ID-kaart

Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Likvideerimis- ja lõppbilansi koostamise juhend (revideeritud 2000)
Raamatupidamise Toimkond 11.07.1995 otsus number 10; jõustumiskuupäev 11.07.1995

redaktsioon 25.04.2000

AVALDATUD :

RTL  1995, 59, 0

REDAKTSIOON :

Raamatup. Toimk. o 25.04.2000 Nr.5 jõust.25.04.2000

RTL  2000, 68, 1034Likvideerimis- ja lõppbilansi koostamise juhend (revideeritud 2000)

(Raamatup. Toimk. o 25.04.2000 Nr.5 jõust.25.04.2000)


EV Raamatupidamise Toimkonna istungi protokolliline otsus 11. juulist 1995. a. Nr. 10-3  Kinnitatud
Eesti Vabariigi
Raamatupidamise Toimkonna
25. aprilli 2000. a
istungi protokollilise
otsusega nr 5-1 (Raamatup. Toimk. o 25.04.2000
 Nr.5 jõust.25.04.2000)

LIKVIDEERIMIS- JA LÕPPBILANSI KOOSTAMISE JUHEND (REVIDEERITUD 2000)Käesolev juhend käsitleb raamatupidamiskohustuslase raamatupidamisarvestust ja -aruandlust raamatupidamise seaduse paragrahvis 5 toodud jätkuvuse põhimõtte katkemisel.


Juhend koosneb neljast osast:
A. Katkenud jätkuvusega raamatupidamiskohustuslase raamatupidamisaruandlus
B. Likvideerimisbilansi koostamine
C. Raamatupidamisarvestus likvideerimise menetluse käigus
D. Likvideerimise lõppbilansi ja jaotusplaani koostamine
E. Näide: Likvideerimisbilanss, lõppbilanss ja vara jaotusplaan


Märkus. Likvideerimisbilanss on bilanss, mis koostatakse likvideerimise alustamisel.


Juhend laieneb raamatupidamiskohustuslastele, kes on kohustatud koostama ja avalikustama raamatupidamise aastaaruande ning
a) kelle tegevust lõpetatakse või likvideeritakse pädeva organi otsusega, õigusakti alusel või sundlõpetamise teel või
b) kelle tegevus on lõpetamisel, kuid kelle lõpetamist ei ole alustatud seaduses ettenähtud korras või
c) kellel ei ole muud realistlikku võimalust kui tegevus lõpetada, kuid kelle lõpetamist ei ole alustatud seaduses ettenähtud korras;
d) kelle netovara ei vasta seaduses ettenähtud suurusele.


Käesolevast juhendi redaktsioonist lähtutakse alates 1. jaanuarist 2001. a. Varasem rakendamine on soovitav.A. KATKENUD JÄTKUVUSEGA RAAMATUPIDAMISKOHUSTUSLASE RAAMATUPIDAMISARUANDLUS1. Likvideerimisel võib raamatupidamise seaduse paragrahvi 17 lõike 3 kohaselt raamatupidamiskohustuslase majandusaasta olla lühem või pikem kui 12 kuud, kuid ei tohi ületada 18 kuud.


2. Kui raamatupidamiskohustuslase likvideerimist alustatakse enne jooksva majandusaasta bilansipäeva või bilansipäeval või majandusaasta raamatupidamise aastaaruande koostamisperioodil, koostatakse ja avalikustatakse majandusaasta aruanne tavakorras, kuid raamatupidamise aastaaruanne koosneb eelneva majandusaasta lõppbilansist, likvideerimisbilansist ja lisadest. Kui likvideerijad on koostanud likvideerimise lõppbilansi enne bilansipäeva, bilansipäeval või raamatupidamise aastaaruande koostamisperioodil, lisatakse lõppbilanss raamatupidamise aastaaruandele.


Märkus. Eelnev majandusaasta on jooksvale majandusaastale eelnev majandusaasta, mille kohta koostati raamatupidamise aastaaruanne, mis kinnitati seaduses ettenähtud korras.


3. Kui raamatupidamise aastaaruande koostamisperioodil on teada, et raamatupidamiskohustuslase tegevus lõpetatakse või ilmneb, et raamatupidamiskohustuslasel ei ole muud realistlikku võimalust kui tegevus lõpetada, kuid lõpetamist ei ole alustatud seaduses ettenähtud korras, koostatakse ja avalikustatakse majandusaasta aruanne lõppenud majandusaasta 12 kuu kohta tavakorras, kuid raamatupidamise aastaaruanne koosneb eelneva majandusaasta lõppbilansist, jooksva majandusaasta bilansist ja lisadest. Jooksva majandusaasta bilansis kajastatud vara ja kohustuste hindamisel lähtutakse käesoleva juhendi osas B toodud hindamise põhimõtetest.


Märkus 1. Likvideerimise alustamisel koostavad likvideerijad likvideerimisbilansi seaduses ettenähtud korras ja järgneva majandusaasta raamatupidamise aastaaruanne koostatakse käesoleva juhendi punktist 2 lähtuvalt.


Märkus 2. Likvideerimisbilanss märgistatakse pealkirjaga Likvideerimisbilanss koos bilansipäeva märkimisega.


4. Kui raamatupidamiskohustuslase netovara ei vasta seaduses ettenähtud suurusele bilansipäeva seisuga, avatakse osanike või üldkoosoleku äriseadustiku paragrahvi 176 või 301 alusel vastuvõetud otsuse sisu või juhatuse ettepanek osanike või aktsionäride koosolekule majandusaasta aruande tegevusaruandes. Majandusaasta aruanne koostatakse ja avalikustatakse tavakorras.


Märkus. Netovara kajastub äriühingu omakapitali kirjetel. Äriseadustikus leiame netovara koostisosad ja aluse tehingute kirjendamiseks ning kajastamiseks kirjetel Aktsiakapital (Osakapital), Aažio, Kohustuslik reservkapital, Muud reservid (mis moodustatakse kasumieraldistest), Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum), Aruandeaasta kasum (kahjum) ja Oma aktsiad (osad).


5. Käesoleva juhendi punktides 2–3 toodud raamatupidamise aastaaruannete koostamisel ei rakendata raamatupidamise seaduse paragrahvi 21 lõiget 3 ja eelneva majandusaasta bilansis kajastatud näitajaid ei korrigeerita tagasiulatuvalt.


6. Käesoleva juhendi punktides 2–3 toodud raamatupidamise aastaaruande lisades märgitakse, et on lähtutud käesolevast juhendist ning avatakse juhendi rakendamisega seonduvad asjaolud ja põhjused. Lisades selgitatakse, millistel alustel vara ja kohustused on bilansis hinnatud.B. LIKVIDEERIMISBILANSI KOOSTAMINE7. Likvideerimise alustamisel koostatakse likvideerimisbilanss.


8. Likvideerimisbilansi koostamine toimub järgmise arvestusprotseduuri kohaselt:
1) Likvideerimisbilansi koostamisel tehakse vara ja kohustuste inventuur.
2) Inventuuri läbiviimiseks moodustatakse inventuurikomisjonid, kes vormistavad oma töö tulemused inventuuriaktides ja -protokollides. Inventuuri käigus teevad inventuurikomisjonid kindlaks ja fikseerivad inventuuriaktides:
a) kassa ja pangakontode tegelikud summad, mis on raamatupidamiskohustuslase valduses;
b) nõuete ja antud laenude, millel on seaduslik või lepinguline alus, tegelikud summad ja tõenäoliselt laekuvad summad;
c) muu vara olemasolu ja sellega seonduvad õigused ja kohustused;
d) muu vara neto realiseerimismaksumus, s.o turuhind, millest turustus- ja müügikulud on maha arvatud;
Märkus. Turuhind on rahasumma, mille eest vara saaks vahetada sõltumatute ja kompetentsete osapoolte vahel vabal turul.
e) kohustuste, millel on seaduslik või lepinguline alus, tegelikud summad;
Vara ja kohustuste tegelike jääkide ning raamatupidamise jääkide erinevuse põhjused selgitatakse igal üksikjuhul ning fikseeritakse inventuuriprotokollis. Inventuuritulemused kirjendatakse raamatupidamisregistrites vastavatel vara ja kohustuste kontodel.
3) Likvideerimisbilansis kajastatakse:
a) kassa ja pangakontode summad, mis on raamatupidamiskohustuslase valduses;
b) nõuded ja laenud tõenäoliselt laekuvas summas;
c) muu vara neto realiseerimismaksumuses;
Märkus 1. Kui vara neto realiseerimismaksumus erineb, s.t on kõrgem või madalam raamatupidamisregistrites kirjendatud maksumusest, viiakse vara maksumus vastavusse eeldatava neto realiseerimismaksumusega.
Märkus 2. Likvideerimisbilansi koostamisel ei rakendata kapitaliosaluse meetodit, vaid investeeringud sidus- ja tütarettevõtetesse kajastatakse neto realiseerimismaksumuses.
Märkus 3. Likvideerimisbilansi koostamisel ei lähtuta sise-eeskirjades fikseeritud materiaalse põhivara amortisatsiooninormidest, vaid amortiseeritavat materiaalset põhivara kajastataks neto realiseerimismaksumuses.
d) kohustused tegelikus maksumuses;
e) omakapital, mis on likvideerimisbilansis kajastatud vara ja kohustuste vahe.
4) Likvideerimisbilansi koostamisel lähtutakse raamatupidamiskohustuslase tegevusalale kehtestatud bilansiskeemist niivõrd, kuivõrd bilansiskeemis toodud kirjed on kohaldatavad raamatupidamiskohustuslasele, kelle tegevuse jätkuvus on katkenud.


9. Kui likvideerimisbilansist selgub, et likvideeritava raamatupidamiskohustuslase varast ei jätku võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamiseks, peavad likvideerijad esitama kohtule pankrotiavalduse.C. RAAMATUPIDAMISARVESTUS LIKVIDEERIMISE MENETLUSE KÄIGUS10. Likvideerimise käigus toimuvaid majandustehinguid kirjendatakse eranditult bilansikontodel. Neid tehinguid, mis jätkuvalt tegutsevas majandusüksuse raamatupidamisarvestuses kirjendatakse tulude, kulude, kasumite ja kahjumite kontodel, kirjendatakse likvideerimise menetluse käigus omakapitali juurdelisatud bilansikirjel Likvideerimise korrektiivkonto.


Märkus 1. Likvideerimise käigus ei arvestata amortisatsiooni, vaid amortiseeritavat põhivara kajastatakse neto realiseerimismaksumuses. Neto realiseerimismaksumuse muutust kajastatakse omakapitali korrektiivkontol Likvideerimise korrektiivkonto või tema liigendatud allkontodel.


Märkus 2. Likvideerimismenetluse kestel kirjendatakse vara riknemist, vara turuhinna langust, lootusetuid nõudeid jne. Omakapitali korrektiivkontol Likvideerimise korrektiivkonto või tema liigendatud allkontodel.D. LIKVIDEERIMISE LÕPPBILANSI JA VARA JAOTUSPLAANI KOOSTAMINE11. Pärast vara müümist, nõuete laekumist võlglastelt ja kõigi kohustuste tasumist võlausaldajatele (või kohustuste tasumiseks raha deponeerimist) koostatakse likvideerimise lõppbilanss.


12. Likvideerijad ei pea vara müüma, kui see ei ole vajalik võlausaldajate nõuete rahuldamiseks ning pädev juhtimisorgan annab nõusoleku teatud varaobjektide jaotamiseks asjana.


13. Asjana jaotatavad varaobjektid kajastatakse likvideerimise lõppbilansis nende turuhinnas. Kui jaotatava varaobjekti turuhind erineb selle raamatupidamisregistrites kirjendatud maksumusest, korrigeeritakse varaobjekti maksumust.


14. Kui seaduses on ette nähtud, lisatakse likvideerimise lõppbilansile vara jaotusplaan. Jaotusplaanis esitatakse:
a) vara jaotamise alus ja summa;
b) õigustatud isikule rahas makstav summa ning asjana jaotatava vara nimetus, selle muud eraldustunnused ja rahaline hinne.
Märkus. Sundlõpetamisel on vara jaotuse aluseks kohtuotsus.E. NÄIDE: LIKVIDEERIMISBILANSS, LÕPPBILANSS JA VARA JAOTUSPLAAN LIKVIDEERITAVAS ÄRIÜHINGUS


Aktsiaseltsi ZXC likvideerimisbilanss, likvideerimistehingud, lõppbilanss ja vara jaotusplaan


1. Aktsiaseltsi ZXC likvideerimisbilanss

AKTIVA

 

PASSIVA

 

Arvelduskonto

 

Võlgnevus hankijatele

25 000

Nõuded ostjatele

51 000

Maksuvõlad

225 000

Kaubad

100 000

Pangalaen

525 000

Põhivara (soetusmaksumuses)

2 050 000

Aktsiakapital (nimiväärtuses)

600 000

Akumuleeritud põhivara kulum (miinus)

300 000

Jaotamata kasum ja reservid

326 000

 

 

Likvideerimiseelse perioodi tulem

200 000

Kokku

1 901 000

Kokku

1 901 000


Väljavõte aktsiaseltsi ZXC põhivara arvestusregistrist (likvideerimisbilansi kuupäeva seisuga)

Inventari number

Nimetus

Soetusmaksumus

Akumuleeritud kulum

Jääk­maksumus

1.

Tootmishoone

1 650 000

150 000

1 500 000

2.

Laohoone

300 000

100 000

200 000

3.

Auto

100 000

50 000

50 000

 

Kokku

2 050 000

300 000

1 750 000


Väljavõte aktsiaseltsi ZXC aktsiaraamatust (likvideerimisbilansi kuupäeva seisuga)

Jrk nr

Aktsionär

Aktsiate nimiväärtus

1.

AS KL

400 000

2.

Peeter Kask

100 000

3.

Jaan Kuusk

100 000

 

Kokku

600 000


2. Aktsiaseltsi ZXC likvideerimistehingud

a. Aktsiaseltsi ZXC kaubalaos on 10 vanemat tüüpi arvutit, mis müüakse 110 000 krooni eest.

Deebet: Arvelduskonto

110 000

 

Kreedit: Kaup

 

100 000

Kreedit: Likvideerimise korrektiivkonto

 

 10 000

b. Ostjatelt nõuete laekumine.

 

 

Deebet: Arvelduskonto

 51 000

 

Kreedit: Nõuded ostjatele

 

 51 000

c. Müüakse auto. Auto müügihind on 40 000 krooni.

 

 

Deebet: Arvelduskonto

 40 000

 

Deebet: Akumuleeritud kulum

 50 000

 

Deebet: Likvideerimise korrektiivkonto

 10 000

 

Kreedit: Auto

 

100 000

d. Tootmishoone müüakse 1 545 000 krooni eest.

 

 

Deebet: Arvelduskonto

1 545 000

 

Deebet: Akumuleeritud kulum

150 000

 

Kreedit: Põhivara

 

1 650 000

Kreedit: Likvideerimise korrektiivkonto

 

45 000

e. Laekus varem mahakantud nõudesumma 29 000 krooni.

 

Deebet: Arvelduskonto

29 000

 

Kreedit: Likvideerimise korrektiivkonto

 

 29 000

Eeltoodud tehingute tulemusena on arvelduskontol 1 775 000 krooni. Aktsiaselts ZXC saab oma võlausaldajate nõuded täielikult rahuldada.

f. Likvideerijad rahuldavad kõik võlausaldajate nõuded.

 

 

Deebet: Võlgnevus hankijatele

25 000

 

Kreedit: Arvelduskonto

 

25 000

Deebet: Maksuvõlgnevus

225 000

 

Kreedit: Arvelduskonto

 

225 000

Deebet: Pangalaen

525 000

 

Kreedit: Arvelduskonto

 

525 000

Pärast kõigi kohustuste rahuldamist on arvelduskontol 1 000 000 krooni. Laohoone on müümata. Vastavalt aktsionäride üldkoosoleku otsusele jaotatakse laohoone aktsionäridele asjana, hinnatuna turuhinnas 200 000 krooni.


3. Aktsiaseltsi ZXC lõppbilanss

Likvideerimise jääkvara

Omakapital

1. Arvelduskontol raha

1 000 000

1. Omakapital enne likvideerimist

1 126 000

2. Laohoone hinnatuna turuhinnas (vastavalt üldkoosoleku otsusele on see aktsionäridele asjana jaotatav vara)

200 000

2. Likvideerimise korrektiivkonto kreeditsaldo*

+74 000

Kokku

1 200 000

Kokku

1 200 000

* Likvideerimise korrektiivkonto deebetsaldo näidatakse lõppbilansis miinusmärgiga.


4. Aktsiaseltsi ZXC vara jaotusplaan

Aktsionär

Aktsiate nimiväärtus*

Jaotussumma

Makstakse rahas

Makstakse asjaga

1. AS KL

400 000

800 000

600 000

200 000 (hoone 2)

2. Peeter Kask

100 000

200 000

200 000

–

3. Jaan Kuusk

100 000

200 000

200 000

–

Kokku

600 000

1 200 000

1 000 000

200 000


* Aktsiaseltsi ZXC vara jaotamise aluseks on aktsionäridele kuuluvate hääleõigusega aktsiate nimiväärtuse summa (vt likvideerimisbilansi juures toodud aktsiaraamatu väljavõtet).


Märkus. Aktsiaseltsi ZXC lõppbilanss ja vara jaotusplaan on kontrollitud audiitori poolt. Audiitori otsuses ei ole märgitud Eesti Vabariigi õigusaktide ja aktsiaseltsi ZXC põhikirja rikkumist.