ID-kaart*

Lihtotsing

Tagasi vormile
Rea nr Pealkiri Lühend Kehtetu alates Vastu võetud Jõustunud Nr Vastuvõtja Liik
1 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/385, 2. märts 2021, millega muudetakse otsuse 93/52/EMÜ II lisa seoses teatavate piirkondade ametlikult brutselloosist (B. melitensis) vaba staatusega, otsuse 2003/467/EÜ I ja II lisa seoses teatavate piirkondade ametlikult tuberkuloosist vaba ja brutselloosist vaba staatusega ning otsuse 2008/185/EÜ I ja II lisa seoses teatavate piirkondade Aujeszky haigusest vaba staatusega ja heakskiidu andmisega Aujeszky haiguse likvideerimisprogrammi jaoks (teatavaks tehtud numbri C(2021) 1064 all)   02.03.3021 385 Euroopa Komisjon m
2 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2020/977, 7. juuli 2020, millega kehtestatakse erand määrustest (EÜ) nr 889/2008 ja (EÜ) nr 1235/2008 seoses mahepõllumajanduslike toodete tootmise kontrollimisega COVID-19 pandeemia tõttu  07.07.2029 09.07.2029 977 Euroopa Komisjon m
3 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1692, 21. september 2021, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2021/404 V, XIV ja XV lisa seoses Botswanat käsitlevate kannetega selliste kolmandate riikide loetelus, millest on lubatud liitu tuua kodulindude, kodulindude paljundusmaterjali ning kodulindude ja uluklindude värske liha ja lihatoodete saadetisi ( 1 ) 21.09.2021 23.09.2021 1692 Euroopa Komisjon m
4 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1692, 21. september 2021, millega muudetakse rakendusmääruse (EL) 2021/404 V, XIV ja XV lisa seoses Botswanat käsitlevate kannetega selliste kolmandate riikide loetelus, millest on lubatud liitu tuua kodulindude, kodulindude paljundusmaterjali ning kodulindude ja uluklindude värske liha ja lihatoodete saadetisi ( 1 ) 21.09.2021 23.09.2021 1692 Euroopa Komisjon m
5 Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määruse nr 69 "Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmisel teenusevajaduse otsustamiseks ja teenuse osutamiseks vajalike andmete loetelu ning sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse vajaduse tuvastamise tingimused" muutmine 21.09.2021 26.09.2021 39 Sotsiaalkaitsemin m
6 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/1693, 21. september 2021, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2018/2010, millega toetatakse väike- ja kergrelvade ning laskemoona ebaseadusliku leviku ja ebaseadusliku kaubanduse ning nende mõju vastu võitlemist Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonnas ebaseaduslike tulirelvade, väike- ja kergrelvade ning nende laskemoona vastase võitluse ELi strateegia „Relvade turvalisuse tagamine, kodanike kaitsmine“ raames 21.09.2021 21.09.2021 1693 Euroopa Nõukogu o
7 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/1693, 21. september 2021, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2018/2010, millega toetatakse väike- ja kergrelvade ning laskemoona ebaseadusliku leviku ja ebaseadusliku kaubanduse ning nende mõju vastu võitlemist Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonnas ebaseaduslike tulirelvade, väike- ja kergrelvade ning nende laskemoona vastase võitluse ELi strateegia „Relvade turvalisuse tagamine, kodanike kaitsmine“ raames 21.09.2021 21.09.2021 1693 Euroopa Nõukogu o
8 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/1694, 21. september 2021, millega toetatakse ülemääraseid kahjustusi tekitavate või valimatu toimega tavarelvade kasutamise keelustamist ja piiramist käsitleva konventsiooni ülemaailmset kohaldamist, rakendamist ja tugevdamist 21.09.2021 21.09.2021 1694 Euroopa Nõukogu o
9 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/1694, 21. september 2021, millega toetatakse ülemääraseid kahjustusi tekitavate või valimatu toimega tavarelvade kasutamise keelustamist ja piiramist käsitleva konventsiooni ülemaailmset kohaldamist, rakendamist ja tugevdamist 21.09.2021 21.09.2021 1694 Euroopa Nõukogu o
10 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/1695, 21. september 2021, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2019/615, mis käsitleb liidu toetust meetmetele tuumarelva leviku tõkestamise lepingu (NPT) osalisriikide 2020. aasta läbivaatamiskonverentsi ettevalmistamiseks 21.09.2021 21.09.2021 1695 Euroopa Nõukogu o
11 Nõukogu otsus (ÜVJP) 2021/1695, 21. september 2021, millega muudetakse otsust (ÜVJP) 2019/615, mis käsitleb liidu toetust meetmetele tuumarelva leviku tõkestamise lepingu (NPT) osalisriikide 2020. aasta läbivaatamiskonverentsi ettevalmistamiseks 21.09.2021 21.09.2021 1695 Euroopa Nõukogu o
12 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1688, 20. september 2021, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2020/1201 seoses peremeestaimede ja kõnealuste taimede loeteludega ning kahjuri Xylella fastidiosa tuvastamise analüüsidega 20.09.2021 11.10.2021 1688 Euroopa Komisjon m
13 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1688, 20. september 2021, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) 2020/1201 seoses peremeestaimede ja kõnealuste taimede loeteludega ning kahjuri Xylella fastidiosa tuvastamise analüüsidega 20.09.2021 11.10.2021 1688 Euroopa Komisjon m
14 Riigihalduse ministri 11. oktoobri 2017. a määruse nr 72 "Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine" muutmine 20.09.2021 25.09.2021 24 Riigihalduse min m
15 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1690, 20. september 2021, milles käsitletakse biotsiidi Biobor JF turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist lubava, Malta konkurentsi- ja tarbijakaitseameti võetud meetme pikendamist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 55 lõikele 1 (teatavaks tehtud numbri C(2021) 6691 all) 20.09.2021 1690 Euroopa Komisjon o
16 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1690, 20. september 2021, milles käsitletakse biotsiidi Biobor JF turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist lubava, Malta konkurentsi- ja tarbijakaitseameti võetud meetme pikendamist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 55 lõikele 1 (teatavaks tehtud numbri C(2021) 6691 all) 20.09.2021 1690 Euroopa Komisjon o
17 Nõusolek riigivara otsustuskorras tasuta võõrandamiseks 17.09.2021 17.09.2021 326 VV k
18 Komisjoni määrus (EL) 2021/1531, 17 september 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja IV lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate aklonifeeni, akrinatriini, Bacillus pumilus QST 2808, etirimooli, pentiopüraadi, pikloraami ja Pseudomonas sp. tüve DSMZ 13134 jääkide piirnormidega ( 1 ) 17.09.2021 10.10.2021 1531 Euroopa Komisjon m
19 Komisjoni määrus (EL) 2021/1531, 17 september 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 396/2005 II, III ja IV lisa seoses teatavates toodetes või nende pinnal esinevate aklonifeeni, akrinatriini, Bacillus pumilus QST 2808, etirimooli, pentiopüraadi, pikloraami ja Pseudomonas sp. tüve DSMZ 13134 jääkide piirnormidega ( 1 ) 17.09.2021 10.10.2021 1531 Euroopa Komisjon m
20 Komisjoni määrus (EL) 2021/1532, 17. september 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisa seoses 3-(1-((3,5-dimetüülisoksasool-4-üül)metüül)-1H-pürasool-4-üül)-1-(3-hüdroksübensüül)imidasolidiin-2,4-diooni lisamisega liidu lõhna- ja maitseainete loetellu ( 1 ) 17.09.2021 10.10.2021 1532 Euroopa Komisjon m
21 Komisjoni määrus (EL) 2021/1532, 17. september 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1334/2008 I lisa seoses 3-(1-((3,5-dimetüülisoksasool-4-üül)metüül)-1H-pürasool-4-üül)-1-(3-hüdroksübensüül)imidasolidiin-2,4-diooni lisamisega liidu lõhna- ja maitseainete loetellu ( 1 ) 17.09.2021 10.10.2021 1532 Euroopa Komisjon m
22 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1533, 17. september 2021, millega kehtestatakse eritingimused Jaapanist pärit või sealt lähetatud sööda ja toidu impordi suhtes pärast Fukushima tuumaelektrijaamas toimunud avariid ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2016/6 ( 1 ) 17.09.2021 10.10.2021 1533 Euroopa Komisjon m
23 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1533, 17. september 2021, millega kehtestatakse eritingimused Jaapanist pärit või sealt lähetatud sööda ja toidu impordi suhtes pärast Fukushima tuumaelektrijaamas toimunud avariid ning tunnistatakse kehtetuks rakendusmäärus (EL) 2016/6 ( 1 ) 17.09.2021 10.10.2021 1533 Euroopa Komisjon m
24 Keskkonnaministri 8. novembri 2019. a määruse nr 61 "Nõuded reovee puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused" muutmine 17.09.2021 01.10.2021 44 Keskkonnamin m
25 Haridus- ja teadusministri 16. augusti 2019. a määruse nr 36 "Kõrgharidustaseme ühtne hindamissüsteem ning diplomi ja akadeemilise õiendi andmise tingimused ja kord" muutmine 17.09.2021 25.09.2021 23 Haridus- ja teadusmin m
26 M. Erikssonile riikliku autasu andmine 17.09.2021 17.09.2021 770 Vabariigi President o
27 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1689, 17. september 2021, milles käsitletakse biotsiidide Ecolab P3-Topax 66/Еколаб P3-Tопакс 66 ja Ecolab BACFORCE EL 900/Еколаб БАКФОРС EL 900 turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist lubava, Bulgaaria tervishoiuministeeriumi võetud meetme pikendamist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 55 lõikele 1 (teatavaks tehtud numbri C(2021) 6693 all) 17.09.2021 1689 Euroopa Komisjon o
28 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1689, 17. september 2021, milles käsitletakse biotsiidide Ecolab P3-Topax 66/Еколаб P3-Tопакс 66 ja Ecolab BACFORCE EL 900/Еколаб БАКФОРС EL 900 turul kättesaadavaks tegemist ja kasutamist lubava, Bulgaaria tervishoiuministeeriumi võetud meetme pikendamist vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 528/2012 artikli 55 lõikele 1 (teatavaks tehtud numbri C(2021) 6693 all) 17.09.2021 1689 Euroopa Komisjon o
29 Siseministri 18. septembri 2014. aasta määruse nr 38 "Häirekeskuse teenistuskohtade koosseis" muutmine 16.09.2021 20.09.2021 21 Sisemin m
30 Tervise- ja tööministri 13. märtsi 2018. a määruse nr 5 "Tervisekeskuste kaasajastamine" muutmine 16.09.2021 24.09.2021 38 Tervise- ja töömin m
31 Eli-Colombia-Peruu-Ecuadori kaubanduskomitee otsus nr 2/2021, 17. august 2021, millega muudetakse otsuseid nr 1/2014, nr 2/2014, nr 3/2014, nr 4/2014 ja nr 5/2014, et võtta arvesse Ecuadori ühinemist ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia, Peruu ja Ecuadori vahelise kaubanduslepinguga ning ajakohastada vahekohtunike ning kaubanduse ja säästva arengu valdkonna ekspertide nimekirju [2021/1488] 16.09.2021 16.09.2021 1488 Euroopa Komisjon o
32 Eli-Colombia-Peruu-Ecuadori kaubanduskomitee otsus nr 2/2021, 17. august 2021, millega muudetakse otsuseid nr 1/2014, nr 2/2014, nr 3/2014, nr 4/2014 ja nr 5/2014, et võtta arvesse Ecuadori ühinemist ühelt poolt Euroopa Liidu ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Colombia, Peruu ja Ecuadori vahelise kaubanduslepinguga ning ajakohastada vahekohtunike ning kaubanduse ja säästva arengu valdkonna ekspertide nimekirju [2021/1488] 16.09.2021 16.09.2021 1488 Euroopa Komisjon o
33 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1483, 15. september 2021, millega kehtestatakse pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist lõplik dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist ja Taiwanist pärit roostevabast terasest külmvaltsitud lehtmaterjali impordi suhtes 15.09.2021 17.09.2021 1483 Euroopa Komisjon m
34 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1483, 15. september 2021, millega kehtestatakse pärast Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2016/1036 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist lõplik dumpinguvastane tollimaks Hiina Rahvavabariigist ja Taiwanist pärit roostevabast terasest külmvaltsitud lehtmaterjali impordi suhtes 15.09.2021 17.09.2021 1483 Euroopa Komisjon m
35 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2021/1529, 15. september 2021, millega luuakse ühinemiseelse abi instrument (IPA III) 15.09.2021 20.09.2021 1529 Euroopa Parlament m
36 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2021/1529, 15. september 2021, millega luuakse ühinemiseelse abi instrument (IPA III) 15.09.2021 20.09.2021 1529 Euroopa Parlament m
37 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1485, 15. september 2021, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2021/641, milles käsitletakse teatavaid erakorralisi meetmeid seoses lindude kõrge patogeensusega gripi puhangutega teatavates liikmesriikides (teatavaks tehtud numbri C(2021) 6765 all)  ( 1 ) 15.09.2021 1485 Euroopa Komisjon o
38 Komisjoni rakendusotsus (EL) 2021/1485, 15. september 2021, millega muudetakse rakendusotsust (EL) 2021/641, milles käsitletakse teatavaid erakorralisi meetmeid seoses lindude kõrge patogeensusega gripi puhangutega teatavates liikmesriikides (teatavaks tehtud numbri C(2021) 6765 all)  ( 1 ) 15.09.2021 1485 Euroopa Komisjon o
39 Vahur Jaakma, Maigi Keerdi ja Mati Miili kaebuse läbivaatamine 15.09.2021 15.09.2021 15 Valimiskom o
40 Meelis Kaldalu kaebuse läbivaatamine 15.09.2021 15.09.2021 16 Valimiskom o
41 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1474, 14. september 2021, millega laiendatakse Hiina Rahvavabariigist pärit teatava alumiiniumfooliumi impordi suhtes rakendusmäärusega (EL) 2015/2384 ja rakendusmäärusega (EL) 2017/271 kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu Taist lähetatud teatava alumiiniumfooliumi impordile, olenemata sellest, kas see on deklareeritud Taist pärinevana või mitte 14.09.2021 16.09.2021 1474 Euroopa Komisjon m
42 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1474, 14. september 2021, millega laiendatakse Hiina Rahvavabariigist pärit teatava alumiiniumfooliumi impordi suhtes rakendusmäärusega (EL) 2015/2384 ja rakendusmäärusega (EL) 2017/271 kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu Taist lähetatud teatava alumiiniumfooliumi impordile, olenemata sellest, kas see on deklareeritud Taist pärinevana või mitte 14.09.2021 16.09.2021 1474 Euroopa Komisjon m
43 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1475, 14. september 2021, millega laiendatakse Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate alumiiniumfooliumi rullide suhtes rakendusmäärusega (EL) 2019/915 kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu teatavate Taist lähetatud alumiiniumfooliumi rullide impordile, olenemata sellest, kas kõnealused tooted on deklareeritud Taist pärinevana või mitte 14.09.2021 16.09.2021 1475 Euroopa Komisjon m
44 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1475, 14. september 2021, millega laiendatakse Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate alumiiniumfooliumi rullide suhtes rakendusmäärusega (EL) 2019/915 kehtestatud lõplikku dumpinguvastast tollimaksu teatavate Taist lähetatud alumiiniumfooliumi rullide impordile, olenemata sellest, kas kõnealused tooted on deklareeritud Taist pärinevana või mitte 14.09.2021 16.09.2021 1475 Euroopa Komisjon m
45 Psühholoogi palga- ja juhendamistoetus kohalikule omavalitsusele ja esmatasandi tervisekeskusele 14.09.2021 19.09.2021 37 Sotsiaalkaitsemin m
46 Justiitsministri 25. märtsi 2008. a määruse nr 9 "Täitmisplaan" muutmine 14.09.2021 20.09.2021 18 Justiitsmin m
47 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1687, 14. september 2021, millega registreeritakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/787 artikli 30 lõike 2 kohaselt piiritusjoogi geograafiline tähis„Madarasi birspálinka“ 14.09.2021 11.10.2021 1687 Euroopa Komisjon m
48 Komisjoni rakendusmäärus (EL) 2021/1687, 14. september 2021, millega registreeritakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2019/787 artikli 30 lõike 2 kohaselt piiritusjoogi geograafiline tähis„Madarasi birspálinka“ 14.09.2021 11.10.2021 1687 Euroopa Komisjon m
49 Riigieelarve kontrolli erikomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine 14.09.2021 14.09.2021 142 RK juhatus o
50 Korruptsioonivastase erikomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine 14.09.2021 14.09.2021 144 RK juhatus o

avalikgif