ESTLEX   19.06.2024 9:24
                   Eesti Vabariigi Valitsuse
                             määrus
                  26. juulist 1994.a. nr. 268
                       Tallinn, Toompea
 
                 Keila linna Paldiski linnaosa
                    piiri kindlaksmääramine
              ----------------------------------
 
     Lähtudes Paldiski omavalitsuse korraldamise seaduse (RT I
1994, 19, 339) paragrahvi 1 lõikest 1, Vabariigi Valitsus
määrab:
 
     1. Määrata Keila linna Paldiski linnaosa piir kindlaks
vastavalt "Paldiski linnaosa halduspiiri kirjeldusele" (juurde
lisatud).
 
     2. Siseministeeriumil koos Harju maavanema ning Keila
linna, Keila valla ja Padise valla esindajatega esitada
vajaduse korral valitsusele ettepanekud käesolevas määruses
nimetatud seaduse paragrahvist 5 tulenevate otsuste
vastuvõtmise, sealhulgas piiri muutmise kohta.
 
 
Peaminister                                          Mart LAAR
Siseminister                                       Heiki ARIKE
Riigikantselei sekretariaadi direktor
riigisekretäri ülesannetes                           Imre SIIL
 
------
                                                    KINNITATUD
                                           Vabariigi Valitsuse
                                             26. juuli 1994.a.
                                             määrusega nr. 268
 
 
            PALDISKI LINNAOSA HALDUSPIIRI KIRJELDUS
 
 
     Paldiski linnaosa halduspiir (edaspidi - piir) algab
piiripunktist (edaspidi - punkt) 1, Keila-Paldiski maantee
endisest kontrollpunktist põhja pool Lahepere lahe äärest.
Piir kulgeb 96,3 m üle Keila-Paldiski maantee punkti 2, mis
asub lõuna pool maanteed, sealt mööda maantee lõunapoolset
külge 876,9 m Paldiski suunas punkti 5 ja sealt 1448,3 m
edelasse punkti 11, mis asub raudteest põhja pool. Punktist 11
kulgeb piir mööda raudtee põhjapoolset külge 1192,3 m punkti
13, kust pöörab üle raudtee läände ning kulgeb 1883,4 m punkti
20, mis asub Paldiski lahe ääres. (Nimetatud halduspiir oli
kinnitatud endise NSV Liidu relvajõudude kasutusse ENSV
Ülemnõukogu Presiidiumi 27. detsembri 1968.a. seadlusega).
Punktid 1-20 on loodusesse märgitud. Pakri poolsaare pindala
nendes piirides on 3341 ha.
 
     Paldiski linnaosa merepiir algab Pakri poolsaare kõige
põhjapoolsemast geograafilisest punktist. Piir kulgeb Suur-
Pakri saare kõige põhjapoolsemasse geograafilisse punkti,
sealt mööda Suur-Pakri saare läänekallast Suur-Pakri saare
kõige lõunapoolsemasse geograafilisse punkti ning sealt punkti
20.