ID-kaart

Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadus
Riigikogu 16.12.2009 seadus; jõustumiskuupäev 01.01.2012

redaktsioon 01.03.2018 [RT I, 28.12.2017, 11]

+ Muudetud järgmiste aktidega

Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadus

Vastu võetud 16.12.2009
RT I 2010, 1, 2
jõustumine 01.01.2012

§ 1. Kõrgemate riigiteenijate ametipalk

(1) Käesolev seadus reguleerib kõrgemate riigiteenijate ametipalka.

(2) Kõrgemate riigiteenijate ametipalk on käesoleva seaduse §-s 2 nimetatud kõrgeima palgamäära ja §-s 3 sätestatud koefitsiendi korrutis.
[RT I, 28.12.2017, 1 - jõust. 01.03.2018]

§ 2. Kõrgemate riigiteenijate kõrgeim palgamäär

(1) Kõrgemate riigiteenijate kõrgeim palgamäär on 5200 eurot.

(2) Peale käesoleva seaduse §-s 21 sätestatud indekseerimist loetakse järgmise aasta kõrgeimaks palgamääraks eelmisel aastal indekseerimise tulemusel saadud kõrgeim palgamäär.
[RT I, 28.12.2017, 1 - jõust. 01.03.2018]

(3) [Kehtetu - RT I, 28.12.2017, 1 - jõust. 01.03.2018]

(4) [Kehtetu - RT I, 28.12.2017, 1 - jõust. 01.03.2018]

(5) [Kehtetu - RT I, 28.12.2017, 1 - jõust. 01.03.2018]

§ 21. Kõrgemate riigiteenijate kõrgeima palgamäära indekseerimine

(1) Käesoleva seaduse §-s 2 nimetatud kõrgeim palgamäär indekseeritakse iga kalendriaasta 1. aprilliks kõrgeima palgamäära indeksiga, mille väärtus sõltub 20 protsenti tarbijahinnaindeksi aastasest kasvust ja 80 protsenti sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastasest kasvust. Indeksit väljendatakse täpsusega kolm kohta pärast koma.

(2) Indeksi arvutamisel korrutatakse tarbijahinnaindeksi aastane kasv 0,2-ga ja sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastane kasv 0,8-ga ning saadud korrutised liidetakse.

(3) Tarbijahinnaindeksi aastane kasv leitakse eelmise kalendriaasta tarbijahinnaindeksi väärtuse jagamisel üle-eelmise kalendriaasta tarbijahinnaindeksi väärtusega, lähtudes Statistikaameti ametlikult avaldatud tarbijahinnaindeksi väärtustest.

(4) Sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise aastane kasv leitakse eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa kogusumma jagamisel üle-eelmise kalendriaasta sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa kogusummaga, lähtudes Rahandusministeeriumi andmetest sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa laekumise kohta.

(5) Tarbijahinnaindeksi ja sotsiaalmaksu laekumise aastast kasvu väljendatakse täpsusega kolm kohta pärast koma.

(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kõrgeima palgamäära indeksi avaldab Rahandusministeerium oma veebilehel iga kalendriaasta 15. märtsiks.
[RT I, 28.12.2017, 1 - jõust. 01.03.2018]

§ 3. Kõrgemate riigiteenijate ametipalga koefitsiendid

(1) Vabariigi Presidendi ametipalga koefitsient on 1,0.

(2) Riigikogu esimehe ametipalga koefitsient on 1,0.

(3) Peaministri ametipalga koefitsient on 1,0.

(4) Riigikohtu esimehe ametipalga koefitsient on 1,0.

(5) Riigikogu aseesimehe ametipalga koefitsient on 0,85.

(6) Riigikontrolöri ametipalga koefitsient on 0,85.

(7) Õiguskantsleri ametipalga koefitsient on 0,85.

(8) Riigikohtu liikme ametipalga koefitsient on 0,85.

(81) Riigi peaprokuröri ametipalga koefitsient on 0,85.
[RT I, 28.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

(9) Ministri ametipalga koefitsient on 0,85.

(10) Riigisekretäri ametipalga koefitsient on 0,85.

(11) Riigikogu komisjoni esimehe ja fraktsiooni esimehe ametipalga koefitsient on 0,85.

(12) [Välja jäetud - RT I, 08.07.2011, 8 - jõust. 01.01.2012]

(13) Riigikogu komisjoni aseesimehe ja fraktsiooni aseesimehe ametipalga koefitsient on 0,75.

(14) Ringkonnakohtu kohtuniku ametipalga koefitsient on 0,75.

(15) Riigikogu liikme ametipalga koefitsient on 0,65.

(16) Maa- ja halduskohtu kohtuniku ametipalga koefitsient on 0,65.

(17) [Kehtetu - RT I, 29.06.2014, 109 - jõust. 01.07.2014]

(18) Riikliku lepitaja ametipalga koefitsient on 0,55.

(19) Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku ametipalga koefitsient on 0,55.

(20) Eesti Panga nõukogu esimehe ametipalga koefitsient on 0,35.

(21) Eesti Panga nõukogu liikme ametipalga koefitsient on 0,25.

§ 4. Kõrgemate riigiteenijate palgamäära muutmine

Käesoleva seaduse § 2 lõikes 1 sätestatud kõrgeima palgamäära muutus jõustub Riigikogu järgmise koosseisu volituste alguspäeval.
[RT I, 28.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

§ 41. Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade koefitsientide vähendamine kõrgendatud kaitsevalmiduse ja sõjaseisukorra ajal

(1) Kõrgendatud kaitsevalmiduse ja sõjaseisukorra ajal, kui riigi julgeoleku tagamise huvides on vaja riigieelarve seadusesse teha muudatus, mille tagajärjel vähendatakse riigi eelarvest makstavaid töötasusid, on Vabariigi Valitsusel õigus teha Riigikogule ettepanek käesoleva seaduse § 3 lõigetes 1, 3, 4, 6-10, 12, 14 ja 16-21 sätestatud koefitsientide ajutiseks vähendamiseks.

(2) Vabariigi Valitsuse ettepanekus esitatakse koefitsientide vähendamise ulatus, võttes proportsionaalselt arvesse riigieelarvest makstavate töötasude kogusumma vähenemise ulatust.

(3) Riigikogu otsustab koefitsientide vähendamise, vähendamise ulatuse ja otsuse kehtivuse aja esimesel võimalusel Vabariigi Valitsuse ettepanekust arvates.

(4) Riigikogu otsus jõustub otsusele järgneva kalendrikuu esimesel kuupäeval.
[RT I, 12.03.2015, 1 - jõust. 01.01.2016]

§ 5. [Välja jäetud - RT I, 28.12.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

§ 6. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 7. [Välja jäetud - RT I, 28.12.2011, 1 - jõust. 01.01.2012]

§ 8. - § 9. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 10. [Välja jäetud - RT I, 29.12.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]

§ 11. - § 16. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 17. Kõrgemate riigiteenijate kõrgeima palgamäära indekseerimise rakendamine
[Kehtetu - RT I, 28.12.2017, 1 - jõust. 01.03.2018]

§ 171. Indekseerimise tulemusena saadud kõrgeima palgamäära kohaldamise erisus

(1) Käesoleva seaduse § 2 lõikes 2 sätestatud indekseerimise tulemusel saadud kõrgeimat palgamäära rakendatakse § 3 lõigetes 1-3, 5, 9, 11, 13 ja 15 nimetatud isikute suhtes alates Riigikogu XIV koosseisu volituste alguspäevast.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 viidatud isikute ametipalga arvutamisel kuni Riigikogu XIV koosseisu volituste alguspäevani kohaldatakse käesoleva seaduse kuni 2018. aasta 1. märtsini kehtinud redaktsiooni.
[RT I, 28.12.2017, 1 - jõust. 01.03.2018]

§ 18. [Välja jäetud - RT I 2010, 22, 108 - jõust. 01.01.2011]

§ 19. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2012. aasta 1. jaanuaril.
[RT I, 28.12.2010, 6 - jõust. 01.01.2012]

(11) Käesoleva seaduse § 3 lõiked 4, 8, 14 ja 16 ning § 6 jõustuvad 2013. aasta 1. juulil.
[RT I, 29.12.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]

(2) Käesoleva seaduse § 3 lõiked 1, 3, 6, 7, 9, 10 ja 17-21 ning §-d 9 ja 11-16 jõustuvad 2014. aasta 1. jaanuaril.
[RT I, 29.12.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]