ID-kaart

Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Kutsealuste ajateenistusse kutsumine
Vabariigi Valitsus 15.02.1994 määrus number 57; jõustumiskuupäev 05.03.1994

redaktsioon 05.03.1994
                   Eesti Vabariigi Valitsuse
                          m ä ä r u s
                15. veebruarist 1994.a. nr. 57
                       Tallinn, Toompea
 
 
             Kutsealuste ajateenistusse kutsumine
             ------------------------------------
 
     Lähtudes kaitseteenistuse seadusest (RT 1992, 4/5, 60)
Vabariigi Valitsus   m ä ä r a b:
 
     1. Kutsuda 1994.aastal ajateenistusse kaitseväe,
piirivalve, sisekaitse ja päästeteenistuse üksustesse
(vastavalt käesolevale määrusele lisatud jaotusele) aastatel
1975-1966 sündinud Eesti Vabariigi meeskodanikud, kes ei ole
läbi teinud ajateenistust ega ole usulis-eetilistel põhjustel
asendusteenistuses.
 
     2. Kutsealuste arvu, ajateenistusse saatmise aja ja
riigikaitse osakondadele ning vastavatele kohaliku
omavalitsuse organitele antavad muud konkreetsed ülesanded
määrab kindlaks Kaitsejõudude Peastaap.
 
     3. Riigikaitse osakondadel koos vastavate kohaliku
omavalitsuse organitega moodustada noormeeste ajateenistusse
kutsumiseks 5-liikmelised kaitseväeteenistuse komisjonid
järgmises koosseisus: riigikaitse osakonna ülem või tema
asetäitja (esimees), kohaliku omavalitsuse organi esindaja,
politseiprefekt või tema esindaja, kohaliku omavalitsusüksuse
arst ja Kaitseministeeriumi poolt määratud arst.
 
     4. Kaitseväeteenistuse komisjon võtab vastavalt
kutsealuse tervislikule seisundile, füüsilisele arengule,
haridusele, usulis-eetilistele tõekspidamistele ja
kaitseteenistuse seaduses ettenähtud põhjustele vastu ühe
alljärgnevatest otsustest:
     1) kutsuda ajateenistusse ja saata teenima kaitseväe,
piirivalve, sisekaitse või päästeteenistuse üksusesse;
     2) suunata asendusteenistusse;
     3) vabastada ajateenistusest ja arvata reservi;
     4) vabastada kaitseteenistuse kohustusest;
     5) anda ajapikendust ajateenistusse kutsumisel.
 
     Kaitseväeteenistuse komisjon on otsustusvõimeline, kui
selle tööst võtavad osa esimees ja kaks liiget, nendest üks
arst.
 
     Komisjoni otsus fikseeritakse protokollis iga kutsealuse
kohta eraldi. Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees
ja liikmed.
 
     5. Moodustada kaitseväeteenistuse komisjonide töö
koordineerimiseks ja juhendamiseks kaitseväeteenistuse
peakomisjon järgmises koosseisus:
     esimees:       Kaitsejõudude Peastaabi ülem
     aseesimees:    Kaitseministeeriumi esindaja
     liikmed:       Siseministeeriumi esindaja
                    Sotsiaalministeeriumi esindaja
                    Kaitseministeeriumi tervishoiuosakonna
                    juhataja
     sekretär:      Kaitsejõudude Peastaabi III osakonna ülem.
 
     6. Kaitseväeteenistuse komisjoni otsusega mittenõustumise
korral võib kutsealune ühe kuu jooksul pärast
kaitseväeteenistusse ilmumise kutse saamist edasi kaevata
kaitseväeteenistuse peakomisjonile. Peakomisjoni otsuse peale
võib edasi kaevata kohtusse. Edasikaebamine ei peata
kaitseväeteenistuse komisjoni otsuse täitmist.
 
     7. Riigikaitse osakondadel koos vastavate kohaliku
omavalitsuse organitega ja Sotsiaalministeeriumiga tagada, et
korraldataks ajateenistusse kutsutavate noormeeste või
reservväelaste tervisliku seisundi määramiseks vajalikud
arstlikud läbivaatused, järgides seejuures kutsealuste ja
reservväelaste arstliku läbivaatuse juhendit.
 
     8. Vabastada kaitseväeteenistuse komisjonide liikmeks
nimetatud isikud kaitseväeteenistuse komisjoni töö ajaks
tööülesannete täitmisest põhitöökohal. Tasustada
kaitseväeteenistuse komisjonide liikmete tööd komisjonis
töötamise ajal, lähtudes neile eelmisel kahel kuul
põhitöökohal makstud keskmisest töötasust.
 
     9. Katta kaitseväeteenistuse komisjonide poolt
kutsealuste noormeeste või reservväelaste tegevteenistusse
kutsumisel nende tervisliku seisundi määramiseks teostatud
arstliku läbivaatuse kulud Kaitseministeeriumi vahenditest.
 
     10. Ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide juhtidel
vabastada kutsealused kaitseväeteenistuse komisjonis,
arstlikul läbivaatusel ja meditsiinilistel uuringutel
käimiseks tööülesannete täitmisest, säilitades neile
riigikaitse osakonna kutse ja tõendi alusel keskmise töötasu
ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide kulul.
 
     11. Riigikaitse osakondadel koos vastavate kohaliku
omavalitsuse organitega tagada kaitseväeteenistuse komisjonide
nõuetekohane töö ning koos Politseiametiga kutsealuste
ilmumine kaitseväeteenistuse komisjonidesse.
 
 
Peaminister                                          Mart LAAR
Justiitsminister kaitseministri ülesannetes         Kaido KAMA
Riigisekretär                                      Ülo KAEVATS
 
------
                                           Vabariigi Valitsuse
                                         15. veebruari 1994.a.
                                         määruse nr. 57 juurde
 
 
            1994. aastal ajateenistusse kutsutavate
                        kodanike jaotus
 
 
Kaitsevägi                         67,5 protsenti
Piirivalve                         25,0 protsenti
Sisekaitse operatiivrügement        5,0 protsenti
Päästeteenistus                     2,5 protsenti