ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
Endise kruntrendimaa (obrokimaa) omandisse andmise ja kompenseerimise seadus
Riigikogu 07.12.1993 seadus; jõustumiskuupäev 29.12.1993

redaktsioon 07.06.1996
AVALDATUD :
RT I 1993, 79, 1182
REDAKTSIOON :
RK s 30.04.96 nr.  169 jõust.07.06.96
RT I 1996, 36,  738
rk  s 14.12.94 nr.  440 jõust.29.12.94
 
               ENDISE KRUNTRENDIMAA (OBROKIMAA)
             OMANDISSE ANDMISE JA KOMPENSEERIMISE
                            SEADUS
                               
               Vastu võetud 7. detsembril 1993.
     
 
     Paragrahv 1. Käesoleva seaduse eesmärk on hüvitada kahju,
mida maa õigusvastane võõrandamine (natsionaliseerimine) tekitas
kruntrendimaa (obrokimaa) pidajatele ja omanikele.
 
 
     Paragrahv 2. (1) Endise kruntrendimaaõigusena
(obrokimaaõigusena) käsitatakse käesolevas seaduses Balti
eraseaduse paragrahvides 1324-1334 sätestatud asjaõigust.
 
     (2) Endise kruntrendimaa (obrokimaa) pidajana käsitatakse
käesolevas seaduses isikut, kellele kuulus kruntrendimaaõigus
(obrokimaaõigus) 1940. aasta 16. juunil või kes oli omandanud
selle õiguse Balti eraseadusega ettenähtud korras pärast
1940. aasta 16. juunit.
 
      (3) Endise kruntrendimaa (obrokimaa) omanikuna käsitatakse
käesolevas seaduses isikut, kes oli andnud maa kasutamiseks
kruntrendimaaõiguse (obrokimaaõiguse) alusel.
 
 
     Paragrahv 3. (1) Endine kruntrendimaa (obrokimaa) antakse
tasuta endise kruntrendimaa (obrokimaa) pidaja või tema pärijate
omandisse või kompenseeritakse neile selle maksumus 95 protsendi
ulatuses.
 
     (2) Endise kruntrendimaa (obrokimaa) omanikule
kompenseeritakse endine kruntrendimaa (obrokimaa) maksumus 5
protsendi ulatuses juhul, kui endise kruntrendimaa (obrokimaa)
omanik on maareformi õigustatud subjekt vastavalt maareformi
seaduse paragrahvis 5 sätestatule.
 
 
     Paragrahv 4. Käesoleva seaduse õigustatud subjektide
kindlaksmääramine ning maa omandiks andmine ja kompenseerimine
toimub omandireformi aluste seaduse (RT 1991, 21, 257; 1991, 45,
565; 1992, 19, 275; 1992, 33, 420; 1993, 15, 253; 1993, 15, 254)
II osas ja maareformi seaduse (RT 1991, 34, 462; 1992, 10, 145;
RT I 1993, 20, 354) II osas ning nendest seadustest tulenevates
muudes õigusaktides sätestatud korras ja tingimustel, kuivõrd
käesolev seadus ei sätesta teisiti.
 
     (2) Kui endise kruntrendimaa (obrokimaa) pidaja on surnud
ning õigustatud subjekte on mitu, kohaldatakse maareformi
seaduse paragrahv 14 sätteid.
     (RK s 30.04.96 nr. 169 jõust.07.06.96 - RT I 1996, 36, 738)
 
     (3) Käesoleva seaduse paragrahv 3 1. lõikes tähendatud
pärijad määratakse kindlaks maareformi seaduse paragrahv 5 1.
lõike punkti 2 sätete kohaselt. Neile käesoleva seaduse alusel
omandisse antaval maal asuvate ning endise kruntrendimaa
(obrokimaa) pidajale kuuluvate hoonete ja rajatiste tagastamisel
kohaldatakse endiste omanike õdedele ja vendadele või nende
alanejatele sugulastele endise omaniku maal asuvate endise
omaniku hoonete ja rajatiste tagastamise seaduse (RT 1993, 5,
77) sätteid.
     (RK s 14.12.94 nr. 440 jõust.29.12.94 - RT I 1994, 94, 1609)
     
 
     Paragrahv 5. (1) Avaldused käesoleva seaduse alusel maa
omandisse andmiseks või kompenseerimiseks tuleb esitada maa
asukohajärgsele õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja
kompenseerimise linna- või maakonnakomisjonile kahe kuu jooksul
käesoleva seaduse jõustumise päevast arvates, kui need juba
varem pole esitatud.
 
     (2) Kui enne käesoleva seaduse vastuvõtmist esitatud
kruntrendimaa (obrokimaa) tagastamise ja kompenseerimise
avaldused on juba õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja
kompenseerimise kohalike komisjonide poolt läbi vaadatud ja
rahuldamata jäetud, tuleb need uuesti läbi vaadata ja lahendada
käesoleva seaduse sätete kohaselt.
 
 
     Paragrahv 6. Vabariigi Valitsusel on õigus anda käesoleva
seaduse rakendamiseks määrusi.
 
 
     Paragrahv 7. Maareformi seaduse paragrahv 5 täiendatakse
3. lõikega järgmises sõnastuses:
 
     "(3) Endise kruntrendimaa (obrokimaa) tagastamise ja
kompenseerimise küsimused reguleeritakse eraldi seadusega."
 
 
     Paragrahv 8. Käesolev seadus jõustub Riigi Teatajas
avaldamise päeval.
 
 
Riigikogu esimees                                             Ü. Nugis