ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Aastatel 1940-1991 vastuvõetud mõnede õigusaktide kehtetuks tunnistamise seadus
Riigikogu 19.04.1995 seadus; jõustumiskuupäev 20.05.1995

redaktsioon 20.05.1995
     AASTATEL 1940-1991 VASTUVÕETUD MÕNEDE ÕIGUSAKTIDE KEHTETUKS
                      TUNNISTAMISE SEADUS
 
              Vastu võetud 19. aprillil 1995. a.
 
     Paragrahv 1. Tunnistatakse kehtetuks käesoleva seaduse
lisas toodud aastatel 1940-1991 vastuvõetud õigusaktid.
 
     Paragrahv 2. Õigusvastaselt võõrandatud maa ja muu vara
tagastamine, asendamine ja kompenseerimine toimub Eesti
Vabariigi omandireformi aluste seaduses (RT 1991, 21, 257; RT I
1994, 38, 617; 40, 653; 51, 859; 94, 1609; 1995, 2/3, 5) ja
Eesti Vabariigi maareformi seaduses (RT 1991, 34, 426; RT I
1995, 10, 113) ning nendest tulenevates õigusaktides sätestatud
alustel ja korras.
 
     Riigikogu esimees Toomas SAVI
 
------
                                    Lisa 
               Aastatel 1940-1991 vastuvõetud mõnede õigusaktide
                     kehtetuks tunnistamise seaduse juurde
 
    Aastatel 1940-1991 vastuvõetud kehtetuks tunnistatavate
                      õigusaktide loetelu
 
     1. Riigivolikogu 23. juuli 1940. a. "Deklaratsioon maa
kuulutamisest kogu rahva omanduseks" (RT 1940, 77, 744).
 
     2. Riigivolikogu 23. juuli 1940. a. "Deklaratsioon pankade
ja suurtööstuse natsionaliseerimise kohta" (RT 1940, 77, 745).
 
     3. Riigivolikogu 25. augusti 1940. a. otsus Eesti Nõukogude
Sotsialistliku Vabariigi Konstitutsiooni kinnitamise kohta (RT
1940, 111, 1117).
 
     4. Eesti NSV ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi 1940.  a. 9.
septembri "Natsionaliseeritud ettevõtete kohustuste korraldamise
ja neile avansside andmise seadlus" (ENSV Teataja 1940, 6, 50).
 
     5. Eesti NSV ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi 1940.  a.  28.
septembri "Jaan Koorti nimelise Rakenduskunstikooli seadlus"
(ENSV Teataja 1940, 15, 148; 26, 284).
 
     6. Eesti NSV ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi 1940.  a.  28.
septembri "ENSV Riikliku Kinokeskuse seadlus" (ENSV Teataja
1940, 15, 149).
 
     7. Eesti NSV ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi 1940.  a. 28.
septembri seadlus "Suurte kaubanduslike ettevõtete ja avalike
saunade natsionaliseerimise kohta" (ENSV Teataja 1940, 15, 150).
 
     8. Eesti NSV ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi 1940.  a. 28.
septembri "Natsionaliseeritud ettevõtete juhtimise korraldamise
seadlus" (ENSV Teataja 1940, 15, 151).
 
     9. Eesti NSV ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi 1940. a.  28.
septembri "Lina- ja villakaubanduse korraldamise seadlus" (ENSV
Teataja 1940, 15, 152).
 
     10. Eesti NSV ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi 1940. a.  2.
oktoobri seadlus "Spekulatsiooni vastu võitlemise kohta" (ENSV
Teataja 1940, 17, 204).
 
     11. Eesti NSV ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi seadlus
"Laevandusettevõtete, mere- ja jõelaevastiku natsionaliseerimise
kohta" (ENSV Teataja 1940, 21, 226).
 
     12. Eesti NSV ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi 1940. a.  12.
oktoobri seadlus "Kindlustusasutiste natsionaliseerimise kohta"
(ENSV Teataja 1940, 26, 287).
 
     13. Eesti NSV ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi 1940. a.  12.
oktoobri seadlus "Teatrite natsionaliseerimise kohta" (ENSV
Teataja 1940, 26, 288).
 
     14. Eesti NSV ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi 1940. a.  12.
oktoobri seadlus "Suuremate hotellide, võõrastemajade, kohvikute
ja söögimajade natsionaliseerimise korraldamise kohta" (ENSV
Teataja 1940, 26, 289).
 
     15. Eesti NSV ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi 1940. a.  31.
oktoobri seadlus "Pandimajades ja kohtuasutistes panditud või
deponeeritud väärisesemete natsionaliseerimise kohta" (ENSV
Teataja 1940, 37, 432).
 
     16. Eesti NSV ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi 1940. a.  31.
oktoobri seadlus "Suurte majade natsionaliseerimise kohta" (ENSV
Teataja 1940, 37, 433; 1941, 58, 914).
 
     17. Eesti NSV ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi 1940. a.  24.
novembri seadlus "Riikliku sotsiaalkindlustuse sisseseadmise
kohta" (ENSV Teataja 1940, 55, 656).
 
     18. Eesti NSV ajutise Ülemnõukogu Presiidiumi 1940. a.  30.
detsembri seadlus "Tsirkuste natsionaliseerimise kohta" (ENSV
Teataja 1940, 73, 1009).
 
     19. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1941. a. 17.
jaanuari seadlus "NSV Liidu Kaubandusliku meresõidu koodeksi ja
teiste liidu-mereseaduste kehtimapaneku kohta Eesti NSV
territooriumil" (ENSV Teataja 1941, 15, 169).
 
     20. Eesti NSV 1941. a. 16. aprilli seadus "Eesti NSV
Ülemnõukogu saadikutele saadikuvolituste täitmisega
seosesolevate kulude tasumise kohta" (ENSV Teataja 1941, 43,
652; 1974, 9, 69; 1975, 28, 272; 1980, 6, 80).
 
     21. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1941. a. 24. mai
seadlus "Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi Punase Rändlipu
asutamisest maakondadele põllumajanduslike tööde parimate
näitajate eest" (ENSV Teataja 1941, 55, 866).
 
     22. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1945. a. 18.
jaanuari seadlus "Maakondliku alluvusega linnade ja valdade
täitevkomiteede arvulise koosseisu kohta" (ENSV Teataja 1945, 4,
46).
 
     23. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1945. a. 18.
jaanuari seadlus "Maakondade ja vabariikliku alluvusega linnade
täitevkomiteede arvulise koosseisu kohta" (ENSV Teataja 1945, 4,
47).
 
     24. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1946. a. 6.  novembri
seadlus "Nõukogude Eesti preemiate asutamise kohta" (ENSV
Teataja 1946, 55, 464; 1948, 13, 77; 21, 133; 1949, 15, 105).
 
     25. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1948. a. 27.  augusti
seadlus "Eesti NSV riigiasutiste ja nende ametiisikute
suhtlemise korrast välisriikide asutiste ja ametiisikutega"
(ENSV Teataja 1948, 24, 165).
 
     26. Eesti NSV Ülemnõukogu 1949. a. 13. aprilli seadus
"Eesti NSV Konstitutsiooni (Põhiseaduse) teksti muutmise ja
täiendamise kohta" (ENSV Teataja 1949, 21, 127; 1950, 10, 81;
1951, 4, 23 ja 24; 1953, 2, 11; 9, 103; 1955, 6, 33; 1956, 3,
31; 15, 149 ja 150; 1957, 6, 61; 1958, 3, 33 ja 34; 1959, 2, 16
ja 17; 25, 134 ja 135; 60, 331; ENSV Ülemnõukogu Teataja 1960,
27, 66; 1961, 1, 5; 23, 81; 41, 134; 1962, 29, 95; 52, 186;
1963, 43, 165; 1964, 25, 117; 52, 232; 1965, 43, 179; 52, 233;
ENSV Teataja 1966, 44, 307; 1967, 19, 146; 1969, 31, 317; 1970,
33, 286; 1971, 29, 303; 1972, 52, 573; 1976, 47, 455).
 
     27. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1952. a. 22.
detsembri seadlus ""Eesti NSV oblastite, rajoonide, linnade,
alevite ja külade töörahva saadikute nõukogude valimiste
määrustiku" kinnitamise kohta" (ENSV Teataja 1953, 1, 2).  28.
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1953. a. 10. juuli otsus
"Autasustatuile ordenite, medalite ja aukirjade kätteandmise
korra kohta Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi poolt".
 
     29. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1956. a. 21. juuli
seadlus "Uue, parandatud Eesti NSV hümni teksti kinnitamisest"
(ENSV Teataja 1956, 11, 115).
 
     30. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1956. a. 18.  augusti
seadlus "Eesti NSV linnade, linnarajoonide, alevite ja külade
töörahva saadikute nõukogude istungjärkude kokkukutsumise
tähtaegadest" (ENSV Teataja 1956, 13, 132).
 
     31. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1958. a. 21. juuni
otsus "Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi seadluse "Vastutusest
pisispekulatsiooni eest" rakendamise kohta".
 
     32. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1958. a. 23.  augusti
seadlus "Ametiisikutele rahalise tasendusmakse määramise
korrast" (ENSV Teataja 1958, 12, 179).
 
     33. Eesti NSV 1959. a. 26. novembri seadus "Eesti NSV
Ülemnõukogu saadiku tagasikutsumise korra kohta" (ENSV Teataja
1959, 60, 330; 1979, 50, 600 ja 601; 1986, 10, 132).
 
     34. Eesti NSV 1960. a. 19. augusti seadus "Kohaliku
rahvasaadikute nõukogu saadiku tagasikutsumise korra kohta"
(ENSV Ülemnõukogu Teataja 1960, 27, 65; ENSV Teataja 1979, 50,
602 ja 603).
 
     35. Eesti NSV 1961. a. 8. juuni seadus "Eesti Nõukogude
Sotsialistliku Vabariigi ja Eesti NSV kohalike rahvasaadikute
nõukogude eelarveõiguste kohta" (ENSV Ülemnõukogu Teataja 1961,
23, 77; ENSV Teataja 1984, 31, 378; 1988, 30, 375).
 
     36. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1961. a. 25.
novembri otsus "Rinnamärkide "Eesti NSV teeneline leiutaja" ja
"Eesti NSV teeneline ratsionaliseerija" kirjelduse kinnitamise
kohta" (ENSV Ülemnõukogu Teataja 1961, 47, 159).
 
     37. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1961. a. 23.
detsembri otsus "Rinnamärgi "Eesti NSV teeneline ehitaja"
kirjelduse kinnitamise kohta" (ENSV Ülemnõukogu Teataja 1961,
51, 176; 1962, 13, 32).
 
     38. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1962. a. 7.
veebruari seadlusega "Administratiivkorras määratavate
rahatrahvide kohaldamise edasise piiramise kohta" kinnitatud
"Administratiivkomisjonide põhimäärus" (ENSV Ülemnõukogu Teataja
1962, 6, 13; ENSV Teataja 1988, 21, 261).
 
     39. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1962. a. 8.
septembri otsus "Armuandmise taotluste läbivaatamise korra kohta
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumis" (ENSV Ülemnõukogu
Presiidiumi 1981. a. 28. augusti otsuse sõnastuses).
 
     40. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1964. a. 25.
jaanuari otsus "Rinnamärgi "Eesti NSV teeneline sporditegelane"
kirjelduse kinnitamise kohta" (ENSV Ülemnõukogu Teataja 1964, 5,
28).
 
     41. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1964. a. 30. mai
seadlus "Mittetöise tuluga ehitatud või soetatud majade,
suvilate ja muude ehituste omanikelt sõiduautode tasuta
äravõtmise kohta" (ENSV Ülemnõukogu Teataja 1964, 23, 104).
 
     42. Eesti NSV 1964. a. 12. juuni seadusega (ENSV
Ülemnõukogu Teataja 1964, 25, 116) kinnitatud ENSV
tsiviilprotsessi koodeksi V osa, paragrahvid 326-416.
 
     43. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1965. a. 10.  augusti
otsus "Maal elunevate kooliõpilaste tasuta sõidu kohta" (ENSV
Ülemnõukogu Teataja 1965, 32, 131).
 
     44. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1965. a. 18.  augusti
seadlus "Õppeaja kohta eesti õppekeelega üldhariduslikes
keskkoolides Eesti NSV-s" (ENSV Ülemnõukogu Teataja 1965, 33,
135).
 
     45. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1965. a. 25.
septembri seadluse "Kolhoosi liikmeks mitteolevatele kodanikele
kuuluvate kariloomade normi kohta" (ENSV Ülemnõukogu Teataja
1965, 39, 157; ENSV Teataja 1979, 33, 401) paragrahvid 2 ja 3.
 
     46. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1967. a. 27. mai
seadlus "Eesti NSV teenelise keemiatööstuse töötaja aunimetuse
kehtestamise kohta" (ENSV Teataja 1967, 24, 192).
 
     47. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1967. a. 10. juuni
seadlus "Eesti NSV teenelise kergetööstuse töötaja aunimetuse
kehtestamise kohta" (ENSV Teataja 1967, 26, 208).
 
     48. Eesti NSV 1968. a. 14. juuni seadus "Eesti NSV alevi ja
küla rahvasaadikute nõukogu kohta" (ENSV Teataja 1968, 26, 182;
1979, 50, 606; 1983, 3, 25, VI osa; 1985, 37, 579, II osa; 1988,
25, 296, V osa; 33, 443).
 
     49. Eesti NSV 1971. a. 14. juuli seadus "Eesti NSV rajooni
rahvasaadikute nõukogu kohta" (ENSV Teataja 1971, 29 lisa; 1979,
50, 604; 1980, 12, 173, I osa; 1982, 23, 347; 1983, 3, 25, V
osa; 26, 312; 1985, 37, 579; 1986, 19, 244; 1988, 6, 69, I osa;
25, 296, VII osa; 33, 443; 1989, 34, 517).
 
     50. Eesti NSV 1971. a. 14. juuli seadus "Eesti NSV linna ja
linnarajooni rahvasaadikute nõukogu kohta" (ENSV Teataja 1971,
29 lisa; 1979, 50, 605; 1980, 12, 173, II osa; 1983, 3, 25, IV
osa; 1985, 37, 579, IV osa; 1988, 6, 69; 25, 296, VIII osa; 33,
443).
 
     51. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1973. a. 27.  aprilli
seadlus "Ravist kõrvalehoiduvate, alkohoolseid jooke või
narkootilisi aineid kuritarvitavate aktiivset tuberkuloosi
põdevate isikute tuberkuloosivastase sundravi kohta" (ENSV
Teataja 1973, 18, 158).
 
     52. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1974. a. 29.  märtsi
seadlus ""Eesti NSV kohalike rahvasaadikute nõukogude alatiste
komisjonide põhimääruse" kinnitamise kohta" (ENSV Teataja 1974,
14, 126; 1980, 14, 224; 1988, 33, 443).
 
     53. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1975. a. 31.
oktoobri seadlus "Krooniliste alkohoolikute, narkomaanide ja
toksikomaanide sundravi ja tööga ümberkasvatamise kohta" (ENSV
Teataja 1975, 39, 470; 1983, 3, 24; 1985, 37, 579; 1988, 6, 68).
 
     54. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1977. a. 19. juuli
seadlus "Alaealiste asjade komisjonide põhimääruse kinnitamise
kohta" (ENSV Teataja 1977, 32, 359; 1986, 13, 167; 1988, 6, 68).
 
     55. Eesti NSV Ülemnõukogu 1978. a. 13. aprilli
deklaratsioon "Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi
konstitutsiooni (põhiseaduse) vastuvõtmise ja väljakuulutamise
kohta" (ENSV Teataja 1978, 13, 147; 1983, 12, 158; 1988, 48,
684; 52, 747; 1989, 26, 347; 39, 601; 1990, 6, 101).
 
     56. Eesti NSV 1979. a. 28. juuni seadus "Eesti NSV kohalike
rahvasaadikute nõukogude valimiste kohta" (ENSV Teataja 1979,
24, 297; 1987, 11, 140; 1988, 44, 625; 50, 713).
 
     57. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1980. a. 9. juuni
otsus "Eesti NSV Ülemnõukogu saadikute kirjade läbivaatamise
korra kohta" (ENSV Teataja 1980, 22, 342).
 
     58. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1980. a. 20. juuni
seadlus "Ühiskondlike korrakaitsepunktide põhimääruse
kinnitamise kohta".
 
     59. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1981. a. 31. juuli
seadlus "Kolhoositurgudel võetava turumaksu kohta" (ENSV Teataja
1981, 25, 361).
 
     60. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1981. a. 30.
novembri seadlus "Eesti NSV kodakondsusse võtmise korra kohta"
(ENSV Teataja 1981, 39, 589).
 
     61. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1981. a. 30.
novembri seadlus ""Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumis Eesti NSV
kodakondsusse vastuvõtmisega seosesolevate küsimuste
läbivaatamise korra põhimääruse" kinnitamise kohta".
 
     62. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1982. a. 26.
veebruari seadlus ""Eesti NSV-s valijate juhenditega tehtava töö
organiseerimise põhimääruse" kinnitamise kohta" (ENSV Teataja
1982, 7, 104).
 
     63. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1983. a. 27. mai
seadlus ""Kasvatus- ja tööprofülaktooriumi põhimääruse"
kinnitamise kohta".
 
     64. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1983. a. 16.
detsembri seadlus "Eesti NSV teenelise ühiskondliku korra
kaitsja aunimetuse kehtestamise kohta" (ENSV Teataja 1983, 45,
531).
 
     65. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1984. a. 26.  aprilli
otsus "Töötajate ja töökollektiivide riiklike autasudega
autasustamise materjalide avaldamise kohta" (ENSV Teataja 1984,
17, 186).
 
     66. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1984. a. 27.
septembri seadlus ""Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi
riigihümni põhimääruse" kinnitamise kohta" (ENSV Teataja 1984,
34, 417).
 
     67. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1984. a. 25.
oktoobri seadlus "Tulirelvade ja laskemoona äravõtmisest teatud
kategooria isikutelt" (ENSV Teataja 1984, 40, 475).
 
     68. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1985. a. 30. mai
seadlus ""Eesti NSV kohalike rahvasaadikute nõukogude
saadikugruppide ja -postide põhimääruse" kinnitamise kohta"
(ENSV Teataja 1985, 17, 293).
 
     69. Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi 1985. a. 30. mai
seadluse "Alaealistele lastele alimentide sissenõudmise korra
mõningasest muutmisest ning muudatuste ja täienduste tegemisest
Eesti NSV koodeksites" (ENSV Teataja 1985, 17, 295, I osa).
 
     70. Eesti NSV 1988. a. 8. aprilli seadus "Eesti NSV riigi-
ja ühiskonnaelu tähtsate küsimuste rahvaarutelust" (ENSV Teataja
1988, 21, 260).
 
     71. Eesti NSV 1989. a. 8. augusti "Kohalike rahvasaadikute
nõukogude valimisseadus" (ENSV Teataja 1989, 26, 346; RT 1990,
23, 233; 1992, 4/5, 57).
 
     72. Eesti NSV 1989. a. 6. detsembri seadus "Eesti Nõukogude
Sotsialistliku Vabariigi Valitsuse kohta" (ENSV Teataja 1989,
39, 609; 1990, 5, 86 paragrahv 4; RT 1991, 14, 190; 37, 457; 40, 
494; 1992, 14, 228).
 
     73. Eesti NSV Ülemnõukogu 1990. a. 2. aprilli otsus "Eesti
NSV Ülemnõukogu ajutise töö- ja kodukorra kinnitamise kohta"
(ENSV Teataja 1990, 12, 181; RT 1990, 2, 33; 1991, 10, 144; 14,
181; 15, 210; 41, 503).
 
     74. Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 1990. a. 28. juuni otsus
"Eesti Vabariigi Ülemnõukogu reglemendi kinnitamise ning Eesti
NSV Ülemnõukogu ajutise töö- ja kodukorra osalise kehtetuks
tunnistamise kohta" (RT 1990, 2, 33; 16, 178; 19, 225, 226 ja
228; 21, 266; 1991, 10, 145; 14, 180; 15, 214; 36, 444; 39, 478,
42, 511; 1992, 6, 95).
 
     75. Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 1990. a. 25. oktoobri otsus
"Eesti Vabariigi Ülemnõukogu alatiste komisjonide kohta" (RT
1990, 16, 177).
 
     76. Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 1991. a. 25. aprilli otsus
"Eesti Vabariigi Ülemnõukogu kantselei struktuuri ja koosseisu
kinnitamise kohta" (RT 1991, 15, 213; 45, 570; 1992, 34, 449).