ID-kaart*

Lihtotsing

Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Valuuta ja väärtpaberite tollivormistuse kord
Tolliamet 04.04.1994 käskkiri number 75; jõustumiskuupäev 04.04.1994
; kehtetuks muutumise kuupäev 25.11.1999

redaktsioon 04.04.1994 - 25.11.1999
AVALDATUD :
RTL 1994, 43, 0
KEHTETU :
Tolliam kk 24.11.1999 nr 900 jõust 25.11.1999
 
         Valuuta ja väärtpaberite tollivormistuse kord
 
     Riigi Tolliameti käskkiri 4. aprillist 1994. Nr. 75.
                                                            
     Tolliseaduse (RT I 1994, 62, 891) paragrahv 52 2. lõike
kohaselt Eesti Panga 18. märtsi 1994. a. käskkirjaga nr. 17 (RTL
1994, 15, lk. 500) kehtestatud valuuta ja väärtpaberite
tollivormistuse korra rakendamiseks käsin:
                                                        
     1. Lubada Eesti krooni, välissularaha ning väärtpaberite
piiranguteta toimetamist üle Eesti tollipiiri.
                                                        
     Üle tollipiiri toimetatavat valuutat ja väärtpabereid ei
maksustata impordi- ja ekspordimaksudega (tolliseaduse
paragrahv 52 2. lõige) ning maksmisele ei kuulu
tollioperatsiooni tasu.
                                                         
     2. Tolliametnikul nõuda juriidiliselt ja füüsiliselt
isikult tollivormistuse käigus valuuta (välissularaha, Eesti
kroonid, reisitšekid) deklareerimist alates summast 80 000 Eesti
krooni (Eesti krooni ametliku päevakursi alusel). Väärtpaberid
deklareerimisele ei kuulu.
                                                           
     3. Valuuta deklareerimisel nõuda deklarandilt 200 000 Eesti
krooni (Eesti krooni ametliku päevakursi alusel) ületava summa
korral valuuta päritolu märkimist tollideklaratsiooni ning raha
seaduslikku päritolu tõendava dokumendi (pangaõiend, leping,
pärimisõiguse tunnistus või muu sarnane õiend, välja arvatud
valuutavahetuspunkti kviitung) lisamist deklaratsioonile.
                                                           
     Kui raha seaduslikku päritolu tõendavat dokumenti
deklaratsioonile lisatud ei ole, siis lubatakse kuni 200 000
Eesti krooni suurune summa üle tollipiiri, seda ületavat summat
ei lubata. Ainult tolli põhjendatud kahtluse korral valuuta
kuritegeliku päritolu suhtes võidakse kogu rahasumma kinni
pidada ja asi antakse uurimiseks üle politseile.
                                                          
     4. Omistada valuuta deklareerimiseks kaubadeklaratsiooni
täitmise õigus kõigile deklarantidele.
                                                            
     5. Juriidilisel isikul kasutada deklareerimisel
kaubadeklaratsiooni ja füüsilisel isikul üksikisiku
kaubadeklaratsiooni blanketti.
                                                            
     6. Kaubadeklaratsioonil täidab deklarant kehtiva
kaubadeklaratsiooni täitmise juhendi alusel lahtrid 1, 2, 8, 9,
14, 15, 17, 22, 23, 29, 30, 31, 32, 33, 37, 44, 46, 50 ja 54.
Lahtris 31 tuleb 200 000 Eesti krooni ületava summa korral
lisaks valuuta nimetusele märkida ka tema päritolu. Lahtrisse 33
kirjutatakse kauba koodiks 490700300.  Lahtrite 50 ja 54
täitmisel tuleb lisaks isiku nimele kirjutada sinna ka tema
passiandmed: passi nr., isikukood ja passi välja andnud riik.
                                                            
     Tolliametnik täidab kaubadeklaratsioonil lahtrid 7, A, C ja
D/J.
                                                          
     7. Üksikisiku kaubadeklaratsioonil täidetakse A-poolel kõik
seal kirjeldatud lahtrid juhindudes käesoleva käskkirja punktis
6 nimetatud juhendist ja lahtrite loetelust. Märkus valuuta
seaduslikku päritolu tõendavate dokumentide lisamise kohta
deklaratsioonile tehakse A-poole allosa vabal pinnal.
Deklaratsioonile lisatud dokumendid nummerdatakse ja
kustutatakse tolliametniku allkirja ja isikupitsati jäljendiga.
                                                            
     8. Juriidilise isiku täidetud kaubadeklaratsioon kuulub
eelnevale kontrollimisele tema asukohajärgses tolliasutuses enne
esitamist tolliametnikule piiriületamisel. Kontrollimisel
kaubadeklaratsiooni andmeid arvutisse ei sisestata. Füüsiline
isik täidab üksikisiku kaubadeklaratsiooni enne piiriületamist
selleks tolli poolt ettenähtud kohas.
                                                           
     9. Tolliinspektuuride juhatajatel:
                                                           
     9.1. määrata tolliinspektorid, kellel on õigus juriidilise
isiku valuuta kaubadeklaratsiooni eelnevalt kontrollida, ja
isikud, kes vastutavad tolliasutustes kõigi valuutaga seotud
deklaratsioonide liikumise, hoidmise ja nende deklaratsioonide
konfidentsiaalsuse tagamise eest;
                                                            
     9.2. kehtestada valuutadeklaratsioonide eelneva
kontrollimise, hoidmise, üleandmise ja liikumise kord oma
piirkonna tolliasutustes käesoleva käskkirja nõuete kohaselt.
                                                          
     10. Valuutadeklaratsioonide liikumisel kehtestada järgmine
kord:
                                                            
     10.1. kaubadeklaratsiooni 1/6. eksemplar koos
lisadokumentidega jääb deklaratsiooni eelnevalt kontrollinud
tolliasutusele ja hoitakse seifis. Kaubadeklaratsiooni 2/7.
eksemplari esitab deklarant tolliametnikule märgistamiseks
piiriületamisel, kuid see ei kuulu aravõtmisele.
Kaubadeklaratsiooni 3/8. eksemplar jääb deklarandile.
                                                           
     Deklarant on kohustatud 10 kalendripäeva jooksul arvates
piiriületamise päevast toimetama kaubadeklaratsiooni 2/7.
eksemplari seda eelnevalt kontrollinud tolliasutusele tagasi.
Tolliasutuses kontrollitakse tollivormistuse seaduslikkust ja
kantakse informatsioon piiriületuse aja ning tollieeskirjade
rikkumise kohta kaubadeklaratsiooni 1/6. eksemplarile.
Kaubadeklaratsiooni 1/6. eksemplar ilma lisadokumentideta kuulub
säilitamisele tolliinspektuuris kehtestatud korra kohaselt koos
teiste deklaratsioonidega.
                                                          
     Kaubadeklaratsiooni 2/7. eksemplar koos lisadokumentidega
kuulub saatmisele teistest deklaratsioonidest eraldi Tolliameti
infotöötluse osakonda arvutisse sisestamiseks ja säilitamiseks;
                                                              
     10.2. üksikisiku kaubadeklaratsioon valuuta
deklareerimiseks täidetakse kahes eksemplaris. 1. eksemplari
koos lisadokumentidega võtab tolliametnik piiriületamise
tollivormistuse käigus ära. Deklaratsiooni 2. eksemplar jääb
deklarandile.
                                                            
     Tolliametnik on kohustatud pärast tollivormistuse lõppemist
andma valuutadeklaratsioonid koos lisadokumentidega allkirja
vastu üle, tolliasutuses kehtestatud korra kohaselt, käesoleva
käskkirja 9. punktis määratud vastutavale isikule, kes toimetab
need teistest deklaratsioonidest eraldi kehtestatud korra
kohaselt tolliinspektuuri, saatmiseks Tolliameti infotöötluse
osakonda säilitamiseks seifis .
                                                            
     11. Kui juriidilise isiku valuuta kaubadeklaratsiooni 2/7.
eksemplar ei ole 25 kalendripäeva jooksul arvates tema eelnevast
kontrollimisest tagastatud kaubadeklaratsiooni kontrollinud
tolliasutusele, peab käesoleva käskkirja 9. punktis määratud
inspektor koostama protokolli tollieeskirjade rikkumise
(tolliseaduse paragrahv 5 3. lõike punkt 9) kohta.
                                                          
     Protokoll koos kuni 300-kroonise trahvi määramise otsusega
saadetakse deklarandile tasumiseks koos nõudmisega tagastada
kaubadeklaratsiooni 2/7. eksemplar käesoleva käskkirja punkti
10.1 kohaselt. Eelneva nõude mittetäitmine 10 kalendripäeva
jooksul arvates tema väljastamisest loetakse tollieeskirjade
rikkumiseks tolliseseaduse paragrahv 57 3. lõike punkti 1
kohaselt ja kuulub tolliinspektuuri juhataja poolt karistamisele
rahatrahviga kuni 40 000 krooni ulatuses.
                                                           
     12. Infotöötluse osakonnal (hr. R. Velling) esitada Eesti
Panga maksebilansi osakonnale, nendega kokkulepitud
perioodilisusega valuuta eksporti-importi puudutav statistiline
informatsioon.
                                                            
     13. Tunnistada kehtetuks ja kõrvaldada käibelt:
                                                            
     13.1. Tolliameti 23. juuli 1992. a. käskkiri nr. 61;
                                                          
     13.2. Tolliameti 20. oktoobri 1992. a. käskkirja nr. 121 2.
punkt ja lisa 2.
 
                                   
                          Riigi Tolliameti peadirektor
                                   Rein TALVIK
 

avalikgif