ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
NSV Liidu sõjaväebaaside jaoks sundvõõrandatud maa tagastamise, kompenseerimise ja asendamise seadus
Riigikogu 15.12.1993 seadus; jõustumiskuupäev 30.12.1993

redaktsioon 07.06.1996
AVALDATUD :
RT I 1994,  3,   16
REDAKTSIOON :
RK s 30.04.96 nr.  169 jõust.07.06.96
RT I 1996, 36,  738
 
    NSV LIIDU SÕJAVÄEBAASIDE JAOKS
   SUNDVÕÕRANDATUD MAA TAGASTAMISE 
    JA KOMPENSEERIMISE SEADUS
     (RK s 30.04.96 nr. 169 jõust.07.06.96 - RT I 1996, 36, 738)
 
 Vastu võetud 15. detsembril 1993.
 
 
 
     Paragrahv 1. (1) Eesti Vabariigi poolt ajavahemikus
1939.aasta septembrist kuni 1940.aasta 23.juulini NSV Liidu
sõjaväebaaside jaoks sundvõõrandatud maa tagastatakse või
kompenseeritakse isikutele, kellelt maa sundvõõrandati, või
nende pärijatele, sõltumata maa sundvõõrandamise viisist.
     (RK s 30.04.96 nr. 169 jõust.07.06.96 - RT I 1996, 36, 738)
 
     (2) Käesoleva paragrahvi 1.lõikes nimetatud maa tagastamise
korral tagastatakse ka sellel maal sundvõõrandamise ajal asunud
hooned ja rajatised, kui need on säilinud.
 
     Paragrahv 2. Kui isik, kellelt sundvõõrandati käesoleva
seaduse paragrahvis 1 nimetatud maa, omandas selle maa arvel
Eesti Vabariigilt muu maa, mis 1940.aasta 23.juulil
natsionaliseeriti, tagastatakse või kompenseeritakse talle või
tema pärijatele natsionaliseeritud maa nende taotlusel.  Sel
juhul ei ole neil õigust käesoleva seaduse paragrahvis 1
nimetatud maa tagastamisele või kompenseerimisele.
     (RK s 30.04.96 nr. 169 jõust.07.06.96 - RT I 1996, 36, 738)
 
     Paragrahv 3. Käesoleva seaduse alusel maa ja hoonete
tagastamine ning kompenseerimine toimub omandireformi aluste
seaduses (RT 1991, 21, 257; 1991, 45, 565; 1992, 19, 275; 1992,
33, 420; 1993, 15, 253 ja 254; RT I 1993, 35, 545; 1993, 45,
639) ja maareformi seaduses (RT 1991, 34, 426; 1992, 10, 145; RT
I 1993, 20, 354) ning nende alusel vastuvõetud muudes
õigusaktides ettenähtud korras, kuivõrd seda ei muuda käesolev
seadus.
     (RK s 30.04.96 nr. 169 jõust.07.06.96 - RT I 1996, 36, 738)
 
     Paragrahv 4. Käesoleva seaduse paragrahvis 1 nimetatud maa
tagastamise ja kompenseerimise avaldusi võib esitada
õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise
maakonna- ja linnakomisjonidele kolme kuu jooksul käesoleva
seaduse jõustumise päevast, kui need pole varem juba esitatud.
     (RK s 30.04.96 nr. 169 jõust.07.06.96 - RT I 1996, 36, 738)
 
     Paragrahv 5. Vabariigi Valitsusel on õigus anda käesoleva
seaduse rakendamise korra kohta määrusi.
 
     Paragrahv 6. Käesolev seadus jõustub selle väljakuulutamise
päeval.
 
 
Riigikogu esimees  Ü. Nugis