ID-kaart

Lihtotsing

Järelevalvetasu maksmise ja maksmise kontrollimise ning enammakstud järelevalvetasu tagastamise kord
Maaeluminister 29.06.2020 määrus number 46; jõustumiskuupäev 04.07.2020

redaktsioon 04.07.2020 [RT I, 01.07.2020, 38]

Järelevalvetasu maksmise ja maksmise kontrollimise ning enammakstud järelevalvetasu tagastamise kord

Vastu võetud 29.06.2020 nr 46

Määrus kehtestatakse taimekaitseseaduse § 443 lõike 6 ja § 444 lõike 5 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse järelevalvetasu maksmise ja maksmise kontrollimise ning enammakstud järelevalvetasu tagastamise kord.

§ 2.  Järelevalvetasu sissenõudmise otsus

  Järelevalvetoimingu eest järelevalvetasu sissenõudmiseks väljastab Põllumajandusamet kohustatud isikule järelevalvetasu sissenõudmise otsuse, milles peavad olema märgitud:
  1) otsuse tegemise koht;
  2) otsuse teinud ametniku nimi ja ametinimetus;
  3) kohustatud isiku nimi ning elu- või asukoha aadress;
  4) selle järelevalvetoimingu nimetus, mille eest järelevalvetasu nõutakse, või vähendatud kontrolli puhul selle rakendamise asjaolu ja alus, mille puhul järelevalvetasu vähendatud määras nõutakse;
  5) järelevalvetasu määr ja arvutuskäik;
  6) nõutav järelevalvetasu summa;
  7) järelevalvetasu laekumise koht (panga nimi, kontonumber, viitenumber);
  8) järelevalvetasu sissenõudmise otsuse täitmise tähtaeg.

§ 3.  Järelevalvetasu maksmine

  (1) Taime, taimse saaduse või muu objekti liiduvälisest riigist Eestisse toimetamise korral maksab kohustatud isik kaubasaadetise üle tehtud järelevalvetoimingu eest järelevalvetasu ametniku esitatud järelevalvetasu sissenõudmise otsuses märgitud summas enne kaubasaadetise liiduvälisest riigist Eestisse toimetamise lubamist.

  (2) Ametnik teeb lõikes 1 nimetatud juhul järelevalvetasu sissenõudmise otsuse ja toimetab selle kohustatud isikule kätte viivitamata pärast järelevalvetoimingu tegemist.

  (3) Kohustatud isikule väljastatakse lõike 1 kohaselt järelevalvetasu maksmise korral sellekohane kinnitus.

  (4) Taimekaitseseaduse § 443 lõike 3 kohaselt tehtud järelevalvetasu sissenõudmise otsus toimetatakse kohustatud isikule kätte viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

  (5) Lõikes 4 sätestatud juhul kannab kohustatud isik järelevalvetasu sissenõudmise otsuses määratud summa üle otsuses näidatud arvelduskontole kümne tööpäeva jooksul järelevalvetasu sissenõudmise otsuse saamisest arvates.

§ 4.  Järelevalvetasu maksmise kontrollimine

  (1) Tolliasutuse kassasse maksmise korral kontrollib Põllumajandusamet järelevalvetasu maksmist enne kaubasaadetise liiduvälisest riigist Eestisse toimetamise lubamist tolliasutuse kassast väljastatud kinnituse alusel.

  (2) Arvelduskontole ülekandmise korral kontrollib Põllumajandusamet järelevalvetasu laekumist arvelduskontole elektroonilisel teel asjakohaselt kontoväljavõttelt.

  (3) Kui järelevalvetasu laekumist ei ole tehnilistel põhjustel võimalik elektrooniliselt kontrollida, kontrollib Põllumajandusamet kohustatud isiku esitatud järelevalvetasu maksmist tõendaval dokumendil olevate andmete õigsust.

§ 5.  Enammakstud järelevalvetasu tagastamise kord

  (1) Kohustatud isikul on kahe aasta jooksul järelevalvetasu maksmise päevast arvates õigus esitada Põllumajandusametile kirjalik taotlus enammakstud järelevalvetasu tagastamiseks. Taotlusele lisatakse järelevalvetasu maksmist tõendav dokument.

  (2) Taotluses märgitakse järgmised andmed:
  1) füüsilise isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood või juriidilise isiku nimi ja registrikood;
  2) panga nimi ja järelevalvetasu maksja selle konto number, millelt makse tehti, juhul kui järelevalvetasu ei makstud sularahas;
  3) makse tegemise kuupäev;
  4) järelevalvetasu laekumise koht (panga nimi, kontonumber, viitenumber);
  5) selle järelevalvetoimingu nimetus, mille eest enammakstud järelevalvetasu tagastamist soovitakse, ning enammakstud järelevalvetasu summa, selle tagastamise alus ja selgitus tagastamise vajaduse kohta;
  6) järelevalvetasu tagastamise koht (panga nimi, kontonumber, konto omaniku nimi ja isiku- või registrikood).

  (3) Taimekaitseseaduse § 444 lõike 4 alusel tehtud enammakstud järelevalvetasu tagastamise või tagastamisest keeldumise otsus väljastatakse kohustatud isikule viie tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates. Isikule tagastatakse tema esitatud järelevalvetasu maksmist tõendav dokument.

Arvo Aller
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

avalikgif