ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/977, 7. juuli 2020, millega kehtestatakse erand määrustest (EÜ) nr 889/2008 ja (EÜ) nr 1235/2008 seoses mahepõllumajanduslike toodete tootmise kontrollimisega COVID-19 pandeemia tõttu  Euroopa Komisjon m 977 07.07.2029 09.07.2029
2 Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 172 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud" muutmine VV k 250 09.07.2020 15.07.2020
3 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 251 09.07.2020 09.07.2020
4 Nõusolek riigivara otsustuskorras võõrandamiseks VV k 252 09.07.2020 09.07.2020
5 Volitus Sihtasutuse Eesti Akrediteerimiskeskus lõpetamise otsustamiseks ja Eesti riikliku akrediteerimisasutuse nimetamine VV k 253 09.07.2020 09.07.2020
6 Raha eraldamine VV k 254 09.07.2020 09.07.2020
7 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1006, 9. juuli 2020, millega peatatakse taotluste esitamine rakendusmääruse (EL) 2020/596 kohase kaheksa kuu vanuste või vanemate veiste värske või jahutatud liha eraladustamise toetuste saamiseks Euroopa Komisjon m 1006 09.07.2020 10.07.2020
8 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1007, 9. juuli 2020, millega peatatakse rakendusmääruse (EL) 2020/595 kohaste lamba- ja kitseliha eraladustamise toetuse taotluste esitamine Euroopa Komisjon m 1007 09.07.2020 10.07.2020
9 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/992, 9. juuli 2020, milles käsitletakse Aspergillus niger’i (DSM 25770) abil toodetud 6-fütaasi preparaadi lubamist kõigi linnuliikide munalindude söödalisandina (loa hoidja BASF SE)  Euroopa Komisjon m 992 09.07.2020 30.07.2020
10 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/993, 9. juuli 2020, milles käsitletakse Trichoderma reesei (BCCM/MUCL 49755) abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi (EC 3.2.1.8) preparaadi söödalisandina kasutamise lubamist kõigi linnuliikide muude nuumlindude puhul kui broilerid, dekoratiivlindude puhul, kõigi muude sealiikide kui kodusea võõrutatud põrsaste puhul ja kõigi muude sealiikide kui kodusea nuumloomade puhul (loa hoidja Berg und Schmidt GmbH Co. KG)  Euroopa Komisjon m 993 09.07.2020 30.07.2020
11 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/994, 9. juuli 2020, milles käsitletakse loa andmist monensiini ja nikarbasiini (Monimax) kasutamiseks nuumkalkunite, broilerite ja noorkanade söödalisandina (loa hoidja Huvepharma NV)  Euroopa Komisjon m 994 09.07.2020 30.07.2020
12 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/995, 9. juuli 2020, milles käsitletakse Aspergillus oryzae (DSM 26372) abil toodetud endo-1,4-β-ksülanaasi preparaadi kasutamise lubamist imetavate emiste söödalisandina (loa hoidja DSM Nutritional Products Ltd., keda esindab DSM Nutritional Products Sp.Z.o.o)  Euroopa Komisjon m 995 09.07.2020 30.07.2020
13 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/996, 9. juuli 2020, milles käsitletakse karvakrooli, tümooli, D-karvooni, metüülsalitsülaadi ja L-mentooli preparaadi lubamist broilerite, noorkanade ja vähemlevinud kodulinnuliikide munalindude söödalisandina (loa hoidja Biomin GmbH)  Euroopa Komisjon m 996 09.07.2020 30.07.2020
14 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/997, 9. juuli 2020, milles käsitletakse vedela L-lüsiini aluse, L-lüsiinsulfaadi ja tehnilise puhtusastmega L-lüsiinmonovesinikkloriidi kasutamise lubamist kõigi loomaliikide söödalisandina  Euroopa Komisjon m 997 09.07.2020 30.07.2020
15 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/998, 9. juuli 2020, millega pikendatakse luba kasutada astaksantiindimetüüldisuktsinaati kalade ja koorikloomade söödalisandina ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 393/2008 Euroopa Komisjon m 998 09.07.2020 30.07.2020
16 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/999, 9. juuli 2020, milles sätestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/429 rakenduseeskirjad seoses veiste, sigade, lammaste, kitsede ja hobuslaste paljundusmaterjali ettevõtete heakskiitmise ning nende paljundusmaterjali jälgitavusega  Euroopa Komisjon m 999 09.07.2020 30.07.2020
17 Komisjoni määrus (EL) 2020/1000, 9. juuli 2020, millega parandatakse määruse (EL) nr 1253/2014 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/125/EÜ ventilatsiooniseadmete ökodisaininõuete osas) teatavaid keeleversioone  Euroopa Komisjon m 1000 09.07.2020 30.07.2020
18 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1001, 9. juuli 2020, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses moderniseerimisfondi tegevusega, millega toetatakse investeeringuid teatavate liikmesriikide energiasüsteemide moderniseerimiseks ja energiatõhususe suurendamiseks Euroopa Komisjon m 1001 09.07.2020 30.07.2020
19 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1002, 9. juuli 2020, millega kehtestatakse erand rakendusmäärusest (EL) 2019/2072 seoses Ameerika Ühendriikidest pärit või Ameerika Ühendriikides töödeldud saarepuidu liitu sissetoomise nõuetega Euroopa Komisjon m 1002 09.07.2020 30.07.2020
20 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1003, 9. juuli 2020, millega pikendatakse Phlebiopsis gigantea tüvede VRA 1835, VRA 1984 ja FOC PG 410.3 kui madala riskiastmega toimeainete heakskiitu kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa  Euroopa Komisjon m 1003 09.07.2020 30.07.2020
21 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1004, 9. juuli 2020, millega kiidetakse heaks põhiaine lehmapiim vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa  Euroopa Komisjon m 1004 09.07.2020 30.07.2020
22 Põllumajandus- ja maaeluministri määruste muutmine seoses eriolukorraga Maaelumin m 53 09.07.2020 14.07.2020
23 Nõukogu rakendusotsus (EL) 2020/1008, 9. juuli 2020, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2018/1696 määruse (EL) 2017/1939 artikli 14 lõikega 3 ette nähtud valikukomisjoni tööeeskirjade kohta Euroopa Nõukogu o 1008 09.07.2020 11.07.2020
24 Komisjoni Rakendusotsus (EL) 2020/1005, 9. juuli 2020, millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa  Euroopa Komisjon o 1005 09.07.2020
25 Madis Avi kaebuse läbivaatamine Valimiskom o 1 08.07.2020 08.07.2020
26 Raha eraldamine VV k 249 07.07.2020 07.07.2020
27 Majandus- ja taristuministri 2. juuli 2015. a määruse nr 85 "Eluruumile esitatavad nõuded" muutmine Majandus- ja taristusmin m 41 07.07.2020 12.07.2020
28 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/979, 7. juuli 2020, millega toetatakse rahvusvaheliselt tunnustatud süsteemi väljatöötamist relvade ja laskemoona haldamise valideerimiseks kooskõlas avatud rahvusvaheliste standarditega Euroopa Nõukogu o 979 07.07.2020 07.07.2020
29 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/981, 7. juuli 2020, millega muudetakse otsuse 2007/777/EÜ II lisa seoses Kosovot käsitleva kandega selliste kolmandate riikide või nende osade loetelus, millest on lubatud liitu tuua lihatooteid ning töödeldud magusid, põisi ja sooli, ning kõnealuse otsuse III lisa seoses näidissertifikaadiga kõnealuste toodete importimiseks kolmandatest riikidest (teatavaks tehtud numbri C(2020) 4433 all) Euroopa Komisjon o 981 07.07.2020
30 Nõukogu otsus (EL) 2020/983, 7. juuli 2020, Euroopa Ühenduse ja Cabo Verde Vabariigi vahelise kalandussektori partnerluslepingu rakendamise protokolli (2019-2024) sõlmimise kohta Euroopa Nõukogu o 983 07.07.2020 07.07.2020
31 Nõukogu otsus (EL) 2020/984, 7. juuli 2020, Euroopa Ühenduse ja Guinea-Bissau Vabariigi vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli (2019-2024) sõlmimise kohta Euroopa Nõukogu o 984 07.07.2020 07.07.2020
32 Nõukogu otsus (EL) 2020/985, 7. juuli 2020, mis käsitleb São Tomé ja Príncipe Demokraatliku Vabariigi ning Euroopa Ühenduse vahelise kalandusalase partnerluslepingu rakendamise protokolli sõlmimist Euroopa Nõukogu o 985 07.07.2020 07.07.2020
33 Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 169 "Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks" muutmine VV k 247 06.07.2020 06.07.2020
34 Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 172 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud" muutmine VV k 248 06.07.2020 06.07.2020
35 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/973, 6. juuli 2020, millega lubatakse muuta uuendtoidu seaneerust saadud valguekstrakti kasutustingimusi ja muudetakse rakendusmäärust (EL) 2017/2470  Euroopa Komisjon m 973 06.07.2020 27.07.2020
36 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/974, 6. juuli 2020, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus ("Pecorino del Monte Poro" (KPN)) Euroopa Komisjon m 974 06.07.2020 27.07.2020
37 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/975, 6. juuli 2020, millega lubatakse veinisektoris sõlmida kokkuleppeid ja teha otsuseid turu stabiliseerimise meetmete kohta Euroopa Komisjon m 975 06.07.2020 08.07.2020
38 Justiitsministri 25. märtsi 2008. a määruse nr 9 "Täitmisplaan" muutmine Justiitsmin m 15 06.07.2020 01.08.2020
39 Vesiviljelusettevõtja müügikäibe vähenemise osalise hüvitamise toetus Maaelumin m 52 06.07.2020 12.07.2020
40 Nõukogu otsus (EL) 2020/976, 6. juuli 2020, mis käsitleb liikmesriikide Euroopa Arengufondi osamaksusid, sealhulgas 2020. aasta osamaksu teist osa Euroopa Nõukogu o 976 06.07.2020 07.07.2020
41 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/980, 6. juuli 2020, millega lubatakse Saksamaal kohaldada erandit Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2016/1629 II ja V lisas esitatud tehnilistest nõuetest reisilaevade "Innogy" ja "Alsterwasser" suhtes (teatavaks tehtud numbri C(2020) 4435 all) Euroopa Komisjon o 980 06.07.2020
42 2020. aastal antava kalamajandusliku riigiabi, kalamajandusliku vähese tähtsusega abi ja muu kalamajandusliku abi liigid Maaelumin m 51 03.07.2020 07.07.2020
43 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/967, 3. juuli 2020, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/1241 (mis käsitleb kalavarude ja mereökosüsteemide kaitsmist tehniliste meetmete abil) XIII lisa A osas osutatud akustiliste hoiatusseadmete signaali ja rakendamise näitajate üksikasjalikud eeskirjad Euroopa Komisjon m 967 03.07.2020 05.08.2020
44 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/968, 3. juuli 2020, millega pikendatakse toimeaine püriproksüfeeni heakskiitu kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa Euroopa Komisjon m 968 03.07.2020 26.07.2020
45 Siseministri 7. veebruari 2019. aasta määruse nr 5 "Perekonnaseisutoimingute seaduse, nimeseaduse ja rahvastikuregistri seaduse alusel kohaliku omavalitsuse üksuse riikliku ülesande täitmisel tehtava toimingu eest tasutava riigilõivu vastuvõtmise, tagastamise ja aruandluse kord" muutmine Rahvastikumin m 26 03.07.2020 10.07.2020
46 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2020/698 tuleneva mittekohaldamise erandi kasutamine Majandus- ja taristusmin m 39 03.07.2020 12.07.2020
47 Hoone energiatõhusust oluliselt mõjutavale tehnosüsteemile esitatavad nõuded Majandus- ja taristusmin m 40 03.07.2020 12.07.2020
48 Komisjoni otsus (EL) 2020/969, 3. juuli 2020, millega kehtestatakse andmekaitseametnikku, andmesubjektide õiguste piiranguid ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1725 kohaldamist käsitlevad rakenduseeskirjad ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2008/597/EÜ Euroopa Komisjon o 969 03.07.2020 26.07.2020
49 Nõukogu otsus (EL) 2020/970, 3. juuli 2020, millega pikendatakse veel kord otsusega (EL) 2020/430 kehtestatud ning otsustega (EL) 2020/556 ja (EL) 2020/702 pikendatud ajutist erandit nõukogu kodukorrast seoses reisimisraskustega, mida põhjustab COVID-19 pandeemia liidus Euroopa Nõukogu o 970 03.07.2020 03.07.2020
50 Raha eraldamine VV k 241 02.07.2020 02.07.2020

avalikgif