ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamisekorra seaduse rakendamine
Vabariigi Valitsus 05.07.1995 määrus number 257; jõustumiskuupäev 18.07.1995

redaktsioon 18.07.1995
 
         Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite
        või relvajõudude luure- või vastuluureorganite
         teenistuses olnud või nendega koostööd teinud
         isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra
                      seaduse rakendamine
 
     Vabariigi Valitsuse määrus 5. juulist 1995. Nr. 257.
     
     Lähtudes Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või
relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või
nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise
korra seaduse (RT I 1995, 17, 233) paragrahvi 5 lõikest 4 ja
paragrahvi 9 lõikest 2, Vabariigi Valitsus määrab:
 
     1. Kinnitada "Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite
või relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud
või nendega koostööd teinud isiku ülestunnistuse esitamise kord"
(juurde lisatud).
 
     2. Kinnitada "Riigi Kaitsepolitseiameti teadaande Eestit
okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure-
või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd
teinud isiku kohta" vorm (juurde lisatud).
 
     3. Politseiametil suunata tema halduses asuvate
politseiasutuste poole pöördunud ja ülestunnistust esitada
soovivad isikud ülestunnistuse esitamiseks Riigi
Kaitsepolitseiametisse või kaitsepolitsei kohalikesse
osakondadesse ja jaoskondadesse.
 
                               Peaminister        Tiit VÄHI
                               Siseminister       Edgar SAVISAAR
                               Riigisekretär      Uno VEERING 
 
------
 
                                          Kinnitatud
                                      Vabariigi Valitsuse 
                                       5. juuli 1995. a. 
                                       määrusega nr. 257
 
         Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite
        või relvajõudude luure- või vastuluureorganite
            teenistuses olnud või nendega koostööd
             teinud isiku ülestunnistuse esitamise
                             kord
     
     1. Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite või
relvajõudude luure- või vastuluureorganite teenistuses olnud või
nendega koostööd teinud isikute arvelevõtmise algus kuulutatakse
välja Kaitsepolitseiameti ametliku pressiteadaandena, mis
avaldatakse vähemalt kahes üleriigilises ajalehes.
Kaitsepolitseiameti pressiteadaandes avalikustatakse
telefoninumbrid, millel helistades ülestunnistust esitada
soovivad isikud saavad kokku leppida ülestunnistuse esitamise
aja ja koha suhtes.
 
     2. Ülestunnistust esitada sooviv isik võetakse vastu
Kaitsepolitseiametis või kaitsepolitsei kohalikus osakonnas
(jaoskonnas).
 
     3. Iga ülestunnistust esitada sooviv isik täidab
omakäeliselt vabatahtliku ülestunnistaja ankeedi (vt. lisa), mis
peab sisaldama ülestunnistust esitada sooviva isiku kohta Eestit
okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure-
või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd
teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse
(edaspidi - seadus) paragrahvis 6 nimetatud andmeid, kusjuures
enne ankeedi täitmist hoiatatakse isikut seadusega sätestatud
teabe andmisest keeldumise või vale teabe andmise tagajärgede
eest.
 
     Lisaks ankeedile kirjutab ülestunnistust esitada sooviv
isik omakäelise vabas vormis ülestunnistuse.
 
     4. Kõik vabatahtlike ülestunnistajate ankeedid
registreeritakse kaitsepolitseiasutuses. Kaitsepolitsei
kohalikud osakonnad (jaoskonnad) edastavad ülestunnistajate
ankeedid koos isikute omakäeliste ülestunnistustega
Kaitsepolitseiametile, kes peab nimetatud ankeetide üleriigilist
arvestust.
 
     5. Ülestunnistust esitavale isikule võidakse vajaduse
korral esitada küsimusi ja ta võidakse kutsuda välja andmete
täpsustamiseks.
 
     6. Ülestunnistuse esitanud isik võetakse vastavalt seaduse
paragrahvile 5 Kaitsepolitseiametis arvele ning tema nime ei
avalikustata, kui seadus ei sätesta teisiti.
 
     7.Andmed vabatahtliku ülestunnistuse esitanud isiku kohta
on riigisaladus, kui seadus ei sätesta teisiti.
 
 
 
 
 
------
 
                                             Kinnitatud
                                        Vabariigi Valitsuse
                                          5. juuli 1995.a.
                                         määrusega nr. 257
 
              RIIGI KAITSEPOLITSEIAMETI TEADAANNE
         Eestit okupeerinud riikide julgeolekuorganite
        või relvajõudude luure- või vastuluureorganite
   teenistuses olnud või nendega koostööd teinud isiku kohta
 
NR.......................  KUUPÄEV ........................ 
 
     Käesolevaga Kaitsepolitseiamet teatab, et vastavalt Eestit
okupeerinud riikide julgeolekuorganite või relvajõudude luure-
või vastuluureorganite teenistuses olnud või nendega koostööd
teinud isikute arvelevõtmise ja avalikustamise korra seaduse
paragrahvi 5 lõikele 1 on Kaitsepolitseiamet arvele võtnud
 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
                    (ees- ja perekonnanimi)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
        (sünniaeg)                       (sünnikoht:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
                maakond, vald, linn, muu asula)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
                   (töökoht või tegevusala)
kes on olnud Eestit okupeerinud . . . . . . . . . . . . . . . .
                       (riigi, riikide)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
julgeolekuorganite või relvajõudude luure- või
vastuluureorganite  teenistuses või teinud koostööd
alljärgnevalt:
----------------------------------------------------------------
Jrk.  Julgeoleku-, luure-     Ametikoht        Ajavahemik
nr.   või vastuluureorgani    või koostöö        
            nimetus           liik 
----------------------------------------------------------------
1.
2.
jne.
 
......................................................
              (ees- ja perekonnanimi)
 
Kaitsepolitsei peadirektor............................     
                                    (allkiri)          /pitser/