ID-kaart


Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
1 Karistusseadustik KarS 06.06.2001 01.09.2002 RK sdk
2 Kriminaalmenetluse seadustik KrMS 12.02.2003 01.07.2004 RK sdk
3 Võlaõigusseadus VÕS 26.09.2001 01.07.2002 RK s
4 Korrakaitseseadus KorS 23.02.2011 01.07.2014 RK s
5 Töölepingu seadus TLS 17.12.2008 01.07.2009 RK s
6 Liiklusseadus LS 17.06.2010 01.07.2011 RK s
7 Haldusmenetluse seadus HMS 06.06.2001 01.01.2002 RK s
8 Tsiviilkohtumenetluse seadustik TsMS 20.04.2005 01.01.2006 RK sdk
9 Äriseadustik ÄS 15.02.1995 01.09.1995 RK sdk
10 Perekonnaseadus PKS 18.11.2009 01.07.2010 RK s
11 Väärteomenetluse seadustik VTMS 22.05.2002 01.09.2002 RK sdk
12 Relvaseadus RelvS 13.06.2001 31.03.2002 RK s
13 Asjaõigusseadus AÕS 09.06.1993 01.12.1993 RK s
14 Halduskohtumenetluse seadustik HKMS 27.01.2011 01.01.2012 RK sdk
15 Väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seadus VSS 21.10.1998 01.04.1999 RK s
16 Välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seadus VRKS 14.12.2005 01.07.2006 RK s
17 Tsiviilseadustiku üldosa seadus TsÜS 27.03.2002 01.07.2002 RK s
18 Narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete seadus NPALS 11.06.1997 01.11.1997 RK s
19 Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus RahaPTS 26.10.2017 27.11.2017 RK s
20 Ehitusseadustik EhS 11.02.2015 01.07.2015 RK sdk
21 Välismaalaste seadus VMS 09.12.2009 01.10.2010 RK s
22 Pankrotiseadus PankrS 22.01.2003 01.01.2004 RK s
23 Vangistusseadus VangS 14.06.2000 01.12.2000 RK s
24 Täitemenetluse seadustik TMS 20.04.2005 01.01.2006 RK sdk
25 Tulumaksuseadus TuMS 15.12.1999 01.01.2000 RK s
26 Maksukorralduse seadus MKS 20.02.2002 01.07.2002 RK s
27 Eesti Vabariigi põhiseadus PS 28.06.1992 03.07.1992 1 rahvahääletus s
28 Maareformi seadus MaaRS 17.10.1991 01.11.1991 ÜN s
29 Korteriomandi- ja korteriühistuseadus KrtS 19.02.2014 01.01.2018 RK s
30 Riigilõivuseadus RLS 10.12.2014 01.01.2015 RK s
31 Tubakaseadus TubS 04.05.2005 05.06.2005 RK s
32 Asjaõigusseaduse rakendamise seadus AÕSRS 27.10.1993 01.12.1993 RK s
33 Käibemaksuseadus KMS 10.12.2003 01.05.2004 RK s
34 Avaliku teenistuse seadus ATS 13.06.2012 01.04.2013 RK s
35 Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seadus ATKEAS 04.12.2002 01.04.2003 RK s
36 Pärimisseadus PärS 17.01.2008 01.01.2009 RK s
37 Avaliku teabe seadus AvTS 15.11.2000 01.01.2001 RK s
38 Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus KOKS 02.06.1993 28.06.1993 RK s
39 Riigihangete seadus RHS 14.06.2017 01.09.2017 RK s
40 Riigi õigusabi seadus RÕS 28.06.2004 01.03.2005 RK s
41 Maakatastriseadus MaaKatS 12.10.1994 08.11.1994 RK s
42 Kalapüügiseadus KPS 19.02.2015 01.07.2015 RK s
43 Töötervishoiu ja tööohutuse seadus TTOS 16.06.1999 26.07.1999 RK s
44 Isikuandmete kaitse seadus IKS 12.12.2018 15.01.2019 RK s
45 Riigivastutuse seadus RVastS 02.05.2001 01.01.2002 RK s
46 Alkoholiseadus AS 19.12.2001 01.09.2002 RK s
47 Arvestusala eksperdi kutseeksami programm 15.07.2019 22.07.2019 35 Rahandusmin m
48 Looduskaitseseadus LKS 21.04.2004 10.05.2004 RK s
49 Jäätmeseadus JäätS 28.01.2004 01.05.2004 RK s
50 Keeleseadus KeeleS 23.02.2011 01.07.2011 RK s