ID-kaart


Lihtotsing

Prindi    I    Salvesta DOC failina    I    Tagasi
🔍
1993. a. raamatupidamise aastaaruanne
Rahandusminister 03.12.1993 määrus number 184; jõustumiskuupäev 03.12.1993

redaktsioon 03.12.1993
                       RAHANDUSMINISTEERIUM
 
                  m i n i s t r i   m ä ä r u s
 
Tallinn                               03. detsember 1993 nr. 184
 
 
1993. a. raamatupidamise 
aastaaruanne
 
Määran:
 
     1. Kinnitada juurdelisatud "1993.a. raamatupidamise
aastaaruanne".
 
     2.Kasumiaruande täitmisel juhinduda Rahandusministeeriumi
18.märtsi 1992.a. määrusest nr.20 "Ettevõtte kasumiaruande
põhiskeemi kinnitamise kohta" ja rahandusministri 11.jaanuari
1993.a. määrusest nr.7 "Muudatuste tegemisest "Ettevõtte
kasumiaruande põhiskeemis"".
 
     
Madis Üürike
Minister
 
 
Enn Isand
EV Raamatupidamise Toimkonna
liige
 
------
AVALDATUD :
RTL/94/ 1/   0
                                           Kinnitatud
                                           rahandusministri 
                                           03. detsembri 1993.a.
                                           määrusega nr. 184
 
Koodid:
Põhitegevusala       Ettevõtte        Omandi            Kuuluvus
                     registri nr.     vorm                .   .   
------------------------------------------------------------------
 
1993.a. RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE
                                       Kinnitatud aruande ärakiri
                                       esitatakse hiljemalt 
                                       30.aprilliks 1994.a.
                                       1) Asukohajärgsele linna või
                                       maakonna statistikabüroole
                                       2) Asukohajärgsele linna või
                                       maakonna maksuametile
                                       3) Omanikule
Ettevõtte nimetus
---------------------------------------------------------------------
Ettevõtte vorm
---------------------------------------------------------------------
Omandivorm
---------------------------------------------------------------------
Kuuluvus (ministeerium, riigiamet jne.)
---------------------------------------------------------------------
Põhitegevusala
---------------------------------------------------------------------
Aadress
---------------------------------------------------------------------
Telefon                       Teletaip              Telefaks
---------------------------------------------------------------------
 
                                                                    
                                                Nimi       Kuupäev
                                         ----------------------------  
Audiitorkontroll
---------------------------------------------------------------------
 
                         S I S U K O R D
 
1. Raamatupidamisbilanss  
2. Kasumiaruanne.
3. Finantsseisukorra aruanne.
4. Puhaskasumi jaotus (Lisa 1).
5. Pikaajaliste reaal- ja finantsinvesteeringute liigendus (Lisa
2).
6. Pikaajaliste laenude liigendus ja tähtajalisus aasta lõpul
(Lisa 3).
7. Pikaajalise debitoorse ja kreditoorse võla liigendus ja
tähtajalisus (Lisa 4).
8. Omaaktsiate ja osamaksude liigendus (Lisa 5).
9. Põhivara liikumine (soetusmaksumus) (Lisa 6).
10. Bilansivälised kontod (Lisa 7).
11. Aruandeaasta arvestusmetoodika muutuste mõju kasumile (Lisa 8). 
 
Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna
15.novembri 1993.a. protokolliline otsus
nr. 9-11
 
 
 
                  R A A M A T U P I D A M I S B I L A N S S
 
           .......   .................................... 199....     
 
                              tuhandetes kroonides
                                (komakohata)
 
                                   Aasta       Aasta
                                lõpuks     alguseks
 
A K T I V A  
                                         
1.    LIKVIIDSED VARAD  
1.1.   Raha ja väärtpaberid
         1.1.1. Kassa ja pangakontod 
         1.1.2. Valuutakontod
         1.1.3. Aktsiad ja muud väärtpaberid (lühiajalised investeeringud)
         1.1.4. Muud
         KOKKU  1.1. rühm
 
1.2.  Ostjate lühiajaline debitoorne võlgnevus                         
         1.2.1. Ostjate vekslid
         1.2.2. Ostjate tasumata arved
         1.2.3. Ostjate muu debitoorne võlgnevus
         1.2.4. Muud
         KOKKU  1.2. rühm
 
1.3.    Mitmesugune lühiajaline debitoorne  (v.a. ostjate) võlgnevus 
          1.3.1. Vekslid
          1.3.2. Maksude ettemaksed
          1.3.3. Avansid hankijatele
          1.3.4. Arveldused aktsionäridega
          1.3.5. Hüvitamata kahjud
          1.3.6. Mitmesugune muu debitoorne võlgnevus
          KOKKU  1.3. rühm
 
KOKKU  1.OSA
 
 
2.     KAUBA- JA TOOTMISVARUD
2.1.    Tootmisvarud 
2.2.    Lõpetamata toodang
2.3.    Valmistoodang 
2.4.    Kaubad 
2.5.    Muud 
KOKKU  2.OSA
 
3.     PÕHIVARA JA LÕPETAMATA KAPITAALTÖÖD
3.1.    Põhivara 
                                                Aasta alguseks
           Põhivara kulum    ---------------------------------
                                                  Aasta lõpuks
3.2.    Lõpetamata kapitaaltööd
3.3.    Paigaldamata masinad ja seadmed
3.4.    Muud
KOKKU  3. OSA
 
4.    PIKAAJALISED FINANTSINVESTEERINGUD JA
       LAENUKS ANTUD VAHENDID 
4.1.   Aktsiad, osakud, deposiidid ja muud väärtpaberid
4.2.   Laenuks antud vahendid
4.3.   Muud investeeringud
KOKKU  4.OSA
 
5.     IMMATERIAALSED AKTIVAD
          Immateriaalsed aktivad
 
6.     MUUD AKTIVAD
          Muud aktivad
 
KOKKU AKTIVA 
 
 
P A S S I V A
 
7.     LÜHIAJALISED KOHUSTUSED
7.1.    Lühiajalised laenud
           7.1.1. Pangalaenud
           7.1.2. Laenud juriidilistelt ja üksikisikutelt
           7.1.3. Muud laenud
           7.1.4. Tähtajaks tasumata laenud
           7.1.5. Muud
           KOKKU 7.1. rühm
7.2.     Lühiajalised vekslivõlad
7.3.     Lühiajaline võlgnevus hankijatele ja
            töövõtjatele (v.a. vekslid)
7.4.     Võlgnevus palga ja sotsiaalmaksu alal
7.5.      Maksuvõlad
7.6.      Muud lühiajalised võlad
     7.6.1. Ostjatelt saadud avansid
     7.6.2. Maksmata dividendid
     7.6.3. Muud võlad
     KOKKU 7.6. rühm
KOKKU 7. OSA
 
8.      PIKAAJALISED FINANTSKOHUSTUSED
8.1.     Pangalaenud
8.2.     Muud kohustused ja võlad
8.3.     Tähtajaks tasumata finantskohustused
8.4.     Muud
KOKKU 8. OSA
 
9.      OMAKAPITAL
9.1      Seotud omakapital
      9.1.1. Põhikapital
      9.1.2. Reservid
      9.1.3. Põhivara hinnatõus inflatsiooni toimel
      9.1.4. Muud
      KOKKU  9.1. rühm
9.2.     Vaba omakapital
            9.2.1. Eelmiste aastate jaotamata kasum (-kahjum)
            9.2.2. Aruandeaasta puhaskasum (-kahjum)
            KOKKU  9.2. rühm
KOKKU 9.OSA      
 
K O K K U  P A S S I V A
 
 
                    K A S U M I A R U A N N E
 
                              tuhandetes kroonides
                                    (komakohata)
 
                              Aruande      Eelmisel
                               aastal       aastal
 
1.    Realiseerimise brutokäive
 
2.    Mahaarvamised brutokäibest
         2.1.   Käibemaks
         2.2.   Aktsiisimaks
         2.3.   Muud
         KOKKU  2. OSA
 
3.     Realiseerimise netokäive 
        (p.1- p.2 = p.3)
 
4.     Kulud  
          4.1.    Kaubad
          4.2.    Materjal
          4.3.    Kütus ja energia
          4.4.    Palgakulu 
          4.5.    Sotsiaalmaks
          4.6.    Ravikindlustusmakse
          4.7.    Muud maksud 
          4.8.    Muud rahalised kulud
          4.9.    Kulum (amortisatsioon) 
          4.10.  Varude (lõpetamata toodangu, tulevaste perioodide ja
                    valmistoodangu jääkide) muutus (suurenemine - ,
                    vähenemine + )
          4.11.  Omatarbeks valmistatud põhivara (näidatakse
                    miinusmärgiga, kui valmistamiskulud on näidatud
                    punktides 4.2 kuni 4.9)
          KOKKU  4. OSA
 
5.      Realiseerimiskasum (-kahjum) (p.3 - p.4)
 
6.      Muud äritulud
 
7.      Muud ärikulud
     
 
8.      Finantstulud (aruandeperioodile langevad)
           8.1.     Saadud intressid (kasvikud)
           8.2.     Saadud dividendid (osakud)
           8.3.     Kasum valuutakursi muutustest
           8.4.     Kasum aktsiate jt. väärtpaberite müügist
           8.5.     Muud 
           KOKKU 8. OSA
 
9.      Finantskulud (aruandeperioodile langevad)
           9.1.     Makstud intressid (kasvikud)
           9.2.     Kahjum valuutakursi muutustest
           9.3.     Kahjum aktsiate jt. väärtpaberite müügist
           9.4.     Muud 
           KOKKU 9. OSA
 
10.    Brutokasum (-kahjum) (p.5 + p. 6 - p.7 + p.8 - p.9)
 
11.    Erakorralised tulud 
 
12.    Erakorralised kulud
 
13.    Kasum (-kahjum) enne tulumaksustamist (p.10 + p.11 - p.12)
 
14.    Ettevõtte tulumaks (tuludeklaratsioonis arvutatud summa)
 
15.    Muud maksud
 
16.    Puhaskasum (-kahjum) (p.13 - p.14 - p.15)
 
 
Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna
15.. novembri 1993.a. protokolliline otsus
nr. 9-11
 
 
          
             F I N A N T S S E I S U K O R R A   A R U A N N E
 
                              tuhandetes kroonides
                                    (komakohata)
                        
                               Aruande       Eelmisel
                                   aastal          aastal
                                                                    
1.    KÄIBEKAPITALI  ALLIKAD                            
1.1.  Tulud majandustegevusest
         1.1.1. Puhaskasum (-kahjum)          
         1.1.2. Põhivara kulum (amortisatsioon)
         1.1.3. Muud
         KOKKU 1.1.rühm
 
1.2.  Mitmesugused muud tulud ja laekumised
        1.2.1. Laekumised põhivara müügioperatsioonidest (kasum (-),
                   kahjum (+) nendest operatsioonidest
        1.2.2  Muud (liikide lõikes)
        KOKKU 1.2. rühm
 
1.3   Ettevõttekapitali finantseerimine
        1.3.1. Pikaajalise võõrkapitali juurdekasv aruandeaastal
                    (liikide lõikes)
        1.3.2  Omakapitali juurdekasv aruandeaastal (liikide lõikes)
        KOKKU 1.3.rühm
K O K K U 1.OSA
 
2.    KÄIBEKAPITALI  KASUTAMINE
2.1   Pikaajalised investeeringud
         2.1.1. Põhivara soetamine
         2.1.2. Muud (liikide lõikes)
         KOKKU 2.1. rühm
 
2.2.   Pikaajaliste kohustuste tasumine (liikide lõikes)
         KOKKU 2.2. rühm
 
2.3.   Omakapitali vähendamine (liikide lõikes)
          KOKKU 2.3. rühm
 
2.4.    Käibekapitali muu kasutamine  
K O K K U  2. OSA
 
3.    KÄIBEKAPITALI  JUURDEKASV (+) VÕI KAHANEMINE (-)
       ARUANDEAASTAL (p.1. - p.2.) 
 
4.     KÄIBEKAPITALI  JUURDEKASV  (KAHANEMINE)
ARUANDEAASTA  BILANSI  ANDMETEL
 
4.1.     Raha ja väärtpaberite jäägi muutus
           (juurdekasv (+), kahanemine (-)
4.2.     Laekumata arvete jäägi muutus
           (juurdekasv (+), kahanemine (-)
4.3.     Kauba- ja tootmisvarude jäägi muutus
           (juurdekasv (+), kahanemine (-)
4.4.     Muu käibevara jäägi muutus
            (juurdekasv (+), kahanemine (-)
4.5.     Lühiajaliste kohustuste muutus
           (juurdekasv (-), kahanemine (+)
K O K K U 4. OSA
 
5.     KÄIBEVARA  ÜLETAB  LÜHIAJALISI  KOHUSTUSI (BILANSI 
        JÄRGI)
5.1.     Aasta algul (+ või -)
5.2.     Aasta lõpul (+ või -)
 
6.     KÄIBEVARA JA LÜHIAJALISTE KOHUSTUSTE SUHE (% -des,   
        komakohata)
6.1.     Aasta algul 
6.2.     Aasta lõpul
 
 
Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna
15.nobembri 1993.a. protokolliline otsus
nr.9-11
 
          
                                                         LISA 1
                                               1993.a. Raamatupidamise
                                                  aastaaruande juurde 
 
                P U H A S K A S U M I   J A O T U S
        
                                      tuhandetes kroonides
                                                   (komakohata)
                               Aruande       Eelmisel
                                aastal           aastal
----------------------------------------------------------------------
Aruandeaasta puhaskasum, sealhulgas:
1.    Omanikutulu kokku:
          sealhulgas:
          1.1. Dividendid (osakud)
          - oma töötajatele
                 - teistele
          1.2. Muud (liikide lõikes)
     
2.    Jaotamata kasum
 
 
Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna
15.novembri 1993.a. protokolliline otsus
nr.9-11
 
 
 
 
                                                          LISA  2
                                                1993.a. Raaamatupidamise
                                                    aastaaruande juurde 
                                                               
                P I K A A J A L I S T E  R E A A L - J A
              F I N A N T S I N V E S T E E R I N G U T E
                          L I I G E N D U S 
                        
                                        tuhandetes kroonides
                                                   (komakohata)
 
                              Aruande   Eelmisel
                                 aastal     aastal
1.    Kapitaalmahutused kokku
2.    Pikaajalised finantsinvesteeringud kokku:
         sealhulgas:
   .     2.1. Aktsiad, osakud
         2.2. Muud väärtpaberid
         2.3. Muud (liikide lõikes)
 
 
Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna
15.novembri 1993.a. protokolliline otsus
nr.9-11
 
 
 
                                                        LISA 3
                                              1993.a. Raamatupidamise
                                                aastaaruande juurde
 
                 P I K A A J A L I S T E   L A E N U D E 
              L I I G E N D U S   J A   T Ä H T A J A L I S U S
                   A A S T A   L Õ P U L
                                                      
                                              tuhandetes kroonides
                                                          (komakohata)
 
                              Laenu       Laenu        Jääk aasta lõpuks
                            ---------     tagastamise           sealhulgas  
                         summa   kasviku  tähtaeg       kokku   tähtajaks 
                                  %       (aasta)               tasumata
-------------------------------------------------------------------------
 
1. Saadud laenud pankadelt,
juriidilistelt isikutelt ja
üksikisikutelt nimeliselt
(iga laen eraldi real)
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
KOKKU 1. rühm                                                
 
2. Antud laenud
juriidilistele isikutele ja
üksikisikutele nimeliselt
(iga laen eraldi real)
 
.................................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
KOKKU 2. rühm                                    
 
 
Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna
15.novembri 1993.a. protokolliline otsus
nr. 9-11
                                                                    
 
 
                                                             LISA 4
                                                  1993.a. Raamatupidamise
                                                    aastaaruande juurde 
                                                                    
        P I K A A J A L I S E    D E B I T O O R S E    J A 
      K R E D I T O O R S E   V Õ L A   L I I G E N D U S  
                      J A   T Ä H T A J A L I S U S
                                           
                                                  tuhandetes kroonides 
                                                       (komakohata)
 
                                                      Tasumata summa
                                                  --------------------------
                                Tasumise   aasta       aasta lõpul     
                                tähtaeg    algul  --------------------------
                                (aasta)            kokku     sh. tähtajaks
                                                                  tasumata
-----------------------------------------------------------------------------
1. Pikaajaline debitoorne võlgnevus
    (nimeliselt, kellelt saada)
    .........................................................
    ........................................................
    ........................................................
    .........................................................
----------------------------------------
KOKKU 1. rühm                                      
 
2. Pikaajaline kreditoorne võlgnevus
    (nimeliselt, kellele maksta)
    .........................................................
    .........................................................
    ........................................................
    ........................................................
-----------------------------------------
KOKKU 2. rühm                                     
 
 
Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna
15.nobembri 1993.a. protokolliline otsus
nr. 9-11
 
                                                              LISA 4
                                                     1993.a. Raamatupidamise
                                                        aastaaruande juurde
                  
       O M A A K T S I A T E   J A  O S A M A K S U D E           
                               L I I G E N D U S                             
                                              
                                                        tuhandetes kroonides
                                                            (komakohata)
 
                           Ühe         Aasta algul  Aasta lõpuks   Ühe
                           aktsia      --------------------------- aktsia
                           nominaal-                               turuhind
                           väärtus     kogus summa kogus summa   aasta lõpul
                           kroonides                               kroonides
------------------------------------------------------------------------------
1.   Aktsiakapital kokku 
           sealhulgas:
    1.1. Aktsiad väljas
           (liikide lõikes)
    ...................................................
    ...................................................
             KOKKU 1.1. rühm                                               
 
    1.2. Tagasiostetud 
    omaaktsiad (liikide lõikes),
    mis on ettevöttes hoiul ja
    kuuluvad edasimüümisele
    ....................................................
    .....................................................
             KOKKU 1.2. rühm             
 
    1.3. Aktsiate emissioonist
    saadud summa üle (alla)
    nominaalväärtuse (+ vöi -)  
. 
2.   Osamaksud kokku      
 
 
 
Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna
15.novembri 1993.a. protokolliline otsus
nr.9-11
 
                                                           LISA 5
                                                  1993.a. Raamatupidamise
                                                     aastaaruande juurde
 
                 P Õ H I V A R A   L I I K U M I N E 
                    (s o e t u s m a k s u m u s)
                                                      
                                       tuhandetes kroonides
                                                (komakohata)
 
 
                     Sissetulek                Väljaminek
                 Aasta                                      Aasta     Sama
               alguseks   kokku  sh. uued  kokku  sh. uued  lõpuks  jääkmaksu-
                                                                     muses
Põhivara
kokku (p.1 + p.2)
sealhulgas:
 
1.Tootmislik
põhivara kokku:
sealhulgas:
- maa
- hooned
- masinad ja 
  seadmed
- muu inventar
- muud
 
2.Mittetootmislik  põhivara kokku
 
 
Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna
15.novembri 1993.a. protokolliline otsus
nr. 9-11
 
 
                                                             LISA  7
                                                     1993.a. Raamatupidamise
                                                      aastaaruande juurde
 
            B I L A N S I V Ä L I S E D   K O N T O D       
                                                       tuhandetes kroonides 
                                                          (komakohata)
 
----------------------------------------------------------------------------
Konto nimetus            Jääk aasta alguseks      Jääk aasta lõpuks
----------------------------------------------------------------------------
 
----------------------------------------------------------------------------
 
 
Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna
15.novembi 1993.a. protokolliline otsus
nr.9-11
 
 
 
                                                             LISA  8
                                                     1993.a. Raamatupidamise
                                                       aastaaruande juurde
 
                        A R U A N D E A A S T A
                   A R V E S T U S M E T O O D I K A
            M U U T U S T E  M Õ J U  K A S U M I L E
                                                     
                                                tuhandetes kroonides 
                                                    (komakohata)
 ----------------------------------------------------------------------
                                          Kasumi muutuse summa
                                                (+,-)
-----------------------------------------------------------------------
1. Käibevara arvestuskorra muutused
    1.1..
    1.2.
    1.3.
    KOKKU 1. rühm
 
2. Põhivara amortisatsiooninormide muutused  
    2.1.
    2.2.
    2.3.
   KOKKU 2. rühm
 
Tehtud muudatuste sisuseletus
    1.
    2.
    3.
 
Eesti Vabariigi Raamatupidamise Toimkonna
15.novembri 1993.a. protokolliline otsus
nr.9-11