ID-kaart

Lihtotsing

Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/887, 26. juuni 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/66 seoses istutamiseks ettenähtud taimede impordijärgse kontrolliga
Euroopa Komisjon 26.06.2020 määrus number 887; jõustumiskuupäev 19.07.2020

redaktsioon 19.07.2020

29.6.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 205/16


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) 2020/887,

26. juuni 2020,

millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/66 seoses istutamiseks ettenähtud taimede impordijärgse kontrolliga

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2017. aasta määrust (EL) 2017/625, mis käsitleb ametlikku kontrolli ja muid ametlikke toiminguid, mida tehakse eesmärgiga tagada toidu- ja söödaalaste õigusnormide ning loomatervise ja loomade heaolu, taimetervise- ja taimekaitsevahendite alaste õigusnormide kohaldamine, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EÜ) nr 999/2001, (EÜ) nr 396/2005, (EÜ) nr 1069/2009, (EÜ) nr 1107/2009, (EL) nr 1151/2012, (EL) nr 652/2014, (EL) 2016/429 ja (EL) 2016/2031, nõukogu määruseid (EÜ) nr 1/2005 ja (EÜ) nr 1099/2009 ning nõukogu direktiive 98/58/EÜ, 1999/74/EÜ, 2007/43/EÜ, 2008/119/EÜ ja 2008/120/EÜ ning millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrused (EÜ) nr 854/2004 ja (EÜ) nr 882/2004, nõukogu direktiivid 89/608/EMÜ, 89/662/EMÜ, 90/425/EMÜ, 91/496/EMÜ, 96/23/EÜ, 96/93/EÜ ja 97/78/EÜ ja nõukogu otsus 92/438/EMÜ (ametliku kontrolli määrus), (1) eriti selle artikli 22 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni rakendusmäärusega (EL) 2019/66 (2) on kehtestatud eeskirjad taimede, taimsete saaduste ja muude objektide ametliku kontrolli ühtse praktilise korra kohta. Need eeskirjad hõlmavad kontrolli ettevõtjate valdustes istutamiseks ettenähtud taimede tootmiskohtades.

(2)

Istutamiseks ettenähtud soikeseisundis taimedega, välja arvatud seemnetega, võivad taimetervisele kaasneda ühesugused ohud ja riskid, sest taimede kontrollimisel piiripunktides ei pruugi olla võimalik kindlaks teha taimekahjustajate esinemist või neile viitavaid sümptomeid. Sellest hoolimata lubatakse kõnealused istutamiseks ettenähtud taimed kohe pärast kõnealust kontrolli vabasse ringlusse ja neile väljastatakse liidu territooriumil vedamiseks vajalik taimepass.

(3)

Seda arvesse võttes ja nendele riskidele reageerimiseks on asjakohane teha pärast importimist ettevõtjate valdustes füüsilisi kontrolle vähemalt esimesel kasvuperioodil, et suurendada võimalust avastada liidu karantiinseid taimekahjustajaid, kaitstava piirkonna karantiinseid taimekahjustajaid või taimekahjustajaid, mille suhtes kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/2031 (3) artikli 30 lõike 1 kohaselt vastu võetud meetmeid. Selleks et pädevad asutused saaksid neid kontrolle teha kõige tõhusamal ja proportsionaalsemal viisil, peaksid nad kindlaks määrama kõnealuste kontrollide sageduse ning istutamiseks ettenähtud taimed, mida kontrollitakse, võttes aluseks kontrollikava, mis kehtestatakse vastavalt teatavatele kriteeriumidele.

(4)

Selleks et muuta kontroll tõhusamaks ja tagada oluliste taimeterviseriskide avastamine, on asjakohane lähtuda asjaomaste taimekahjustajate varasematest leidudest seoses asjaomaste kolmandate päritoluriikidega, prioriteetsete taimekahjustajate esinemisest nendes riikides ning ametliku kontrolli teabehaldussüsteemi (IMSOC) kaudu kättesaadavast teabest. Liikmesriigid võivad küsida sellise kontrollimise eest tasu, nagu on sätestatud määruse (EL) 2017/625 artiklis 80.

(5)

Kui kõnealuse kontrolli käigus leitakse karantiinne taimekahjustaja või taimekahjustaja, mille suhtes kohaldatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 30 lõike 1 kohaselt vastu võetud meetmeid, peaksid pädevad asutused, juhul kui kahjustunud taime on võimalik seostada imporditud saadetisega, registreerima kontrolli tulemused IMSOCi vastavas lõplikus ühtses sisseveodokumendis, nagu on osutatud määruse (EL) 2017/625 artiklis 56.

(6)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Rakendusmääruse (EL) 2019/66 artikkel 1 asendatakse järgmisega:

Artikkel 1

1.   Pädevad asutused peavad tegema vähemalt ühe ametliku kontrolli aastas sellistes valdustes ja vajaduse korral muudes asukohtades, mida kasutavad ettevõtjad, kellel on vastavalt määruse (EL) 2016/2031 artikli 84 lõikele 1 õigus anda välja taimepassi.

2.   Need ametlikud kontrollid peavad hõlmama inspekteerimist ning juhul, kui kahtlustatakse ohtu taimetervisele, ka määruse (EL) 2016/2031 artikli 92 lõikes 1 osutatud proovide võtmist ja analüüsi.

3.   Neid kontrolle tehakse ajal, mis on asjaomaste taimekahjustajate või nendega seotud märkide või sümptomite tuvastamiseks kõige sobivam.

4.   Lisaks lõigetes 1–3 osutatud kontrollidele kontrollivad pädevad asutused füüsiliselt muid istutamiseks ettenähtud taimi, välja arvatud seemneid, sealhulgas mugulaid, sibulaid ja risoome, mis on liitu sisse toodud soikeseisundis. Lõikes 5 osutatud kontrollikava alusel kontrollivad pädevad asutused teatavaid kõnealuseid kindlaks määratud taimi esimesel kasvuperioodil pärast importimist.

5.   Pädevad asutused määravad lõikes 4 nimetatud kontrollide sageduse kindlaks kontrollikava alusel, mille kehtestamisel tuleks lähtuda vähemalt kõigist järgmistest kriteeriumidest:

a)

varasemad andmed liidu karantiinsete taimekahjustajate kohta, mille liikmesriigid on imporditud taimedes, taimsetes saadustes või muudes objektides avastanud ja millest määruse (EL) 2016/2031 artikli 11 punkti c kohaselt teatanud;

b)

määruse (EL) 2016/2031 artikli 6 tähenduses prioriteetse taimekahjustaja esinemine asjaomases kolmandas päritoluriigis vastavalt kättesaadavale tehnilisele ja teaduslikule teabele;

c)

ametliku kontrolli teabehaldussüsteemi (IMSOC) kaudu kättesaadavaks tehtud teave või muu ametlik hoiatus;

d)

peremeestaime ja taimekahjustajate bioloogia ning muud asjakohased tingimused karantiinse taimekahjustaja või sellise taimekahjustaja tõhusaks avastamiseks, mille suhtes kohaldatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 30 lõike 1 kohaselt vastu võetud meetmeid.

6.   Kui lõikes 4 osutatud kontrolli käigus leitakse karantiinne taimekahjustaja või taimekahjustaja, mille suhtes kohaldatakse määruse (EL) 2016/2031 artikli 30 lõike 1 kohaselt vastu võetud meetmeid, registreerivad pädevad asutused, juhul kui kahjustunud taime on võimalik seostada imporditud saadetisega, kontrolli tulemused IMSOCi vastavas lõplikus ühises sisseveodokumendis, nagu on osutatud määruse (EL) 2017/625 artiklis 56.“

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 26. juuni 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 95, 7.4.2017, lk 1.

(2)  Komisjoni 16. jaanuari 2019. aasta rakendusmäärus (EL) 2019/66, millega kehtestatakse ühtne praktiline kord taimede, taimsete saaduste ja muude objektide ametlikuks kontrolliks, mille eesmärk on teha kindlaks, kas kõnealused tooted vastavad nende suhtes kohaldatavatele liidu eeskirjadele taimekahjustajate vastaste kaitsemeetmete kohta (ELT L 15, 17.1.2019, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. oktoobri 2016. aasta määrus (EL) 2016/2031, mis käsitleb taimekahjustajatevastaseid kaitsemeetmeid, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruseid (EL) nr 228/2013, (EL) nr 652/2014 ja (EL) nr 1143/2014 ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 69/464/EMÜ, 74/647/EMÜ, 93/85/EMÜ, 98/57/EÜ, 2000/29/EÜ, 2006/91/EÜ ja 2007/33/EÜ (ELT L 317, 23.11.2016, lk 4).


Top

avalikgif