Leppiman
Kantsler

avalikgif