ID-kaart

Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
1997. aastal regionaalse arengu programmide toetuseks määratud summade jaotus
Vabariigi Valitsus 06.03.1997 määrus number 53; jõustumiskuupäev 19.03.1997

redaktsioon 19.03.1997
 
     1997. aastal regionaalse arengu programmide toetuseks
                    määratud summade jaotus
 
     Vabariigi Valitsuse 6. märtsi 1997. a. määrus nr. 53
 
     Vastavalt seaduse "1997. aasta riigieelarve" (RT I 1997,
2/3, 10) paragrahvile 1 (kulude osa 39, peatükk 90) Vabariigi
Valitsus määrab:
 
     1. Kinnitada regionaalse arengu programmide toetuseks
määratud 60 miljoni krooni järgmine jaotus:
     1) Vabariigi Valitsuse poolt heakskiidetud kuue regionaalse
arengu programmi raames esitatavate projektide ellurakendamise
toetuseks 28 miljonit krooni, sealhulgas:
külaliikumise toetamise programmile           2 miljonit krooni
ääremaade programmile                         8 miljonit krooni
monofunktsionaalsete asulate programmile      4 miljonit krooni
Ida-Virumaa programmile                       4 miljonit krooni
saarte programmile                            7 miljonit krooni
piirialade programmile                        3 miljonit krooni;
     2) ettevõtluse toetamise regionaalse tugisüsteemi
arendamiseks ja toetamiseks 4,5 miljonit krooni;
     3) regionaalpoliitilisteks laenudeks 12 miljonit krooni;
     4) maavalitsustele 4,8 miljonit krooni maakondade
regionaalse arengu ja planeerimise korraldamiseks (jaotus juurde
lisatud);
     5) regionaalseteks uuringuteks 0,7 miljonit krooni;
     6) Setomaa regionaalse arengu toetuseks 10 miljonit krooni.
 
     2. Kinnitada käesoleva määruse punkti 1 alapunktis 1
loetletud kuue regionaalse arengu programmi raames
finantseeritavate projektide esitamise, läbivaatamise, nendele
toetuste määramise ja kasutamise kord (juurde lisatud).
 
     3. Kinnitada 1997. aasta regionaalpoliitiliste laenude
andmise kord (juurde lisatud), mille alusel toimub käesoleva
määruse punkti 1 alapunktis 3 nimetatud laenude andmine.
 
                       Justiitsminister
                       peaministri ülesannetes   Paul VARUL
                       Siseminister              Riivo SINIJÄRV
                       Riigisekretär             Uno VEERING
 
 
                                          Vabariigi Valitsuse 
                                           6. märtsi 1997. a. 
                                          määruse nr. 53 juurde
 
     Maavalitsustele maakondade regionaalse arengu ja
planeerimise korraldamiseks 1997. aastal eraldatud summade
jaotus
     Harju Maavalitsus             300 000 krooni
     Hiiu Maavalitsus              300 000 krooni
     Ida-Viru Maavalitsus          300 000 krooni
     Jõgeva Maavalitsus            300 000 krooni
     Järva Maavalitsus             300 000 krooni
     Lääne Maavalitsus             300 000 krooni
     Lääne-Viru Maavalitsus        300 000 krooni
     Põlva Maavalitsus             400 000 krooni
     Pärnu Maavalitsus             300 000 krooni
     Rapla Maavalitsus             300 000 krooni
     Saare Maavalitsus             300 000 krooni
     Tartu Maavalitsus             300 000 krooni
     Valga Maavalitsus             400 000 krooni
     Viljandi Maavalitsus          300 000 krooni
     Võru Maavalitsus              400 000 krooni
 
                                          Minister   Tiit KUBRI
 
 
------
 
                                               Kinnitatud
                                           Vabariigi Valitsuse 
                                            6. märtsi 1997. a. 
                                             määrusega nr. 53
 
  Kuue regionaalse arengu programmi raames finantseeritavate
     projektide esitamise, läbivaatamise, nendele toetuste
                 määramise ja kasutamise kord
 
     1. Käesolev kord reguleerib riigieelarves regionaalse
arengu programmide toetuseks eraldatud rahaliste vahendite
jaotamist vastava programmi raames esitatud projektide vahel.
 
     2. Konkreetse projekti käivitamiseks raha eraldamise
taotlus esitatakse vastava programmi juhile, kes koos programmi
töörühmaga juhib programmi sisulist tööd. Programmi juht
nimetatakse ja töörühma koosseis kinnitatakse vastava ministri
käskkirjaga regionaalpoliitikat koordineeriva ministri
ettepanekul. Ääremaade programmi ja külaliikumise toetamise
programmi juhi nimetab ja töörühma koosseisu kinnitab
põllumajandusminister, saarte programmi, piirialade programmi,
Ida-Virumaa programmi ja monofunktsionaalsete asulate programmi
juhi nimetab ja töörühma koosseisu kinnitab siseminister.
 
     3. Taotlusi käesolevas korras ettenähtud toetuse saamiseks
võivad esitada füüsilised isikud, füüsilisest isikust
ettevõtjad, seaduses sätestatud äriühingud,
mittetulundusühingud, sihtasutused ja kohalikud omavalitsused.
 
     4. Programmi raames toetuse saamiseks esitatavad projektid
peavad vastama programmi töörühma poolt kehtestatud nõuetele.
 
     5. Projektile peab olema lisatud projekti ellurakendamise
asukoha järgse maavanema kaaskiri taotluse põhjendatuse kohta,
kus selgitatakse projekti rakendamise vajalikkust regiooni kui
terviku ja konkreetse paikkonna arengu seisukohast.
 
     6. Projekti hindamisel arvestatakse selle vastavust
konkreetse programmi eesmärkidele, sobivust kohalike ja
regionaalsete tingimustega ja arengukavaga ning projekti
efektiivsust.
 
     7. Programmi juht teeb koos töörühmaga projektide
ekspertiisi ning võtab vastavalt projektide eelistustele ühe kuu
jooksul projekti esitamisest arvates vastu otsuse selle
heakskiitmise või tagasilükkamise kohta.
 
     8. Heakskiidetud projekti kohta vastuvõetud otsuse esitab
programmi juht regionaalpoliitikat koordineerivale ministrile,
kes ühe kuu jooksul otsustab projektile raha eraldamise
vastavalt projektis esitatud ajagraafikule.
 
     9. Projektile toetuse määramisest või sellest keeldumisest
teatab programmi juht taotlejale kahe kuu jooksul programmi
juhile materjalide esitamise päevast arvates.
 
     10. Programmi juht teeb üks kord kvartalis Riigi
Regionaalpoliitika Nõukogus ettekande projektidele raha
eraldamise ning projektide käivitamise ja ellurakendamise kohta.
 
     11. Projektide ellurakendamiseks eraldatud raha kasutamist
kontrollib programmijuht.
 
                                           Minister   Tiit KUBRI
 
------
 
                                                Kinnitatud
                                            Vabariigi Valitsuse 
                                             6. märtsi 1997. a. 
                                              määrusega nr. 53
 
    1997. aasta regionaalpoliitiliste laenude andmise kord
 
     1. Käesolev kord reguleerib 1997. aasta riigieelarves
regionaalse arengu programmide toetuseks määratud vahenditest
ettevõtjatele ja kohalikele omavalitsustele
regionaalpoliitiliste laenude (edaspidi laen) andmist.
 
     2. Laenu andmise eesmärk on regiooni arengu seisukohast
oluliste ettevõtete arendamine, regiooni ettevõtluseelduste
parandamine ja töövõimaluste loomine valdades ja linnades, kus
on suur tööpuudus, tunduvalt madalam elatustase riigi teiste
piirkondadega võrreldes või on ilmnenud muud
sotsiaalmajanduslikku arengut eriti takistavad asjaolud.
 
     3. Laenu võivad taotleda ettevõtjad, sealhulgas talunikud
tööstuse (sh. põllumajandus-, jahindus-, metsandus- ja
kalandussaadusi töötleva tööstuse) ja turismialaste
äriprojektide ellurakendamiseks.
 
     4. Laenu võivad taotleda kohalikud omavalitsused
ettevõtluseeldusi parandavate projektide realiseerimiseks,
eelkõige otseselt ettevõtlust võimaldava või ettevõtteid
teenindava tehnilise infrastruktuuri rajamiseks või
ümberehitamiseks.
 
     5. Laenutähtajad on järgmised:
     1) kaupade ja tootmisvarude ostmiseks - kuni 12 kuud;
     2) tootmisobjektide ehitamiseks ja rekonstrueerimiseks,
tehnika, seadmete, hoonete, transpordivahendite ja maa ostmiseks
- kuni 5 aastat.
 
     6. Riikliku finantseerimise osatähtsus ei tohi ületada 75
protsenti projekti kogumaksumusest.
 
     7. Intress määratakse sõltuvalt laenutähtajast ja tagatise
iseloomust.
 
     8. Laenu teenindava panga valib laenu andmise korraldaja.
 
     9. Laenutaotlus peab sisaldama:
     1) ettevõtjatel:
     - äriprojekti kirjeldust;
     - laenu saamise avaldust, milles on näidatud taotletav
summa ja pakutavad tagatised;
     - (juriidilistel isikutel) asutamisdokumentide koopiat;
     - (tegutsevatel ettevõtjatel) aastabilanssi;
     - maksuameti õiendit maksude tasumise kohta;
     2) kohalikel omavalitsustel:
     - projekti kirjeldust;
     - volikogu otsust laenu taotlemise kohta.
 
     10. Laenutaotlused esitatakse projekti realiseerimiskoha
järgsele maavalitsusele. Maavalitsus annab igale laenutaotlusele
hinnangu projekti laenu eesmärgile ja suunitlusele vastavuse
seisukohast ja edastab taotluse koos oma hinnanguga ühele
ettevõtluskeskustest või sellega võrdsustatud isikutest, kellel
on vastav kokkulepe Siseministeeriumiga.
 
     11. Ettevõtluskeskus või sellega võrdsustatud isik teeb
projekti esialgse tasuvusekspertiisi ning edastab koos
maavalitsuse hinnangu ja oma hinnanguga Siseministeeriumile.
 
     12. Laenude andmist korraldab ja laenutaotlusi vaatab läbi
siseministri käskkirjaga moodustatud projektikomisjon. Komisjon
teeb ühe kuu jooksul taotluse Siseministeeriumile laekumise
päevast arvates otsuse laenu andmisega nõustumise või laenu
andmisest keeldumise kohta, millest teatab kirjalikult taotluse
esitajale.
 
     Komisjon võib kasutada oma tööga seotud kulude katteks 2
protsenti laenuressursist.
 
     13. Projektikomisjoni otsus on laenu taotleja ja
laenuressurssi haldava krediidiasutuse vahel laenulepingu
sõlmimisel aluseks.
 
     14. Siseministeeriumile esitatud laenutaotlusi ei
tagastata, neid säilitatakse arhiivis.
 
     15. Kui laenu taotleja on projekti esitamisel kasutanud
teadvalt väärandmeid või ei kasuta laenu sihipäraselt, nõutakse
kogu laenusumma koos intresside, viiviste ja lepingu
ettevalmistamise kuludega viivitamata tagasi.
 
                                            Minister Tiit KUBRI