ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Riigivara registrisse andmete esitamise vormide kinnitamine
Rahandusminister 11.09.1995 määrus number 118; jõustumiskuupäev 30.09.1995

redaktsioon 31.01.2003 [RT II, 46.89.7, ]

AVALDATUD :

RTL  1995, 61, 0

REDAKTSIOON :

Rahandusmin m 09.01.2003 Nr.8 jõust.31.01.2003

RTL  2003, 12, 145

Rahandusmin. m 18.02.97 nr.   21 jõust.20.03.97

RTL 1997,  35,  194


Riigivara registrisse andmete esitamise vormide kinnitamine


Rahandusministri määrus 11. septembrist 1995. Nr. 118.Vastavalt riigivaraseaduse (RT I 1995, 22, 327; 1996, 36, 738; 40, 773; 48, 942; 81, 1446) paragrahvi 9 lõikele 2 ning Vabariigi Valitsuse 1. augusti 1995. a. määruse nr. 284 (RT I 1995, 65, 1090) "Riigivara registri põhimääruse ja riigivara registrisse andmete esitamise, kannete muutmise või kustutamise, andmete väljastamise ja riigivara registrist väljaarvamise ajutise korra kinnitamine" punkti 6 alapunktile 1 määran:

(Rahandusmin. m 18.02.97 nr. 21 jõust.20.03.97)


1. Kinnitada riigivara registrisse andmete esitamise vormid "Ehitise-hoone registreerimiskaart" ja "Ehitise-rajatise registreerimiskaart" (juurde lisatud) Vabariigi Valitsuse  25. oktoobri 1993. a. määrusega nr. 328 (RT I 1993, 70, 999) kinnitatud "Riigi omandusse jääva vara nimekirja" kantud varade osas.


2. Käesoleva määruse punktis 1 nimetatud vormide täitmisel juhinduda antud määruse lisana toodud "Ehitise-hoone ja ehitise-rajatise registreerimiskaardi täitmise ja kodeerimise juhendist".Rahandusminister  Mart OPMANN  Kinnitatud
rahandusministri
11. septembri 1995. a.
määrusega nr. 118

 

 

Hoone reg. nr. _ _ _ _ _ _ _

 

Reg. kuupäev _ _  _ _  _ _ _ _ a.

 

 

 

Ehitise-hoone registreerimiskaart

 

 

1. Hoone valitseja ja volitatud asutus:

_ _ _ _

_ _

...............................

valitseja täisnimetus ..........................................

..........................................................................

aadress: tänav ................ nr. ...... indeks ...........

_ _ _ _

_ _

...............................

linn/vald, maakond ............................................

..........................................................................

telefon ................., ..................

_ _ _ _

_ _

...............................

faks .............................

..........................................................................

juht ....................................................................

_ _ _ _

_ _

...............................

tel. ..............................

..........................................................................

tegevjuht ...........................................................

15. Eluruumide andmed:

tel. ..............................

eluruumide pind .......................... m2

volitatud asutus:

korterite arv .................

täisnimetus ........................................................

elamispind ............................... m2

aadress: tänav ................ nr. ...... indeks ...........

tubade arv .....................

linn/vald, maakond ............................................

korteri tüübid (tk.)

eluruumide pind

telefon ................., ..................

1-toalisi .............................................. m2

faks .............................

2-toalisi .............................................. m2

ettevõtte- ___ või äriregistri ___ nr.

3-toalisi .............................................. m2

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4-toalisi .............................................. m2

juht ....................................................................

5- ja enama toalisi .............................. m2

tel. ..............................

16. Hoone põhikonstruktsioonid: (kood, nimetus)

tegevjuht ...........................................................

vundament _ _ ................................................

tel. ..............................

........................................................................

valitsusala .........................................................

kandekonstr. _ _ .............................................

2. Kinnistu andmed:

........................................................................

pind .............. m2

vahelaed _ _ ...................................................

katastritunnus

........................................................................

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

välissein _ _ ...................................................

3. Maa omandiõiguse või kasutamise alus:

........................................................................

väljaandja .........................................................

katuse kate _ _ ................................................

dokumendi nr. _ _ _ _ _ _ _ _

........................................................................

kuupäev _ _  _ _  _ _ _ _ a.

välisviimistlus _ _ ..........................................

omanik __ hoonestusõigus __ muu __

........................................................................

4. Hoonete arv kinnistus .................................

17. Hoone varustus:

5. Hoone nimetus ..........................................

liftide arv ___

...........................................................................

 

külm vesi

soe vesi

kanalis.

gaas

6. Hoone asukoht:

linnavõrk

___

___

___

___

kood _ _ _ _

lokaalne

___

___

___

___

asukoht ..............................................................

puudub

___

___

___

___

............................................................................

pesemisvõimalus:

tänav: kood _ _ _ _

vann-dušš ___ (või üks nendest)

nimi ............................... nr. .......................

saun ___ puudub ___

koordinaadid:

küttesüsteem:

X _ _ _ _ _ _
Y _ _ _ _ _ _

kaugküte ___ keskküte ___ oma katlamaja ___ elekterküte ___ ahjuküte ___ muu ___ puudub ___

7. Ehitus- __ või hooneregistri __ nr. ..........

8. Kasutuspiirang:

kütuseliik:

riikliku tähtsusega arh. mälestis ___

masuut ___ petrool ___ gaas ___ tahke ___ elekter ___ muu ___ puudub ___

kohaliku tähtsusega arh. mälestis ___

alaliseks ekspl. kõlbmatu ___

elekter:

RVS paragrahv 25 - mittevõõrandatav ___

220 V ___ 220/380 V ___ üle 1000 V ___ muu ___ puudub ____

9. Ehitustööde alustamise reg.:

_ _  _ _ _ _ a.

18. Hoone:

10. Ehituse lõpetamine

antud kasutusluba (1), konserveeritud (2), osaline kasutusluba (3), lammutatud (4)

_ _  _ _ _ _ a.

11. Hoone maksumus:

tunnus __

_ _ _ _ _ _ _ _ _ krooni

kuupäev _ _  _ _  _ _ _ _ a.

_ _  _ _ _ _ a.

hoone koormatus piiratud asjaõigustega:

12. Monteeritavuse aste:

1. rent _ _ _

täis ___ osaline ___ mittemonteeritav ___

2. kasutusvaldus _ _ _

13. Hoone põhinäitajad:

3. hoonestusõigus _ _ _

korruste arv:

4. tasuta kasutusse antud _ _ _

min _ _  max _ _

19. Kaardi täitja:

hoonealune pind ..................... m2

nimi ..................................................................

kasulik pind ............................ m2

ametikoht .........................................................

hoone maht ............................. m3

................................. tel. .........................

14. Hoone kasuliku pinna bilanss:

kuupäev _ _  _ _  _ _ _ _ a.

liigi kood

pinna kood

pindala m2

20. Riigivara valitseja kinnitus:

_ _ _ _

_ _

..............................

nimi ..................................................................

...........................................................................

allkiri

_ _ _ _

_ _

..............................

kuupäev _ _  _ _  _ _ _ _ a.

...........................................................................

pitsati jäljend

 

   Kinnitatud
rahandusministri
11. septembri 1995. a.
määrusega nr. 118

 

 

Rajatise reg. nr. _ _  _ _ _ _ _

 

Reg. kuupäev _ _  _ _  _ _ _ _ a.

 

 

 

Ehitise-rajatise registreerimiskaart

 

 

1. Rajatise valitseja ja volitatud asutus:

6. Ehitus- ___ või hooneregistri ___ nr. .......

valitseja täisnimetus ..........................................

7. Rajatise kasutusala:

...........................................................................

kood _ _ _ _

aadress: tänav ....................................................

nimetus ............................................................

nr. ...................... indeks ....................................

..........................................................................

linn/vald, maakond ............................................

8. Ehitustööde alustamise reg.

...........................................................................

_ _  _ _  _ _ _ _ a.

telefon .........................., ...........................

9. Ehituse lõpetamine

faks ...................................

_ _  _ _  _ _ _ _ a.

juht ....................................................................

10. Rajatise maksumus:

tel. ...................................

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ krooni

tegevjuht ............................................................

_ _  _ _  _ _ _ _ a.

tel. ...................................

11. Rajatise põhinäitajad:

volitatud asutus:

rajatisealune pind .................................. m2

täisnimetus ........................................................

pikkus ................................................... m

...........................................................................

laius ...................................................... m

aadress: tänav ....................................................

kõrgus.................................................... m

nr. ........................ indeks .................................

mahutavus ............................................ m3

linn/vald, maakond ............................................

muu, mis .....................................................

........... ................................................................

.....................................................................

telefon .........................., ............................

12. Põhikonstruktsioonid ja materjalid:

faks ...................................

_ _ torustikud  ................................................

ettevõtte- ___ või äriregistri ___ nr. ...........

_ _ teed ..........................................................

juht ...................................................................

_ _ ...................................................................

tel. ...................................

muu, mis .........................................................

tegevjuht ............................................................

........................................................................

tel. ...................................

.......................................................................

valitsusala ..........................................................

13. Rajatis:

2. Kinnistu andmed:

antud kasutusluba (1)

pind ....................................................... m2

konserveeritud (2)

katastritunnus

osaline kasutusluba (3)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

lammutatud (4)

3. Maa omandiõiguse või kasutamise alus:

tunnus __

väljaandja ..........................................................

kuupäev _ _  _ _  _ _ _ _ a.

...........................................................................

rajatise koormatus piiratud asjaõigustega:

dokumendi nr. _ _ _ _ _ _ _ _

1. rent _ _ _

kuupäev _ _  _ _  _ _ _ _ a.

2. kasutusvaldus _ _ _

omanik ___ hoonestusõigus ___ muu ___

3. hoonestusõigus _ _ _

4. Rajatise nimetus ..........................................

4. tasuta kasutusse antud _ _ _

...........................................................................

14. Kaardi täitja:

5. Rajatise asukoht:

nimi .................................................................

kood  ----

ametikoht .........................................................

linn/vald, maakond ...........................................

tel. ...................................

...........................................................................

kuupäev _ _  _ _  _ _ _ _ a.

tänav: kood _ _ _ _

15. Riigivara valitseja kinnitus:

nimi .................................. nr. ....................

nimi ................................................................

koordinaadid:

allkiri

algus

X _ _ _ _ _ _ _

kuupäev _ _  _ _  _ _ _ _ a.

 

Y _ _ _ _ _ _ _

pitsati jäljend

lõpp

X _ _ _ _ _ _ _

 

 

Y _ _ _ _ _ _ _

 

 

   Rahandusministri
11. septembri 1995. a
määruse nr 118
«Riigivara registrisse andmete esitamise vormide kinnitamine»
lisa
(Rahandusministri
9 jaanuari 2003. a
määruse nr 8 sõnastuses)
(Rahandusmin m 09.01.2003 Nr.8
jõust.31.01.2003 - RTL  2003, 12, 145)

EHITISE-HOONE JA EHITISE-RAJATISE REGISTREERIMISKAARDI TÄITMISE JA KODEERIMISE JUHENDI. Üldsätted


1. Registreerimiskaardil kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:
1) ehitus – ehitiste (hoonete ja rajatiste) püstitamine (rajamine), laiendamine, rekonstrueerimine, renoveerimine, restaureerimine, lammutus;
2) ehitis – ehitusmaterjalidest ja detailidest valmistatud ja aluspinnaga kindlalt seotud hoone või rajatis;
3) hoone – maapinnaga püsivalt ühendatud, katuse, välispiirete ja siseruumidega ehitis;
4) rajatis – maapinnaga püsivalt ühendatud, inimtegevuse tulemusena valminud ehitis, mis ei ole hoone (koosneb võrkudest ja iseseisvatest insener-tehnilistest ehitistest);
5) ajutine ehitis – piiratud ajavahemikuks, kuid mitte kauemaks kui viieks aastaks püstitatud ehitis, mis likvideeritakse kohaliku omavalitsuse määratud ja ehitusloas näidatud tähtajaks;
6) elamu – hoone, milles kogu pind või vähemalt pool sellest on ette nähtud alaliseks elamiseks;
7) korter – ruumide kogum, mis võimaldab korraldada majapidamist, vastab sanitaarhügieenilistele nõuetele ja on ehituslikult teistest korteritest eraldatud. Korteriks loetakse ka koridortüüpi majade toad, mida kasutatakse eluruumidena;
8) tuba – toaks loetakse elutuba, magamistuba, söögituba, lastetuba, kabinetti jne.


2. Registreerimiskaardi täitmisel lähtutakse alljärgnevatest põhimõtetest:
1) iga hoone ja rajatise kohta täidetakse registreerimiskaart sõltumata sellest, kas nad kujutavad endast sõltumatut ehitust või neid ehitatakse üheaegselt ehitatava kompleksi, grupi, järjekorra või rakenduskompleksi koosseisus;
2) ehitised kuuluvad registreerimisele riigivara registris sõltumata ehitusajast, töömahust ning ka sellest, kas on tegemist uusehituse, olemasoleva rekonstrueerimise, renoveerimise, laiendamise, restaureerimise või lammutusega;
3) hoone remont kuulub registreerimisele, kui muutuvad hoone või rajatise põhinäitajad või kasutusalad;
4) ehitise ekspluatatsiooniks vajalikud välisvõrgud ning muud rajatised, mis paiknevad ehitise territooriumil (juurdesõiduteed, hoonevälised kütte-, kanalisatsiooni-, veevarustus- ja elektrivõrgud jm), loetakse registreerimisel üldjuhul ehitise koosseisu kuuluvateks;
5) kui rajatis kujutab endast iseseisvat ehitist, avatakse sellele eraldi ehitise-rajatise registreerimiskaart;
6) rajatise hulka kuuluvad: a) välisvõrgud – kõikvõimalikud hoonetevälised varustus- ja ärastustorustikud ning -liinid koos juurdekuuluvate ehitistega – puurkaevud, maa-alused pumbajaamad, puhastusseadmed (v.a kompleksi kuuluvad hooned) jm;
7) välisrajatised – mitmesuguste rajatiste ülddefinitsioonile vastavad ehitised (peale välisvõrkude) – sillad, viaduktid, piirded ja maastikukujundus, haljastus ja heakorrastus, väikevormid, transpordi-, puhke-, spordirajatised jne.


II. Ehitise-hoone registreerimiskaardi täitmine ja kodeerimine


3. Registreerimiskaardi täidab hoone või rajatise valitseja käsitsi selgelt ja loetavalt. Kaardi täitmise aluseks on omaniku (hoonestaja) esitatud dokumentatsioon (ehitusloa taotlus, mis sisaldab registreerimiskaardile kantavaid andmeid, ehitusprojekt jm).


4. Riigivara registris kasutatakse andmete kodeerimiseks riigiasutuste ja kohalike omavalitsusasutuste riikliku registri koode või äriregistri koode, rahvastikuregistri koode, Eesti Vabariigi administratiiv-territoriaalset jaotust ja käesolevas juhendis toodud klassifikaatoreid hoonete ja rajatiste põhikonstruktsioonide ja materjalide kohta ning ehitiste liikide, otstarbe ja kasutamisalade kohta.


5. Registreerimiskaardi päise näitajad täidetakse alljärgnevalt:
1) ehitusregistri number – selle omistab kohaliku omavalitsuse ehitusregistri pidaja;
2) hoonete arv kinnistul – märgitakse kinnistul asuvate hoonete arv;
3) päise read «Hoone registreerimise nr» ja «Registreerimise kuupäev» täidab riigivara registri pidaja pärast registreerimiskaardi üleandmist riigivara registrile.


6. Teisi registreerimiskaardi näitajaid täidetakse alljärgnevalt:
1) hoone nimetus – nimetus olgu võimalikult lühike. Maksimaalselt võib nimetuses olla 70 sümbolit;
2) hoone asukoht – kirjutatakse maakonna/linna/valla nimetus. Linna ja valla jagunemisel territoriaalüksusteks märgitakse ära vastavalt linnaosa, aleviku või küla nimetus. Pannakse kirja ka tänava kood (kui kohalikus omavalitsuses on kasutusel vastav klassifikaator), nimetus ja hoone number;
3) lahter «koordinaadid» – jäetakse tühjaks;
4) kinnistu andmed – märgitakse kinnistu suurus (pindala ruutmeetrites), nimetus ning katastriüksuse tunnus;
5) maa omandiõigus või kasutamise alus:
a) reale «väljaandjana» märgitakse hoonestusõiguse kinnitanud kinnistusameti nimetus või maakasutusloa välja andnud asutuse nimetus;
b) kahele järgmisele reale märgitakse dokumendi number ja kuupäev;
c) lahter «omanik» täidetakse, kui hoone kuulub omanikule ja asub temale kinnistatud maal ning selle kohta on tehtud vastav sissekanne kinnistusraamatusse;
d) lahter «hoonestusõigus» täidetakse, kui hoone asub hoonestusõiguse lepingu alusel kinnistatud maal ja selle kohta on tehtud vastav sissekanne kinnistusraamatusse;
e) lahter «muu» täidetakse, kui hoone juurde kuuluv maa on saadud õiguslikul alusel kasutamiseks ja ei ole kantud kinnistusraamatusse.


7. Andmed hoone valitseja ja volitatud asutuse kohta täidetakse alljärgnevalt:
1) valitseja (volitatud asutuse) täisnimetus – nimetuse pikkus võib maksimaalselt olla 70 sümbolit;
2) aadress:
a) tänav, nr – märgitakse tänava nimetus, hoone number ja postiindeks;
b) linn – linna nimetus;
c) telefon – märgitakse kohalik kood + kaks telefoninumbrit;
d) faks – kohalik kood + faksi number;
e) RKOARR- või äriregistri nr – märgitakse sobiv variant vastavas ruudus ristiga ja kirjutatakse registrinumber;
f) juht – juhi nimi ja telefoni nr;
g) tegevjuht – tegevjuhi nimi ja telefoni nr;
h) valitsusala – märgitakse riigivara valitseja nimetus, kelle valitsemisalasse volitatud asutus kuulub;
3) kasutuspiirang – kui olemasolev hoone on vabariigi või kohaliku tähtsusega arhitektuurimälestis, märgitakse üks sobiv variant vastavas ruudus ristiga;
4) näitaja «alaliseks ekspluatatsiooniks kõlbmatu» täidetakse riigivara registris;
5) RVS § 25 – mittevõõrandatav – täidetakse pärast Vabariigi Valitsuse poolt vastava nimekirja kinnitamist;
6) ehitustööde alustamise registreerimine – punkti täidab riigivara registri pidaja pärast vastavasisulise teatise saamist omanikult (hoonestajalt);
7) ehituse lõpetamine – fikseeritakse kavandatav ehituse lõpptähtaeg (aasta), mis tuleneb ehitusloa väljaandmisel etteantud tingimustest, ehituslepingus fikseeritud tähtajast või muudest kokkulepetest pärast vastavasisulise teatise saamist omanikult (hoonestajalt);
8) hoone maksumus – kaardile märgitakse hoone soetusmaksumus ning kuupäev. Kui riigivara registrile registreerimiskaardi esitamise ajaks on juba tehtud hoonele parendusi, mis muudavad hoone soetusmaksumust, siis tuleb kaardile kirjutada hoone esialgne soetusmaksumus ning märkuste lahtrisse soetusmaksumus(ed) parendustega ning parenduste tegemis(t)e kuupäevad;
9) monteeritavuse aste – tähistatakse ristiga valitud konstruktiivne lahendus, kusjuures täismonteeritavaks ehitiseks loetakse ehitist, mille puhul valdav enamus kande- ja piirdekonstruktsioone on täismonteeritavad ning kõrge tehaseliku valmidusastmega, ning mittemonteeritavaks loetakse tavalisi tellisseinte, puit- või monoliitsest raudbetoonist konstruktsiooniga hooneid.


8. Hoone põhinäitajte kohta kantakse andmed registreerimiskaardile alljärgnevalt:
1) korruste arv – näidatakse hoone kõigi maapealsete korruste arvu, kaasa arvatud soklikorrus, kui ta lagi on ümbritsevast keskmisest maapinnast vähemalt 2 m kõrgusel. Korruste arvus arvestatakse ka mansard- ja katusekorruseid. Muutuva korruselisusega hoone puhul antakse korruselisus madalaima hooneosa (min) ja kõrgeima hooneosa (max) kohta;
2) hoonealune pind – hoone horisontaalprojektsiooni pind sokli kõrguselt hoone välimiste mõõtude järgi. Hoonealuse pinna hulka arvestatakse hoone kaetud väljaulatuvad osad ja hoone all olevad lahtised läbisõidud ja sammastel oleva hoone osa. Arvesse ei võeta hoone osi, mis ei ulatu maapinnast välja, katmata välistreppe, keldrite valgusšahte, maapinna kohal olevaid varikatuseid jms. Hoonealune pind antakse 1 m2 täpsusega;
3) kasulik pind – määratakse 0,1 m2 täpsusega hoone kasuliku pinna bilansi alusel (kaardil p 14), st kasulik pind peab olema võrdne kasuliku pinna bilansi üldsummaga;
4) hoone maht – kogu hoone füüsiline maht. Ruumala arvutuste aluseks on vastavad horisontaalpinnad ja põhipinnalt antud kõrgused. Maapealse osa maht arvestatakse hoone esimese korruse kõrguselt piirde väliskontuuri mööda tehtud horisontaallõikepinna korrutamisel hoone täiskõrgusega (I korruse puhtast põrandast pööningu vahelae soojusisolatsiooni peale) ning millele summeeritakse ka pööningu maht, kus on võimalik ruumide väljaehitus (mille kõrgus ületab 1,6 meetrit ning laius on üle 1,0 meetri). Maa-aluse osa kubatuur arvestatakse sokli kõrguselt tehtud horisontaallõike korrutamisel keldri (või soklikorruse) põrandast I korruse puhta põrandani arvestatud kõrgusega. Hoonealuseid läbisõite hoone ehituslikku kubatuuri ei arvestata. Hoone maht antakse 1 m3 täpsusega;
5) hoone kasuliku pinna bilanss iseloomustab hoone kui terviku pindade kasutamist. Kaardile kantakse pindade kasutamise alamliik klassifikaatorist «Ehitiste liigid, otstarve ja kasutamisala» (antud klassifikaatoris käsitletakse hoonet lähtudes ruumide kasutamisest, st üks hoone võib täita erinevate hoonete funktsioone) ning pinna liigi kood klassifikaatorist «Kasuliku pinna kooslus» ja vastavate pindade suurused 0,1 m2 täpsusega.


Liigi kood

 

pinna kood

... ...

... ....

...

Hoone liik 01–18 ja 22, 23

sobiv alamliik 01–99, kui sobivat ei leia, siis 00

kasuliku pinna liik (2, 5, 6, 7, 8, 9)


9. Klassifikaator «Kasuliku pinna kooslus» on alljärgnev:
Tootmishooned, üldkasutatavad hooned jne, v.a eluhooned


Kood

Pinna liik

2

Kasulik pind


Eluhooned


Kood

Pinna liik

5

Elamispind

6

Abiruumide pind elamus

7

Lahuspinnad elamus

8

Üldkasutatav pind elamus

9

Mitteeluruumide pind eluhoones


10. Eluruumide andmed kantakse registreerimiskaardile alljärgnevalt:
1) korterite arv määratakse kindlaks hoone projektiga ning fikseeritakse pärast ehituse lõpetamist vastuvõtukomisjoni aktis;
2) eluruumide pind on elamiseks vajalike tubade ning abiruumide (köök, esik, tualett, pesemisruum, vannituba, panipaik, sisseehitatud seinakapid, veranda jt) pindade summa;
3) elamispind on elamiseks ettenähtud ja selleks otstarbeks kasutatavate tubade pindade summa.


11. Hoone põhikonstruktsioonid kodeeritakse juhendi punktis 23 toodud klassifikaatori «Hoonete ja rajatiste põhikonstruktsioonid ja materjalid» põhjal. Kui sobivat nimetust ei leita, märgitakse «muu» / «sega» ja vastava põhikonstruktsiooni/materjali nimetus. Registreerimiskaardile kantakse andmed hoone kuue põhikonstruktsiooni kohta, kusjuures igast ehituskonstruktsioonist võetakse see liik, mis moodustab põhilisema osa vaadeldavast ehituskonstruktsioonist.


12. Hoone varustatus kantakse registreerimiskaardile alljärgnevalt:
1) varustatus külma veega. Kui objekti varustamine on võimalik linnavõrgust (või sellega samastatavast toitesüsteemist), märgitakse kaardile eelnimetatu hoolimata sellest, et ehitist (hoonet) võib varustada ka nt reservsest kaevust;
2) varustatus sooja veega võib olla organiseeritud tsentraliseeritult (linnavõrgust või sellega samastatavast süsteemist, nt varustatuse kindlustamine lokaalsest katlamajast mingile hoonetekompleksile jne) või projektijärgselt väljaehitatud kohaliku süsteemi lokaalsest katlaseadmest (nt eramutel köögi, sauna, duši jne tarbeks);
3) varustatus kanalisatsiooniga võib olla heitvee kanaliseerimine linnavõrku või sellega samastatavasse kanalisatsioonisüsteemi (nt heitvee suunamine mitme maja puhastusseadmetesse). Lokaalseks heitvee kanaliseerimiseks loetakse fekaalide ja heitvee suunamist projektijärgselt väljaehitatud lokaalsetesse puhastusseadmetesse (või imbkaevudesse). Hooneid, mille puhul heitvesi eemaldatakse objektilt väljaviimisega, ei loeta kanaliseerituks;
4) gaasiga varustatus on linnavõrgust või sellega samastatavast süsteemist (nt registreeritud gaasihoidlast teatud hoonetegrupile). Teisaldatavate gaasiballoonide puhul tuleb varustatus gaasiga lugeda lokaalseks;
5) pesemisvõimaluse olemasolu eeldab projektijärgselt väljaehitatud hoones vanni, duši või sauna kasutamisvõimalust;
6) küttesüsteemi puhul märgitakse põhiline küttesüsteem, kuigi projektijärgselt võib olla ette nähtud ka hoone kütte kindlustamine mingi reservvariandiga (nt kaugküte + ahju- või elekterküte jne);
7) kütuseliigi puhul näidatakse ära põhiline kütuseliik, kuigi lokaalselt kasutatava keskküttekatla kõrval on kavandatud ka reservkütte kasutamise võimalus. Märkus «kütuse liik» täidetakse vaid lokaalse katlamaja olemasolul;
8) varustatus elektriga – märgitakse üks sobiv variant vastavas ruudus ristiga.


13. Lahtri «Hoone» täitmisel märgitakse tunnus lähtuvalt alljärgnevast:
a) kui ehitisele on antud kasutusluba, siis tunnus 1;
b) kui ehitis on konserveeritud – tunnus 2;
c) kui ehitisele on antud osaline kasutusluba – tunnus 3;
d) kui ehitis on lammutatud – tunnus 4.


14. Kui ridaelamu või mitmepereelamu puhul nähakse ette üksikute sektsioonide eraldi rakendused, koostatakse registreerimiskaardid iga sektsiooni kohta eraldi.


15. Lahtrisse «Kaardi täitja» kantakse registreerimiskaardi täitja ees- ja perekonnanimi, ametikoht ning töötelefon.


16. Kui kaardile on vaja lisada täiendavaid/täpsustavaid andmeid, mida ei ole võimalik ruumipuudusel kanda kaardile, kantakse need registreerimiskaardi tagaküljele koos nende tegemise kuupäeva, tegija nime ja ametikoha märkimisega.


17. Lahtrisse «Märkused» kantakse muud olulised andmed, mida kaardi täitja peab vajalikuks kindlasti ära tuua, samuti andmed, mis ruumipuudusel ei mahtunud täielikult kaardil toodud lahtritesse ära. Lisaks tuuakse ära hoonega püsivalt seatud, kuid raamatupidamises eraldi arvel olevate vallasvarade (arvutivõrgud, tulekustutussüsteemid, liftid jne) riigivara registri registreerimisnumbrid koos vara nimetusega. Kui nimetatud vara ei ole veel jõutud registreerida riigivara registris ning talle ei ole omistatud riigivara registri registreerimisnumbrit, tuleb nimetatud andmed esitada hiljem kirja teel täiendavalt.


III. Ehitise-rajatise registreerimiskaardi täitmine ja kodeerimine


18. Ehitise-rajatise registreerimiskaart täidetakse analoogselt ehitise-hoone registreerimiskaardiga juhendi käesolevast osast tulenevate erisustega.


19. Punkt «Rajatise asukoht» – juhul, kui rajatis kujutab endast piiratud territooriumile püstitatavat või seal asuvat ehitist (puhastusseade, viadukt jm), määratakse asukoht analoogselt hoone asukohaga. Kui aga tegemist on teede, elektriliinide, torujuhtmetega jm, määratakse asula, valla nimetus ja kood. Koordinaatsüsteemi hilisemal juurutamisel kantakse kaardile rajatise alg- ja lõpp-punkti koordinaadid.


20. Punkt «Rajatise kasutusala» – märgitakse kood juhendi punktis 24 esitatud klassifikaatorist «Ehitiste liigid, otstarve ja kasutamisala», samuti kirjutatakse nimetus.


21. Punkt «Rajatise põhinäitajad» – juhul, kui rajatisel on mõni muu (muud) iseloomustav põhinäitaja, siis selle nimetus ja naturaalnäitaja koos mõõtühikuga märgitakse vabale reale «muu, mis».


22. Punkt «Põhikonstruktsioonid ja materjalid» – põhikonstruktsioonide ja materjalide kohta käivate andmete kodeerimiseks tuleb kasutada juhendi punktis 23 esitatud klassifikaatorit «Hoonete ja rajatiste põhikonstruktsioonid ja materjalid». Juhul kui klassifikaatorist sobivat koodi ei leia, peab märkima rajatise materjali nimetuse vabale reale «muu, mis».


23. Klassifikaator «Hoonete ja rajatiste põhikonstruktsioonid ja materjalid» on alljärgnev:


kood

nimetus

Vundament

10

Vaialune

20

Lint

30

Post

32

Kann

40

Plaat, ristuvad lindid

50

Vajukaev

60

Kessoon

90

Muu

Kandekonstruktsioon

10

Monteeritav r/b karkass

20

Teraskarkass

30

Monoliitbetoon

40

Suurpaneel

50

Suurplokk

60

Tellis, väikeplokk

61

Looduslik kivi

70

Puit

80

Kergmetall

90

Muu, sega

Vahe- ja katuselaed

10

Monteeritav r/b

20

Monoliit r/b

30

Metall

40

Puit

90

Muu

91

Segakonstruktsioon

Välissein

10

Suurpaneel

20

Suurplokk

30

Tellis, väikeplokk

31

Looduslik kivi

40

Puit

90

Muu, sega

Katuse kate

10

Kivi

20

Eterniit

30

Plekk

40

Rullmaterjal

50

Profileeritud metall

60

Puitlaast

61

Roog

90

Muu

Välisviimistlus

10

Puhasvuuk

20

Tehase

30

Lihtkrohv

33

Terrasiitkrohv

50

Profileeritud metall

60

Puit

70

Looduslik kivi

90

Muu

Välistorustik

10

Teras

20

Malm

30

Raudbetoon

40

Betoon

50

Keraamika

60

Plastmass

70

Eterniit

90

Muu

Teed ja tänavad

10

Tsementbetoon

20

Asfaltbetoon

30

Must

40

Stabiliseeritud

50

Kruus

60

Bituumeniga töödeldud kruus

70

Killustik

80

Tehisplaat

90

Muu

Sillad ja viaduktid

10

Monoliitne raudbetoon

20

Monteeritav raudbetoon

30

Metall

90

Muu

Mahutid ja hoidlad

10

Raudbetoon

20

Metall

30

Tellis

90

Muu

Korstnad

10

Raudbetoon

20

Metall

30

Tellis

90

Muu

Ülekandelised postid

10

Raudbetoon

20

Metall

30

Puit

90

Muu

Tugikonstruktsioonid ja piirded

10

Raudbetoon

20

Metall

30

Tellis

40

Looduslik kivi

90

Muu


24. Klassifikaator «Ehitiste liigid, otstarve ja kasutamisala» on alljärgnev:
(tunnus: 1 – hoone, 2 – välisvõrk, 3 – välisrajatis)


kood

tunnus

nimetus

100    

0     

Eluhooned

110

1

Mitmepereelamud

111

1

Mitmepereelamu sektsioon

130

1

Ridaelamud

131

1

Ridaelamu sektsioon

140

1

Kaksikelamud, kahepereelamud

150

1

Eramud, ühepereelamud

180

1

Taluelamud

190

1

Muud eluhooned, kordonelamud, barakid, kasarmud

200

0

Majutuse ja puhkeaja ehitised

210

1

Hotellid, võõrastemajad

220

1

Motellid, kämpingud, matkamajad

230

1

Puhkekodude, pansionaatide hooned

240

1

Noorte- ja turismilaagrite hooned

241

3

Noorte- ja turismilaagrite välisrajatised

250

1

Suvilad, aiamajad

260

1

Ühiselamu

290

1

Muud majutusteeninduse hooned

291

3

Muud majutuse ja puhkeaja veetmise välisrajatised

300

0

Toitlustusehitised

310

1

Restoranid

320

1

Sööklad

330

1

Kohvikud

340

1

Einelauad, puhvetid, baarid

390

1

Muud toitlustusettevõtete hooned

400

0

Kaubandusehitised

410

1

Kaubanduskeskuste hooned, kaubamajad

420

1

Kaupluste hooned

430

1

Spetsialiseeritud kaupluste hooned

440

1

Kauplus-sööklad

450

1

Turuhooned

460

1

Müügipaviljonid, kioskid

470

1

Taara vastuvõtupunktid, sekundaartoorme vastuvõtupaviljonid

480

1

Apteekide hooned

490

1

Muud kaubandushooned

491

3

Muud kaubandusega seotud välisrajatised

500

0

Teenindusehitised

510

1

Saunahooned

520

1

Pesumajade hooned

530

1

Ateljeed, stuudiohooned

540

1

Teeninduskeskuste, teenindustöökodade hooned

590

1

Muud teenindushooned: pandimajad, laenutuspunktid jne

591

3

Muud teenindusvaldkonna välisrajatised

600

0

Tervishoiuehitised

610

1

Haiglate, sünnitusmajade hooned

620

1

Polikliinikute, ambulatooriumide, medpunktide, dispanserite, vereülekandejaamade hooned

640

1

Sanatooriumide, mudaravilate, profülaktooriumide hooned

650

1

Diagnostikakeskuste hooned

680

1

Veterinaarravi asutuste hooned

690

1

Muud tervishoiuhooned

691

3

Tervishoiu spetsiaalsed välisrajatised

700

0

Hooldusasutuste ehitised

710

1

Puuetega laste kasvatus- ja hooldusasutuste hooned

720

1

Invaliidide-, vanade- ja internaatkodude hooned

730

1

Spetsialiseeritud hooldusasutuste hooned

790

1

Muud hooldusasutuste hooned, laste varjupaikade ja laste vastuvõtu-jaotuspunktide hooned

791

3

Hooldusasutuste spetsiaalsed välisrajatised

800

0

Haridus- ja teadusehitised

810

1

Koolieelsete lasteasutuste hooned, lasteaiad-päevakodud

820

1

Lastekodude, internaatkoolide hooned

830

1

üldhariduskoolide õppehooned, kool-lasteaiad

840

1

Eraldi asetsevad koolivõimlad ja kooliujulate hooned

850

1

Kutse- ja erihariduskoolide õppehooned

860

1

Kõrgkoolide õppehooned

870

1

Laboratooriumide, õppetöökodade hooned

880

1

Teadus- ja uurimisasutuste hooned

881

3

Teadus- ja uurimisasutuste välisrajatised

890

1

Muud haridushooned, täiendus- ja ümberõppe keskuste hooned

891

3

Muud haridusvaldkonna välisrajatised

900

0

Kogunemis- ja kultuuriehitised

910

1

Teatrihooned

920

1

Kinohooned

930

1

Kontserdi-, konverentsi- ja universaalsaalide hooned

940

1

Klubide, rahvamajade, seltsimajade hooned

950

1

Raamatukogude, arhiivide hooned

960

1

Muuseumide, kunstigaleriide hooned

970

1

Näitusehallid ja -paviljonid

990

1

Muud kultuuriga seotud hooned

991

3

Rahvakogunemiste ja kultuuriga seotud välisrajatised

1000

0

Spordi- ja tervistusehitised

1010

1

Spordikomplekside hooned

1020

1

Spordibaaside hooned

1030

1

Spordihallid ja -saalid

1040

1

Siseujulad, jäähallid jt spetsialiseeritud spordihooned

1050

1

Maneežide, lasketiirude hooned

1060

3

Spordirajatised: staadionid, spordiväljakud, liuväljad, tribüünid, trampliinid, välisujulad, moto- ja velodroomid

1070

1

Tervistuskeskuste hooned

1071

3

Rahvaspordi ja tervistusrajatised

1090

1

Muud spordi- ja tervistushooned, rannahooned, vetelpäästejaamad, riietuspaviljonid, spordiriistade laenutuspunktid jne

1100

0

Kultuseehitised

1110

1

Kirikud

1120

1

Palvemajad, kogudusehooned, kabelid

1130

1

Tavanditeeninduse ja matusekontorite hooned

1140

1

Krematooriumid, kalmistuehitised

1190

3

Muud kultuse- ja tavanditeeninduse välisrajatised

1200

0

Kontori- ja administratiivhooned

1210

1

Valitsusasutuste administratiivhooned

1220

1

Ettevõtete ja organisatsioonide kontori-, büroo-, haldus- ja administratiivhooned

1230

1

Ühiskasutusega büroohooned

1240

1

Pangahooned

1250

1

Kohtuhooned

1260

1

Konstrueerimis-projekteerimisasutuste ning arvutuskeskuste hooned

1270

1

Tollihooned

1290

1

Muud administratiivhooned

1300

0

Hoidlad ja laomajandusehitised

1310

1

Kaubabaasid ja laohooned

1320

1

Toodanguhoidlad, monteeritavad hallid, varjualused

1330

1

Paiksed vedelikuhoidlad, õli- ja gaasisäilitid

1340

1

Elevaatorid ja punkerlaod

1350

1

Külmhooned

1360

1

Põllumajanduslike hoidlate hooned väetiste, kemikaalide, silo, sööda, vilja, seemne, kartuli, juurvilja, sõnniku jne hoidmiseks

1370

3

Laoplatsid

1390

1

Muud hoidlad ja laomajandushooned

1400

0

Energia-, gaasi- ja vesivarustusehitised; heitvee ja jäätmeteeninduse ehitised

1410

1

Jõujaamade hooned

1411

1

Soojuselektrijaamade hooned

1412

1

Hüdroelektrijaamade hooned

1413

3

Soojus- ja hüdroelektrijaamade välisrajatised (tammid, tunnelid, tuhaväljad)

1420

2

Elektriülekandeliinid

1421

2

220–330 kV kõrgepingeliinid

1422

2

35–110 kV õhuliinid

1423

2

110 kV kaabelliinid

1424

2

35 kV kaabelliinid

1425

2

6–35 kV õhuliinid

1426

2

6–15 kV kaabelliinid

1427

2

0,4 kV õhuliinid

1428

2

0,4 kV kaabelliinid

1429

2

Välisvalgustusliinid

1430

1

Alajaamad

1431

1

220–330 kV sõlmjaamad

1432

1

220–330 kV lihtsa skeemiga alajaamad

1433

1

110 kV sõlmjaamad

1434

1

110 kV lihtsa skeemiga alajaamad

1435

1

35 kV alajaamad

1436

1

35 kV lihtsa skeemiga alajaamad

1437

1

6–15 kV fiiderpunktid

1438

1

6–15 kV lihtsa skeemiga kioskalajaamad

1439

1

6–15 kV komplektalajaamad

1440

2

Gaasivarustuse välisvõrgud ja rajatised

1441

2

Gaasivarustuse torustikud

1442

3

Gaasivarustuse välisrajatised

1449

1

Gaasivarustuse hooned

1450

2

Vesivarustuse välisvõrgud ja rajatised

1451

2

Vesivarustuse torustikud

1452

3

Puurkaevud

1453

1

Vesivarustuse pumbajaamad

1454

3

Veehoidlad

1455

3

Veetornid

1456

3

Veehaare

1460

2

Soojusvarustuse välisvõrgud ja rajatised

1461

2

Soojusvarustuse torustikud

1462

1

Katlamajad

1463

1

Soojajaamad

1464

3

Akumulaatorpaagid

1470

2

Kanalisatsiooni välisvõrgud ja rajatised

1471

2

Kanalisatsiooni torustikud

1472

1

Kanalisatsiooni pumbajaamad

1473

3

Puhastusseadmed

1474

3

Heitveehoidlad

1480

3

Jäätmeteeninduse ehitised

1481

3

Prügimäe rajatised

1482

1

Jäätmete ümbertöötlemiskeskuste hooned

1490

3

Muud energiatootmise ja -edastamise rajatised, tehnoloogilised varustusvõrgud

1491

3

Gradiirid

1492

3

Alajaamade välisrajatised

1500

0

Tööstusehitised

1510

1

Suured tööstuskompleksid, mille lahutamine üksikehitisteks ei ole otstarbekas või võimalik

1520

3

Kaevandused, karjäärid

1530

1

Tööstuse tootmishooned ja halliehitised

1540

1

Muude majandusharude tootmishooned

1550

3

Tööstusrajatised

1561

1

Loodushoiu- ja puhastushooned

1562

3

Loodushoiu- ja puhastusrajatised

1590

1

Muud tööstusliku tootmisega seotud hooned

1600

0

Põllu-, metsa-, jahi- ja kalamajandusehitised

1610

1

Looma- ja linnukasvatuse hooned

1613

1

Laudad, tallid

1614

1

Linnuvabrikud

1615

3

Looma- ja linnukasvatuse välisrajatised

1619

1

Muud looma- ja linnukasvatuse ehitised, sööda ettevalmistamise, piima eeltöötlemise jt hooned

1620

1

Karuslooma- ja küülikukasvatuse hooned

1630

1

Taimekasvatuse hooned

1631

1

Kasvuhooned

1632

1

Vilja- ja seemnekuivatid

1633

1

Muud teravilja eel- ja järeltöötlemise hooned

1634

1

Kõrs-, juur- ja puuviljade esmastöötlemise hooned

1639

3

Muud taimekasvatuse rajatised

1640

1

Muude põllumajandusalade (nt mesindus jne) saaduste tootmise ja esmastöötlemise hooned

1650

1

Metsa- ja jahimajanduse hooned

1660

1

Metsa- ja jahimajanduse välisrajatised

1670

1

Kalamajanduse hooned

1671

3

Kalatiigid

1679

3

Muud kalamajanduse rajatised

1680

1

Põllumajandusmasinate remonditöökojad, -punktid, parklahooned jt

1682

1

Põllumajandusmasinate parklahooned, kuurid, garaažid ja varjualused

1688

3

Põllumajandusmasinate hoolde ja remondiga seotud rajatised

1689

1

Muud põllumajandustehnikaga seotud rajatised

1690

3

Niisutus- ja melioratsioonirajatised, muud põllumajanduse valdkonnaga seotud rajatised

1691

2

Drenaaž-kuivendusvõrgud

1692

1

Hooned melioratsioonisüsteemide teenindamiseks

1693

3

Niisutusrajatised

1694

3

Kaitsetammid

1699

1

Muud põllumajandusliku iseloomuga hooned

1700

0

Transpordiehitised

1710

1

Garaažid, angaarid, mootorsõidukite varjualused

1720

1

Mootorsõidukite teeninduskeskuste hooned

1730

1

Teenindusjaamade, pesulate, tanklate hooned

1740

1

Remondi- ja värvimistöökodade, hooldus- ja kontrolljaamade hooned

1750

1

Autobussi-, raudtee-, lennujaamade, jõe- ja merevaksalite ning reisisadamate reisijate- ja teenistuste hooned

1760

1

Depoohooned, transporditeenistuste hooned

1770

3

Mitmesugused transpordirajatised

1790

1

Muud transpordihooned

1800

0

Side-, raadio- ja televisiooniehitised

1810

1

Postimajad, sidejaoskonnad, postkontorid, postitöötlemiskeskuste hooned

1820

1

Telefonikeskjaamade hooned

1830

2

Telefonsideliinid

1840

1

Raadio-, televisiooni-, võimendus- ja ülekandejaamade hooned

1850

3

Side-, raadio- ja televisioonirajatised, mastid

1860

2

Raadiotranslatsiooniliinid

1890

1

Muud sidehooned

1900

0

Teed, tänavad ja liiklusehitised

1910

2

Magistraalsed autoteed

1920

2

Maanteed, juurdepääsuteed, maanteede kaasehitised (parklad jms)

1930

2

Raudteeliinid

1940

2

Raudteeliinide kaasehitised, haruteed, tupikud, platvormid, elektrikontaktliinid

1950

2

Trammiliinid, trolliliinid

1960

2

Tänavad, bulvarid, kõnniteed

1970

3

Sillad, viaduktid

1980

3

Eriotstarbelised liiklusehitised: estakaadid, ülekäigusillad tunnelid jt

1990

3

Muud liiklusehitised, liikluse juhtimiskeskused, lennuväljade maandumisrajad, lootsi- ja majakajaamad

2000

0

Haljastus ja heakorrastus

2010

3

Asulavälised rohelised vööndid

2020

3

Metsapargid ja pargitsoonid

2030

3

Pargid

2040

3

Haljasalad

2050

3

Hoonete haljastus

2060

3

Mänguväljakud ja -platsid

2070

3

Mälestusmärgid, monumendid, skulptuurid

2080

3

Piirded, tugimüürid

2090

3

Muud haljastus- ja heakorrastusehitised

2100

0

Eriotstarbelised rajatised

2110

3

Kanalid

2120

3

Sadamate hüdrotehnilised rajatised, kaid, muulid

2130

3

Tammid

2140

3

Korstnad

2190

3

Muud eriotstarbelised rajatised

2200

0

Majapidamis-abiehitised

2210

1

Elamute, eramute, talude majandus- (majapidamis-) hooned, kuurid, pesu- ja hoiuruumihooned, individuaalgaraažid

2220

1

Muud majandus- (majapidamis-) hooned, näiteks koolide, haiglate jne majandushooned ja hoiuruumid

2300

0

Muud ehitised

2310

1

Tuletõrjedepood

2320

1

Karistusasutuste hooned, vanglad, kolooniad

2330

3

Sõjaväe, mereväe ja piirivalve määratlemata rajatised

2340

3

Tsiviilkaitselised rajatised

2350

1

Sõjaväe, mereväe ja piirivalve hooned

2370

1

Muud eespool nimetamata hoonete liigid

2380

2

Muud eespool nimetamata välisvõrgud

2390

3

Muud eespool nimetamata välisrajatised