ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/977, 7. juuli 2020, millega kehtestatakse erand määrustest (EÜ) nr 889/2008 ja (EÜ) nr 1235/2008 seoses mahepõllumajanduslike toodete tootmise kontrollimisega COVID-19 pandeemia tõttu  Euroopa Komisjon m 977 07.07.2029 09.07.2029
2 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/1224, 16. oktoober 2019, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/2402 regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratakse kindlaks teave ja väärtpaberistamise üksikasjad, mille väärtpaberistamise tehingu algataja, sponsor ja väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja peavad esitama  Euroopa Komisjon m 1224 16.10.2020 23.09.2020
3 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1297, 17. september 2020, millega muudetakse 316. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu Euroopa Komisjon m 1297 17.09.2020 17.09.2020
4 Komisjoni otsus (EL) 2020/1301, 17. september 2020, millega kiidetakse Euroopa Liidu nimel heaks ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia, Ecuadori ja Peruu vahelise kaubanduslepingu XIII lisa 1. liite muudatus Euroopa Komisjon o 1301 17.09.2020
5 Kultuuriministri 1. juuni 2010. a määruse nr 3 "Eesti Hoiuraamatukogu põhimäärus" muutmine Kultuurimin k 23 16.09.2020 01.10.2020
6 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1295, 16. september 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2015/408 seoses toimeainete karbetamiidi, emamektiini, flurokloridooni, gamma-tsühalotriini, halosulfuroon-metüüli, ipkonasooli ja tembotriooni lisamisega asendamisele kuuluvate ainete loetellu  Euroopa Komisjon m 1295 16.09.2020 07.10.2020
7 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1296, 16. september 2020, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 88/97 Hiina Rahvavabariigist pärit teatud jalgrattavaruosade impordi vabastamise kohta nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2474/93 kehtestatud dumpinguvastase tollimaksu nõukogu määrusega (EÜ) nr 71/97 kehtestatud laiendamisest Euroopa Komisjon m 1296 16.09.2020 18.09.2020
8 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1292, 15. september 2020, milles käsitletakse meetmeid taimekahjustaja Agrilus planipennis Fairmaire Ukrainast liitu sissetoomise ärahoidmiseks ja millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2019/2072 XI lisa Euroopa Komisjon m 1292 15.09.2020 06.10.2020
9 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1293, 15. september 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeaine asadiraktiini heakskiitmise tingimustega  Euroopa Komisjon m 1293 15.09.2020 06.10.2020
10 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1294, 15. september 2020, liidu taastuvenergia rahastamismehhanismi kohta Euroopa Komisjon m 1294 15.09.2020 07.10.2020
11 Kohtunikuametist vabastamine Vabariigi President o 629 15.09.2020 15.09.2020
12 Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine RK juhatus o 85 15.09.2020 15.09.2020
13 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1281, 14. september 2020, milles käsitletakse toimeaine metüületametsulfurooni heakskiitmata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta  Euroopa Komisjon m 1281 14.09.2020 05.10.2020
14 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1280, 14. september 2020, milles käsitletakse toimeaine benalaksüüli heakskiidu pikendamata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning millega muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa  Euroopa Komisjon m 1280 14.09.2020 05.10.2020
15 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1283, 14. september 2020, millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2020) 6353 all) Euroopa Komisjon o 1283 14.09.2020
16 Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud" muutmine VV k 308 11.09.2020 14.09.2020
17 Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 169 "Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks" muutmine VV k 309 11.09.2020 14.09.2020
18 Justiitsministri 26. juuli 2016. a määruse nr 16 "Advokaadile riigi õigusabi tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord" muutmine Justiitsmin m 16 11.09.2020 18.09.2020
19 Keskkonnaministri 22. detsembri 2016. a määruse nr 73 "Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika" muutmine Keskkonnamin m 44 11.09.2020 18.09.2020
20 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1276, 11. september 2020, milles käsitletakse toimeaine bromoksüniili heakskiidu pikendamata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning millega muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa  Euroopa Komisjon m 1276 11.09.2020 17.09.2020
21 Komisjoni määrus (EL) 2020/1285, 11. september 2020, millega Portugali lipu all sõitvatele laevadele kehtestatakse mõõkkala püügi keeld Atlandi ookeanis, lõuna pool 5° põhjalaiust Euroopa Komisjon m 1285 11.09.2020 17.09.2020
22 Eesti Panga presidendi 2. juuni 2014. aasta määruse nr 8 "Krediidiasutuste maksestatistilise aruandluse kehtestamine" muutmine EP president m 5 11.09.2020 20.09.2020
23 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1299, 11. september 2020, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus ["Szilvásváradi pisztráng" (KGT)] Euroopa Komisjon m 1299 11.09.2020 08.10.2020
24 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1300, 11. september 2020, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis ["Asiago" (KPN)] Euroopa Komisjon m 1300 11.09.2020 08.10.2020
25 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1270, 11. september 2020, milles käsitletakse teatavaid ajutisi kaitsemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga Saksamaal (teatavaks tehtud numbri C(2020) 6326 all)   Euroopa Komisjon o 1270 11.09.2020
26 Nõukogu otsus (EL) 2020/1271, 11. september 2020, millega võetakse vastu nõukogu seisukoht Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projekti nr 8 kohta Euroopa Nõukogu o 1271 11.09.2020 11.09.2020
27 Raha eraldamine VV k 304 10.09.2020 10.09.2020
28 Riigivara valitseja määramine VV k 305 10.09.2020 10.09.2020
29 Raha eraldamine VV k 307 10.09.2020 10.09.2020
30 Vabariigi Valitsuse 10. mai 2018. a määruse nr 38 "Riiklike haridusstipendiumide ja -preemiate määramise tingimused ja kord" muutmine VV m 68 10.09.2020 15.09.2020
31 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1263, 10. september 2020, millega kiidetakse madala riskiastmega ainena heaks toimeaine naatriumvesinikkarbonaat kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011  Euroopa Komisjon m 1263 10.09.2020 01.10.2020
32 Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2020/1267, 10. september 2020, millega rakendatakse määrust (EL) nr 269/2014, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega Euroopa Nõukogu m 1267 10.09.2020 12.09.2020
33 Maaeluministri määruste muutmine Maaelumin m 59 10.09.2020 18.09.2020
34 Maaeluministri 23. aprilli 2015. a määruse nr 44 "Turuinfo esitamise, kogumise, töötlemise ja Euroopa Komisjonile turuinfo edastamise täpsemad nõuded ja kord ning turuinfo esitamise kohustuse täitmise ja esitatud andmete õigsuse üle järelevalve teostamise kord" muutmine Maaelumin m 60 10.09.2020 18.09.2020
35 Vabariigi Valitsuse 23. septembri 2010. a määruse nr 140 "Kavandatavast tehnilisest normist, infoühiskonna teenusele kehtestatavast nõudest ja teenuse osutamise nõudest teavitamise kord ning teavitamist koordineeriva asutuse määramine" muutmine VV m 69 10.09.2020 18.09.2020
36 Töötuskindlustusmakse määrad aastatel 2021-2024 VV m 70 10.09.2020 01.01.2021
37 Tööturuteenuste ja -toetuste sihtkapitali ülekantavate vahendite määr 2021. aastal VV m 71 10.09.2020 01.01.2021
38 Vabariigi Valitsuse 10. oktoobri 2013. a määruse nr 151 "Kaitseliidu kodukord" muutmine VV m 72 10.09.2020 18.09.2020
39 Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruse nr 252 "Infosüsteemide turvameetmete süsteem" muutmine VV m 73 10.09.2020 18.09.2020
40 Sotsiaalministri 24. septembri 2002. a määruse nr 112 "Eesti Haigekassa ravimite loetelu" muutmine Sotsiaalmin m 41 10.09.2020 01.10.2020
41 Sotsiaalministri 21. märtsi 2007. a määruse nr 33 "Ravimite piirhinnad" muutmine Sotsiaalmin m 42 10.09.2020 01.10.2020
42 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/1269, 10. september 2020, millega muudetakse otsust 2014/145/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Ukraina territoriaalset terviklikkust, suveräänsust ja sõltumatust kahjustava või ohustava tegevusega Euroopa Nõukogu o 1269 10.09.2020 12.09.2020
43 2021/2022., 2022/2023. ja 2023/2024. õppeaasta koolivaheajad Haridus- ja teadusmin m 32 09.09.2020 01.09.2021
44 Maaeluministri 29. juuli 2015. a määruse nr 75 "Uute toodete, tavade, protsesside ja tehnoloogiate arendamise toetus" muutmine Maaelumin m 58 09.09.2020 14.09.2020
45 Vabariigi Valitsuse 25. augusti 2004. a määruse nr 284 "Õppelaenu tagasimaksmise ning kustutamise tingimused ja kord" muutmine VV m 67 09.09.2020 14.09.2020
46 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 1. novembri 2018. a määruse nr 57 "Kasutusest välja langenud ehitise lammutamise toetuse tingimused ja kord" muutmine Majandus- ja taristusmin m 55 09.09.2020 18.09.2020
47 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1279, 9. september 2020, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris Euroopa Komisjon m 1279 09.09.2020 05.10.2020
48 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1286, 9. september 2020, millega kiidetakse heaks piiritusjoogi registreeritud geograafilise tähise tootespetsifikaadi muudatus [Scotch Whisky] Euroopa Komisjon m 1286 09.09.2020 17.09.2020
49 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1287, 9. september 2020, millega kiidetakse heaks piiritusjoogi registreeritud geograafilise tähise tootespetsifikaadi muudatus [Hierbas de Mallorca] Euroopa Komisjon m 1287 09.09.2020 06.10.2020
50 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1288, 9. september 2020, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris Euroopa Komisjon m 1288 09.09.2020 06.10.2020

avalikgif