ID-kaart

Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Paldiski omavalitsuse korraldamise seadus
Riigikogu 09.03.1994 seadus; jõustumiskuupäev 29.03.1994

redaktsioon 01.07.2013 [RT I, 25.06.2013, 6]
REDAKTSIOON:
RK s 11.06.2013 jõust. 01.07.2013
RT I, 25.06.2013, 1


           PALDISKI OMAVALITSUSE
           KORRALDAMISE SEADUS
 
        Vastu võetud 9. märtsil 1994.
   
 
   Paragrahv 1.
 
   (1) Suur-Pakri ja Väike-Pakri saare ning Pakri poolsaare
maa-ala jagatakse Padise ja Keila valdade ning Keila linna
haldusterritooriumiks Vabariigi Valitsuse poolt määratud
piirides, lähtudes majanduslikust otstarbekusest, ajalooliselt
väljakujunenud haldusjaotusest ning kuulates ära vastavate
kohalike omavalitsusüksuste volikogude arvamused.
 
   (2) Paldiski linna maa-ala liidetakse Keila linna
haldusterritooriumiga Keila linna Paldiski linnaosaks.
 
   (3) Käesoleva paragrahvi 2. lõikes nimetatud
omavalitsusliku linnaosa põhikirja kinnitab Keila Linnavolikogu.
 
 
   Paragrahv 2. Paldiski Linnavolikogu, Linnavalitsuse ja
linnapea volitused loetakse põhiseadusele, kohaliku omavalitsuse
volikogu valimise seadusele (RT I 1993, 29, 505) ning kohaliku
omavalitsuse korralduse seadusele (RT I 1993, 37, 558; 1994, 12,
200) mittevastavaks ja lõppenuks.
 
 
   Paragrahv 3.
 
   (1) Vabariigi Valitsus määrab kooskõlas rahvusvahelise
õiguse normidega tuumareaktorite piirkonna kuni nende Eestist
väljaviimiseni ja nendest põhjustatud tagajärgede
likvideerimiseni.
 
   (2) Elanike ohutuse tagamiseks ja päästetööde
korraldamiseks kehtestab Vabariigi Valitsus tuumareaktorite
piirkonnas isikute ja transpordivahendite liikumise ning loomade
pidamise eritingimused ja korra.
 
 
   Paragrahv 4. Paldiski linnaosa maa-alal viiakse läbi
elanike loendus Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras.
 
 
   Paragrahv 5. Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise
seaduse kohaselt Paldiskis toimunud volikogu valimise tulemuste
väljakuulutamise päevast likvideeritakse Keila linna Paldiski
linnaosa. Linnaosa likvideerimisel muutub see maa-ala Paldiski
linna haldusterritooriumiks.


§ 51.
(RK s 11.06.2013 jõust. 01.07.2013 - RT I, 25.06.2013, 1)
(1) Riik võib põhjendatud taotluse alusel ühekordselt toetada Keila linna 
käesoleva seaduse § 5 alusel Paldiski linna haldusterritooriumiks muutunud alal 
asunud objektidega seonduvate võlakohustuste teenindamise eesmärgil. Toetus võib 
olla rahaline või mitterahaline riigivara alla hariliku väärtuse 
võõrandmine.
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotlus tuleb esitada Vabariigi 
Valitsusele 2013. aasta 1. oktoobriks.
(3) Vabariigi Valitsus otsustab käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud 
taotluse alusel Keila linna toetamise ning toetuse ulatuse ja viisi 60 päeva 
jooksul pärast taotluse saamist. Vabariigi Valitsusel on õigus küsida Keila 
linnalt ja Paldiski linnalt lisamaterjale ja -põhjendusi. Sellisel juhul pikeneb 
otsuse tegemise aeg lisamaterjalide ja -põhjenduste esitamisele kulunud aja 
võrra.
(4) Mitterahalise toetuse puhul ei kohaldata riigivaraseaduse §-des 33 ja 34 
sätestatud nõudeid vara võõrandamise kohta. 
(5) Toetuse üleandmine vormistatakse riigi ja Keila linna vahel sõlmitava 
kokkuleppega. Riiki esindab kokkuleppe sõlmimisel Vabariigi Valitsuse volitatud 
isik.

(RK s 11.06.2013 jõust. 01.07.2013 - RT I, 25.06.2013, 1)
 
 
   Paragrahv 6. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas
avaldamise päevale järgneval päeval.
 
 
 
Riigikogu esimees                 Ülo Nugis