ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Maavarade ja maa-ainese kaevandamisega mitteseotud allmaaehitiste rajamise loa väljaandmise kord
Majandusminister 14.02.1995 määrus number 11; jõustumiskuupäev 09.03.1995

redaktsioon 27.08.1997
AVALDATUD :
RTL 1995, 11, 0
REDAKTSIOON :
Majandusmin m 07.08.97 Nr. 31 jõust. 27.08.97
RTL 1997, 126/127, 735
 
            Maavarade ja maa-ainese kaevandamisega
              mitteseotud allmaaehitiste rajamise
                     loa väljaandmise kord
 
     Majandusministri määrus 14. veebruarist 1995. Nr. 11
 
     Vastavalt maapõueseaduse (RT I 1994, 86/87, 1488) paragrahv
72 lõikele 2 määran:
 
     Kinnitada juurdelisatud "Maavarade ja maa-ainese
kaevandamisega mitteseotud allmaaehitiste rajamise loa 
väljaandmise kord".
 
 
                                        Majandusminister 
                                        Toivo Jürgenson
 
 
------
 
                                      Kinnitatud
                        majandusministri 14. veebruari 1995. a. 
                                    määrusega nr. 11
 
            Maavarade ja maa-ainese kaevandamisega
              mitteseotud allmaaehitiste rajamise
                     loa väljaandmise kord
 
                         1. Üldsätted
 
     1. Käesoleva korra väljaandmise aluseks on maapõueseaduse
paragrahvi 72 lõige 2, kusjuures korra koostamisel on rakendatud
seaduse paragrahvide 70 ja 73 nõudeid.
 
     2. Maavarade ja maa-ainese kaevandamisega mitteseotud
allmaaehitiste rajamise loa väljaandmise kord (edaspidi 
allmaaehitiste rajamise kord) reguleerib allmaaehitiste rajamist
Eesti maismaal, piiriveekogudes, territoriaal- ja sisemeres ning
majandusvööndis füüsiliste ja juriidiliste isikute poolt.
 
     Käesolev kord ei käsitle kaitsejõudude valduses olevate
allmaaehitiste rajamist.
 
     3. Kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kes soovivad
alustada või jätkata allmaaehitise rajamist, peavad taotlema
selleks käesoleva korraga sätestatud loa.
 
     4. Allmaaehitiste rajamine peab toimuma seaduses ettenähtud
korras kinnitatud ja kooskõlastatud projekti järgi. Projekt peab
ehitiste rajamisel ja kasutamisel tagama inimeste, omandi ja
keskkonna kaitse.
 
     5. Allmaaehitise rajamise loa annab välja ja tühistab
Tehnilise Järelevalve Inspektsioon (edaspidi loa väljaandja). 
Loa eest tasutakse riigilõivu ja väljastamise teenustasu.
     (Majandusmin m 07.08.97 Nr. 31 jõust. 27.08.97)
 
     6. Allmaaehitise rajamise luba antakse ettevõttele
(ettevõtjale) mäetööde tegemise perioodiks, kuid mitte kauemaks
kui kolmeks aastaks. Kui määratud tähtajaks pole allmaaehitise
rajamine lõpetatud, võib väljaandja põhjendatud taotluse
saamisel loa kestvusaega pikendada kuni üheks aastaks.
 
     7. Käesoleva korra täpsustamiseks võib Tehnilise
Järelevalve Inspektsioon välja anda täiendavaid juhendeid.
     (Majandusmin m 07.08.97 Nr. 31 jõust. 27.08.97)
 
     8. Vaidlusküsimused allmaaehitise rajamise loa taotlemisel
ja väljaandmisel lahendab Majandusministeerium.
 
           2. Allmaaehitise rajamise loa taotlemine
 
     9. Allmaaehitise rajamise loa saamiseks esitab loa taotleja
väljaandjale järgmised dokumendid:
     (1) vormikohase taotluse (lisa 1), millele lisatakse: 
     1) kinnisasja omaniku nõusolek allmaaehitise rajamiseks ja
selleks vajaliku teenindusmaa kasutusvaldusse andmiseks,
rentimiseks või võõrandamiseks;     
     2) haldusterritooiumi maa- või linnavalitsuse (kohaliku
omavalitsuse) kooskõlastus allmaaehitise rajamiseks,
Keskkonnaameti ekspertarvamus;
     3) mäetööde litsentsi koopia;
     4) allmaaehitise või selle teenindusmaa piiridesse jäävate 
kinnistute või mäetööde piiranguid põhjustavate objektide
nimekiri. 
     (2) seletuskirja;
     (3) graafilise dokumentatsiooni.
 
     10. Seletuskirjas tuleb näidata:
     1) allmaaehitise ja selle teenindusmaa asukoht, ehitise
ulatus, lähiümbrus, rajamise eesmärk ja ehitise kasutamine;
     2) andmed geoloogiliste uuringute kohta, rajamiskoha
geoloogiline ja hüdrogeoloogiline iseloomustus;
     3) rajamisel rakendatav tehnoloogia, tööde ajaline ja
territoriaalne arendamine, väljatud mäemassi kasutamine,
veekõrvaldus, tuulutus.
     4) rajamisel rakendatava tehnoloogia võimalik kahjulik mõju
keskkonnale, põhjaveele; kavandatavad abinõud selle
vähendamiseks; 
     5) allmaaehitise ja väljapääsude toestamine ning
piirestamine. 
 
     11. Graafiline osa koosneb topograafilisest plaanist,
sellega seotud allmaaehitise plaanist ning läbilõigetest.
 
     Topograafilisel plaanil tuleb näidata olemasolevate ja
projekteeritavate ehitiste kontuurid, mäetööde kahjulike mõjude
ja lõhketööde ohtliku tsooni (lõhketööde korral) ning
allmaaehitise teenindusmaa piirid. Mõõtkava valitakse vastavalt
situatsiooni keerukusel, kuid see ei tohi olla väiksem kui 
1 : 2000, väljavenitatud profiiliga ehitiste (tunnelid) korral
mitte väiksem kui 1 : 25000. Plaanil peab olema pealdis, kus on
näidatud ettevõtte nimetus (ettevõtja nimi), allmaaehitise
nimetus ja plaani mõõtkava. Topograafilise plaani kirjutab alla
koostaja ja see kinnitatakse asutuse pitseriga.
 
     Topograafilisele plaanile (soovitav ülemisse paremasse
nurka) tuleb jätta vaba ruum loa väljaandmist tõestava märke ja
kooskõlastuste tegemiseks.
 
     Allmaaehitise detailplaani ja läbilõigete mõõtkava suurus
sõltub ehitise mõõtmetest ning selle valib projekteerija.
 
     12. Allmaaehitise rajamise loa taotlus esitatakse
väljaandjale kolmes eksemplaris. 
 
          3. Allmaaehitise rajamise loa väljaandmine
 
     13. Allmaaehitise rajamise loa väljastaja on kohustatud
taotleja esitatud dokumendid läbi vaatama ja andma otsuse loa
väljaandmise kohta ühe kuu jooksul dokumentide kättesaamise
päevast. Kui tekib vajadus täiendavate andmete nõutamiseks, võib
loa väljaandmise otsuse tähtaega pikendada pärast täiendavate
andmete väljaandjale esitamist 10 tööpäeva  võrra.
 
     14. Allmaaehitise rajamise luba vormistatakse eraldi
dokumendina (lisa 2), mis kinnitatakse Tehnilise Järelevalve
Inspektsiooni peadirektori (asetäitja) allkirja ja pitseriga.
     (Majandusmin m 07.08.97 Nr. 31 jõust. 27.08.97)
 
     Väljaantud load registreeritakse.
 
     15. Topograafilisele plaanile märgitakse allmaaehitise
rajamise loa number, kehtivuse aeg ja registreerimise kuupäev
ning see kinnitatakse registreerija allkirjaga.
 
     16. Taotluse dokumentatsiooni üks eksemplar koos
allmaaehitise rajamise loaga väljastatakse loa taotlejale
riigilõivu ja teenustasu maksekviitungi või maksekorralduse
koopia esitamisel.
 
     Teine eksemplar koos avalduse ja juurdelisatud
dokumentidega jääb loa väljastajale.
 
     Kolmas eksemplar väljastatakse haldusterritooriumi
maa(linna)valitsusele (kohalikule omavalitsusele).
 
     Allmaaehitise rajamisest huvitatud füüsiliste või
juriidiliste isikute põhjendatud soovil esitab neile loa koopia
Tehnilise Järelevalve Inspektsioon.
     (Majandusmin m 07.08.97 Nr. 31 jõust. 27.08.97)
 
     Loa koopia eest tasutakse teenustasu.
 
     17. Allmaaehitise rajamise loa andmise eitava otsuse korral
teatab loa väljastaja sellest kirjalikult allmaaehitise
rajamisest huvitatud ja nõustanud füüsilistele ja juriidilistele
isikutele ning tagastab loa taotlejale tema poolt esitatud
dokumentatsiooni kolme tööpäeva jooksul pärast eitava otsuse
vastuvõtmist. 
 
            4. Allmaaehitise rajamise loa kehtivus
 
     18. Allmaaehitise rajamise luba kaotab kehtivuse järgmistel
juhtudel:
     1) loal märgitud tähtaja möödumisel;
     2) kui ehitise rajamist pole alustatud kahe aasta jooksul
pärast loa saamist ja pole esitatud põhjendatud taotlust selle
kehtivuse pikendamiseks.
 
     19. Ettenägematute asjaolude ilmsikstulekul, mis võivad
ohustada inimest, omandit või keskkonda, võib Tehnilise
Järelevalve Inspektsioon allmaaehitise rajamise tingimusi 
muuta.
     (Majandusmin m 07.08.97 Nr. 31 jõust. 27.08.97)
 
     20. Allmaaehitise rajamise loa võib Tehnilise Järelevalve
Inspektsioon tühistada:
     1) kui loal märgitud tingimusi pole täidetud;
     2) kui ehitise rajamisega on kaasnenud kahjulikud mõjud
(mäetöödest) ja neid pole võimalik kõrvaldada;
     3) juriidiliste või füüsiliste isikute põhjendatud
taotlusel. 
     (Majandusmin m 07.08.97 Nr. 31 jõust. 27.08.97)
 
     21. Rajamise loa tühistamise vaidlustamine ei anna õigust
tööde jätkamiseks allmaaehitise rajamisel.
 
             5. Vastutus allmaaehitiste rajamisel
 
     22. Käesoleva korra ja selle alusel väljatöötatud ja
kehtestatud normatiivaktide rikkumise eest kannavad füüsilised
isikud haldus-, kriminaal- või tsiviilvastutust ja juriidilised
isikud haldus- või tsiviilvastutust seaduses ettenähtud korras.
 
                                         Lisa 1
                         "Maavarade ja maa-ainese kaevandamisega
                           mitteseotud allmaaehitiste rajamise 
                            lubade väljaandmise korra" juurde
 
              Allmaaehitise rajamise loa saamise
                            taotlus
 
     1. Ettevõte (ettevõtja) ...................................
 
     2. Ettevõtte (ettevõtja) aadress, telefon, telefaks .......
................................................................
 
     3. Ettevõtte omandivorm, alluvus ..........................
 
     4. Mäetööde litsents ......................................
 
     5. Allmaaehitise nimetus ja asukoht .......................
................................................................
 
     6. Allmaaehitise rajamiseks teenindusmaa ..................
................................................................
 
     7. Rajamistöödel piirangut põhjustavad objektid ...........
................................................................
 
     8. Rajamistööde tehnoloogia (puur-lõhke, erimasinatega) ...
................................................................
 
     9. Kooskõlastuste ja lisade loetelu .......................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
 
     10. Loa kehtivuse tähtaeg .................................
 
     11. Avalduse esitamise kuupäev ............................
 
     (Pitser)
                      Loa taotleja .............................
                                       (nimi, amet, allkiri)
 
 
                                         Lisa 2
                        "Maavarade ja maa-ainese kaevandamisega
                       mitteseotud allmaaehitiste rajamise lubade
                              väljaandmise korra" juurde
 
               Eesti Tehnilise Järelevalve Inspektsioon
           (Majandusmin m 07.08.97 Nr. 31 jõust. 27.08.97)
 
                    Allmaaehitise rajamise
                             luba
 
"..."........... 19.. a.          Nr.............................
                                 Kehtivuse tähtaeg .............
                                 Indeks ........................
 
     Antud .....................................................
                     (ettevõte, ettevõtja)
................................................................
                           (aadress)
................................................................
                    (allmaaehitise nimetus)
................................................................
                           (asukoht)
 
rajamiseks vastavalt juurdelisatud topograafilisele plaanile
ehitise maapinnale toodud piiripunktide projektsioonidega nr....
................................................tähistatud alal.
 
     Allmaaehitise rajamise eest vastutav isik .................
................................................................
                         (amet, nimi)
 
     Eritingimused .............................................
................................................................
 
(Pitser)
                               Peadirektor......................
                                                (allkiri)