ID-kaart*

Lihtotsing

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Komisjoni määrus (EL) 2020/762, 9. juuni 2020, millega muudetakse määrust (EL) nr 142/2011 seoses töötlemata lemmikloomatoidu mikrobioloogiliste normidega, tunnustatud ettevõtetega seotud nõuetega, Brookesi gaasistamismeetodi alternatiivmeetodi ja sulatatud rasvade hüdrolüüsi suhtes kohaldatavate tehniliste parameetritega ning töödeldud sõnniku, teatava vere, teatavate veretoodete ja vahetoodete ekspordiga 
Euroopa Komisjon 09.06.2020 määrus number 762; jõustumiskuupäev 30.06.2020

redaktsioon 30.06.2020

10.6.2020   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 182/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/762,

9. juuni 2020,

millega muudetakse määrust (EL) nr 142/2011 seoses töötlemata lemmikloomatoidu mikrobioloogiliste normidega, tunnustatud ettevõtetega seotud nõuetega, Brookesi gaasistamismeetodi alternatiivmeetodi ja sulatatud rasvade hüdrolüüsi suhtes kohaldatavate tehniliste parameetritega ning töödeldud sõnniku, teatava vere, teatavate veretoodete ja vahetoodete ekspordiga

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1774/2002, (1) eelkõige selle artikli 7 lõiget 2, artikli 20 lõiget 11, artikli 21 lõike 6 punkti d, artikli 27 punkte b ja c, artikli 31 lõiget 2, artikli 40 punkte b, d ja e, artikli 41 lõike 1 teist lõiku, artikli 41 lõike 3 esimest lõiku, artikli 42 lõike 2 punkte a, b, ja c ning artikli 43 lõike 3 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruses (EL) nr 142/2011 (2) on sätestatud loomade ja inimeste terviseohutuse nõuded loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete kohta, et hoida ära ja vähendada inimeste ja loomade terviseriske, mida need tooted võivad tekitada. Nende nõuete hulka kuuluvad ka töötlemata lemmikloomatoidu mikrobioloogilised normid, teatavate tunnustatud ettevõtetega seotud nõuded, sarvede ja sarvedest valmistatud toodete ning kapjade ja sõrgade ja neist valmistatud toodete impordi tingimused ning töödeldud sõnniku, teatava vere, teatavate veretoodete ja vahesaaduste ekspordi eeskirjad.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 26 lõikega 1 võivad vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 853/2004 (3) artiklile 4 või Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 852/2004 (4) artiklile 6 tunnustatud või registreeritud ettevõtted teatavatel tingimustele käidelda, töödelda või ladustada kohapeal toodetud loomseid kõrvalsaadusi. Seepärast on asjakohane, et tunnustatud tapamajad võivad rakendada teatavaid muid keemilisi meetodeid kui need, mis on loetletud standard- või alternatiivtöötlusmeetoditena, et konserveerida teatavat kohapeal toodetud 3. kategooria materjali ja saada vedelikukogus, mida on hõlpsam ladustada ja vedada.

(3)

Muu kui alternatiivtöötlemismeetodina lubatud keemilise konserveerimise korral ei töödelda toorainet saadud toodeteks. Õiguskindluse huvides on vaja sätestada nende toorainete ladustamise, vedamise ja järgneva kõrvaldamise või kasutamise eeskirjad. Määruse (EL) nr 142/2011 artiklit 19 ja IX lisa tuleks vastavalt muuta.

(4)

Määruse (EL) nr 142/2011 I lisas on esitatud kasvusubstraadi määratlus. Kasvusubstraati kasutatakse laialdaselt seente kasvatamisel. Kasvusubstraadi määratluses tuleks arvesse võtta kasvusubstraadi kasutamist seente kasvatamisel.

(5)

Määruse (EL) nr 142/2011 I lisasse tuleks lisada protsessi hügieenikriteeriumi määratlus, et asendada kõnealuse määruse XIII lisa II peatüki punktis 6 praegune tootestandard, mille aluseks on Enterobacteriaceae arv koos nõutavate proovide arvu ja Enterobacteriaceae piirnormidega kui tootmisprotsessi nõuetekohast toimimist kinnitava kriteeriumiga.

(6)

Määruse (EL) nr 142/2011 I lisa tuleks vastavalt muuta.

(7)

Võttes arvesse teaduse ja tehnika arengut, tuleks Brookesi gaasistamismeetodi temperatuuriparameetrid viia vastavusse loomsete kõrvalsaaduste põletamise kohta kehtivate standarditega. Määruse (EL) nr 142/2011 IV lisa tuleks vastavalt muuta.

(8)

Määruse (EL) nr 142/2011 VIII lisa II peatükis on esitatud loomsete kõrvalsaaduste identifitseerimise, kaasa arvatud märgistamise nõuded. Töötlemata lemmikloomatoit tuleks vastavalt märgistada, et vältida toidu saastumist või inimeste nakatumist.

(9)

Määruse (EL) nr 142/2011 VIII lisa tuleks vastavalt muuta.

(10)

Komisjoni määrusega (EÜ) nr 2073/2005 (5) on kehtestatud protsessi hügieenikriteeriumid, millega tagatakse toiduainete ohutus ja mis põhinevad teaduslikul riskihindamisel. Samade põhimõtete kohaselt võib säilitada töötlemata lemmikloomatoidu ohutuse, kui kehtivad mikrobioloogilised normid tootes sisalduvate Enterobacteriaceae jaoks asendada sättega, mille kohaselt peab toode vastama määruse (EÜ) nr 2073/2005 I lisa 2. peatüki punktis 2.1.8 esitatud protsessi hügieenikriteeriumidele, mida kohaldatakse lihavalmististe, st inimtoiduks ettenähtud töötlemata liha suhtes. Seetõttu tuleks määruse (EL) nr 142/2011 XIII lisa II peatükki vastavalt muuta.

(11)

Teaduse edendamiseks tuleks teha erand teatavate loodusloolistesse kogudesse kuuluvate esemete suhtes. Määruse (EL) nr 142/2011 XIII lisa VI peatükis kehtestatud nõudeid jahitrofeede ja muude loomset päritolu esemete kohta tuleks vastavalt muuta.

(12)

Määruse (EL) nr 142/2011 XIII lisa XI peatükis on esitatud erinõuded rasva derivaatidele. Tuleks selgitada, et protsessis tuleks saavutada vähemalt seal nõutud temperatuur. Määruse (EL) nr 142/2011 XIII lisa XI peatükki tuleks vastavalt parandada.

(13)

Määruse (EL) nr 142/2011 XIV lisa II peatüki 7. jao punkti 2 alapunktis d teatavate kontidest, sarvedest, kapjadest ja sõrgadest valmistatud toodete impordi kohta esitatud nõudeid võidakse mõista kumulatiivsete nõuetena. Punkti 2 alapunkti d tuleks muuta, et selgitada, et kohaldatakse kas üht või teist nõuet.

(14)

XIV lisa V peatükis on esitatud töödeldud sõnniku ekspordi eeskirjad. Pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 999/2001 (6) 3. kategooria materjalidest saadud orgaaniliste väetiste ja mullaparandusainete ekspordi suhtes sätestatud nõuete läbivaatamist on vaja töödeldud sõnniku ekspordi eeskirjad ühtlustada eespool nimetatud uute nõuetega.

(15)

Määruse (EÜ) nr 1069/2009 artiklis 43 on sätestatud, et teatavate 1. ja 2. kategooria materjalide eksporti võib lubada üksnes ühtsete eeskirjade alusel. Määruse (EL) nr 142/2011 XII lisas ning XIV lisa II peatüki 2. ja 3. jaos on sätestatud tingimused, mille kohaselt võib teatavat verd, teatavaid veretooteid ja vahesaadusi importida farmatseutiliste lõpptoodete tootmiseks või kasutamiseks konkreetses ravimite tootmisetapis. Seepärast tuleks lubada impordi või turulelaskmise nõuetele vastavat vere, veretoodete ja vahesaaduste eksporti ning kehtestada määruse (EL) nr 142/2011 XIV lisa V peatükis ekspordieeskirjad.

(16)

Määruse (EL) nr 142/2011 XIV lisa V peatükki tuleks vastavalt muuta.

(17)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas alalise taime-, looma-, toidu- ja söödakomitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) nr 142/2011 muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklit 19 muudetakse järgmiselt:

a)

punkti b lisatakse järgmine alapunkt:

„xi)

käesolevas määruses sätestatud meetoditega töötlemiseks ette nähtud 3. kategooria materjali faasiüleminekuga töötlemine, näiteks

vere termokoagulatsioon,

vere tsentrifuugimine,

IX lisa V peatükis kirjeldatud säilitamine,

kapjade, sõrgade, harjaste, sulgede ja karvade hüdrolüüs.“;

b)

alapunkt d asendatakse järgmisega:

„d)

V peatükk, kui nad ladustavad põllumajandusettevõttes loomseid kõrvalsaadusi, millele on osutatud kõnealuse määruse artikli 24 lõike 1 punktis h või i, tingimusel, et asjaomased töötlemata loomsed kõrvalsaadused kõrvaldatakse seejärel vastavalt kõnealuse määruse artiklis 4 osutatule;“

c)

lisatakse järgmine punkt:

„e)

kui punkti b alapunktides i–vii ja alapunktis xi osutatud tegevus, mille käigus neid materjale saadakse, toimub määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 26 lõikes 1 osutatud tunnustatud ettevõtte tegevuskohas, võib pädev asutus tegevust lubada ilma artikli 23 kohase registreerimise või kõnealuse määruse artikli 24 lõike 1 punkti h kohase tunnustuseta, tingimusel et loomseid kõrvalsaadusi ladustatakse, veetakse ja kõrvaldatakse või kasutatakse töötlemata loomsete kõrvalsaadustena kooskõlas määrusega (EÜ) nr 1069/2009.“;

2)

I, IV, VIII, IX, XIII ja XIV lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisa tekstile.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 9. juuni 2020

Komisjoni nimel

eesistuja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  ELT L 300, 14.11.2009, lk 1.

(2)  Komisjoni 25. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 142/2011, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1069/2009, milles sätestatakse muuks otstarbeks kui inimtoiduks ettenähtud loomsete kõrvalsaaduste ja nendest saadud toodete tervise-eeskirjad, ja nõukogu direktiivi 97/78/EÜ seoses teatavate selle direktiivi alusel piiril toimuvast veterinaarkontrollist vabastatud proovide ja näidistega (ELT L 54, 26.2.2011, lk 1).

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 853/2004, millega sätestatakse loomset päritolu toidu hügieeni erireeglid (ELT L 139, 30.4.2004, lk 55).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määrus (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta (ELT L 139, 30.4.2004, lk 1).

(5)  Komisjoni 15. novembri 2005. aasta määrus (EÜ) nr 2073/2005 toiduainete mikrobioloogiliste kriteeriumide kohta (ELT L 338, 22.12.2005, lk 1).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta määrus (EÜ) nr 999/2001, millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad (EÜT L 147, 31.5.2001, lk 1).


LISA

Määruse (EL) nr 142/2011 I, IV, VIII, IX, XIII ja XIV lisa muudetakse järgmiselt.

1)

I lisas asendatakse punkt 59 järgmisega ja lisatakse punkt 60:

„59.

kasvusubstraat“ – muu materjal kui oma asukohas olev muld, sealhulgas istutusmuld, milles kasvatatakse taimi ja seeni ning mida kasutatakse sõltumatult oma asukohas olevast mullast;

60.

protsessi hügieenikriteerium“ – kriteerium, millega määratakse kindlaks tootmisprotsessi vastuvõetav toimimine. Kõnealust kriteeriumi ei kohaldata turule lastud toodete puhul. Sellega kehtestatakse iseloomulik saastumisväärtus, mille ületamisel on vaja võtta parandusmeetmeid protsessi hügieeni säilitamiseks kooskõlas söödaohutuse alaste õigusnormidega.“

2)

IV lisa IV peatüki 2. jao punkti E alapunkti 2 alapunkt d asendatakse järgmisega:

„d)

igal töötlemisüksusel peab olema kaks põletit ja kaks täiendavat õhuventilaatorit, juhuks kui tekib ühe põleti või ventilaatori rike. Teine kamber peab olema projekteeritud nii, et minimaalne viibimisaeg temperatuuril vähemalt 850 °C oleks kõikides põlemistingimustes kaks sekundit;“.

3)

VIII lisa II peatüki punkti 2 alapunkti b muudetakse järgmiselt:

i)

alapunkt vii asendatakse järgmisega:

„vii)

töötlemata lemmikloomatoidu puhul: „Ainult lemmikloomatoiduks. Hoida toiduainetest lahus. Pärast toote käsitsemist pesta käed ning puhastada töövahendid ja pinnad.“;

ii)

lisatakse uus alapunkt xxi järgmises sõnastuses:

„xxi)

VIII lisa VII peatükis osutatud detoksifitseerimiseks ette nähtud materjalide puhul tekst: „Detoksifitseerimiseks ette nähtud materjal. Ei sobi turule laskmiseks.“

4)

IX lisa II peatüki punkt j asendatakse ja lisatakse punkt k järgmiselt:

„j)

sõelumine;

k)

käesolevas määruses sätestatud meetoditega töötlemiseks ette nähtud 3. kategooria materjali faasiüleminekuga töötlemine, näiteks vere termokoagulatsioon, vere tsentrifuugimine, IX lisa V peatükis kirjeldatud säilitamine, kapjade, sõrgade, harjaste, sulgede ja karvade hüdrolüüs.“

5)

XIII lisa muudetakse järgmiselt:

a)

II peatüki punkt 6 asendatakse järgmisega:

„6.

Töötlemata lemmikloomatoidust tuleb tootmise ja/või ladustamise ajal (enne lähetamist) võtta pistelisi proove, et kontrollida vastavust järgmistele normidele:

Salmonella: puudub 25 grammis, n = 5, c = 0, m = 0, M = 0.

Töötlemata lemmikloomatoidu tootmisprotsess peab vastama järgmisele protsessi hügieenikriteeriumile:

Enterobacteriaceae: n = 5, c = 2, 1 grammis m = 500, 1 grammis M = 5 000,

kus:

n

=

analüüsitavate proovide arv;

m

=

bakterite arvu väärtuslävi; tulemus loetakse rahuldavaks, kui bakterite arv kogu valimis ei ületa näitajat m;

M

=

bakterite arvu maksimumväärtus; tulemust ei loeta rahuldavaks, kui bakterite arv ühes või mitmes proovis on võrdne näitajaga M või sellest suurem; ning

c

=

nende proovide arv, milles bakterite arv võib jääda näitajate m ja M vahele; proovid loetakse siiski rahuldavaks, kui teiste proovide bakterite arv on võrdne näitajaga m või sellest väiksem.

Ettevõtjad võtavad meetmeid, mis on osa nende ohuanalüüsil ja kriitilistel kontrollpunktidel (HACCP) põhinevatest menetlustest, tagamaks, et tooraine ja töötlemata lemmikloomatoidu tarnimine, käitlemine ja töötlemine nende kontrolli all toimuks vastavalt eespool nimetatud ohutusstandarditele ja protsessi hügieenikriteerium oleks täidetud. Kui ohutusstandardeid ei ole järgitud ja protsessi hügieenikriteerium ei ole täidetud, võtab ettevõtja proportsionaalseid parandusmeetmeid vastavalt määruse (EÜ) nr 1069/2009 artikli 29 lõike 1 sissejuhatavas lauses osutatud kirjalikule korrale ja kõnealuse määruse artikli 29 lõike 2 punktides e ja f sätestatud, HACCP põhimõtetel põhinevale menetlusele.

Nõuetele mittevastavusest, selle põhjusest, kui see on kindlaks tehtud, võetud parandusmeetmetest ja kontrollimeetmete tulemustest teatatakse pädevale asutusele. Kui pädev asutus ei ole võetud vajalike parandusmeetmetega rahul, võib ta kehtestada ettevõtja jaoks lisameetmeid, sealhulgas käitlemiseks märgistamine, ja nõuda ettevõtjalt täiendavate proovide võtmist ja mikrobioloogilist uurimist.“;

b)

VI peatüki punkti C alapunkti 1 alapunkt e asendatakse järgmisega:

„e)

loodusloolistesse kogudesse kuuluvad või teaduse edendamisega seotud esemed ja:

i)

neid säilitatakse keskkonnas, näiteks alkoholis või formaldehüüdis, mis võimaldab neid vaatamiseks välja panna;

ii)

need paiknevad täielikult objektiklaasile kantud kihis või

iii)

koosnevad tervikluustikest või nende osadest, luudest või hammastest, mis on ette nähtud üksnes vahetamiseks muuseumide ja haridusasutuste vahel;“

c)

XI peatüki punkti 1 alapunkt a asendatakse järgmisega:

„a)

ümberesterdamine või hüdrolüüs temperatuuril vähemalt 200 °C vastava asjakohase rõhu all vähemalt 20 minuti jooksul (glütserool, rasvhapped ja estrid);“.

6)

XIV lisa muudetakse järgmiselt:

a)

II peatüki 7. jao punkti 2 alapunkt d asendatakse järgmisega:

„d)

kinnitus selle kohta, et toode ei ole üheski etapis ette nähtud suunamiseks mis tahes kasutusse toidu, söödamaterjali, orgaanilise väetise ega mullaparandusaine tootmisel ja et

i)

toode on saadud tapamajas tapetud tervetelt loomadelt ning

ii)

toodet on kuivatatud 42 päeva keskmisel temperatuuril vähemalt 20 °C ja/või

iii)

toodet on ühe tunni jooksul läbi kuumutatud temperatuurini vähemalt 80 °C ja/või

iv)

toode on ühe tunni jooksul temperatuuril vähemalt 800 °C tuhastatud ja/või

v)

toode on läbinud hapestamisprotsessi, millega hoiti pH-d vähemalt ühe tunni jooksul alla 6.“;

b)

II peatüki 9. jao alapunkti a alapunkt i asendatakse järgmisega:

„i)

biodiislikütuse, õlikeemiatoodete või taastuvkütuste tootmiseks ette nähtud, IV lisa IV peatüki 2. jao punktis L osutatud töötluse läbinud materjalide puhul määruse (EÜ) nr 1069/2009 artiklites 8, 9 ja 10 osutatud loomsetest kõrvalsaadustest;“

c)

V peatükis asendatakse tabel järgmisega:

 

„Loomsetest kõrvalsaadustest saadud tooted

Ekspordieeskirjad

1

Töödeldud sõnnik;

orgaanilised väetised, kompost või biogaasiks muundamisel tekkinud käärimisjäägid, mis ei sisalda muid loomseid kõrvalsaadusi või nendest saadud tooteid kui töödeldud sõnnik;

töödeldud loomne valk, mis sisaldab töödeldud sõnnikut segu koostisosana.

Järgmised loomsetest kõrvalsaadustest saadud tooted peavad vastama vähemalt XI lisa I peatüki 2. jao punktides a, b, d ja e esitatud tingimustele:

töödeldud sõnnik;

orgaanilised väetised, kompost või biogaasiks muundamisel tekkinud käärimisjäägid, mis ei sisalda muid loomseid kõrvalsaadusi või nendest saadud tooteid kui töödeldud sõnnik;

töödeldud sõnnik töödeldud loomse valgu segu koostisosana.

2

Veretooted ja vahesaadused

Veri, veretooted ja vahesaadused, mis on ELis toodetud või sinna imporditud kooskõlas XII lisas või käesoleva lisa II peatüki 2. ja 3. jaos esitatud tervisenõuetega, kasutamiseks väljaspool põllumajandusloomade söödaahelat, tingimusel et need vastavad kolmanda sihtriigi impordinõuetele.“


Top

avalikgif