ID-kaart

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Vastuvõtja Liik Nr Vastu võetud Jõustunud
1 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/385, 2. märts 2021, millega muudetakse otsuse 93/52/EMÜ II lisa seoses teatavate piirkondade ametlikult brutselloosist (B. melitensis) vaba staatusega, otsuse 2003/467/EÜ I ja II lisa seoses teatavate piirkondade ametlikult tuberkuloosist vaba ja brutselloosist vaba staatusega ning otsuse 2008/185/EÜ I ja II lisa seoses teatavate piirkondade Aujeszky haigusest vaba staatusega ja heakskiidu andmisega Aujeszky haiguse likvideerimisprogrammi jaoks (teatavaks tehtud numbri C(2021) 1064 all)   Euroopa Komisjon m 385 02.03.3021
2 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/977, 7. juuli 2020, millega kehtestatakse erand määrustest (EÜ) nr 889/2008 ja (EÜ) nr 1235/2008 seoses mahepõllumajanduslike toodete tootmise kontrollimisega COVID-19 pandeemia tõttu  Euroopa Komisjon m 977 07.07.2029 09.07.2029
3 Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud" muutmine VV k 110 05.03.2021 06.03.2021
4 Raha eraldamine VV k 99 05.03.2021 05.03.2021
5 Tegevusalade riigikaitseliste sundkoormiste koondkava kinnitamine VV k 104 05.03.2021 05.03.2021
6 Vabariigi Valitsuse 13. oktoobri 2016. a korralduse nr 332 "Riigikaitseliste sundkoormiste koondkava kinnitamine" muutmine VV k 105 05.03.2021 05.03.2021
7 Nõusolek riigivara otsustuskorras alla hariliku väärtuse võõrandamiseks VV k 106 05.03.2021 05.03.2021
8 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 107 05.03.2021 05.03.2021
9 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 108 05.03.2021 05.03.2021
10 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks VV k 109 05.03.2021 05.03.2021
11 Vabariigi Valitsuse 28. aprilli 2020. a määruse nr 31 "COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse levikuga seotud kriisi ja sellest tuleneva eriolukorra mõju leevendamiseks ette nähtud toetusmeetmete üldtingimused" muutmine VV m 21 05.03.2021 08.03.2021
12 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/401, 5. märts 2021, millega kehtestatakse teatava kooritud riisi suhtes alates 8. märtsist 2021 kohaldatav imporditollimaks Euroopa Komisjon m 401 05.03.2021 08.03.2021
13 Vabariigi Valitsuse 19. novembri 2020. a määruse nr 87 "Tööhõiveprogramm 2021-2023" muutmine VV m 22 05.03.2021 09.03.2021
14 Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2021/397, 5. märts 2021, millega rakendatakse määrust (EL) nr 1352/2014 piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Jeemenis Euroopa Nõukogu o 397 05.03.2021 05.03.2021
15 Nõukogu rakendusotsus (ÜVJP) 2021/398, 5. märts 2021, millega rakendatakse otsust 2014/932/ÜVJP piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Jeemenis Euroopa Nõukogu o 398 05.03.2021 05.03.2021
16 Asendusliikme asumine Riigikogu liikmeks RK juhatus o 46 05.03.2021 05.03.2021
17 Hääletamissedeli ja elektroonilise hääle vormi kehtestamine kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteks Valimiskom o 6 05.03.2021 05.03.2021
18 Nõukogu rakendusmäärus (EL) 2021/391, 4. märts 2021, millega rakendatakse määrust (EL) nr 208/2014 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas Euroopa Nõukogu m 391 04.03.2021 05.03.2021
19 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/392, 4. märts 2021, milles käsitletakse sõiduautode ja väikeste tarbesõidukite CO2-heite andmete seiret ja esitamist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2019/631 ning millega tunnistatakse kehtetuks komisjoni rakendusmäärused (EL) nr 1014/2010, (EL) nr 293/2012, (EL) 2017/1152 ja (EL) 2017/1153  Euroopa Komisjon m 392 04.03.2021 25.03.2021
20 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/394, 4. märts 2021, millega muudetakse otsust 2014/119/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Ukrainas Euroopa Nõukogu o 394 04.03.2021 05.03.2021
21 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/395, 4. märts 2021, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2020/668 harmoneeritud standardite osas, mis käsitlevad kaitseriietuse elektrostaatilisi omadusi, tuletõrjujate ja mootorratturite kaitserõivaid, lumelauaga sõitmiseks kasutatavat kaitseriietust, pestitsiidide käitlejate ja pestitsiididega töödeldud alale naasvate töötajate kaitseriietust, parema nähtavusega varustust keskmise riskiga olukordades, mägironimisvarustust ja elektrikaare termilise ohu kaitseriietust Euroopa Komisjon o 395 04.03.2021 05.03.2021
22 Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud" muutmine VV k 98 03.03.2021 06.03.2021
23 Komisjoni määrus (EL) 2021/382, 3. märts 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 852/2004 toiduainete hügieeni kohta seoses toiduallergeenidest tuleneva riski ohjamise, toidu ümberjagamise ja toiduohutuskultuuriga  Euroopa Komisjon m 382 03.03.2021 24.03.2021
24 Komisjoni määrus (EL) 2021/383, 3. märts 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1107/2009 III lisa, milles on loetletud muud koostisained, mille kasutamine taimekaitsevahendite koostises ei ole lubatud  Euroopa Komisjon m 383 03.03.2021 24.03.2021
25 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/384, 3. märts 2021, milles käsitletakse põllumajandustaimesortide ja köögiviljasortide nimede sobivust ning millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 637/2009  Euroopa Komisjon m 384 03.03.2021 24.03.2021
26 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/396, 3. märts 2021, millega muudetakse rakendusotsuse (EL) 2020/1809 (milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses lindude kõrge patogeensusega gripi puhangutega teatavates liikmesriikides) lisa (teatavaks tehtud numbri C(2021) 1547 all) Euroopa Komisjon o 396 03.03.2021
27 COVID-19 puhangust tingitud erakorraline toetus põllumajandustootjale Maaelumin m 22 02.03.2021 07.03.2021
28 Kultuuriministri 30. detsembri 2014. a määruse nr 12 "Loomemajanduse tugistruktuuride, ühisprojektide ja ekspordivõimekuse arendamise toetamise tingimused ja kord" muutmine Kultuurimin m 8 02.03.2021 08.03.2021
29 Komisjoni määrus (EL) 2021/400, 2. märts 2021, millega Belgia lipu all sõitvatele laevadele kehtestatakse kilttursa püügi keeld 7.a püügipiirkonnas Euroopa Komisjon m 400 02.03.2021 09.03.2021
30 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/377, 2. märts 2021, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2019/436 Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2006/42/EÜ toetuseks koostatud masinate harmoneeritud standardite kohta  Euroopa Komisjon o 377 02.03.2021 03.03.2021
31 Tartu Vangla ja Viru Vangla põhimääruste muutmine Justiitsmin m 5 01.03.2021 05.03.2021
32 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/367, 1. märts 2021, millega pikendatakse luba kasutada Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 preparaati tarbevasikate söödalisandina ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 883/2010 (loa hoidja S.I. Lesaffre)  Euroopa Komisjon m 367 01.03.2021 22.03.2021
33 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/368, 1. märts 2021, millega antakse liidu luba üksikule biotsiidile "Aero-Sense Aircraft Insecticide ASD"  Euroopa Komisjon m 368 01.03.2021 22.03.2021
34 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/369, 1. märts 2021, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis (EL) 2015/849 osutatud keskregistrite omavahelise ühendamise süsteemi jaoks vajalik tehniline kirjeldus ja kord  Euroopa Komisjon m 369 01.03.2021 22.03.2021
35 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/370, 1. märts 2021, millega kehtestatakse Indiast ja Indoneesiast pärit roostevabast terasest lehtvaltstoodete impordi registreerimise nõue Euroopa Komisjon m 370 01.03.2021 03.03.2021
36 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/380, 1. märts 2021, millega kiidetakse heaks uluksigadel leviva sigade Aafrika katku likvideerimise programm Saksamaa teatavates piirkondades (teatavaks tehtud numbri C(2021) 1248 all)   Euroopa Komisjon o 380 01.03.2021
37 Nõukogu otsus (EL) 2021/393, 1. märts 2021, seisukoha kohta, mis võetakse Euroopa Liidu nimel Euroopa Majanduspiirkonna lepinguga loodud EMP ühiskomitees seoses kõnealuse lepingu kaubaveoga seotud kontrollimiste ja formaalsuste lihtsustamist käsitleva protokolli nr 10 IIa peatüki ning I ja II lisa muutmisega Euroopa Nõukogu o 393 01.03.2021 01.03.2021
38 Vabariigi Valitsuse 19. augusti 2020. a korralduse nr 282 "COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud" muutmine VV k 97 26.02.2021 01.03.2021
39 Eesti Vabariigi ja Austria Vabariigi vahelise investeeringute soodustamise ja kaitse lepingu lõpetamise kokkuleppe eelnõu heakskiitmine VV k 91 26.02.2021 26.02.2021
40 Kultuuripärandi väärtust ühiskonnas käsitleva Euroopa Nõukogu raamkonventsiooni heakskiitmine ja volituse andmine VV k 92 26.02.2021 26.02.2021
41 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi Ohutusjuurdluse Keskuse juhataja ametisse nimetamine VV k 93 26.02.2021 26.02.2021
42 Raha eraldamine VV k 94 26.02.2021 26.02.2021
43 Tasandus- ja toetusfondi jaotus 2021. aastal VV k 95 26.02.2021 26.02.2021
44 Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi aktsiakapitali suurendamine ja riigivara üleandmine, varasema sellekohase otsuse muutmine ning nõusolek riigivara otsustuskorras võõrandamiseks VV k 96 26.02.2021 26.02.2021
45 Vabariigi Valitsuse 19. novembri 2020. a määruse nr 87 "Tööhõiveprogramm 2021-2023" muutmine VV m 14 26.02.2021 01.03.2021
46 Vabariigi Valitsuse 1. detsembri 2016. a määruse nr 138 "Tervise infosüsteemi põhimäärus" muutmine VV m 18 26.02.2021 01.03.2021
47 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/363, 26. veebruar 2021, milles käsitletakse loa andmist Komagataella phaffii (DSM 32159) abil saadud fumonisiini esteraasi preparaadi kasutamiseks kõigi loomaliikide söödalisandina Euroopa Komisjon m 363 26.02.2021 21.03.2021
48 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/364, 26. veebruar 2021, millega kiidetakse heaks naatriumkloriidi elektrolüüsil saadud aktiivkloori toimeainena kasutamine tooteliiki 1 kuuluvates biotsiidides  Euroopa Komisjon m 364 26.02.2021 21.03.2021
49 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/365, 26. veebruar 2021, millega kiidetakse heaks hüpokloorishappest vabanenud aktiivkloori toimeainena kasutamine tooteliiki 1 kuuluvates biotsiidides  Euroopa Komisjon m 365 26.02.2021 21.03.2021
50 Lasketiiru ja laskepaiga ning laskevõistluse ja treeninglaskmise ohutusnõuded Sisemin m 12 26.02.2021 05.03.2021

avalikgif