ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Ametniku, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded
Vabariigi Valitsus 20.06.2011 määrus number 84; jõustumiskuupäev 01.07.2011

redaktsioon 13.08.2021 [RT I, 10.08.2021, 11]

+ Muudetud järgmiste aktidega

Ametniku, töötaja ning füüsilisest isikust ettevõtja eesti keele oskuse ja kasutamise nõuded
[RT I, 23.04.2013, 9 - jõust. 26.04.2013]

Vastu võetud 20.06.2011 nr 84
RT I, 27.06.2011, 1
jõustumine 01.07.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.12.2011RT I, 29.12.2011, 13801.01.2012
18.04.2013RT I, 23.04.2013, 926.04.2013
19.06.2014RT I, 28.06.2014, 5101.07.2014
08.02.2018RT I, 14.02.2018, 117.02.2018
05.08.2021RT I, 10.08.2021, 1013.08.2021

Määrus kehtestatakse keeleseaduse § 23 lõike 4 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse kohustusliku eesti keele oskuse tase (edaspidi keeleoskustase) "Keeleseaduse" § 23 lõigetes 1 ja 2 loetletud isikutele, samuti vastavate keelekasutusolukordade iseloomustused.

§ 2.   Keeleoskuse nõue

  (1) Keeleoskuse nõude määramisel lähtutakse töö iseloomust ja töö- või ametikoha keelekasutusolukordadest, sh kutsestandardites esitatud keeleoskusnõuetest.
[RT I, 23.04.2013, 9 - jõust. 26.04.2013]

  (2) Keeleoskuse nõude määramisel võetakse aluseks Euroopa keeleõppe raamdokumendis määratletud keeleoskustasemed, mille kirjeldus on esitatud "Keeleseaduse" lisas 1. Keeleoskustasemete kirjeldustes loetletud oskustele ja pädevustele lisandub töö- ja ametialase sõnavara valdamise nõue.

  (3) Tööandja tagab, et töötajad või ametnikud, kellelt ametialaste kohustuste ja tööülesannete täitmiseks vastavalt käesolevale määrusele nõutakse eesti keele oskust, valdavad eesti keelt nõutaval tasemel.
[RT I, 23.04.2013, 9 - jõust. 26.04.2013]

  (4) Käesolevas määruses kehtestatakse keeleoskuse nõue miinimumtasemel. Tööandjal on õigus kehtestada töö- või ametikohale käesolevas määruses kehtestatust kõrgem eesti keele oskuse nõue, kuid mitte kõrgem kui C1-tase.
[RT I, 28.06.2014, 51 - jõust. 01.07.2014]

2. peatükk Keelekasutusolukordade iseloomustus 

§ 3.   A-tasemel keelekasutaja keelekasutusolukordade iseloomustus

  Vähemalt A-tasemel keeleoskust nõutakse isikutelt, kelle teenistuskohustused või tööülesanded on konkreetset laadi ning täpselt piiritletud, keelekasutusolukorrad on rutiinsed ja kirjalik töö piirdub tüüpdokumentide koostamise või plankide täitmisega.

§ 4.   B-tasemel keelekasutaja keelekasutusolukordade iseloomustus

  Vähemalt B-tasemel keeleoskust nõutakse isikutelt, kelle teenistuskohustused või tööülesanded on mitmekesised ning võivad olla seotud asjaajamise, allüksuse juhtimise või koostööga, samuti tööks vajalike (etteantud sisuga) dokumentide koostamisega.

§ 5.   C-tasemel keelekasutaja keelekasutusolukordade iseloomustus

  C-tasemel keeleoskust nõutakse isikutelt, kelle teenistuskohustused või tööülesanded on seotud üksuse juhtimise, tegevuse kavandamise ja koordineerimisega, samuti nõustamise, avalike ettekannete, sõnavõttude ja ametlike kirjalike tekstide koostamisega.

3. peatükk Keeleoskusnõuded 

§ 6.   A2-tasemel keeleoskuse nõue

  Vähemalt A2-tasemel eesti keele oskust nõutakse järgmistelt isikutelt:
  1) ametiasutuse tehnilist või abistavat laadi tööülesandeid täitvad töötajad, nagu autojuhid, kütjad, paljundajad ja teised sarnased töötajad;
[RT I, 23.04.2013, 9 - jõust. 26.04.2013]
  2) veduri- ja rongijuhid;
  3) valvetöötajad, piletikontrolörid, riidehoidjad, uksehoidjad, käskjalad.

§ 7.   B1-tasemel keeleoskuse nõue

  Vähemalt B1-tasemel eesti keele oskust nõutakse järgmistelt isikutelt:
  1) [kehtetu - RT I, 23.04.2013, 9 - jõust. 26.04.2013]
  2) tegevteenistuses olevad sõdurid ja nooremallohvitserid;
  3) ametiasutuse töötajad, kelle tööülesanded on seotud ametiasutuse asjaajamise korraldamise toetamisega, nagu andmesisestajad, postisekretärid ja teised sarnased töötajad;
[RT I, 23.04.2013, 9 - jõust. 26.04.2013]
  4) päästetöötajad;
  5) õppejõud (v.a eesti keele ja eesti keeles õpetatavate ainete õppejõud);
  6) teenindus- ja müügitöötajad, kelle tööülesannete hulka kuulub tarbijate vahetu ja regulaarne teenindamine, tööalase teabe edastamine või tööohutuse eest vastutamine;
  7) seadusest tuleneva kohustusliku liikmesusega mittetulundusühingute juhatuse liikmed ja töötajad, kelle tööülesannete hulka kuulub mittetulundusühingu liikmetega suhtlemine või teabe edastamine;
  8) toitlustus-, müügi- või majutusteenust osutavate väikeettevõtete juhid, kelle tööülesannete hulka kuulub tarbijate teenindamine;
  9) isikuhooldustöötajad ja sotsiaalhoolekandeasutuse abipersonal;
  10) ühissõidukite juhid (v.a laevade ja õhusõidukite ning veduri- ja rongijuhid);
  11) oskus- ja käsitöölised, kelle tööülesannete hulka kuulub tarbijate teenindamine;
  12) seadmete operaatorid ja mehhanismide juhid, kelle tööülesannete hulka kuulub tarbijate teenindamine.

§ 8.   B2-tasemel keeleoskuse nõue

  Vähemalt B2-tasemel eesti keele oskust nõutakse järgmistelt isikutelt:
  1) kinnistusameti tehnilised sekretärid, kohtukordnikud, äriregistri tehnilised sekretärid ning ametiasutuse raamatupidajad ja referendid;
[RT I, 23.04.2013, 9 - jõust. 26.04.2013]
  2) laevaliikluse juhtimise keskuse operaatorid (VTS operaatorid);
[RT I, 23.04.2013, 9 - jõust. 26.04.2013]
  3) politseiametnikud, kes on vanemspetsialisti või nooremspetsialisti ametikohal piiripunktis, kordonis, piirivalvelaeval, valmidusüksuses või Lennusalgas;
  4) päästeametnikud, kes on rühmapealiku või meeskonnavanema ametikohal;
[RT I, 29.12.2011, 138 - jõust. 01.01.2012]
  5) valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse ametiasutuste hallatavate asutuste ning avalik-õiguslike juriidiliste isikute ja nende asutuste osakondade või muude struktuuriüksuste juhid ning nende asetäitjad;
  6) pedagoogid (v.a eesti keele ja eesti keeles õpetatavate ainete õpetajad);
  7) eripedagoogid, kelle teenust tarbivad mitte-eesti emakeelega isikud;
  8) hoolekandetöötajad (nt rehabilitatsiooniteenuse, erihoolekandeteenuse, lapsehoiuteenuse osutajad, asenduskodu kasvatajad jne), välja arvatud § 7 punktis 9 nimetatud abipersonal;
[RT I, 14.02.2018, 1 - jõust. 17.02.2018]
  9) velskrid, ämmaemandad ja meditsiiniõed;
  10) tervishoiu abispetsialistid, kelle tööülesannete hulka kuulub patsientidega suhtlemine ja teabe edastamine;
  11) teenindus- ja müügitöötajad, kes tegelevad seadusega sätestatud kindlustustegevuse või -vahendusega;
  12) teenindus- ja müügitöötajad, kes tegelevad isiku elu ja tervist, ühiskonna turvalisust või keskkonda ohustada võivate kaupade müügi või käitlemisega ja selles valdkonnas tarbijate nõustamisega;
  13) turvatöötajad, kelle tööülesanded on seotud avaliku korra tagamisega või kes seoses tööülesannete täitmisega kannavad relva või kasutavad erivahendeid;
  14) lootsid;
  15) tegevteenistuses olevad vanemallohvitserid;
  151) ametiasutuse töötajad;
[RT I, 23.04.2013, 9 - jõust. 26.04.2013]
  16) muud töötajad, kes töötavad keskeri- või kõrgharidust nõudvatel töökohtadel ja kelle tööülesannete hulka kuulub tarbijate teenindamine, tööalase teabe edastamine või tööohutuse eest vastutamine;
[RT I, 23.04.2013, 9 - jõust. 26.04.2013]
  17) muud eespool nimetamata valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse ametiasutuste hallatavate asutuste ning avalik-õiguslike juriidiliste isikute ja nende asutuste keskeri- või kõrgharidust nõudvatel töökohtadel töötavad spetsialistid.
[RT I, 23.04.2013, 9 - jõust. 26.04.2013]

§ 9.   C1-tasemel keeleoskuse nõue

  C1-tasemel eesti keele oskust nõutakse järgmistelt isikutelt:
[RT I, 28.06.2014, 51 - jõust. 01.07.2014]
  1) ametnikud;
[RT I, 23.04.2013, 9 - jõust. 26.04.2013]
  2) [kehtetu - RT I, 23.04.2013, 9 - jõust. 26.04.2013]
  21) ametiasutuse struktuuriüksuse juhid, nende asetäitjad ja tippspetsialistid;
[RT I, 23.04.2013, 9 - jõust. 26.04.2013]
  3) tegevteenistuses olevad ohvitserid;
  4) juristid-asjaajajad, sekretärid-asjaajajad ja kohtuistungi sekretärid;
  5) valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse ametiasutuste hallatavate asutuste ning avalik-õiguslike juriidiliste isikute asutuste juhid ja nende asetäitjad;
  6) õppeasutuste juhid, nende asetäitjad ja õppejuhid;
  7) eesti keele ja eesti keeles õpetatavate ainete õpetajad või õppejõud;
  8) arstid (sh veterinaararstid), psühholoogid, farmatseudid ja proviisorid;
  9) eripedagoogid (v.a need, kelle teenust tarbivad mitte-eesti emakeelega isikud);
  10) kohtutäiturid;
  11) advokatuuri liikmed (vandeadvokaadid, vandeadvokaadi vanemabid ja vandeadvokaadi abid);
  12) notarid;
  13) pankrotihaldurid;
  14) kohtunikud ja kohtunikuabid;
  15) prokurörid;
  16) politseiametnikud, v.a § 8 punktis 3 nimetatud politseiametnikud;
  17) päästeametnikud, v.a § 8 punktis 4 nimetatud päästeametnikud;
  18) vanglaametnikud;
  19) laevade ja õhusõidukite juhid (v.a rahvusvahelises õhuveos osalevate õhusõidukite juhid);
  20) õhu-, mere- või raudteeliiklust korraldavad ja sellekohast teavet edastavad töötajad, välja arvatud lennujuhid, kes osutavad lennuliiklusteenust piirkondlikus lennujuhtimissektoris, mille alumine piir on 9500 jalga, kus lendude juhtimine toimub ainult inglise keeles.
[RT I, 10.08.2021, 10 - jõust. 13.08.2021]

4. peatükk Rakendussätted 

§ 10.   Üleminekusätted

  (1) Paragrahvi 7 punktis 6 ja § 8 punktis 16 nimetatud isikud, kelle tööülesannete hulka kuulub tööalase teabe edastamine või tööohutuse eest vastutamine, ja § 7 punktis 7 nimetatud isikud, kelle keeleoskus vastab käesoleva määruse jõustumise ajal oma töö- või ametikohal töötamiseks kehtestatud keeleoskustasemele, viivad oma keeleoskuse käesoleva määrusega vastavusse 1. juuliks 2012. a. Kuni selle tähtpäevani ei ole käesoleva määrusega nõutaval tasemel keeleoskuse puudumine "Töölepingu seaduse" § 88 lõikes 1 nimetatud põhjusel töölepingu ülesütlemise aluseks.

  (2) Vanglaametnikud, kes töötavad käesoleva määruse jõustumise ajal valvuri, vanemvalvuri, saatja või vanemsaatja ametikohtadel ja kelle keeleoskus vastas enne 1. veebruari 2011. a B2-tasemele, viivad oma keeleoskuse käesoleva määrusega vastavusse 1. veebruariks 2013. a. Kuni selle tähtpäevani ei ole käesoleva määrusega nõutaval tasemel keeleoskuse puudumine "Avaliku teenistuse seaduse" § 117 lõike 1 punktis 3 nimetatud põhjusel teenistusest vabastamise aluseks.

  (3) Paragrahvi 8 punkt 3 kehtib kuni 1. septembrini 2015. a.

  (4) Isikud, kelle keeleoskus vastas enne 1. aprilli 2013. a oma töö- või ametikohal töötamiseks kehtestatud keeleoskustasemele, viivad oma keeleoskuse vastavusse pärast 1. aprilli 2013. a töötamiseks kehtestatud keeleoskustasemega 1. aprilliks 2016. a.
[RT I, 23.04.2013, 9 - jõust. 26.04.2013]

§ 11.   Vabariigi Valitsuse määruse muutmine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 12.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2011. a.