ID-kaart

Lihtotsing

Piiripunkti ja liiduvälisest riigist Eestisse toimetatava taime, taimse saaduse ja muu objekti ametliku kontrollimise koha määramise taotluse sisu nõuded ning taotluse menetlemise kord
Maaeluminister 29.06.2020 määrus number 48; jõustumiskuupäev 04.07.2020

redaktsioon 04.07.2020 [RT I, 01.07.2020, 40]

Piiripunkti ja liiduvälisest riigist Eestisse toimetatava taime, taimse saaduse ja muu objekti ametliku kontrollimise koha määramise taotluse sisu nõuded ning taotluse menetlemise kord

Vastu võetud 29.06.2020 nr 48

Määrus kehtestatakse taimekaitseseaduse § 381 lõike 8 ja § 382 lõike 8 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus) (ELT L 95, 7.4.2017, lk 1–142), artikli 47 lõike 2 alusel kehtestatud loetelus nimetatud taimede, taimsete saaduste ja muude objektide liiduvälisest riigist Eestisse toimetamiseks ettenähtud piiripunkti (edaspidi piiripunkt) ja liiduvälisest riigist Eestisse toimetamiseks ettenähtud ametliku kontrollimise koha (edaspidi ametliku kontrollimise koht) määramise taotluse sisu nõuded ning taotluse menetlemise kord.

§ 2.  Piiripunkti määramise taotluse sisu nõuded ja taotluse menetlemise kord

  (1) Piiripunkti määramiseks esitab piiripunkti omanik või valdaja Põllumajandusametile kirjaliku taotluse. Taotluse näidisvorm avaldatakse Põllumajandusameti veebilehel.

  (2) Piiripunkti määramise taotluses esitatakse järgmised andmed ja dokumendid:
  1) piiripunkti omaniku ja valdaja nimi, registrikood, asukoha aadress ja sidevahendite numbrid;
  2) piiripunkti asukoha aadress;
  3) andmed kaubagruppide, koguse, saadetiste arvu, pakendamisviisi ja muude omaduste kohta;
  4) andmed saadetise maha laadimiseks ning avamiseks vajalike seadmete kohta;
  5) andmed kontrolliruumide või -alade ja nende sisustuse kohta;
  6) andmed lao- ja kontrolliruumides puhastamise korraldamise kohta;
  7) andmed laoruumi mahutavuse ja seal tagatud säilitustemperatuuri kohta;
  8) andmed jäätmekäitluse korraldamise kohta;
  9) piiripunkti tegevuse korraldamise eest vastutava isiku nimi ja sidevahendite numbrid;
  10) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 64 sätestatud nõuetele vastavust tõendavad asjakohased andmed ja dokumendid.

  (3) Põllumajandusamet hindab piiripunkti vastavust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artiklis 64 sätestatud nõuetele nii taotleja esitatud andmete ja dokumentide alusel kui ka kohapeal.

  (4) Põllumajandusamet esitab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 59 lõike 2 kohase teate piiripunkti määramise kavatsuse kohta Euroopa Komisjonile.

  (5) Pärast Euroopa Komisjoni poolt piiripunkti nõuetele vastavaks või mittevastavaks hindamist ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 59 lõigetes 3–5 sätestatud teate saamist teeb Põllumajandusamet viivitamata asjakohase otsuse.

  (6) Põllumajandusamet toimetab lõikes 5 sätestatud otsuse taotlejale kätte kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

§ 3.  Ametliku kontrollimise koha määramise taotluse sisu nõuded ja taotluse menetlemise kord

  (1) Ametliku kontrollimise koha määramiseks esitab isik Põllumajandusametile kirjaliku taotluse. Taotluse näidisvorm avaldatakse Põllumajandusameti veebilehel.

  (2) Ametliku kontrollimise koha määramise taotluses esitatakse järgmised andmed ja dokumendid:
  1) ametliku kontrollimise koha omaniku ja valdaja nimi, registrikood, asukoha aadress ja sidevahendite numbrid;
  2) ametliku kontrollimise koha aadress;
  3) andmed kaubagruppide, koguse, saadetiste arvu, pakendamisviisi ja muude omaduste kohta;
  4) andmed saadetise maha laadimiseks ning avamiseks vajalike seadmete kohta;
  5) andmed kontrolliruumide või -alade ja nende sisustuse kohta;
  6) andmed lao- ja kontrolliruumides puhastamise korraldamise kohta;
  7) andmed laoruumi mahutavuse ja seal tagatud säilitustemperatuuri kohta;
  8) andmed jäätmekäitluse korraldamise kohta;
  9) ametliku kontrollimise koha tegevuse korraldamise eest vastutava isiku nimi ja sidevahendite numbrid;
  10) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 53 lõike 1 punktis a viidatud nõuetele vastavust tõendavad asjakohased andmed ja dokumendid.

  (3) Põllumajandusamet hindab ametliku kontrollimise koha vastavust Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/625 artikli 53 lõike 1 punktis a viidatud nõuetele nii taotleja esitatud andmete ja dokumentide alusel kui ka kohapeal.

  (4) Põllumajandusamet teeb ametliku kontrollimise koha määramise või sellest keeldumise otsuse 30 tööpäeva jooksul ametliku kontrollimise koha määramise taotluse saamisest arvates.

  (5) Põllumajandusamet toimetab lõikes 4 sätestatud otsuse taotlejale kätte kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

Arvo Aller
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

avalikgif