ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Eesti Välisinvesteeringute Agentuuri asutamine
Vabariigi Valitsus 09.05.1994 määrus number 162; jõustumiskuupäev 16.05.1994

redaktsioon 05.07.1994
                   Eesti Vabariigi Valitsuse
                            määrus
                   9. maist 1994.a. nr. 162
                       Tallinn, Toompea
 
 
        Eesti Välisinvesteeringute Agentuuri asutamine
        ----------------------------------------------
 
 
     Vabariigi Valitsus määrab:
 
     1. Asutada 16. maist 1994.a. Eesti Välisinvesteeringute
Agentuur majandusministri valitsemisalas riikliku fondi
staatuses.
 
     2. Kinnitada "Eesti Välisinvesteeringute Agentuuri
põhikiri" (juurde lisatud).
 
 
Peaminister                                          Mart LAAR
Majandusminister                               Toivo JÜRGENSON
Riigisekretär                                      Ülo KAEVATS
 
------
AVALDATUD :
RT1/94/37/ 572
REDAKTSIOON :
v   m 21.06.94 nr.  231 jõust.05.07.94
 
                                               KINNITATUD
                                      Vabariigi Valitsuse
                                           9. mai 1994.a.
                                        määrusega nr. 162
 
 
             EESTI VÄLISINVESTEERINGUTE AGENTUURI
                           PÕHIKIRI
 
 
     I. Üldsätted
 
     1. Eesti Välisinvesteeringute Agentuur (edaspidi -
agentuur) on Eesti Vabariigi majandusministri valitsemisalas
tegutsev riiklik fond, kes allub Vabariigi Valitsusele
majandusministri kaudu.
 
     2. Agentuuri ametlik nimi on:
     eesti keeles - Eesti Välisinvesteeringute Agentuur;
     inglise keeles - Estonian Foreign Investment Agency.
 
     3. Agentuur on juriidiline isik, kellel on riigivapi
kujutise ja oma nimetusega pitsat.
 
     4. Agentuur juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi
põhiseadusest, teistest õigusaktidest ning käesolevast
põhikirjast.
 
     5. Agentuuri asutaja on Vabariigi Valitsus.
 
     6. Agentuuri vara omanik on Eesti Vabariik.
 
     7. Agentuur on põhikirjalise tegevuse osas kasumit
mittetaotlev organisatsioon.
 
 
     II. Agentuuri ülesanded
 
     8. Agentuuri põhiülesanne on, lähtudes Vabariigi Valitsuse
majanduspoliitikast, rahaliste vahendite sihipärane kogumine ja
sihitusega jagamine, et edendada Eesti majandust sellesse
pikaajaliste välisinvesteeringute kaasamise teel.
 
     9. Agentuuri põhilised töösuunad on:
     1) välisinvesteeringute alaste uurimis- ja arendustööde
tegemine;
     2) Eestisse tehtavate välisinvesteeringute ning Eesti kui
soodsa investeerimispiirkonna suhtes positiivse avaliku arvamuse
kujundamine Eestis ja väljaspool seda;
     3) Eesti majandusse tehtavate otseste välisinvesteeringute
soodustamisele kaasaaitamine potentsiaalsete välisinvesteerijate
otsimise ja Eestisse investeerimise võimaluste aktiivse
väljapakkumise teel;
     4) välisinvesteerijate jaoks professionaalse
teenindussüsteemi väljaarendamisele kaasaaitamine;
     5) ettepanekute tegemine Vabariigi Valitsusele
investeerimistingimuste parandamiseks Eestis.
 
 
     III. Agentuuri juhtimine
 
     10. Agentuuri tegevust juhib 12-liikmeline nõukogu, kuhu
kuuluvad:
     1) esimees ja aseesimees;
     2) üks esindaja Majandusministeeriumist,
Välisministeeriumist, Teede- ja Sideministeeriumist,
Rahandusministeeriumist, Põllumajandusministeeriumist, Eesti
Erastamisagentuurist ja vastavate organisatsioonide nõusolekul
ka üks esindaja Kaubandus- ja Tööstuskojast, Pangaliidust,
Tööstuse Keskliidust ja Rahvusvaheliste Ettevõtete Eesti
Liidust, Eestimaa Talupidajate Keskliidust, Eesti Turismifirmade
Liidust.
     (EV V m 21.06.94 nr.  231 jõust.05.07.94)
 
     11. Nõukogu koosseisu kinnitab ja selle esimehe nimetab
Vabariigi Valitsus. Nõukogu valib oma koosseisust aseesimehe.
 
     12. Nõukogu esimees esindab agentuuri, korraldab nõukogu
tegevust, juhatab nõukogu istungeid ja teostab järelevalvet
nõukogu otsuste täitmise üle. Nõukogu aseesimees asendab
esimeest tema äraolekul.
 
     13. Nõukogu on pädev tegema otsuseid üksnes nõukogu
koosolekutel.
 
     14. Nõukogu koosolekud toimuvad vähemalt üks kord
kvartalis. Nõukogu koosolekute kokkukutsumise võib nõukogu
esimees otsustada omal algatusel või nõukogu liikme ettepanekul.
 
     15. Koosolekukutse saadetakse nõukogu liikmeile kirjalikult
vähemalt 5 päeva enne koosoleku toimumist. Kutses peab olema
märgitud koosoleku toimumise aeg ja koht ning koosoleku
päevakord.
 
     16. Koosoleku päevakorda võivad täiendada kõik nõukogu
liikmed.
 
     17. Iga nõukogu otsus võetakse vastu kohalolijate
lihthäälteenamusega. Võrdse häälte arvu korral otsustab nõukogu
esimehe või tema äraolekul nõukogu aseesimehe hääl.  Nõukogu on
otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt pool nõukogu
liikmeist (sealhulgas nõukogu esimees või aseesimees).
 
     18. Nõukogu koosolek protokollitakse. Koosoleku
protokollile kirjutavad alla koosoleku juhtaja ja protokollija.
 
     19. Nõukogu otsused jõustuvad nende vastuvõtmise hetkest
ning on kohustuslikud peadirektorile ja tegevorganile.
 
     20. Agentuuri nõukogu on pädev otsustama kõiki agentuuri
tegevusega seotud küsimusi, sealhulgas agentuuri nõukogu:
     1) määrab kindlaks agentuuri tegevuse üldplaani ja
programmi;
     2) kinnitab majandusministrile esitatava aastaeelarve
projekti;
     3) kinnitab aastaaruande ja raamatupidamisaruande;
     4) kinnitab agentuuri töökorra ning vastutuse jaotuse
peadirektori ja töötajate vahel;
     5) kinnitab agentuuri täitevorgani struktuuri ja koosseisu;
     6) kinnitab agentuuri peadirektori palga ja personali
palgafondi.
 
     21. Agentuuri täitevorgani juhiks on agentuuri peadirektor,
kelle nimetab nõukogu. Peadirektoriks ei saa nimetada nõukogu
liiget.
 
     22. Nõukogu sõlmib peadirektoriga töölepingu.
 
     23. Peadirektori ülesanded ja kohustused on:
     1) agentuuri igapäevase tegevuse juhtimine käesolevast
põhikirjast tulenevate ülesannete täitmiseks;
     2) nõukogu otsuste elluviimise tagamine ja vastutamine
nende täitmise eest;
     3) aastaaruande ja raamatupidamisaruande koostamise
tagamine ning nõukogule kinnitamiseks esitamine;
     4) tegutsemine agentuuri nimel käesolevas põhikirjas
ettenähtud ning nõukogu poolt kehtestatud volituste piires,
agentuuri esindamine riigivõimu- ja valitsusasutustes,
ettevõtetes, asutustes ja organisatsioonides;
     5) oma volituste piires agentuuri vara käsutamine,
agentuuri nimel lepingute sõlmimine ja pangaasutustes arvete
avamine;
     6) volikirjade andmine tegutsemiseks agentuuri nimel
peadirektori pädevusse kuuluvates küsimustes;
     7) personaliga töölepingute sõlmimine ja lõpetamine;
     8) oma pädevuse piires käskkirjade ja juhendite andmine;
     9) muud seadustest ja käesolevast põhikirjast tulenevad
ülesanded.
 
 
     IV. Agentuuri tulud ja kulud
 
     24. Agentuuri tulud moodustuvad:
     1) riigieelarvest tehtavatest eraldistest;
     2) rahvusvahelistest fondidest tehtavatest ja teistest
eraldistest;
     3) agentuuri tuluüritustest laekuvast rahast;
     4) ettevõtete, organisatsioonide ja asutuste vabatahtlikest
eraldistest ning üksikisikute annetustest.
 
     25. Agentuur võib moodustada struktuuriallüksustena
osafonde.
 
     26. Agentuuri vahendeid kasutatakse:
     1) välisinvesteeringute alaste uurimis- ja arendustööde
finantseerimiseks;
     2) välisinvesteeringute soodustamiseks ning selles
valdkonnas tehtavate uurimis- ja arendustööde finantseerimiseks:
     3) välisinvesteeringutega seotud rakenduslike projektide
realiseerimiseks tellitavate teaduslike sihtuuringute
finantseerimiseks;
     4) muude agentuuri põhiülesannetest tulenevate projektide
ja ürituste rahaliseks toetamiseks.
 
 
     V. Agentuuri eelarve, finants- ja majandustegevus
 
     27. Agentuur tegutseb aastaeelarve alusel. Agentuuri
käsutuses olevaid riiklikke vahendeid kasutatakse vastavalt
Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud eelarvele.
 
     28. Agentuur suhtleb vahendite taotlejatega lepingulistel
alustel nõukogu poolt määratud korras vastavalt käesolevas
põhikirjas ettenähtud tingimustele ning kontrollib agentuuri
poolt jaotatavate vahendite sihipärast kasutamist.
 
     29. Agentuur ei tohi tegelda ettevõtlusega, kuid võib
korraldada tuluüritusi.
 
     30. Tulu saamiseks võib agentuur ajutiselt vabu vahendeid
paigutada aktiivsesse majandustegevusse hoiuste, aktsiate või
muude väärtpaberitena.
 
 
     VI. Agentuuri tegevuse lõpetamine
 
     31. Agentuuri tegevuse lõpetab Vabariigi Valitsus, kes
otsustab ka agentuuri arvel olevate sihteraldiste ja - annetuste
summade edasise kasutamise korra.