ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Riigieksamite vormid ja ajad, ühtsete põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained, vormid ja ajad 2020/2021. õppeaastal Haridus- ja teadusmin m 23 02.07.2020 06.07.2020
2 Päästeameti poolt lõhkematerjali käitlemise kord ja nõuded lõhkamiskohale Sisemin m 24 01.07.2020 15.07.2020
3 Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu põhimäärus Sisemin m 25 01.07.2020 01.09.2020
4 Ajutise sõjaväelise auastme andmine Vabariigi President kk 106 01.07.2020 01.07.2020
5 Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 29. aprilli 2020. a määruse nr 12 "Turismisektori ettevõtjate COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust tulenenud kahjude osalise hüvitamise toetus" ja väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 29. aprilli 2020. a määruse nr 13 "COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse puhangust negatiivselt mõjutatud väikeettevõtja kahjude osalise hüvitamise toetus" muutmine Väliskaubandus- ja infotehnoloog m 36 30.06.2020 04.07.2020
6 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/909, 30. juuni 2020, millega pärast nõukogu määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist kehtestatakse Venemaalt ja Hiina Rahvavabariigist pärit ferrosiliitsiumi impordile lõplik dumpinguvastane tollimaks Euroopa Komisjon m 909 30.06.2020 02.07.2020
7 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/910, 30. juuni 2020, millega muudetakse rakendusmäärusi (EL) 2015/1998, (EL) 2019/103 ja (EL) 2019/1583 kolmandatest riikidest saabuva kauba ja posti suhtes julgestuskontrollimeetmeid kohaldavate lennuettevõtjate, käitajate ja üksuste määramise osas ning teatavate küberjulgeolekut, taustakontrolli, lõhkeaine avastamissüsteemi seadmete standardeid ja lõhkeaine jälgede avastamise seadmeid käsitlevate regulatiivsete nõuete osas COVID-19 pandeemia tõttu  Euroopa Komisjon m 910 30.06.2020 02.07.2020
8 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/911, 30. juuni 2020, millega määratakse kindlaks väikese levialaga traadita juurdepääsupunktide omadused vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2018/1972 (millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik) artikli 57 lõikele 2  Euroopa Komisjon m 911 30.06.2020 21.07.2020
9 Sotsiaalministri 17. veebruari 2005. a määruse nr 27 "Ravimite hulgimüügi tingimused ja kord" muutmine Sotsiaalmin m 33 30.06.2020 06.07.2020
10 Nõukogu Rakendusmäärus (EL) 2020/897, 29. juuni 2020, millega rakendatakse määrust (EL) 2017/2063 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Venezuelas Euroopa Nõukogu m 897 29.06.2020 29.06.2020
11 Järelevalvetasu maksmise ja maksmise kontrollimise ning enammakstud järelevalvetasu tagastamise kord Maaelumin m 46 29.06.2020 04.07.2020
12 Taimetervise järelevalve tasu määra kehtestamine 2020. aastaks Maaelumin m 47 29.06.2020 04.07.2020
13 Piiripunkti ja liiduvälisest riigist Eestisse toimetatava taime, taimse saaduse ja muu objekti ametliku kontrollimise koha määramise taotluse sisu nõuded ning taotluse menetlemise kord Maaelumin m 48 29.06.2020 04.07.2020
14 Nõuded ettevõtte kohta, kus tegeletakse puidust pakkematerjali ning puidu ja muu objekti töötlemise ja vastavusmärgiga märgistamisega ning puidust pakkematerjali parandamisega, ning ettevõtte enesekontrollisüsteemi täpsemad nõuded Maaelumin m 49 29.06.2020 04.07.2020
15 Siseministri 18. septembri 2014. aasta määruse nr 38 "Häirekeskuse teenistuskohtade koosseis" muutmine Sisemin m 22 29.06.2020 04.07.2020
16 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/892, 29. juuni 2020, milles käsitletakse toimeaine beeta-tsüflutriini heakskiidu pikendamata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning millega muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa  Euroopa Komisjon m 892 29.06.2020 20.07.2020
17 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/893, 29. juuni 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (E) 2015/2447, millega nähakse ette Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 952/2013 (millega kehtestatakse liidu tolliseadustik) teatavate sätete üksikasjalikud rakenduseeskirjad Euroopa Komisjon m 893 29.06.2020 20.07.2020
18 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/894, 29. juuni 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/159, millega kehtestatakse lõplikud kaitsemeetmed teatavate terasetoodete impordi suhtes Euroopa Komisjon m 894 29.06.2020 01.07.2020
19 Põllumajandusministri ja maaeluministri määruste muutmine seoses taimekaitseseaduse ja teiste seaduste muutmisega Maaelumin m 50 29.06.2020 06.07.2020
20 Haridus- ja teadusministri 15. detsembri 2015. a määruse nr 54 "Tasemetööde ning põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ettevalmistamise ja läbiviimise ning eksamitööde koostamise, hindamise ja säilitamise tingimused ja kord ning tasemetööde, ühtsete põhikooli lõpueksamite ja riigieksamite tulemuste analüüsimise tingimused ja kord" muutmine Haridus- ja teadusmin m 22 29.06.2020 06.07.2020
21 Kriisiinfo teenuse kaudu arvatava kannatanu kohta päringu teinud isiku tuvastamise ja arvatava kannatanuga seose kontrollimise alused Sisemin m 23 29.06.2020 15.07.2020
22 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/898, 29. juuni 2020, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/2074 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Venezuelas Euroopa Nõukogu o 898 29.06.2020 29.06.2020
23 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/901, 29. juuni 2020, liidu toetuse kohta Tuumarelvakatsetuste Üldise Keelustamise Lepingu Organisatsiooni (CTBTO) ettevalmistuskomisjoni tegevusele selle järelevalve- ja kontrollivõimekuse tugevdamiseks massihävitusrelvade leviku vastase ELi strateegia rakendamise raames Euroopa Nõukogu o 901 29.06.2020 29.06.2020
24 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/902, 29. juuni 2020, millega muudetakse otsust 2013/354/ÜVJP Euroopa Liidu politseimissiooni kohta Palestiina aladel (EUPOL COPPS) Euroopa Nõukogu o 902 29.06.2020 29.06.2020
25 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/903, 29. juuni 2020, millega muudetakse otsust 2013/233/ÜVJP, mis käsitleb Euroopa Liidu integreeritud piirihalduse abimissiooni Liibüas (EUBAM Libya) Euroopa Nõukogu o 903 29.06.2020 29.06.2020
26 Nõukogu Otsus (ÜVJP) 2020/904, 29. juuni 2020, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/1424 seoses kuupäevaga, mil kaotab kehtivuse toetus OSCE tegevusele, millega vähendatakse väike- ja kergrelvade ja tavalaskemoonaga ebaseadusliku kaubanduse ja nende liigse hankimise ohtu Põhja-Makedoonia Vabariigis ja Gruusias Euroopa Nõukogu o 904 29.06.2020 29.06.2020
27 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/905, 29. juuni 2020, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2017/1428, millega toetatakse Maputo tegevuskava rakendamist, et viia ellu jalaväemiinide kasutamise, ladustamise, tootmise ja üleandmise keelustamise ning nende hävitamise 1997. aasta konventsioon Euroopa Nõukogu o 905 29.06.2020 29.06.2020
28 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/906, 29. juuni 2020, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2019/615, mis käsitleb liidu toetust meetmetele tuumarelva leviku tõkestamise lepingu (NPT) osalisriikide 2020. aasta läbivaatamiskonverentsi ettevalmistamiseks Euroopa Nõukogu o 906 29.06.2020 29.06.2020
29 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/907, 29. juuni 2020, millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas Euroopa Nõukogu o 907 29.06.2020 01.07.2020
30 Kaitseministri 25. septembri 2019. a määruse nr 17 "Kaitseliidu liikmete andmekogu põhimäärus" muutmine Kaitsemin m 13 26.06.2020 30.06.2020
31 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/885, 26. juuni 2020, Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto liitu sissetoomise ja liidus levimise tõkestamise meetmete kohta Euroopa Komisjon m 885 26.06.2020 02.07.2020
32 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/886, 26. juuni 2020, millega parandatakse rakendusmääruse (EL) nr 923/2012 (millega kehtestatakse ühised lennureeglid ning aeronavigatsiooniteenuseid ja -protseduure käsitlevad käitamissätted ning muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 1035/2011 ning määruseid (EÜ) nr 1265/2007, (EÜ) nr 1794/2006, (EÜ) nr 730/2006, (EÜ) nr 1033/2006 ja (EL) nr 255/2010) itaaliakeelset versiooni  Euroopa Komisjon m 886 26.06.2020 19.07.2020
33 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/887, 26. juuni 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2019/66 seoses istutamiseks ettenähtud taimede impordijärgse kontrolliga Euroopa Komisjon m 887 26.06.2020 19.07.2020
34 Rahandusministri 30. augusti 2019. a määruse nr 41 "Statistiliste andmete esitamine erinevate makseviisidega seotud pettuste kohta" muutmine Rahandusmin m 25 26.06.2020 03.07.2020
35 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/891, 26. juuni 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 447/2014 erisätete osas, et viia ühinemiseelse abi rahastamisvahendi (IPA) alusel rahastatavate piiriülese koostöö programmide rakendamiseks kehtestatud sätted vastavusse COVID-19 pandeemiale reageerimiseks võetavate erimeetmetega Euroopa Komisjon m 891 26.06.2020 01.07.2020
36 Riigihalduse ministri 15. mai 2020. a määruse nr 19 "COVID-19 eriolukorras kohaliku omavalitsuse üksustele investeeringuteks, lammutamise ja remonttöödega seotud tegevusteks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord" muutmine Riigihalduse min m 26 26.06.2020 05.07.2020
37 Tervise- ja tööministri 17. detsembri 2018. a määruse nr 60 "Ravikindlustusega hõlmamata isikule osutatavate rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenuste loetelu" muutmine Sotsiaalmin m 32 26.06.2020 17.07.2020
38 Kultuuriministri määruste muutmine Kultuurimin m 16 26.06.2020 05.07.2020
39 Nõukogu otsus (EL) 2020/865, 26. mai 2020, Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ameti tegevust Serbia Vabariigis käsitleva Euroopa Liidu ja Serbia Vabariigi vahelise staatust käsitleva kokkuleppe sõlmimise kohta Euroopa Nõukogu o 865 26.06.2020 26.06.2020
40 Nõukogu otsus (EL) 2020/899, 26. juuni 2020, protokolli, millega muudetakse Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning Jordaania Hašimiidi Kuningriigi valitsuse vahelist Euroopa - Vahemere piirkonna lennunduslepingut, et võtta arvesse Horvaatia Vabariigi ühinemist Euroopa Liiduga, liidu ja selle liikmesriikide nimel sõlmimise kohta Euroopa Nõukogu o 899 26.06.2020 26.06.2020
41 T. Riisalo puhkuse katkestamine Vabariigi President kk 105 26.06.2020 26.06.2020
42 Raha eraldamine VV k 224 25.06.2020 25.06.2020
43 2020/2021. õppeaastal riigi tagatud õppelaenu summa maksimaalmäära kehtestamine ühe laenutaotleja kohta VV k 225 25.06.2020 25.06.2020
44 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 226 25.06.2020 25.06.2020
45 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 227 25.06.2020 25.06.2020
46 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 228 25.06.2020 25.06.2020
47 Soome vähemusrahvuse kultuurinõukogu valimiste peakomitee koosseisu kinnitamine VV k 229 25.06.2020 25.06.2020
48 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/881, 25. juuni 2020, millega kiidetakse heaks uue eksportiva tootja režiimi taotlus seoses lõplike dumpinguvastaste meetmetega, mis on rakendusmäärusega (EL) 2019/1198 kehtestatud Hiina Rahvavabariigist pärit keraamiliste laua- ja kööginõude impordi suhtes Euroopa Komisjon m 881 25.06.2020 27.06.2020
49 Komisjoni Rakendusmäärus (EL) 2020/882, 25. juuni 2020, millega kiidetakse heaks uue eksportiva tootja režiimi taotlus seoses lõplike dumpinguvastaste meetmetega, mis on rakendusmäärusega (EL) 2019/1198 kehtestatud Hiina Rahvavabariigist pärit keraamiliste laua- ja kööginõude impordi suhtes Euroopa Komisjon m 882 25.06.2020 27.06.2020
50 Keskkonnaministri 2. juuli 2007. a määruse nr 49 "Probleemtoodetest tekkinud jäätmete täpsustatud nimistu" lisa muutmine Keskkonnamin m 34 25.06.2020 30.06.2020

avalikgif