ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
201 Majandus- ja kommunikatsiooniministri 22. veebruari 2011. a määruse nr 12 "Liiklusmärkide ja teemärgiste tähendused ning nõuded fooridele" muutmine Majandus- ja taristusmin m 91 17.12.2020 01.01.2021
202 Nõukogu määrus (EL, Euratom) 2020/2093, 17. detsember 2020, millega määratakse kindlaks mitmeaastane finantsraamistik aastateks 2021-2027 Euroopa Nõukogu m 2093 17.12.2020 25.12.2020
203 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2196, 17. detsember 2020, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1235/2008, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 834/2007 üksikasjalikud rakenduseeskirjad mahepõllumajanduslike toodete kolmandatest riikidest importimise korra kohta  Euroopa Komisjon m 2196 17.12.2020 30.12.2020
204 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2244, 17. detsember 2020, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2017/1132 kohaldamise normid seoses registrite omavahelise ühendamise süsteemi tehnilise kirjelduse ja protseduuridega ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni rakendusmäärus (EL) 2015/884  Euroopa Komisjon m 2244 17.12.2020 18.01.2021
205 Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2020/2130, 17. detsember 2020, millega rakendatakse nõukogu otsust 2012/642/ÜVJP, mis käsitleb Valgevene vastu suunatud piiravaid meetmeid Euroopa Nõukogu o 2130 17.12.2020 17.12.2020
206 Komisjoni otsus (EL) 2020/2152, 17. detsember 2020, lõivude kohta, mis tuleb maksta Euroopa Liidu Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostöö Ametile Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1227/2011 alusel esitatavate andmete kogumise, käitlemise, töötlemise ja analüüsimise eest Euroopa Komisjon o 2152 17.12.2020 21.12.2020
207 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/2142, 17. detsember 2020, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2018/1789, millega toetatakse väike- ja kergrelvade ebaseadusliku kaubanduse ja leviku vastu võitlemist Araabia Riikide Liiga liikmesriikides Euroopa Nõukogu o 2142 17.12.2020 17.12.2020
208 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/2143, 17. detsember 2020, millega muudetakse otsust 2014/512/ÜVJP, mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses Venemaa tegevusega, mis destabiliseerib olukorda Ukrainas Euroopa Nõukogu o 2143 17.12.2020 19.12.2020
209 Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2020/2144, 17. detsember 2020, millega rakendatakse otsust 2010/788/ÜVJP, mis käsitleb Kongo Demokraatliku Vabariigi vastu suunatud piiravaid meetmeid Euroopa Nõukogu o 2144 17.12.2020 18.12.2020
210 Eesti Reformierakonna fraktsiooni koosseisu muudatuse registreerimine RK juhatus o 157 17.12.2020 17.12.2020
211 Põhiseaduskomisjoni ja Euroopa Liidu asjade komisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine RK juhatus o 158 17.12.2020 17.12.2020
212 Komisjoni otsus (EL) 2020/2166, 17. detsember 2020, liikmesriikide enampakkumisosade kindlaksmääramise kohta ELi heitkogustega kauplemise süsteemi raames aastatel 2021-2030 (teatavaks tehtud numbri C(2020) 8945 all) Euroopa Komisjon o 2166 17.12.2020
213 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/2167, 17. detsember 2020, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2016/1918 (milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses kroonilise kurnatustõvega), pikendades selle kohaldamisaega (teatavaks tehtud numbri C(2020) 8802 all)   Euroopa Komisjon o 2167 17.12.2020
214 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/2168, 17. detsember 2020, milles käsitletakse asjaomaste liikmesriikide poolt Põhjamere-Balti raudtee-kaubaveokoridori laiendamiseks tehtud ühisettepaneku kooskõla Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 913/2010 (konkurentsivõimeliseks kaubaveoks kasutatava Euroopa raudteevõrgustiku kohta) artikliga 5 (teatavaks tehtud numbri C(2020) 8919 all) Euroopa Komisjon o 2168 17.12.2020
215 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/2181, 17. detsember 2020, millega määratakse kindlaks koguselised piirnormid ja eraldatakse kvoodid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1005/2009 (osoonikihti kahandavate ainete kohta) alusel kontrollitavatele ainetele ajavahemikuks 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini 2021 (teatavaks tehtud numbri C(2020) 8996 all) Euroopa Komisjon o 2181 17.12.2020
216 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/2200, 17. detsember 2020, teatavate Euroopa kodanikualgatuste toetusavalduste kogumise tähtaegade pikendamise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2020/1042 (teatavaks tehtud numbri C(2020) 9226 all) Euroopa Komisjon o 2200 17.12.2020
217 Nõukogu otsus (EL) 2020/2186, 17. detsember 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepinguga loodud ühiskomitees seoses liidu esindajate õigustega seotud töökorraldusega Euroopa Nõukogu o 2186 17.12.2020 17.12.2020
218 Nõukogu otsus (EL) 2021/1, 17. detsember 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepinguga loodud ühiskomitees seoses põllumajandustoetustega Euroopa Nõukogu o 1 17.12.2020 17.12.2020
219 Nõukogu otsus (EL) 2021/2, 17. detsember 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepinguga loodud ühiskomitees seoses Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli muutmist käsitleva otsuse vastuvõtmisega Euroopa Nõukogu o 2 17.12.2020 17.12.2020
220 Nõukogu otsus (EL) 2021/12, 17. detsember 2020, Euroopa Liidu nimel võetava seisukoha kohta Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumise lepinguga loodud ühiskomitees seoses sellise kauba kindlaksmääramisega, mille puhul puudub oht, et kaup liigub edaspidi liitu Euroopa Nõukogu o 12 17.12.2020 17.12.2020
221 Eesti Rahvusringhäälingu seaduse muutmise seadus RK s 17.12.2020 01.01.2021
222 Kriminaalmenetluse seadustiku ja kohtuekspertiisiseaduse muutmise seadus (arestimis- ja konfiskeerimisotsuste vastastikuse tunnustamise määruse ning Euroopa Prokuratuuri määruse rakendamine) RK s 17.12.2020 08.01.2021
223 Maagaasiseaduse muutmise seadus RK s 17.12.2020 10.01.2021
224 Riigihalduse ministri 30. detsembri 2019. a määruse nr 66 "Kagu-Eesti spetsialistide eluasemete toetusmeede" muutmine Riigihalduse min m 53 16.12.2020 20.12.2020
225 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/2114, 16. detsember 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1008/2008 seoses maapealse teeninduse teenuste osutajate valimist käsitlevate erakorraliste meetmete ajutise pikendamisega COVID-19 pandeemia tagajärgede likvideerimiseks  Euroopa Komisjon m 2114 16.12.2020 18.12.2020
226 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/2115, 16. detsember 2020, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1008/2008 seoses lennutegevuslube käsitlevate erakorraliste meetmete ajutise pikendamisega COVID-19 pandeemia tagajärgede likvideerimiseks  Euroopa Komisjon m 2115 16.12.2020 18.12.2020
227 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2116, 16. detsember 2020, millega pikendatakse Escherichia coli ATCC 9637 abil toodetud L-histidiinmonovesinikkloriidmonohüdraadi lõhelaste söödalisandina kasutamise loa kehtivust ja laiendatakse selle kasutusala muudele kaladele ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 244/2007  Euroopa Komisjon m 2116 16.12.2020 06.01.2021
228 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2117, 16. detsember 2020, millega pikendatakse Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 abil toodetud selenometioniini (uue nimetusega inaktiivne seleenpärm Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399) kõigi loomaliikide söödalisandina kasutamise loa kehtivust ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 900/2009  Euroopa Komisjon m 2117 16.12.2020 06.01.2021
229 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2118, 16. detsember 2020, millega pikendatakse Pediococcus pentosaceus DSM 16244 kõigi loomaliikide söödalisandina kasutamise loa kehtivust ning tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 514/2010  Euroopa Komisjon m 2118 16.12.2020 06.01.2021
230 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2119, 16. detsember 2020, millega pikendatakse luba kasutada sidrunhappe, sorbiinhappe, tümooli ja vanilliini preparaati kõigi (võõrutatud) sealiikide, broilerkanade, noorkanade, kõigi vähemlevinud linnuliikide nuum- ja noorlindude söödalisandina ning millega tunnistatakse kehtetuks määrused (EL) nr 1117/2010 ja (EL) nr 849/2012 (loa hoidja Vetagro SpA)  Euroopa Komisjon m 2119 16.12.2020 06.01.2021
231 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2120, 16. detsember 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2016/1964 seoses loa andmisega montmorilloniit-illiidi preparaadi kasutamiseks kõigi loomaliikide söödalisandina  Euroopa Komisjon m 2120 16.12.2020 06.01.2021
232 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2121, 16. detsember 2020, milles käsitletakse loa andmist Komagataella phaffii DSM 32854 abil toodetud 6-fütaasi preparaadi kasutamiseks kõigi kodulinnuliikide, dekoratiivlindude, põrsaste, nuumsigade, emiste ja vähem levinud sealiikide nuum- ja sugusigade söödalisandina (loa hoidja Huvepharma EOOD)  Euroopa Komisjon m 2121 16.12.2020 06.01.2021
233 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2122, 16. detsember 2020, millega antakse 2021. aastaks piiramatu tollimaksuvaba pääs liitu Norrast pärit teatavate Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 510/2014 hõlmatud põllumajandussaaduste töötlemisel saadud kaupadele Euroopa Komisjon m 2122 16.12.2020 24.12.2020
234 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2108, 16. detsember 2020, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2019/627 II lisa tervisemärgi osas, mida tuleb kasutada teatava inimtoiduks ettenähtud liha puhul Ühendkuningriigis seoses Põhja-Iirimaaga Euroopa Komisjon m 2108 16.12.2020 20.12.2020
235 Kultuuriministri 26. novembri 2014. a määruse nr 9 "Treeneri tööjõukulu toetuse määramise tingimused, sealhulgas nõuded spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile ning selle omaosalusele, treeningrühmale ja treenerile, ning toetuse suuruse, jaotamise, tagasimaksmise ja tagasinõudmise kord" muutmine Kultuurimin m 31 16.12.2020 21.12.2020
236 Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2013. a määruse nr 100 "Ministeeriumi kantslerile ja asekantslerile, Riigikantselei direktorile, ameti ja inspektsiooni peadirektorile ning määruses nimetatud teiste valitsusasutuste juhtidele esitatavad nõuded, nende värbamise ja valiku ning arendamise ja hindamise kord" muutmine VV m 95 16.12.2020 21.12.2020
237 Finantsinspektsiooni 2021. aasta eelarve järelevalvetasu mahuosa määra kehtestamine Rahandusmin m 54 16.12.2020 21.12.2020
238 Rahapesu Andmebüroo andmekogu põhimäärus Rahandusmin m 56 16.12.2020 01.01.2021
239 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2150, 16. detsember 2020, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1484/95 kodulinnuliha- ja munasektori ning ovoalbumiini tüüpiliste hindade kindlaksmääramise osas Euroopa Komisjon m 2150 16.12.2020 18.12.2020
240 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/2131, 16. detsember 2020, millega kaotatakse tollimaksud teatavatele kaupadele Euroopa Parlament m 2131 16.12.2020 18.12.2020
241 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2159, 16. detsember 2020, millega muudetakse tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühist tollitariifistikku käsitleva nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa Euroopa Komisjon m 2159 16.12.2020 22.12.2020
242 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/2170, 16. detsember 2020, mis käsitleb liidu tariifikvootide ja muude impordikvootide kohaldamist Euroopa Parlament m 2170 16.12.2020 22.12.2020
243 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/2171, 16. detsember 2020, millega muudetakse nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 IIa lisa liidu üldise ekspordiloa andmise osas teatavate kahesuguse kasutusega kaupade ekspordiks liidust Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriiki Euroopa Parlament m 2171 16.12.2020 22.12.2020
244 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/2172, 16. detsember 2020, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1215/2009, millega kehtestatakse erandlikud kaubandusmeetmed Euroopa Liidu stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevate või sellega seotud maade ja territooriumide suhtes Euroopa Parlament m 2172 16.12.2020 22.12.2020
245 Justiitsministri 19. juuni 2009. a määruse nr 23 "Notariaadimäärustik" muutmine Justiitsmin m 24 16.12.2020 01.01.2021
246 Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 "Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad" muutmine Rahandusmin m 55 16.12.2020 01.01.2021
247 Tervise- ja tööministri 17. detsembri 2018. a määruse nr 60 "Ravikindlustusega hõlmamata isikule osutatavate rahvatervise kaitsega seotud tervishoiuteenuste loetelu" muutmine Sotsiaalmin m 57 16.12.2020 01.01.2021
248 Sotsiaalministri 4. detsembri 2006. a määruse nr 63 "Käibemaksumääraga 9% maksustatavad ravimid, rasestumisvastased vahendid, sanitaar- ja hügieenitooted, meditsiiniseadmed ning abivahendid" muutmine Sotsiaalmin m 58 16.12.2020 01.01.2021
249 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/2179, 16. detsember 2020, teatavate kaupade klassifitseerimise kohta kombineeritud nomenklatuuris Euroopa Komisjon m 2179 16.12.2020 11.01.2021
250 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL, Euratom) 2020/2092, 16. detsember 2020, mis käsitleb üldist tingimuslikkuse korda liidu eelarve kaitsmiseks Euroopa Parlament m 2092 16.12.2020 11.01.2021

avalikgif