ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
151 Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus PISTS 27.01.1999 01.01.2000 RK s
152 Advokaadile riigi õigusabi tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord 26.07.2016 01.08.2016 16 Justiitsmin m
153 Kriminaalhooldusseadus KrHS 17.12.1997 01.05.1998 RK s
154 Keskkonnaseire seadus KeSS 04.05.2016 01.01.2017 RK s
155 Maagaasiseadus MGS 29.01.2003 01.07.2003 RK s
156 Töötajate usaldusisiku seadus TUIS 13.12.2006 01.02.2007 RK s
157 Lennundusseadus LennS 17.02.1999 01.09.1999 RK s
158 Vedelkütuse seadus VKS 29.01.2003 01.07.2003 RK s
159 Võrdse kohtlemise seadus VõrdKS 11.12.2008 01.01.2009 RK s
160 Mittetulundusühingute seadus MTÜS 06.06.1996 01.10.1996 RK s
161 Turvaseadus TurvaS 08.10.2003 01.05.2004 RK s
162 Keskkonnavastutuse seadus KeVS 14.11.2007 16.12.2007 RK s
163 Kutseseadus KutS 22.05.2008 01.09.2008 RK s
164 Kohtuekspertiisiseadus KES 30.05.2001 01.01.2002 RK s
165 Maa hindamise seadus MHS 09.02.1994 05.03.1994 RK s
166 Keskkonnajärelevalve seadus KeJS 06.06.2001 07.07.2001 RK s
167 Meresõiduohutuse seadus MSOS 12.12.2001 01.01.2003 RK s
168 Õpihuvilaagrite korraldamiseks mõeldud toetusmeetme tingimused COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi leevendamiseks haridus- ja noortevaldkonnas 06.05.2021 11.05.2021 14 Haridus- ja teadusmin m
169 Elamuseadus ES 23.04.1992 01.07.1992 ÜN s
170 Ohvriabi seadus OAS 17.12.2003 01.02.2004 RK s
171 Abieluvararegistri seadus AVRS 09.11.1995 01.09.1996 RK s
172 Koolieelse lasteasutuse seadus KELS 18.02.1999 27.03.1999 RK s
173 Ametiühingute seadus AÜS 14.06.2000 23.07.2000 RK s
174 Asjatundjate komisjoni moodustamine poliitilistel põhjustel represseeritud inimeste sotsiaalsete tagatiste küsimuse läbitöötamiseks 10.06.2003 10.06.2003 376 VV k
175 Riigisaladuse ja salastatud välisteabe seadus RSVS 25.01.2007 01.01.2008 RK s
176 Kooseluseadus KooS 09.10.2014 01.01.2016 RK s
177 Riigikaitseseadus RiKS 11.02.2015 01.01.2016 RK s
178 Soodustingimustel vanaduspensionide seadus SVPS 14.05.1992 01.07.1992 ÜN s
179 Maamaksuseadus MaaMS 06.05.1993 01.07.1993 RK s
180 Õiguskantsleri seadus ÕKS 25.02.1999 01.06.1999 RK s
181 Väärtpaberite registri pidamise seadus EVKS 14.06.2000 01.01.2001 RK s
182 Turismiseadus TurS 15.11.2000 01.03.2001 RK s
183 Spordiseadus SpS 06.04.2005 01.01.2006 RK s
184 Nõuded ehitusprojektile 17.07.2015 21.07.2015 97 Majandus- ja taristusmin m
185 Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus KAOKS 08.02.2012 04.03.2012 RK s
186 Atmosfääriõhu kaitse seadus AÕKS 15.06.2016 01.01.2017 RK s
187 Hoiu-laenuühistu seadus HLÜS 09.02.1999 01.07.1999 RK s
188 Toiduseadus ToiduS 25.02.1999 01.01.2000 RK s
189 Sihtasutuste seadus SAS 15.11.1995 01.10.1996 RK s
190 Nimeseadus NS 15.12.2004 31.03.2005 RK s
191 E-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seadus EUTS 12.10.2016 26.10.2016 RK s
192 Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadus TÕAS 28.01.2003 01.05.2004 RK s
193 Metsaseadus MS 07.06.2006 01.01.2007 RK s
194 Ruumiandmete seadus RAS 17.02.2011 10.03.2011 RK s
195 Kindlustustegevuse seadus KindlTS 10.06.2015 01.01.2016 RK s
196 Energiahinna tõusu leevendusmeede vähemkindlustatud peredele 23.11.2021 27.11.2021 31 Riigihalduse min m
197 Eesti Vabariigi põhiseaduse rakendamise seadus PSRS 28.06.1992 03.07.1992 2 rahvahääletus s
198 Päästeseadus PäästeS 05.05.2010 01.09.2010 RK s
199 Rahvusvahelises sõjalises operatsioonis osaleva tegevväelase päevaraha suurendamise tingimused, ulatus ja kord 09.04.2013 14.04.2013 26 Kaitsemin m
200 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 21. aprilli 2021. a määruse nr 16 "Ettevõtjate toetamine seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikust tulenevate piirangutega" muutmine 06.05.2021 11.05.2021 22 Ettevõtlus- ja infotehnoloogiam m

avalikgif