ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Põllumajandusreformi läbiviimise üle järelevalve teostamise korra kinnitamine
Vabariigi Valitsus 14.01.1997 määrus number 10; jõustumiskuupäev 23.01.1997

redaktsioon 23.01.1997
 
       Põllumajandusreformi läbiviimise üle järelevalve
                 teostamise korra kinnitamine
 
    Vabariigi Valitsuse 14. jaanuari 1997. a. määrus nr. 10
 
 
     Eesti Vabariigi põllumajandusreformi seaduse (RT 1992, 10,
143; 36, 474; RT I 1994, 52, 880; 1996, 48, 945) paragrahvi 30
alusel Vabariigi Valitsus määrab:
 
     Kinnitada "Põllumajandusreformi läbiviimise üle järelevalve
teostamise kord" (juurde lisatud).
 
                         Peaminister Tiit VÄHI
                         Põllumajandusminister Ilmar MÄNDMETS
                         Riigisekretär Uno VEERING
 
------
                                        Kinnitatud
                                   Vabariigi Valitsuse 
                                   14. jaanuari 1997. a. 
                                      määrusega nr. 10
 
             Põllumajandusreformi läbiviimise üle
                  järelevalve teostamise kord
 
     1. Järelevalvet põllumajandusreformi läbiviimise üle
teostavad põllumajandusminister ja maavanem käesolevas korras
sätestatud tingimustel.
 
     2. Järelevalvet teostatakse põllumajandusreformi komisjoni,
kohaliku omavalitsuse või õigustatud subjekti taotluse alusel
või vahetult käesoleva korra punktis 1 nimetatud järelevalvet
teostava isiku algatusel.
 
     3. Põllumajandusreformi seaduse paragrahvi 28.1 lõikes 4
loetletud rikkumiste tuvastamiseks on põllumajandusministril ja
maavanemal õigus:
     1) saada põllumajandusreformi kohustatud subjektilt,
põllumajandusreformi komisjonilt, riigi esindajalt,
reformihaldurilt või likvideerijalt kirjalikku informatsiooni
põllumajandusreformi kulgemise kohta;
     2) saata enda poolt määratud isik kontrollima
põllumajandusreformi läbiviimise seaduslikkust.
 
     4. Kontrollimise tulemustest lähtudes on
põllumajandusministril õigus:
     1) nimetada maavanema või kohaliku omavalitsuse volikogu
ettepanekul ametisse reformihaldur;
     2) esitada põllumajandusreformi kohustatud subjektile,
põllumajandusreformi komisjonile, riigi esindajale,
reformihaldurile või likvideerijale kirjalikke ettepanekuid
järelevalve teostamisel avastatud puuduste kõrvaldamiseks;
     3) teha maavanemale ettepanek ühismajandi sundlõpetamise
algatamiseks.
 
     5. Kontrollimise tulemustest lähtudes on maavanemal õigus:
     1) teha põllumajandusministrile ettepanek nimetada ametisse
reformihaldur;
     2) esitada põllumajandusreformi kohustatud subjektile,
põllumajandusreformi komisjonile, riigi esindajale,
reformihaldurile või likvideerijale kirjalikke ettepanekuid
järelevalve teostamisel avastatud puuduste kõrvaldamiseks.
 
     6. Kui ühismajandis ei ole põllumajandusreform lõpetatud 1.
detsembriks 1996. a. algatab maavanem 1. veebruariks 1997. a.
ühismajandi sundlõpetamise. Enne sundlõpetamise algatamist
kontrollib maavanem, kas põllumajandusreformi lõpetamist
takistanud asjaolusid on võimalik kõrvaldada muul viisil ja teeb
vajaduse korral põllumajandusreformi komisjonile või kohalikule
omavalitsusele ettepaneku põllumajandusreformi lõpetamiseks. Kui
maavanem otsustab algatada ühismajandi sundlõpetamise, pöördub
ta hagiavaldusega ühismajandi asukohajärgsesse kohtusse.
 
     7. Tulenevalt Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94,
1628; 1996, 49, 953; 88, 1560) paragrahvist 85 on maavanemal
õigus teostada järelevalvet kohaliku omavalitsusüksuse volikogu
ja valitsuse põllumajandusreformiga seotud üksikaktide
seaduslikkuse üle.
 
               Põllumajandusminister Ilmar MÄNDMETS