ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/977, 7. juuli 2020, millega kehtestatakse erand määrustest (EÜ) nr 889/2008 ja (EÜ) nr 1235/2008 seoses mahepõllumajanduslike toodete tootmise kontrollimisega COVID-19 pandeemia tõttu  Euroopa Komisjon m 977 07.07.2029 09.07.2029
2 Komisjoni delegeeritud määrus (EL) 2020/1224, 16. oktoober 2019, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) 2017/2402 regulatiivsete tehniliste standarditega, milles määratakse kindlaks teave ja väärtpaberistamise üksikasjad, mille väärtpaberistamise tehingu algataja, sponsor ja väärtpaberistamise eriotstarbeline ettevõtja peavad esitama  Euroopa Komisjon m 1224 16.10.2020 23.09.2020
3 Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2020/1309, 21. september 2020, millega rakendatakse määruse (EL) 2016/44 (mis käsitleb piiravaid meetmeid seoses olukorraga Liibüas) artikli 21 lõiget 2 Euroopa Nõukogu m 1309 21.09.2020 21.09.2020
4 Nõukogu määrus (EL) 2020/1311, 21. september 2020, millega muudetakse määrust (EL) nr 224/2014 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Kesk-Aafrika Vabariigis Euroopa Nõukogu m 1311 21.09.2020 23.09.2020
5 Nõukogu Rakendusotsus (ÜVJP) 2020/1310, 21. september 2020, millega rakendatakse otsust (ÜVJP) 2015/1333 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Liibüas Euroopa Nõukogu o 1310 21.09.2020 21.09.2020
6 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1308, 21. september 2020, millega Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi kesksete vastaspoolte suhtes kohaldatavat õigusraamistikku käsitatakse piiratud ajavahemikul samaväärsena kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 648/2012 (teatavaks tehtud numbri C(2020) 6539 all) Euroopa Komisjon o 1308 21.09.2020 23.09.2020
7 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1316, 21. september 2020 millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2020) 6539 all)   Euroopa Komisjon o 1316 21.09.2020
8 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/1312, 21. september 2020, millega muudetakse otsust 2013/798/ÜVJP Kesk-Aafrika Vabariigi vastu suunatud piiravate meetmete kohta Euroopa Nõukogu o 1312 21.09.2020 23.09.2020
9 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2020/1313, 21. september 2020, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2020/489, millega nimetatakse ametisse Euroopa Liidu eriesindaja Belgradi ja Priština vahelise dialoogi ning muude Lääne-Balkani piirkondlike küsimuste jaoks Euroopa Nõukogu o 1313 21.09.2020 21.09.2020
10 P. Teesalu nimetamine ja C. Kuningas-Saagpaku tagasikutsumine Vabariigi President o 630 18.09.2020 18.09.2020
11 L. Uibo nimetamine Vabariigi President o 631 18.09.2020 18.09.2020
12 S. Sakkovi nimetamine Vabariigi President o 632 18.09.2020 18.09.2020
13 Nõukogu rakendusotsus (EL) 2020/1305, 18. september 2020, millega antakse Ühendkuningriigile luba väljendada oma nõusolekut siduda end enda nimel teatavate rahvusvaheliste lepingutega, mida kohaldatakse üleminekuperioodil liidu ühise kalanduspoliitika valdkonnas Euroopa Nõukogu o 1305 18.09.2020
14 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 310 17.09.2020 17.09.2020
15 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 311 17.09.2020 17.09.2020
16 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1297, 17. september 2020, millega muudetakse 316. korda nõukogu määrust (EÜ) nr 881/2002, millega kehtestatakse teatavad eripiirangud organisatsioonidega ISIL (Daesh) ja Al-Qaida seotud teatavate isikute ja üksuste vastu Euroopa Komisjon m 1297 17.09.2020 17.09.2020
17 Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruse nr 224 "Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu" muutmine VV m 74 17.09.2020 25.09.2020
18 Komisjoni otsus (EL) 2020/1301, 17. september 2020, millega kiidetakse Euroopa Liidu nimel heaks ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia, Ecuadori ja Peruu vahelise kaubanduslepingu XIII lisa 1. liite muudatus Euroopa Komisjon o 1301 17.09.2020
19 Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine RK juhatus o 87 17.09.2020 17.09.2020
20 Kultuuriministri 1. juuni 2010. a määruse nr 3 "Eesti Hoiuraamatukogu põhimäärus" muutmine Kultuurimin k 23 16.09.2020 01.10.2020
21 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1295, 16. september 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2015/408 seoses toimeainete karbetamiidi, emamektiini, flurokloridooni, gamma-tsühalotriini, halosulfuroon-metüüli, ipkonasooli ja tembotriooni lisamisega asendamisele kuuluvate ainete loetellu  Euroopa Komisjon m 1295 16.09.2020 07.10.2020
22 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1296, 16. september 2020, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 88/97 Hiina Rahvavabariigist pärit teatud jalgrattavaruosade impordi vabastamise kohta nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2474/93 kehtestatud dumpinguvastase tollimaksu nõukogu määrusega (EÜ) nr 71/97 kehtestatud laiendamisest Euroopa Komisjon m 1296 16.09.2020 18.09.2020
23 Komisjoni määrus (EL) 2020/1315, 16. september 2020, millega Hispaania lipu all sõitvatele laevadele kehtestatakse musterrai püügi keeld 9. püügipiirkonna liidu vetes Euroopa Komisjon m 1315 16.09.2020 23.09.2020
24 Kalmistu kultuurimälestiseks tunnistamine Kultuurimin kk 137 16.09.2020 02.10.2020
25 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1292, 15. september 2020, milles käsitletakse meetmeid taimekahjustaja Agrilus planipennis Fairmaire Ukrainast liitu sissetoomise ärahoidmiseks ja millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2019/2072 XI lisa Euroopa Komisjon m 1292 15.09.2020 06.10.2020
26 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1293, 15. september 2020, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeaine asadiraktiini heakskiitmise tingimustega  Euroopa Komisjon m 1293 15.09.2020 06.10.2020
27 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1294, 15. september 2020, liidu taastuvenergia rahastamismehhanismi kohta Euroopa Komisjon m 1294 15.09.2020 07.10.2020
28 Kohtunikuametist vabastamine Vabariigi President o 629 15.09.2020 15.09.2020
29 Rahvastikukriisi lahendamise probleemkomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine RK juhatus o 85 15.09.2020 15.09.2020
30 Ohverdamiskoha "Hiieotsa" kultuurimälestiseks tunnistamine Kultuurimin kk 132 15.09.2020 02.10.2020
31 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1281, 14. september 2020, milles käsitletakse toimeaine metüületametsulfurooni heakskiitmata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta  Euroopa Komisjon m 1281 14.09.2020 05.10.2020
32 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1280, 14. september 2020, milles käsitletakse toimeaine benalaksüüli heakskiidu pikendamata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning millega muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa  Euroopa Komisjon m 1280 14.09.2020 05.10.2020
33 Karantiininõuded ja nende täitmise järelevalve kord Sotsiaalmin m 43 14.09.2020 25.09.2020
34 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1283, 14. september 2020, millega muudetakse rakendusotsuse 2014/709/EL (milles käsitletakse loomatervishoiualaseid tõrjemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2020) 6353 all) Euroopa Komisjon o 1283 14.09.2020
35 Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud" muutmine VV k 308 11.09.2020 14.09.2020
36 Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 169 "Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks" muutmine VV k 309 11.09.2020 14.09.2020
37 Justiitsministri 26. juuli 2016. a määruse nr 16 "Advokaadile riigi õigusabi tasu maksmise ja kulude hüvitamise kord" muutmine Justiitsmin m 16 11.09.2020 18.09.2020
38 Keskkonnaministri 22. detsembri 2016. a määruse nr 73 "Vedelkütuste kohta esitatavad keskkonnanõuded, biokütuste säästlikkuse kriteeriumid, vedelkütuste keskkonnanõuetele vastavuse seire ja aruandmise kord ning biokütuste ja vedelate biokütuste kasutamisest tuleneva kasvuhoonegaaside heitkoguste vähenemise määramise metoodika" muutmine Keskkonnamin m 44 11.09.2020 18.09.2020
39 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1276, 11. september 2020, milles käsitletakse toimeaine bromoksüniili heakskiidu pikendamata jätmist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning millega muudetakse komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 540/2011 lisa  Euroopa Komisjon m 1276 11.09.2020 17.09.2020
40 Komisjoni määrus (EL) 2020/1285, 11. september 2020, millega Portugali lipu all sõitvatele laevadele kehtestatakse mõõkkala püügi keeld Atlandi ookeanis, lõuna pool 5° põhjalaiust Euroopa Komisjon m 1285 11.09.2020 17.09.2020
41 Eesti Panga presidendi 2. juuni 2014. aasta määruse nr 8 "Krediidiasutuste maksestatistilise aruandluse kehtestamine" muutmine EP president m 5 11.09.2020 20.09.2020
42 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1299, 11. september 2020, millega registreeritakse kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registris nimetus ["Szilvásváradi pisztráng" (KGT)] Euroopa Komisjon m 1299 11.09.2020 08.10.2020
43 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1300, 11. september 2020, millega kiidetakse heaks oluline muudatus kaitstud päritolunimetuste ja kaitstud geograafiliste tähiste registrisse kantud nimetuse spetsifikaadis ["Asiago" (KPN)] Euroopa Komisjon m 1300 11.09.2020 08.10.2020
44 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2020/1270, 11. september 2020, milles käsitletakse teatavaid ajutisi kaitsemeetmeid seoses sigade Aafrika katkuga Saksamaal (teatavaks tehtud numbri C(2020) 6326 all)   Euroopa Komisjon o 1270 11.09.2020
45 Nõukogu otsus (EL) 2020/1271, 11. september 2020, millega võetakse vastu nõukogu seisukoht Euroopa Liidu 2020. aasta üldeelarve paranduseelarve projekti nr 8 kohta Euroopa Nõukogu o 1271 11.09.2020 11.09.2020
46 Raha eraldamine VV k 304 10.09.2020 10.09.2020
47 Riigivara valitseja määramine VV k 305 10.09.2020 10.09.2020
48 Raha eraldamine VV k 307 10.09.2020 10.09.2020
49 Vabariigi Valitsuse 10. mai 2018. a määruse nr 38 "Riiklike haridusstipendiumide ja -preemiate määramise tingimused ja kord" muutmine VV m 68 10.09.2020 15.09.2020
50 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/1263, 10. september 2020, millega kiidetakse madala riskiastmega ainena heaks toimeaine naatriumvesinikkarbonaat kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1107/2009 taimekaitsevahendite turulelaskmise kohta ning muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011  Euroopa Komisjon m 1263 10.09.2020 01.10.2020

avalikgif