ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
251 Tartu Vangla ja Viru Vangla põhimääruste muutmine 01.03.2021 05.03.2021 5 Justiitsmin m
252 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/367, 1. märts 2021, millega pikendatakse luba kasutada Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 preparaati tarbevasikate söödalisandina ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 883/2010 (loa hoidja S.I. Lesaffre)  01.03.2021 22.03.2021 367 Euroopa Komisjon m
253 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/368, 1. märts 2021, millega antakse liidu luba üksikule biotsiidile "Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD"  01.03.2021 22.03.2021 368 Euroopa Komisjon m
254 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/369, 1. märts 2021, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2015/849 osutatud keskregistrite omavahelise ühendamise süsteemi jaoks vajalik tehniline kirjeldus ja kord  01.03.2021 22.03.2021 369 Euroopa Komisjon m
255 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/370, 1. märts 2021, millega kehtestatakse Indiast ja Indoneesiast pärit roostevabast terasest lehtvaltstoodete impordi registreerimise nõue 01.03.2021 03.03.2021 370 Euroopa Komisjon m
256 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/380, 1. märts 2021, millega kiidetakse heaks uluksigadel leviva sigade Aafrika katku likvideerimise programm Saksamaa teatavates piirkondades (teatavaks tehtud numbri C(2021) 1248 all)   01.03.2021 380 Euroopa Komisjon o
257 Nõukogu otsus (EL) 2021/393, 1. märts 2021, seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga loodud EMP ühiskomitees seoses kõnealuse lepingu kaubaveoga seotud kontrollimiste ja formaalsuste lihtsustamist käsitleva protokolli nr 10 IIa peatüki ning I ja II lisa muutmisega 01.03.2021 01.03.2021 393 Euroopa Nõukogu o
258 Euroopa Keskpanga otsus (EL) 2021/432, 1. märts 2021, millega muudetakse otsust (EL) 2017/1198 riiklike pädevate asutuste poolt Euroopa Keskpangale esitatava krediidiasutuste rahastamiskavade aruandluse kohta (EKP/2021/7) 01.03.2021 432 Euroopa Keskpank o
259 Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud" muutmine 26.02.2021 01.03.2021 97 VV k
260 Eesti Vabariigi ja Austria Vabariigi vahelise investeeringute soodustamise ja kaitse lepingu lõpetamise kokkuleppe eelnõu heakskiitmine 26.02.2021 26.02.2021 91 VV k
261 Kultuuripärandi väärtust ühiskonnas käsitleva Euroopa Nõukogu raamkonventsiooni heakskiitmine ja volituse andmine 26.02.2021 26.02.2021 92 VV k
262 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Ohutusjuurdluse Keskuse juhataja ametisse nimetamine 26.02.2021 26.02.2021 93 VV k
263 Raha eraldamine 26.02.2021 26.02.2021 94 VV k
264 Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2021. aastal 26.02.2021 26.02.2021 95 VV k
265 Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine, varasema sellekohase otsuse muutmine ning nõusolek riigivara otsustuskorras võõrandamiseks 26.02.2021 26.02.2021 96 VV k
266 Vabariigi Valitsuse 19. novembri 2020. a määruse nr 87 "Tööhõiveprogramm 2021-2023" muutmine 26.02.2021 01.03.2021 14 VV m
267 Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määruse nr 138 "Tervise infosüsteemi põhimäärus" muutmine 26.02.2021 01.03.2021 18 VV m
268 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/363, 26. veebruar 2021, milles käsitletakse loa andmist Komagataella phaffii (DSM 32159) abil saadud fumonisiini esteraasi preparaadi kasutamiseks kõigi loomaliikide söödalisandina 26.02.2021 21.03.2021 363 Euroopa Komisjon m
269 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/364, 26. veebruar 2021, millega kiidetakse heaks naatriumkloriidi elektrolüüsil saadud aktiivkloori toimeainena kasutamine tooteliiki 1 kuuluvates biotsiidides  26.02.2021 21.03.2021 364 Euroopa Komisjon m
270 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/365, 26. veebruar 2021, millega kiidetakse heaks hüpokloorishappest vabanenud aktiivkloori toimeainena kasutamine tooteliiki 1 kuuluvates biotsiidides  26.02.2021 21.03.2021 365 Euroopa Komisjon m
271 Lasketiiru ja laskepaiga ning laskevõistluse ja treeninglaskmise ohutusnõuded 26.02.2021 05.03.2021 12 Sisemin m
272 Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses põhikooli lõpetamise ja hindamise korraldusega 2020/2021. õppeaastal 26.02.2021 06.03.2021 15 VV m
273 Vabariigi Valitsuse 17. jaanuari 2006. a määruse nr 14 "Audiovisuaalse teose ja teose helisalvestise isiklikeks vajadusteks kasutamise kompenseerimiseks tasu maksmise kord, salvestusseadmete ja -kandjate loetelu ning muusika- ja filmikultuuri arendamiseks ning koolitus- ja teadusprogrammide finantseerimiseks või kasutamiseks muudel analoogsetel eesmärkidel tasu taotlemise kord" muutmine 26.02.2021 01.04.2021 16 VV m
274 Vabariigi Valitsuse 3. jaanuari 2017. a määruse nr 1 "Ajateenija ja asendusteenistuja toetuse, reservväelasele õppekogunemisel osalemise aja eest makstava toetuse ning ajateenija ja asendusteenistuja lapse toetuse ulatus ja maksmise kord" muutmine 26.02.2021 01.07.2021 17 VV m
275 Vabariigi Valitsuse 7. märtsi 2014. a määruse nr 34 "Ohepalu looduskaitseala kaitse-eeskiri" muutmine 26.02.2021 15.03.2021 19 VV m
276 Jaekaubandusettevõttes loomse toidu käitlemise hügieeninõuded 25.02.2021 01.04.2021 19 Maaelumin m
277 Maaeluministri 6. veebruari 2019. a määruse nr 12 "Mesilaspere toetus" muutmine 25.02.2021 07.03.2021 20 Maaelumin m
278 Ettevõtte ehituse, projektlahenduse ja seadmete hügieeninõuded toidu väikesemahulisel käitlemisel 25.02.2021 01.04.2021 21 Maaelumin m
279 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/381, 25. veebruar 2021, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus ["Escavèche de Chimay" (KGT)] 25.02.2021 24.03.2021 381 Euroopa Komisjon m
280 Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2021/339, 25. veebruar 2021, millega rakendatakse määruse (EÜ) nr 765/2006 (milles käsitletakse piiravaid meetmeid Valgevene suhtes) artiklit 8a 25.02.2021 27.02.2021 339 Euroopa Nõukogu o
281 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/342, 25. veebruar 2021, millega kehtestatakse pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõike 3 kohast vahepealse läbivaatamise taasalustamist uuesti lõplik dumpinguvastane tollimaks teatavate Tai Kuningriigist pärit toiduks valmistatud või konservitud suhkrumaisi terade impordi suhtes, niivõrd kui see puudutab äriühingut River Kwai International Food Industry Co., Ltd 25.02.2021 27.02.2021 342 Euroopa Komisjon o
282 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/343, 25. veebruar 2021, milles käsitletakse loa andmist Lactobacillus buchneri DSM 29026 preparaadi kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina  25.02.2021 18.03.2021 343 Euroopa Komisjon o
283 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/344, 25. veebruar 2021, milles käsitletakse loa andmist sorbitaanmonolauraadi kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina  25.02.2021 18.03.2021 344 Euroopa Komisjon o
284 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/345, 25. veebruar 2021, millega kiidetakse heaks naatriumkloriidi elektrolüüsil saadud aktiivkloori toimeainena kasutamine tooteliikidesse 2, 3, 4 ja 5 kuuluvates biotsiidides  25.02.2021 18.03.2021 345 Euroopa Komisjon o
285 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/346, 25. veebruar 2021, milles käsitletakse loa andmist Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 preparaadi kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina  25.02.2021 18.03.2021 346 Euroopa Komisjon o
286 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/347, 25. veebruar 2021, millega kiidetakse heaks hüpokloorishappest vabanenud aktiivkloori toimeainena kasutamine tooteliikidesse 2, 3, 4 ja 5 kuuluvates biotsiidides  25.02.2021 18.03.2021 347 Euroopa Komisjon o
287 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/348, 25. veebruar 2021, millega kiidetakse heaks olemasoleva toimeaine karbendasiimi kasutamine tooteliikidesse 7 ja 10 kuuluvates biotsiidides  25.02.2021 18.03.2021 348 Euroopa Komisjon o
288 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/349, 25. veebruar 2021, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95 kodulinnuliha- ja munasektori ning ovoalbumiini tüüpiliste hindade kindlaksmääramise osas 25.02.2021 26.02.2021 349 Euroopa Komisjon o
289 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/350, 25. veebruar 2021, millega muudetakse 318. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu 25.02.2021 27.02.2021 350 Euroopa Komisjon o
290 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/352, 25. veebruar 2021, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2018/905, millega pikendatakse Aafrika Sarve piirkonda nimetatud Euroopa Liidu eriesindaja volitusi 25.02.2021 25.02.2021 352 Euroopa Nõukogu o
291 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/353, 25. veebruar 2021, millega muudetakse otsust 2012/642/ÜVJP, mis käsitleb Valgevene vastu suunatud piiravaid meetmeid 25.02.2021 27.02.2021 353 Euroopa Nõukogu o
292 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/354, 25. veebruar 2021, millega lükatakse edasi tooteliiki 8 kuuluvates biotsiidides propikonasooli kasutamise heakskiidu aegumiskuupäeva  25.02.2021 18.03.2021 354 Euroopa Komisjon o
293 Komisjoni otsus (EL) 2021/355, 25. veebruar 2021, milles käsitletakse riiklikke rakendusmeetmeid kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute tasuta eraldamiseks üleminekuperioodil kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ artikli 11 lõikega 3 (teatavaks tehtud numbri C(2021) 1215 all)   25.02.2021 355 Euroopa Komisjon o
294 Nõukogu otsus (EL) 2021/357, 25. veebruar 2021, millega muudetakse otsust 98/683/EÜ, milles käsitletakse CFA frangi ja Komoori frangiga seotud vahetuskursiküsimusi 25.02.2021 357 Euroopa Nõukogu o
295 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/328, 24. veebruar 2021, millega kehtestatakse pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1037 artikli 18 kohast aegumise läbivaatamist teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit klaasfilamentkiust toodete impordi suhtes lõplik tasakaalustav tollimaks 24.02.2021 26.02.2021 328 Euroopa Komisjon m
296 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/329, 24. veebruar 2021, millega pikendatakse luba kasutada endo-1,4-β-ksülanaasi ja endo-1,3(4)-β-glükanaasi preparaati broilerkanade söödalisandina (loa hoidja AVEVE NV) ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1091/2009  24.02.2021 17.02.2021 329 Euroopa Komisjon m
297 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/330, 24. veebruar 2021, milles käsitletakse loa andmist Komagataella phaffii CECT 13094 abil saadud 3-fütaasi preparaadi kasutamiseks nuumsigade, vähem levinud sealiikide, nuumkalkunite ja aretuskalkunite söödalisandina (loa hoidja Fertinagro Biotech S.L.)  24.02.2021 17.03.2021 330 Euroopa Komisjon m
298 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/331, 24. veebruar 2021, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2018/1240 kohaselt reisiloa taotlemise teenust osutavate vahendusettevõtete kuritarvitustest teatamise kohta 24.02.2021 17.03.2021 331 Euroopa Komisjon m
299 Komisjoni määrus (EL) 2021/375, 24. veebruar 2021, millega kehtestatakse tursapüügikeeld 1. ja 2.b püügipiirkonnas teatavate liikmesriikide lipu all sõitvatele laevadele 24.02.2021 04.03.2021 375 Euroopa Komisjon m
300 Komisjoni määrus (EL) 2021/376, 24. veebruar 2021, millega kehtestatakse Euroopa Liidu liikmesriigi lipu all sõitvatele laevadele ajutine meriahvenate püügi keeld NAFO 3M püügipiirkonnas 24.02.2021 04.03.2021 376 Euroopa Komisjon m

avalikgif